Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 23 AĞUSTOS 2002 CUMA 10 D I Ş H A B E R L E R dishab@cumhuriyet.com.tr Stravv: Savaş önienebilip • LO1SDRA(AA)- IngJtere Dışişleri Bakanı Jack Straw, Irak lideri Saddam Hüseyin'in silah denetçilerini "koşulsuz" kabul etmesi halinde her şeyin değişeceğini söyledi. Stravv, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Saddam evet derse ve denetçiler görevlerinı yapabilirse, durum değışir" dedi. Asken operasyon seçeneğinin hâlâ geçerliliğini koruduğunu belirten Stravv-, "Bu tehdide karşı bir başka yol bulunursa, o zaman askeri seçeneğin daha az haklı gerekçeleri olacağı açıktır" dedi. Stravv, bugüne kadar, ABD Başkanı George Bush'a yakın tutumuyla biliniyordu. 'Ensar'ın lideri Oslo'da yaşıyor' • OSLO(AA)-Birçok Batılı gizli servisin aradığı, El Kaide örgütüne bağlı Ensar El Islam'ın lideri olduğu sanılan Molla Krekar'ın 1991'den sonra Norveç'te yaşadığı bildirildi. Norveç Göçmen Bürosu sözcüsü Geir Loendal, "Bukişi 1991'denberi Non r eç'te sığınma hakkıru kullanmaktadır ve oturma iznine sahiptir" dedi. Devlet televizyonu NRK da 46 yaşındaki Molla Krekâr ve ailesinin Norveç'te yaşadığını, ancak Krekar'ın şu anda Irak'ta bulunduğunu belirtti. Çeçen komutan hapıste oldu • MOSKOVA (AA) - Rusya Adalet Bakanlığı, 15 yılamahkum edilenÜnlü Çeçen komutan Salman Raduyev ile birlikte yargılanan Çeçen komutanlardan Turpal Ali Atgeriyev'in cezaevinde lösemiden öldüğünü açıkladı. Çeçenistan'ın Rusya tarafindan tanınmayan Devlet Başkanı Aslan Mashadov'un elçisi Ahmed Zakayev ise Atgeriyev'in sağhğınm iyi olduğunu belirterek, Rus görevlilerce öldürüldüğüne inandıklannı söyledi. ABD Şeytan'a yasak • NEW YORK (AA) - ABD'de bir lisenin okul takımının 80 yıldır "Şeytanlar" olarak bilinen takma adı, okul yönetimince yasaklandı. Kuzey Dakota'daki Devils Lake kentinin lisesi, okul takımlannın maskotu olarak bilinen "Şeytan" adının kullanılmamasuıı kararlaştırdı. Okulunkız basketbol takımı koçu "Şeytanlar için tezahürat yapmak zordu, çocuklar için uygun bir ad değildi" diye konuştu. Danışmanlanyla Texas'ta bir araya gelen ABD Başkanı, Irak konusunda sabırlı olduğunu bildirdi Bush danısarakvuracakDış Haberler Scrvisi-ABD Başkanı Ge- orge Bush, Irak'ta Saddam Hüseyin yö- netiminin sona ermesinin bütün dünya- nın yaranna olduğunu söylerken ope- rasyon konusunda acele etmeyecekleri- ni ve müttefıklere danışmayı sürdürecek- lerini belirtti. Bush, Irak savaşının çok yaklaşhğı yönünde "çılgıncaspekülas- yonlar yapıldığuu" söyleyerek dün- yanın operasyonla ilgili kaygılannı gidermeye çalışsa da Savunma Ba- kanı Donald Runısfeld, Bush'un "sa- vaşı düşündüğünü'" söyledi. Bush, önceki gün Texas'taki çifthğın- de üst düzey askeri danışmanlan ile yaptı- ğı toplantıda Irak konusunun gündeme gel- mediğinı, ABD'nin savunmasıyla ilgili uzun dönemli planlan, ordunun elindeki silahlar. strateji, finansman ve fiize sa\Tinma sis- temlerini ele aldıklannı belirtti. Toplantı, Amerikan basınında "Savaş kabinesitopla- nıyor" şeklinde duyurulmuştu. ABD Başkanı Bush, danışmanlan ile top- lantıdan çıktıktan sonra Savunma Bakanı Rumsfeld ile dûzenlediği basın toplantısın- da, Irak'a karşı herhangi bir askeri eylemden önce müttefıklerine danışacağı sözünü vere- rek "Saddanı Hüseyin rejiminin sona erme- BD Başkanı Bush, Irak'la ilgili temkinli davranacağını söyleyerek dünyayı rahatlatmaya çalışırken Rumsfeld, Başkan'ın kesin karar vermediğini ancak "savaş üzerinde düşündüğünü" belirtti. (Fotoğraf: AP) sinin dünyanın yaranna olduğunu" söyledi. Bush, Irak Dev let Başkanı Saddam Hü- seyin'e karşı ne yapacağına temkinli bir şe- kilde karar vereceğini belirtti ve "Ben tem- kinli ve sabırh bir insanım. Bütün seçenek- leri değeriendireceğiz ve eiimizdeld tünı teknotojileri, diplomasiyive istihbaraü dik- kate alacağız" dedi. Bütün tehditleri ciddiye aldıklannı, banş isteyen, banşın nasıl sağlanacağı konusun- da kaygılan olan kişilerle görüşmeye devam edeceklerini belirten Bush, "Amerikan hal- kı benim tutumumu biöyorve bu da Irak'ta rejim değişUdiğinin dünyanın yaranna oidu- ğudur. Bunu başarmakdüşünce ahşverişive özenü davranmayı gerektirir. Ben sabıru- yım. Ama ABD yönetiminin Saddam Hüse- yin'i bir tehdit olarak gördüğü kesindir ve bu değjşmedi" diye konuştu. Rumsfeld toplantıdan sonra Texas'taki Fort Hood üssünü ziyaret etti. Savunma Bakanı, Bush'un Irak savaşıy- la ilgili bir spekülasyon çılgınlığı yaşandı- ğını söyleyip operasyon konusunda acele- ci obnayacağı yönündeki açıklamasından bir- kaç saat sonra, üsteki askerlerin Irak ope- rasyonuyla ilgili sorulanm, "Başkan Bush Irak'la savaşa ginnemiz konusunda bir ka- rar ahnadL Ama savaş konusunu düşünü- yor" şeklinde yanıtladı. Öte yandan, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu oluşturan Cumhuriyetçi Par- ti'nin denetçisi Texas milletvekih' Tom De- Lay, ABD'nin Irak'a saldırmak zorunda olduğunu söyledi. 'Temsilcikr Meclisi Bush'un yanında' DeLay, Saddam Hüseyin'in gıderek büyüyen bir tehdit olduğunu savundu. DeLay "ABD askerieri Irak'ı işgal etme- K ve rejimi değiştirmeBdir. Bu ne kadar erken olursa o kadariyi ohır" diye konuş- tu. DeLay, "Temsilciler Meclisi Bush hak- h olduğu için Bush'un yanında olacak. Ris- ki göze atamavız. Saddam gitmeli*' dedi. DeLay, Saddam'uı bir gün nükleer silah- lara sahip olarak bunlan ABD'ye karşı kul- lanrnası olasılığına karşı hazırlıklı olun- ması gerektiğini ifade etti. Bazı Amerikalı yetkililerin, Irak'a sal- dınlması fikrine karşı çıkan bazı Avrupa ülkeleriyle aynı fikirde olmalannı da eleş- tiren DeLay, "ABD Dışişleri Bakanhğı, AB'ye değil ABD Başkanı'na yanıt ver- mek durumunda olduğunu çok iyi anım- sayacaktir" diye konuştu. TAKVİM tÇlN DİPLOMATlK GtRlŞfM Gürel AB seferine hazırlazırıanıyor AIVKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Avrupa Birliği'nin siyasi ölçütlerinin karşılanması yönün- de önemli adımlar atan Türkiye, Kopenhag Zirvesi'nden katılım müzakeresinin bir an önce baş- latıhnası karannın çıkması için diplomatik çabalanm yoğunlaş- önyor. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gü- rel, eylül ayı başında Bruksel ve Strasbourg'a gidecek. Gürel, ay sonunda da dönem başkanı Da- nimarka, îngiltere ve Fransa'yı kapsayan bir tura çıkacak. TBMM'nin ölüm cezasının kal- dınlması, anadilde yayın ve eğitim haklannın da ve- rilmesini içeren pa- keti çıkmasıyla Türkiye-AB ilişkd- lerinde başlahlan ivmenin somut so- nuçlar vermesine dönük çahşmalar hız kazanıyor. Hü- kümet bu çerçeve- de, Kopenhag Zir- vesi'nden katılım müzakeresi ta- rihinin alınması için diplomatik girişimlerde bulunacak. Bakan Gürel, eylül ayı başla- nnda Bruksel'e giderek AB Ko- misyonu ve diğer ilgili yetkili- lerle bir araya gelecek. Ardından Strasbourg'a geçerek Avrupa Konseyi toplantısına katılacak olan Gürel'in Türkiye'nin yap- tığı reformlan anlatması ve Ko- penhag Zirvesi'nden beklentile- ri dile getirmesi bekleniyor. Tür- kiye, son 6 ayda yapılan çalış- malann "taramasüred" kapsa- mında değerlendirilmesi gerek- • Dışişleri Bakanı Gürel, eylül başında Bruksel ve Strasbourg'da temaslarda bulunacak. Gürel, daha sonra dönem başkanı Danimarka ile îngiltere ve Fransa'yı kapsayan bir tura çıkacak. tiğini, dolayısıyla Romanya ve Bulgaristan'dan geri kalınma- ması için tam üyelik müzakere- lerinin bir an önce başlatılması- nı istiyor. AB'nin Kopenhag Zir- vesi'nde aralannda Kıbns Rum Kesimi'nin de bulunduğu 10 ül- kenin üyeliğe alınması karannın verilmesi, Romanya ve Bulga- ristan için de 2007 tarihinin di- le getirilmesi bekleniyor. Türkiye de 2007 'de üyelik için bastınyor. Gürel'in, 8 Eylül'de açılacak BM Genel Kurul çalış- malan için gideceği ABD'de de Avrupalı bakanlarla ikili görüş- meleryapabilece- ği kaydediliyor. Gürel, eylül son- lannda da dönem başkanı Danimar- ka'ya gidecek. Bü- yük olasılıkla 26 Eylül'de gerçekle- şecek Danimarka ziyaretini,AB'nin önde gelen iki ül- kesi Îngiltere ve Fransa'ya yapıla- cakgezilerizleyecek. 16Ekim'de yayunlanacak llerleme Raporu öncesinde yapılacak bu ziyaret- ler AB'nin Türkiye için verece- ği karann olgunlaşması sürecin- de büyük önem taşıyor. Ahnanya kaygüandınyor Bu süreçte Türkiye'yi en çok kaygılandıran gelişmenin Al- manya'da 22 Eylül'de yapılacak genel seçimlerden Hıristiyan Demokrat Partisi'nin galip çık- ması. Hıristiyan demokratlann genişleme projesinde Türkiye'ye sıcak bakmadıklan biliniyor. Hunan eyaletindeki birçok bölgede binleree kişi askerkrin yardmııyla tahliye ediüyor. (Fotoğraf: REUTERS) Milyonlarca Çinli tehlikede Ülkenin en kalabalık bölgesinde Lüksemburg büyüklüğündeki gölün taşmasını önlemek için bir milyon kişi çalışıyor Dış Haberler Servisi - Çin'de yaklaşık bir milyon kişi, ülkenin en kalabalık bölgelerinden birinin yaz selleri nedeniyle sular altında kalmasını önlemek için zamana karşı yanşıyor. Ülkenin orta kesimlerindeki Dongting Gölü'nün taşmasma engel olabilmek için başlatılan çalışmalara askerler ve polisin yanı sıra siviller de katılıyor. Pazar gününe kadar kabarması beklenen Lüksemburg büyüklüğündeki gölün etrafına kurulan setlerin aşılması halinde, 10 milyon kişinin yaşadığı tanm alanları su altında kalacak. Aynca 7 milyon nüfuslu VVuhan ile 6 milyon nüfuslu Çangşa da selden etkilenecek. Bu nedenle Çin halkı. kabaran 4 nehir ile göl etrafına barajlar oluşturdu. Setler kuruldu Yetkililerin verdiği bilgiye göre. Hunan eyaletinde yaklaşık 900 bin kişi, Dongting Gölü'ne akan Yangtze Irmağı'nın aşın yağmurlardan yükselmesi nedeniyle etrafına kum torbalanyla setler kurdular. Yerel bir yetkili, "Onlar gölü kuşatolar. 900 bin kişi seuerle mücadele ediyor. Her yerde halkvar"dedi. Birçok bölgede binleree kişi, askerlerin yardımıyla daha yüksek yerlere tahliye edilmeye başlandı. Helikopter faciası Putin İvanov'u azarladı Dış Haberler Servisi - Çeçe- nistan'da 116 kişinin öldüğü helikopter faciasuıın şokunu daha üzerinden atamayan Rusya, yeni saldırılara sah- ne oluyor. Helikopteri Çe- çenlerin düşürdüğü iddialan ağırlık kazanırken Devlet Başkanı Madimir Putin, Sa- vunma Bakanı Sergey ha- nov'u, herkesin önünde eleş- tirdi. Moskova'da da dün, iç istihbarat servisi FSB'nin binasını havaya uçurma teh- didinde bulunan bir kişi ya- kalandı. FSB basın sözcülü- ğüne göre, aracuı yükünü kontrol etmek isteyen trafık polislerine, sürücü "Araçta patlayıcı var, her an havaya uçurabilirim" yanıtını verdi. Otomatik silahı bulunan ki- şi, daha sonra aracını polis eşliğinde Moskova'nın ku- zeyine doğru sürdü ve bura- da pazarlığın ardından tu- tuklandı. Rus NTV televiz- yonu, adamın sarhoş oldu- ğunu bildirdi. Çeçenistan'da 19 Ağustos'ta düşen heli- kopterde ölenlerin sayısı 116'ya yükselirken olayı so- ruşturan heyeti taşıyan kon- voy, Çeçenistan'ın başkenti Grozni yakınlannda bomba- lı saldmya uğradı. Bir yetki- li, heyete eşlik eden askerie- ri taşıyan araçların geçişi sırasında yolda bir bomba patladığmı söyledi. Kremlin'de ivanov'u kabul eden Putin ise ordunun, bu tür olaylann yaşanmasını önleyecek şekilde reform- dan geçirilmesini ve disip- line sokulmasını istedi. Ebu seyyaf örgütü Rehinelerin başı kesildi Dış Haberler Servisi - Fili- pin hükümetine karşı sava- şan köktendınci Müslüman Ebu Seyyaf örgütü militan- lan, Jolo Adası'nda alıkoy- duğu 6 Filipinli Hıristiyan rehinenin 2'sini başlannı keserek öldürdü. Rehinele- rin kesik başlan adanm baş- kenti Jolo'daki bir askeri üssün yaknılanndaki or- manlık arazide bulundu. Gerillalann elindeki diğer 4 kadm rehıneyle öldürülen 2 kişinin başsız gövdeleri ise bulunamadı. Filipinler hü- kümeti ve Washington yö- netımi "terör ejiemi" ola- rak nitelendirdıkleri olayı kınayarak diğer dört rehine- nin koşulsuz olarak serbest bırakjhnasnıı istedi. ABD'li askeri uzmanlar, Ebu Sey- yaf'a karşı savaşan Fihpin ordusuna eğitim vermişti. El Kaide örgütüyle ilişkide olduğu düşünülen Ebu Sey- yaf, sık sık Hıristiyanlarla yabancılan kaçınp rehin alıyor. BODRUM Yeşil ve Huzurlu BÎTEZ'de HOTELNATUR * * * Tam Pansiyon 40.000.000 TL. Odalarda klima, minibar, TV. saç kurutma, balkon, sauna, masaj, fitness, tenis, bisiklet, yüzme havuzu, kapalı açık restaurant, bar, snack bar, özel restaurant, eğlence geceleri ve tam gün doktor. Tel: 0 252 - 363 77 74 (5 Hat), Faks: 0 252 - 363 77 83 DALAMAN SARIGERME CARIA HOLIDAY RESORT'da RCI bağlantılı 7-14 Eylül haftası Kiralık veya Satıtık devre tatil 0.212.231 82 66 / 0.532.616 05 29 UNIVERSITEYE GIREMEYENLER!.. + İŞTEN ÇIKARILANLAR = İŞSİZ GENÇLER: Daha ne kadar boş bekleyeceksiniz ? ^> Bilgisayarı Onparmakla + Bakmadan kullanabilen; &. Dakikada en az 40 hatasız sözcük yazabilen; İsletmenlik ve Muhasebe de bildiği halde İşsiz kalan kimse gördünüz mü ? Gelin ! Sizin de geleceğinizi kurtaralım: t> İşsizlikten korkmayanlardan 14 Dünya Rekoru 28 Dünya Şampıyonluğu 76.730 Gence Meslek+İş www.sampiyon-kursiari.com.tr-sampiyon@superonline.com ONPARMAKLA + BAKMADAN BİLGİSAYAR KULLANIMI İŞLETMENLİK + MUHASEBE DAKTİLO + YABANCIDİL KRIZ FIYATLARIYLA Beyazıt: 5179257 + Faks : 517 92 31 KaaiKoy: aae 11 t>u (216) 338 08 42 şîşn: 23IT903T 234 30 49 BaKirköy: 561 29 06 571 31 31 GAYRÎMENKULÜN AÇIK AKITRMA ÎLANI ŞİŞLİ5. İCRA MIIDÜRLÜĞÜ'NDEN 2002 6 Talimat Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi. kıymeti ve evsafı: Ipotekli olup, paraya çevnlmesine karar verilen Şışli Ortaköy Mahallesi 36 pafta, 29 ada 31 parsel sayılı 4181 m2 yüzölçümlü kat irtifaklı arsada 8. kat 19 no'lu meskene aynlan 1803600 arsa payının ve 8. kat 20 no'lu meskene ay- nlan 180'3600 arsa payının 1 '2'şer hıssesı Şişlı 5. lcra Müdürlüğü'nde açık artırma suretiyle paraya çevrilmesine ka- rar verilmiştır. Gayrimenkuller Esentepe Mahallesi Kasap Sokak'ta 19 kapı no'lu Gamze Apartmanı'nın 8. karında 19 ve 20 no'lu meskenlerdır. Bilirkışı tarafindan 180 3600 arsa paylı 8. katta 19 no'lu meskenin 1 2 hissesine 55.000.000.000 TL. Yıne 8. katta 180-3600 arsa paylı 20 no'lu meskenin 1/2 hıssesıne de 55.000.000.000 TL. kıymet takdır edilmiştır. Satış şartlan: 1. Satış 8. katta 180/3600 arsa paylı 19 no'lu dairenin 1/2 hissesı 7.10.2002 gûnü saat 12.00 - 12.15'te Şişli 5. lcra Müdürlüğü'nde, 2. 8. katta 180 3600 arsa paylı 20 no'lu dairenin 1/2 hissesi 7.10.2002 günü aynı yerde saat 12.20 - 12.35'te aynı verde açık artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %75'inı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masrafla- nm geçmek şartı ile ıhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artırarun taahhüdü baki kalmak kaydı ile 17.10.2002 günü saat 12.00 - 12.15'te. 8. katta 180 3600 arsa paylı 19 no'lu meskenin 1'2 hissesi 17.10.2002 günü 8. katta 180 3600 arsa paylı 20 no'lu meskenin L2 hıssesı aynı yer ve aynı saatte ikincı artırmaya çıkanlacaktır. Bu ar- tırmada da bu mıktarlar elde edılmemış ise gaynmenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanın- da göstenlen müddet sonunda en çok artırana ıhale edilecektır. Şu kadar ki artırma bedelınin tahmin edilen kıymetin %40'mı bulması ve satış isteyenın alacagına rüçhanlı olan alacaklann toplamından fazla olması \e bundan başka, pa- raya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 3. Artırmaya ıştirak edeceklerin. tahmin edilen kıymetin %20'sı nispetinde pey akçesı veya bu miktar kadar millı bir bankanın teminat mektubunu vermelen lazımdır. Satış peşın para iledir. alıcı ıstediğinde 20 günü geçmemek üze- re mehıl verilebılir. Tellaliye resmı. ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aıttır. Bınkmış vergıler satış bedelın- den ödenir. Tahliye ve teslim masraflan ile KDV alıcıya aittir. 4. Ipotek sahıbi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gaynmenkul üzernıdekı haklannı hususiyle faiz ve masrafa da- ir olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde daıremize bıldirmelen lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sıcılı ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. — 5. Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefılle- ri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faızinden müte- selsılen mesul olacaklardır. İhale farkı \e temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın Dairemızce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelınden alınacaktır. 6. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesı için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneğı göndenlebilır. 7. Satışa iştırak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan. başkaca bilgi almak iste- yenlenn 2002'6 Talimat sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 16.8.2002. I *) Ilgilıler tabinne inifak hakkı sahiplen de dahıldır. Basın: 51707
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog