Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet, k ı t a p 1 a r 11 ZÎVERBEY KÖŞKÜ İlhan Selçuk ÇaJ Pazariama VŞ Turkocagı Cad No 39 41 v43J4ıCaj2İo4iu-kaBbu]Tcl (212)^140196 Cumhuriyet7 S . Y1L SAYI: 28079 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945, BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) Türkiye sınınna uçaksavarlar yerleştiren IKDP, tepki çeken bildirisinin yanlış anlaşıldığını öne sürdü Barzani silahlanıyor[10 BİN YENİPEŞMERGE / # 10 bin peşmergeyı daha sılah altına aldığı belirtılen IKDP lıden Barzanı'nın Türkiye sınınndakı bazı bölgelere de uçaksavaryerleştırdığı öne sürüldü. Peşmergelenn büyük bölümünün Erbıl yakmlanndaki stratejik bölgelere yerleştınldiğı. dığerlennin ise ağır silahlarla donatılarak Duhok, Musul ve Kerkük'e yakm kesımlere göndenldıği vurgulandı. IKDP'den Zeban, IKDP'nın "Kuzey IrakTürk ordusuna mezar olur" ıçenklı açıklamasının çarpıtıldığmı sa\iındu. FERİT DEMİR'in haberi • //. Sayfada KÜRDİSTAN İTİRAFI '~~~^ J # IKDP'nin resmı internet sıtesinde, "'Kürdistan 1. Dünya Savaşı sonrasında bölündü. Kürdistan'da gerçekleştinlen her ayaklanma, dığer bölgelerdeki Kürtler tarafından desteklenmıştır" görüşlen dıle getirihyor. "Kürt halkı tek ulustur" dıyen IKDP, Kürtlenn Türkıye'dekı mücadelesıne de destek venyor. IKDP'nın açıklamalan Türkıye"nın Doğu ve Güneydoğu'sunu hâlâ "Kürdistan'ın parçası" olarak gördüğünü ve PKK'ye yıllarca destek verdığını de gösteriyor. SERKAN DEMİRTAŞ'ın habcri • 11. Sayfada BUSH DAN!$ARAK VURACAK # Üst düzey danışmanlanyla Teksas'ta bir araya gelen ABD Başkanı Bush, Irak konusunda sabırlı olduğunu belirtti. Bush, Irak'la ılgılı temkinlı davranacağını söyleyerek dünyayı rahatlatmaya çalışırken Savunma Bakanı Rumsfeld, Bush'un kesın karar vermedığinı ancak "'savaş üzerinde düşündüğünü" behrttı. ABD Başkanı, Saddam Hüseyın yönetimının sona ermesının dünyanın yaranna olduğunu söylerken operasyon içın acele etmedıklenni ve müttefiklere danışmayı sürdüreceklenni behrttı. • 10. Sayfada 9'lardan 6'sı DSP'den koptu. Milletvekillerinin teker teker aynldığı ANAP'ı Yücel Seçkiner de bıraktı Siyasette istifa rüzgârı6 milletvekili CHP yolunda osp-de partı ıçı muhalefet yürüten \e "9'lar" olarak anılan mılletvekillerınden 6'sı partiden istıfa ettı. Ali Arabacı, Ahmet Arkan, Uluç Gürkan, Emin Karaa, Sadık Kırbaş ve Ertuğrul Kumcu- oğlu'nun hazırladığı "Ulusa Seslenış" başlıklı metınde "Merkez solda güç birlıği Sayın Ecevıt'in tarihi sorum- luluğuydu. Ancak çabalanmız sonuç vermedı" denildı. 6 mıl- letvekilinın CHP'ye katılabileceğı behrtıldı. • 4. Sayfada YllmaZ'a Çln IŞkenceSİ' Erken seçimde baraj kaygısının en çok yaşandıgı partı olan ANAP'ta istifalar durmuyor. Yaşar Okuyan'ın ardından eskı Devlet Bakanı Yücel Seçkiner de ıstifa ettı. Önümüzdekı hafta başından sonra ıs- tifalann daha da hızlanması beklenıyor. Son ıstıfalardan sonra parlamentoda sandalye dağıhmı şöyle. MHP:124,DYP.85.ANAP:74,YTP:63.DSP.59,AKP:55,SP:46, TDP:3, BBP:4, CHP:1, Bağımsız:22. Boş:14. • 5. Sayfada DervlŞ, CHP MYK'ye katlldl Kemal Der- vış. CHP MYK toplantısına katıldı. CHP Ge- nel Merkezı'nde "Derviş-Baykal el ele, CHP ıktıdara" sloganlanyla karşılanan Dervış, bu- gün törenle CHP rozeti takacak. Derviş'ın ekibınde yer alan bazı isimlerın de CHP'ye katılması beklenırken; danışmanı Oya Ünlü'nün mıllervekil- liğını düşünmediğı bıldirildı. Dervış ve Oya Ünlü ıçın CHP Genel Merkezi 4. katında birer oda hazırlandı. • 4. Sayfada VERlLEN SÖZLERYENİ ANIMSANDI Hükümette seçim çalışkanlığı# Erken seçim karan sonrasında, sürekli erteledıği uvgulamalan yaşama geçiren hükümet, sosyal kesimlere aktarmak ıçin de yenı kaynak arayışına girdi. Istanbul Yaklaşımı hızlandınldı. Geçici işçıler kadroya ahnmaya başlandı. Kullandınlmayan krediler, reel sektörün hızmetıne sunuldu. Tanma desteğin 925 tnlyon liraya çıkanlması için çalışmalar başladı. Memura kaynak aranıyor. HACER BOYACIOĞLU AJSTCARA - IMFye ver- dığı >özler ve kısıtlı bütçe olanaklan nedeniyle yüksek malhetli seçim yatınmlan yapamayan hükümet, çare- İstanbul Ekmeğe zam • tstanbul'da200 granlık ekmeğin taan fıyatı' eylül ayı baından geçerli olnak üzere 250 bin lin olarak belırlendı. tstınbul Fınncılar Oası, 250 bin liranın üzrindekı satışlara ızn verilmeyeceğini açsladı. • 7. Sayfada yi şımdıye kadar erteledıği çalışmalan yürürlüğe sok- maktabuldu.Türk-Işle ım- zaladığı protokolde kadro- ya alma sözü verdığı geçıcı ışçiler için bugüne kadar düğmeye basmayan hükü- met, kadro işlemlerini önce- ki gün başlattı. Çıftçıye ve- nlmesı öngörülen desteğin de 700 tnlyon lıradan 925 tnlyona çıkanlması ıçin ça- lışma yapıldığı öğrenildi Şımdiye kadar kullandınl- mayan 100 tnlyon liralık Avrupa Yatınm Bankası kaynağının da reel sektöre kredi olarak verilmesı be- nımsendı. Hükümetin erken seçim karan sonrasında sosyal ke- sımlere verdiği sözlen ha- tırlaması dıkkat çekıyor. Sektörlerin ıstemlen doğ- rultusunda başlatılan çalış- malara, erken seçim tanhi- MArkası Sa. 8, Sü. 8'de ) 1 1 Aln 6COSKUlU bul J> vali karşılama Almanya'ya yaptığı ziyareti tamamlay arak İstan- a gelen YTP lideri İsmail Cem, Atarûrk Ha- valimam'nda çok savıda parrili tarafından karşı- landı. 100'den fazla aracın oluşturduğu konvoyla ve 10.Yıl Marşı. 12 Dev Adam şarkıları ile YTP tl Merkezi'ne gelen İsmail Cem, "Biz Türkiye'nin dinamizmini, gücünü, üretkenliğini yeniden se- ferber etmek için yola çıktık" dedi. Cem, unutu- lanlann, unutturulanlann, kadınların, gençlerin, yoksullann, emekçilerin, köylükrin, çiftçilerin, 5 mihona yakm özürlünün ve ailenin partisi olduk- larını söyledi. • 5. Sayfada (Fotoğraf: AA) Çukurova Grubu'na ait bankanm satış sürecine ilişkin karar Danıştay'a takıldı Pamukbank'a dıırdıırnıa Savunma alinacak Danıştay, Tasarnıf Mevduatı Sigorta Fonu'nun, Pamukbank'ın satış sürecine iliş- kin karannın yürütmesini durdurdu. Konuyla ılgili açıklama yapan BDDK. bankanm satış sürecinin başlatılmasma ilişkin karann yürütmesinin "savun- ma alınmcaya" kadar durdurulduğunu açıkladı. İlk raunt Karamehmet'in çukurova Gmbu, bankanın fona alınmasına ilişkin karann iptali için dava açmıştı. Danıştay'm karan beklenmeden TMSF'nin Pamukbank'ın satış sürecini başlatma- sı üzenne bu kez son karann yürürlüğünün durdu- rularak iptali için de dava açılmıştı. • 12. Sayfada Mumcu yaş gününde anıldı# Bombalı suıkast sonu- cunda aramızdan avnlan gazetemız yazan Uğur Mumcu, 60. yaş gününde dostlan, yakmlan, okurla- n tarafından gömütü ba- şında anıldı. Törende ko- nuşan, um:ag Eğıtım Ko- ordinatörü Sevgi Can Yağcı, saldınmn sadece Mumcu'>Ti değıl, tüm ay- dınları hedef aldığını behrttı. • 6. Sayfada Ölüm orucu FtipVnde 95'inci olum # 7. ekiple ölüm orucu- na başlayan Melek Birsen Hoşver, eylemının 330. gününde yaşamını yıtırdı. Adalet Bakanhğı'nın ölümlen durdurmak ıçın harekete geçmesı ıstendı. tstanbul Haber Servisi - F tıpı cezaevlen ve tecride karşı ölüm orucu eylemine başlayan Melek Birsen Hoşver (23), eylemının 330. gününde yaşamını yi- tırdı Hoşver'ın ölümüyle ölüm orucunda yaşamını yı- tırenlenn sayısı 95'e ulaştı. Malatya Cezaevı'nde 7. ekiple beraber 26 Eylül 2001 "de ölum orucuna baş- layan Hoşver, Ankara Nu- mune Hastanesf nde bulu- nuyordu Halkın Hukuk Bürosu'ndan yapılan açık- lamada, F tıpı cezaev lennın kaldınlarak ölümlere son venlmesı ıstendı. TAYAD'lı aıleler ıse Hoşver'ın Anka- ra Numune Hastanesf nde zorla müdahale sonucu ya- şamını yıtırdığıne dıkkat çe- kerek Adalet Bakanlığı'nın ölümlen durdurmak ıçın ha- rekete geçmesıni ıstedi. Diyanet Vakfı 5 koldan inceleme # Mütevellı Heyetı Baş- kanhğı'nı Diyanet Işlen Başkanı Yılmaz'ın yaptı- ğı Diyanet Vakfı, "usul- süz ve gereksız arsa alı- mı, yasal olmayan şırket ıştırakleri" ıle suçlanıyor. Ecevit'in "olur vermesi- nm" ardından Içışlen Bakanhğı. yönetıciler hakkında suç duyurusun- da bulundu. • 7. Sayfada MGK'DE LPtTVERStTELER ELE ALINDI P 8. Sayfada AIIS'İYETERİNCE 3İLMÎYORUZ U 9. Sayfada rANRTLARIN VAANI- ANADOLU 114. Sayfada ]VEHMET OKUR OETROİT'LI MSpor'da SlYANÜR KAVGASI Bergama'da aktı: 1 ölü DATÇA'DA 3. ŞE^XtK 4 Can'lar buluşuyor # Bergama Pmarköy'de, madenci ve maden karşıtı olarak kamplaşan yurttaşlar arasında önceki akşam büyük bir kavga yaşandı. Sıyanürlü altın madeni karşıtı aıleye ateş açıldı, 1 kışi yaşamını yıtırdi. • 8. Sayfada , DONGTtNG GÖLÜ TAŞIYOR Çîn'de zamana H^arşı yarış # Can Yücel'in ölüm yıldönümünde gerçekleştinlen "Datça Can Şenliği" bu yıl 3. kez 25-26 Ağustos tarihlen arasında yapılacak. • 14. Sayfada en kalabahk bölgesı, Dongting Gölü'nün taşmaması için seferber oldu. Pazar gününe kadar kabarması beklenen Lüksemburg büyüklüğündeki gölün etrafma kurulan setlerin aşılması hahnde, bölge su altında kalacak. M 10. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Teksaslı Bay Bush'un Irak Günlüğü... Güne her zamankı gıbı erken başladım. Yapmam gereken çok ış var. CIA'nın, Pentagon'un aldığı ka- rarları almam gerekıyor. Onlarla çok uyumlu bir ça- lışma ıçındeyız. Önce karar alıyorlar, sonra o karan ben alıyorum. "Uygulayın" dıyorum. Bana getırılen karan alıyorum, onlara verıyorum. MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog