Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı JUVARJN ÜSTÜNDEKİ TÎLKİ İlhan Selçuk Çaj Pazariama VŞ Tûıkocağı Cad Nc 39 41 j j t a p kulûbû ,34334ıCaialoglü-kanD'jlTel (212)5140196 'VCIUımhuriyet J^-citapkulübû Cumhuriyet , . krtap kulûbû (343J4>G4aîgu-lsriWİÎl c i ı î 140196 .riL SAYI: 28078 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924 7945; BAŞy,4Z4ffl. NADİR NADİ (1945-1991) 22 AĞÜSTOS£002 PERŞEMBE KDP: Türkiye'nin K. Irak'a müdahalesi durumunda bölge Türk ordusuna mezar olur Barzani'den tahrik. rak'3 karişmayin Barzani liderliğindeki DCDP, Türkiye'de, Kuzey Irak, Musul, Kerkük ie ilgili olarak gündeme gelen tartışmalara thditkâr bir üslupla yanıt verdi. IKDP Hldirisinde, Türkiye'nin. K. Irak'ın içişlerine nüdahale etmemesi istenirken bazı kesimlerin Musul bölgesinin kontrolünü ele geçirmeyi redeflediği, amaTürkiye'ninbubölge tzerinde hiçbir hakkı bulunmadığı kaydedildi. Haber Merkezi - Türkiye'nin Musul'da hakkı olmadığını savunan Irak Kürdistan De- mokratık Partısı (IKDP), Kuzey Irak'a saldır- ması durumunda "bölgenin Türk ordusu için mezarlığa dönüşeceğini" ıddia ettı. Mesud Barzani hderliğindeki IKDP, Tür- kiye'de. Kuzey Irak, Musul, Kerkük ile ilgı- lı olarak gündeme gelen tartışmalara günlük yayın organı Brayati'de yayımlarian bir bıldı- riyle cevap verdi. Bildiride, Türk basınının yanı sıra bazı yetkılilerin kışkırtıcı yayın ve demeçlerine dıkkat çekilerekTürkiye'nin bir ABD operasyonu sayesüıde bölgedeki hedef- lerine ulaşmak istedıği ileri sürüldü. IKDP bildinsınde, bazı kesimlerin Musul bölgesinin kontrolünü ele geçirmeyi hedef- lediği, ama Türkiye'nin bu bölge üzerinde hiçbir hakkı bulunmadığı kaydedildi. Bildiride aynca, Türkiye'nin bölgede bir askeri operasyona gırişmesi durumunda IKDP'ye bağlı güçlenn, bölgeyi Türk ordu- su için bir mezarlığa çevireceği ifadesi de kullanıldı IKDP, Türkiye'nin, Kuzey Irak'ın içişlen- ne müdahale etmemesıni ısterken Ankara'nın kullandığı tehdit edici ifadelerin artık bu çağ- da geçerlıliğinin kalmadığını savundu. Bıldı- nde, aynca şu ıfadelere yer venldi: "Türki- MArkasıSa. 8,Sü.3'te ANKARA'DAN BARZANÎ'YE SERT YANIT: Haddini bilmez IKDP'nin bildinsine sert tepki gösteren Ankara, bu partilerin Türkiye'nin ilgi ve yardımı sayesinde bugüne geldiklerine dikkat çekti. TBMM Başkanvekili Sökmenoğlu da "Haddini bilmez Barzani, TBMM'den gereken cevabı alacaktır" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye, Mesud Barzani liderliğin- deki Irak Kürdistan Demokratık Par- tisi'nin (IKDP) "Kuzey Irak'a sal- dırması durumunda bölgenin Türk ordusu için mezarlığa dönüşeceği- ne" ilışkm bildinsine sert yanıt ver- di Dışişleri Bakanhğf ndan yapılan MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de ORTAK ORDU VE HÜKÜMET HAZIRLIĞI Kürdistan cephesi1 IKDP ile IKYB'nin "Kürdistan cephesini" kurmak için anlaşhklan bildirildi. Bağımsız bir Kürt devletini hedefleyen IKDP ve IKYB'nin, "ortakbir ordu ve hükümet" oluşturmak için başlattıklan görüşmelerde ilerleme sağladıklan kaydedildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ABD yönetımi, Irak hderi Saddam Hüseyin'i devırmek amacıyla Kürt gruplan işbirliğine teşvik ederken Irak Kürdistan Demokratık Partısi (IKDP) ve Irak Kürdistan Yurtseverler Bırliğı (IKYB), Kuzey Irak'ta bağımsız bir devlet kurmaya dönük adımlannı hız- M4rkasıSa.8,Sü.3'te Kapitalizm savunucusu Niall Ferguson: Marx'ın tespiti hâlâ aydınlatıcı # Oxford Üniversitesi Siyaset ve Ekonomi Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Niall Ferguson günümüzdeki sınıf çatışmasının açgözlü fabrika sahipleri ile sefalete sürüklenmiş işçi sınıfı arasında değil de burjuvazinin içinde olduğunu savundu. Haber Merkezi - Oxford Üniversi- tesi Siyaset ve Ekonomi Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi, New York Ünrversitesı Misafir Öğretim Üyesi Niall Fergu- son, Kapıtal'in yazarı Karl Marx'ın sınıf çatışması konusunda haklı oldu- ğunu yazdı. Marx'ın 19. yüzyıl kapita- îızminde tespıt ettiği kusurlann çoğu- nun bugün tekrar oluştuğuna dikkat çe- ken Ferguson, "Son 20 yılda, egemen kapitalist ekonomi olan ABD'de, eşit- sizlik dikkate değer bir şekilde arttı. 1990'larda, kendini beğenmiş Ame- rikahlar, Asya'nm yükselen ekono- milerine 'ahbap kapıtalizmi' etiketini japıştırmıştı. Ama eğer bir ahbap kapitalisti varsa o da şu anki ABD Başkanı'dır" dedı. "ABD kapitaliz- minin krizi ekonomik olmaktan çok sosyal, maddeci olmaktan çok ahla- kidir" diyen Ferguson. kapitalızmde günün krizinın patronlarla işçiler ara- sında değil, "Holdinglerin en üst dü- zey yöneticileri (CEO)ve kandırılan- lar arasında" olduğuna ışaret etti. tngiltere'nın önde gelen ekonomi ga- zetelennden "Financial Times"ta 18 Agustos 2002'de yayımlanan yazıdan bsa alıntılar özetle şöyle: Manc'ın kapitalizm anlayışı hâlâ ayduılatıcı. Marx bir konuda haklıydı. Kapıtahst sistemin kaynamalannın ve krizlerinin arkasında bir sımf çatışma- MArkasıSa.8, Sü. 3'te Hınzırca gülümseyen öykülerde Türkçenin tadını yakalayan bir yazar Ahmet Önel /Vınne* Onel, bırçok tıyatro oyunu ve oyku kitabmın yazarı. llk kitabı, 1987'de Cem Yayınları'ndan, "Matinede Mükremın" adıyla çıktı ve o yılın Sabahartın Alı Oyku Odülu'nu aldı Ahmet Onel'ın kendıne ozgü bir oyku dili ve farklı bir anlatımı var Oykulerınde ıronının çarpıcı orneklerıne rastlıyoruz Onları okurken hem gulumsuyor hem de duşunuyorsunuz Bögön Cumhuriyel 'İe birlikie. Bayinizden istemeyi unutmayın. Solda birlik çalışmalannı sürdüreceğini belirten Derviş, Baykal'la görüştükten sonra karannı verdi Derviş 'CHP' dedi \ ECE\ İT-BAVTCAL GERGİNLİĞt-Derviş, Baykal'la görüşmesinden önce, ] cevit ve Özkan'la bir araya gelerek solda birlik arayışlarını sürdürdü. Günboyu ise Ecevit'i CHP'\e çağıran Baykal ile Başbakan arasında gerginlik yaşandı. 'Yeni DSP' plaru • Başbakan Bülent Ecevit'in DSP barajm altmda kahrsa seçimlerden hemen sonra. barajı geçerse 2003 yılı ilkbaharında toplanacak kurul- tayda genel başkanlığı bırakabile- ceği belirtiliyor. Ecevit'in seçim- lerde îstanbul'dan aday olması beklenirken Rahşan Ecevit'in aday olmayacaeı bildirildi. # Ecevit'in ayn bir başbakan adayı çıkaracağı da savunuldu. Ecevit'in Başbakan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel, Zekeriya Temizel. genel baş- kan yardımcısı Zekı Sezer ile Tay- fun İçli ve Grup Başkanvekili Em- rehan Halıcı başta olmak üzere bazı kadrolannı daha çok öne çıkaraca- ğına dikkat çekildi. • 5. Sayfada Katllim töreni yarin Kemal Deniş dun akşam Deniz Baykal'la yaptığı ikinci görüşmenin ardından CHP'ye katılma karan aldı. Çocukluğundan beri CHP'nin yaşammın bir parçası olduğunu söyleyen Derviş, görüşmelerde "fikir ve gönül birlikteliğinin" ortaya çıktığmı söyledi. Baykal da Derviş'in karannın "ülke için çok önemli" olduğunu söyledi. Anadolu gezilerine Baykal'la çıkacak olan Deniş. yann düzenlenecek törenle CHP'ye katılacak. Özkan'la sürpriz görüşme Deniş. dun Ecevit'le yaptığı görüşmede kendisine teşekkür etti ve "Merkez sol parçalanmış aile görüntüsü veriyor. Siz aile reisisiniz, büyüğüsünüz" diyerek bütünleşme çağnsmı yineledi, ancak olumlu yanıt alamadı. Deniş, Ecevit'le görüşmesinin hemen ardından "sürpriz" görüşmesini YTP Genel Başkan Yardımcısı Özkan'la yaptı. • 4. Sayfada MlLLETVEKİLl ADAYI TARTIŞMASI AKP Üe SP'nin 28 Şubat kavgası # 28 Şubat kararlannı uygulayan müsteşann AKP'den adaylığı SP'nin tepkisine neden oldu. SP'liler. AKP lideri Tayyip Erdoğan'ın yakın arkadaşı ve eski BTK Başkanı Yazıcıoğlu'nu 'imam hatip düşmanlığıyla' suçlayıp Milli Görüş tabanına şikâyet etti. # Tayyip Erdoğan, yakın arkadaşı olan Yazıcıoğlu'nun oğlunun nikâh tanıklığmı da yapmıştı. FP kökenli bazı AKP milletvekilleri, "bunu tabana anlatamayız" kaygısıyla Yazıcıoğlu'nun adaylığına tepki gösterirken SP yönetimi de karşı propaganda başlattı. • 4. Sayfada TRABZON'DA DOSTLUK MAÇI Ulusal Takım'dan Gürcistan'a 3 gol VELÎLERE KOLAYLIK! Okullarda taksitle ' 17 KASIM SORUŞTURMASI Yunanistan'da derin devlet # Kazandığı dünya üçüncülüğünün ardından ilk naçıru Gûrcistan'la Trabzon'da oynayan Ulusal lutbol Takımımız, sahadan 3-0 galip aynldı. 30 bine ^akın futbolsevenn izlediğı dostluk maçmda Ay- "ıldızlı ekibin gollerini Arif Erdem, Cihan Haspolath ve Nihat Kahvecı attı. • Spor'da # Okul kayıtlanyla bİTİikte, velilerle-okul vakıflan arasında her yıl yaşanan "bağış" kavgası da başladı. Bağış miktarlan 50 mılyondan başlıyor, milyarlı rakamlara kadar çıkıyor. Bazı okullar '"kolaylık" için bağışlan taksite bağlıyor. Veliler, "Miktar söylenmesm, gönlümüzden kopanı \erelim" diyor. • 8. Sayfada # 17 Kasım örgûtüne yönelik operasyonlar,Yunan gizli servisi EİP'ye doğru kayıyor. Başbakan Simitis "Günah servisiıu temızleyin"emrini verdi.Simitis'in emri sonrasında, terör örgütlen ile bağlantısından kuşkulanılan tüm ajanlar ışten atıhyor.Yunan basını temizlık operasyonuna büyük destek venyor. I 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Tanikatların Altın Uçgeni: Siyaset - Ticaret - Eğitim... Sağdan oy uman ve dini siyasette kuttanmayı ge- lenek halıne getiren partilerin tarikat ternsilcilerını de Meclis'e taşımaya gırişmesi, ezeli konuyu yeniden gündeme getirdı. Üst düzey bir yargı yetkilısı, tarikatların çalışma yöntemlerinı anlatırken şu çelişkınin altını çizdi: • Arkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog