Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

21 AĞUSTOS 2002 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Hastaların tedavileri yapılamıyor Batman Hastanesi'nde diyaliz cihazı rezaleti SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk ARİFARSLAN RATMAN - 84 kışinin böbrek tedavisi gördüğü Batrnan Devlet Hastane- si'nde teknik yetersizlik, hastalan ölümün sınınna getiriyor. Hastalardan Ze- kerrva Nasroğta,M. Emin Cündüz, Necat Yıldız, Remziye Kurt. Feleknaz Çetin, Cevat Yıhnaz, Fat- maKartaLAzizeAktaşve Murari Akdur. üç gündür diyaliz makinesine gire- bilmek için sabahm erken saatlerinden akşam geç sa- atlere kadar hastanede bek- liyor. Diyaliz setlerinin ol- maması nedeniyle tedavi- lerinin geciktiğini belirten hastalar. "Makineye bağ- lanmadığmuz zaman vü- cudumuzşişiyor.ağırlaşıyor. Yürüyemeyecek hale geti- yonız. Sadece makineye bağianmak için saatlerce bekJryoruz. Sorunlanmız- la başbaşa bıraJahyonız. Zamanında önlem alma- yan başhekimi göreve da- vet ediyoruz" dediler. Böbrek hastalanndan 60 yaşındaki Murari Akdur ise diyaliz ünitesi önünde bekJerken fenalaştı. Acil Servis'e kaldınlan Akdur, müdahale sonrası kendine gelebildi. Günde2l böb- rek hastasının tedavi gör- düğü diyaliz ünitesinde set- lerin bitmesi nedeniyle zor durumda kalan hastalar- dan Feleknaz Çetin de pa- rası olmadığı için Diyarba- kır'a gidemediğini anlat- tı. Çetin, "Böbrek hasta- lannın her şeyden muaf ol- duğu söyleniyor ama bu- rada geçerfi değfl. Yeşflkar- ümız olmasuıa karşın ilaç bedellerimiz karşılannu- vor" diye konuştu. Hastane yetkilileri de tedavi için kullanılan setlerin yeter- sizliğinden yakındılar. Yet- kililer, çevTe kentlerdekı hastanelerden ödünç set alarak hastalan makineye bağladıklannı belirttiler. Proje ihale aşamasında Ulaşımplanı silbaştan ANKARA (AA) - Türkiye'nin ulaşım planı sil baştan yeniden hazırlanıyor. Ulaştırma Bakanlığı'nın üzerinde bir süreden beri çalışbğı ana ulaşım plaru projesi ile ilgili hazırlıklar tamamlanarak ihale aşamasına getirildi. Ulaştırma Bakanlığı'na bağh Kamu Ulaştırması Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki mevcut demiryolu, karayolu, denizyolu, havayolu ve boru hatlannı kapsayacak yeni bir ulaşım ana planı hazırlattıracak. Genel müdürlüğün yatırım programında uluslararası ihale duyurusu da yapıldı. Buna göre, 6 ayn nitelikte fizibilite çalışmalannı kapsayacak şekilde hazırlanacak Türkiye'nin ulaşım ana planı ihaJe programını Demiryollan, Limanlar ve Hava Meydanlan (DLH) Inşaatı Genel Müdürlüğü yüriitecek. Programa göre, ulaştırma planına yönelik ihale iki program halinde yüriitülecek. fik etapta yerli ve yabancı fırmalann oluşturacağı mühendislik gruplanndan 16 Eylül tarihinde teknik teklif alınacak, 2002 yılı uygun bedel tebliğinin 3. maddesi gereğince firmalara yeterlilik belgesi verilecek. Teklifler, 24 Eylül 2002 tarihinde alınacak. 23 kişi gözaltına alındı TAYAD ve 2 dergiye baskın tstanbul Haber Servisi - Ekmek ve Adalet dergisi, Ulkemizde GençKk dergisi ve TAYAD'ın Istanbul Aksaray'daki merkezleri polis tarafindan basıldı. Baskınlar sırasında, aralannda Şadi Ozpolat'ın da bulunduğu 23 kişi gözaltına alınırken belge ve kitaplara el konuldu. Halkın Hukuk Bürosu'ndan yapılan açıklamada, baskınlann hukuki dâyanağının olmadığı belirtildi. Avukatlar, "Balyozlar ve özel oksijen kaynaklanyia duvarlan yılap zorla içeri giren polislerin yapûkları. büinçli politikalann sonucudur. Sadece işkence amacı güdüyoıiar. Gözaltına abnanlar derhal serbest bıraJalmalı" dediler. Baskında, Ekmek ve Adalet dergisinden, Şadi Özpolat, Metin Yavuz, Ercan Gökoğlu. Hüseyin Fevzi Tekin, Gülizar Kesici, tnan Gök, Mehnıet Doğan ve Sağdık Eroğlu gözaltına ahnadığı bildırildi. Bedelli askerlikyapacak ErolEvcil tahliye edildi tstanbul Haber Servisi - Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılanan ve Kartal Özel Tip Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Erol Evcil sahliye edildi. Pendik Cumhuriyet Savcısı Hasan Dikmen, Evcil'in tahliye süresinin 5 gün önce dolduğunu belirterek bakaya nıçundan Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Vskeri Mahkemesi'nden verilen cezadan ialan 5 günlük süresinin de "mahsup" idildiğini söyledi. 29 Kasım l?95_'te_ Bursa'da uğradığı silahlı saidın sonucu jlen Malki cinayetinin azmettiricisi olduğu iddiasıyla aranan Evcil. 1999'da 3ursa'da saklandığı villada yakalanmıştı. Evcil, tutuklanarak Kartal Cezaevi'ne tonmuştu. Pendik Askerlik Şubesi'ndeki sedelli askerlik işlemleri tamamlanan Evcil daha sonra Bursa'ya gittı. - EN BÜYÜK SENSİN. Tarsus'taki kazada yaşammı yitirenlerden 18'i Adana'da toprağa verildi Hüzünlüuğurlama• Pir Sultan Abdal Derneği Genel Başkanı Kazım Genç, kazada ölenler için anıtmezar yapılacağını söyledi. Genç, "Unutulmaması gereken bir şey daha var, o da ulkemizde çok can yakan, aile, ocak söndüren trafik. Daha ne kadar can kaybedeceğiz" dedi. ADA1NA/TUNCELİ (Cumhu- riyet) - Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri "nden dönerken Tar- sus'ta meydana gelen trafik ka- zasında hayatını kaybeden 37 kişiden 18'i Adana'da, 6'sı da Tunceli'de dün toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden es- ki CHP tl Başkan Yardımcısı Mithat Kızuok. eşi Gülsen Kızı- lok, çoculdan Seval Kızılok, Ük- nur Kıraç, Zeynep Gülaşlar, Ha- tice Gülaşlar, Sevgi Sönmez, Ev- rim Esen, Esra Esen, Hacer Ak- taş, Şahin Yılmaz, CHP U Yöne- tim Kurulu Üyesi Fevzi Türk- yümaz, Göl Kesenci, Gülseren Açar, Bayram Budak, Ayfer Çe- Kk, Perihan Ateş ve Sebâhat Eğ- lendi için ilk önce Adana Uğur Mumcu Meydam'nda bir tören düzenlendi. Törende konuşan Pir Sultan Abdal Derneği Ge- nel Başkanı Kazım Genç, acıla- nnın çok büyük olduğunu söy- leyerek "Hacı Bektaş Veli An- ma EtkmKkteri'nden dönen 37ca- Adana'daki cenaze törenine binlerce kişi kaoldL Cenaze töreninde birçok kişi fenahk gecirdL (Fotoğraf: AA) nımızı kaybettik. Onlan hakka gönderdik. 1993'te Sıvas'ta sal- dınya uğrayan 33 candan her bi- ri nasü ki bize ışık, nur olduysa bu canlanmızı da unutmavaca- ğız" dedi. Kazada hayatım kay- bedenler için bir anıtmezar ya- pacaklannı söyleyen Genç şöy- le devam erri: "Ancak, unutulmaması gere- ken bir şey daha var ki, o da ul- kemizde çok can yakan, aile, ocak söndüren trafik. Daha ne kadar can kaybedeceğiz.'' Daha sonra söz alan Pir Sul- tan Abdal Derneği Şube Baş- kam Hüseyin Şahin de Alevi ge- leneğine göre katılımcılara "He- lalleşme" yaptırarak dua okuttu. Adana milletvekilleri Yavuz Bildik, tsmet Vıırsavuş, Büyük- şehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, Seyhan Belediye Baş- kanı Yıldıray Ankan ile çok sa- yıda il kurum ve kuruluş yetki- lisi ile yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından cena- zeler tekrar araçlara konuldu. Pir Sultan Abdal Derneği önüne ge- tirilen ve burada 5 dakikalık say- gı duruşundan sonra tekrar yo- la çıkanlan cenazeler saat 12.00 sıralannda Kabasakal Mezarlı- ğı'nagetirildi. Cenazelerin top- rağa verilmesi su-asında birçok kişi fenalık geçirdi. Kazada yaşamlannı yitiren- lerden 6'sı da Tunceli'de topra- ğa verildi. Otobüs süriicüsü Meh- met, Hakime, Muhanunet, Do- ğan,Güneşve ÖzgeÇalbay'ın ce- nazesi dün Tunceli'ye getirildi. Cenazeler, Mazgirt iîçesine bağ- lı Beşoluk köyünde kılınan ce- naze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Ce- naze törenine çok sayıda vatan- daş katıldı. Yine kaza yine acı Eskişehir Atatürk Buhan'nda geçen günlerde peş peşe kaza geçirerek )-aşamlannı >itiren 5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Furkan KeteiKİik 6. sınıf öğrencisi Öztem lluer (13) arkadaşlan, aflekri ye öğretmenlerince anddı. Öğrencüer, arkadaşlannın fotoğraflannı taşnarak yürüyüş yapülar. Semt sakinleri ise caddeye barner yapıunası için imza kampanvası başUtb. (CAN HACIOĞLU) Emniyet'in araştırmasına göre sürücüler, sinirli, karamsar ve gelecekten umutsuz Taksi şoförleri sag^ıksızİstanbul Haber Servisi- Büyük kentlerin aynlmaz parçası olan taksilerin şoförlerinin mutsuz, sinirli ve geleceğe yönelik ba- kışlannın iyimser olmadığı bil- dirildi. Emniyet Genel Müdür- lüğü Trafik Hizmetleri Başkan- lığı'nın hazırladığı rapora göre. taksi sürücülerinin sağlık sorun- lanyla boğuşruklan, az ücretle mesleklerini sürdürmeye_çajış- tıklan kaydedildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün araştırmasında, taksi sürücülen- nin hemen hemen yansının ilko- kul mezunu olduğu, sosyo-eko- nomik bakımdan yüzde 47'sinin kendilennı "ortanın aJtında dü- şük geür" düzeyinde algıladık- lan ortaya çıktı. Şoförlerin yüz- _ de 60'ının geliriningeçinmeleri- ne yetmediğini behrttiği, gelece- ğe karamsar baktığı kaydedilen araştırmada, sürücülerin saglık- lanyla çok fazla ilgilenemedık- leri vurgulandı. Çahşma saatleri ve koşullan açısından şoförlerin yansına ya- kınının (yüzde 45) gece saatle- rinde ya da düzensiz olarak ge- ce-gündüz çalıştıklan, diğerle- rinin ise (yüzde 54) kendilerine dinlenme günü ayırmaksızın, haftarun her günü çalıştıklan be- lirtildi. Meslekleriyle ilgili en büyük sorun olarak "cangüven- Kği olmamasrnı belirten şoför- lerin beşte birinin de kendileri- ni "asabi" olarak nitelendirdik- leri ortaya çıktı. GENİŞ AÇI HtKMET BtLA Siyaset Hata Kaldırmıyor Siyaset acımasız bir kurum. Türkiye gibi, demok- rasinin oturmadığı, demokrasi adına hertürlü bezir- gânlığın sergilendiğı ülkelerde "acımasız" sözü bile yetersiz kalıyor. Üç yıl önce yapılan seçimlerde CHP'ye acıyan ol- du mu? Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran parti, Atatürk'ün partisi barajın altına inerken kimsenin içi sızladı mı? Aksine CHP'nin silınıp grtmesinden mutluluk du- yanlar, duygularını dışa vurmaktan çekinmediler. CHP ömrünü tamamlamıştı. Baykal CHP'yi batırmış- tı. Altı Ok çağdışıydı. Şımdi güç DSP'deydi. Yaşasın DŞ.P'ydi. Üç yıl sonra CHP yeniden gözde. Yüzünüzü han- gi ekrana dönseniz, gözünüzü hangı gazeteye çe- virsenız Altı Ok'lu bayrakları, amblemleri görüyorsu- nuz. HeryerdeCHR her yerde Baykal... Bırkısım "po- litika yapıcılan"run gözdesi de CHP bugünlerde. CHP'yi o güç odakları mı büyüttü? CHP'yi bara- jın altından üstüne çıkarıp, sağ karşısında solun ik- tidar alternatıfi haline getirenler onlar mı? Hayır. CHP üç yıl içinde kendi kendine bu hale geldi. Gelince de göze girdi. Son seçımlerin az öncesine kadar MHP'ye de kimse şans tanımıyordu. Kamuoyu yoklamalarında MHP yükselmiş görünse de inanmak istemeyenle- rin sayısı çok daha fazlaydı. Ne zaman ki MHP'nin gerçekten iktidara gelmekte olduğu goruldu, ışte o zaman bu partımizin erdemleri medyada sıralanma- ya başladı. Siyaset nankör. Siyaset acımasız. Bu "cangıl"da hatalara yer yok. Kaybetmek için her zaman öyle büyük hatalar da gerekmiyor. Ba- zen yanlış birdemeç, yanlış bir cümle, hatta birsöz- cük her şeyi altüst etmeye yetebiliyor. IşteYTPolayı. Derviş YTP'yi sattı mı? Sattı. Derviş'in kararı, ken- dı açısından, siyasal projesi açısından daha doğru, daha isabetli bir karar olabilir. YTP'yi yarı yolda bı- rakma kararını hazmedemeyenler de olabilir. Dedik ya, siyaset acımasız. Ama bütün bunlar, YTP'nın hatalarını örtmez. Ku- ruluşundan sonraki ilk on gün içinde bu kadar hata yapan bir partinin, herhalde önce kendine bakma- sı, özeleştiri yapması gerekır. Önce şu, rakiplerinin diline doladığı sözü ele ala- lım: "YTP sol bir parti değildir." Bu laf kavgada bile söylenmez. Hiçbir gerekçe, YTP gıbı bir partinin ağzından bu sözün çıkmış olmasını haklı göstermeye yetmez. "Liberalsağ'\n desteğını alma çabası da yetmez. Dün- yada ve Türkiye'de sağcı partılerın bile sol görüntü veımeye, sosyal politıkayı öne çıkaımaya çalıştıkla- n birdönemde, soldan gelen siyasetçilerin, "Bizsol- cu değiliz" lafını etmeleri, az buz bir hata değildir. Bu hatayı "Galiba solcuyuz" şeklinde bir rfadeyle ka- patmaya çalışmak daha büyük hatadır. Yok eğer, gerçekten sagcıysanız, bu en büyük hatadır. Çünkü yeteri kadar sağ zaten vardır. Bir başka hata: Bir umut olarak ortaya çıkan bir parti genel başkanının, "Seçimlere hazır değiliz" şeklinde konuşması, "gerçekçilik" gerekçesiyle açık- lanabilir mi? Ya da parti amblemi konuşulurken "Ar- '. kadaşlar böyle hazırtamışlar" biçiminde bir açıkla- ma, umut olan partinin iddiasını vurgulamaya yeter mi? Bu hatalar yapılmasıydı Derviş YTP'ye mi geçer- di? Hayır. Derviş hesap adamı. Hesabını yaptı, ka- rarını verdi. YTP'nin Derviş'e bağlı hatalan ayn ko- nudur. Ama, Derviş siz hatalar da az değildir. Görünen o ki şimdi CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, YTP'nin hatalannı yapmamaya çalışıyor. Der- viş'in getirisinin farkında ama her şeyi Derviş'e en- dekslememek için büyük çaba gösteriyor. Türkiye'de siyaset Derviş'siz olmuyor. Derviş'le de zor oluyor. hikmetbila.ca ntv.com.tr Emniyet Amirinden rapor Polis kendini sorguluyor ANKAR\ (Cumhuri- yet Bürosu) - Toplumsal olaylardaki ta\Ti nede- niyle eleştirilen emniyet teşkilatı, hatalanndan ders çıkarmaya çalışıyor. Emniyet Genel Müdür- lüğü'nde görevli Emni- yet Amiri Mustafa Ctegü- İer tarafindan hazırlanan raporda, spor karşılaş- malan sırasında güven- liğin sağlanması için kö- pek ve cop kullanılması- nın yanlış olduğuna dik- kat çekilerek "Me>dana gelen kalabahkvedüzen- sizUğin nedeni köpeğin saWınsmaugra\T»nlarde- ğfl,polisinkendydir.O<a- ya stratejik anlamda ha- arlannıayan, kalabahk- lann ve izdihamuı oluş- masuıa neden olan poBs- tir" denildi. Emniyet Amiri Özgü- ler tarafindan hazırlanan "Spor Karşüaşmalann- da Ahnan Güvenük Ön- lemlerinde Yeni \akla- şunlar" başlıklı raporda, emniyet teşkilatında ya- şanan sorunlara da işaret edildi. Raporda özetle şu görüşlere yer verildi: • Spor karşılaşmala- nnın güvenliğinin sağ- lanmasında kesinlikle köpek kullanılmamalı- dır. Konuya empatik açı- dan yaklaşmak gerekir- se, kendısine köpekle sal- dıran bir mesleğe saygı duyulmayacağı ve destek olunmayacağı anlaşıla- bilir. • Cop kullanılmama- sı yönünde talimat ver- mek, polisin coplu bir ku\"\et olduğu imajını değişürmeyecektir. • Her lOkişiye 1 po- lis düşecek şekilde ahnan güvenük önlemleri ön- lem değildir. Bu ancak yönetim eksikliğinin ve bir korkunun ifadesidir. Modern ülkelerde spor karşılaşmalannda aktif olarak görev yapan po- lis sayısı, ülkemizle kı- yaslanamayacak kadar azdır. • Modern teşkilatlar sorunlann nedenini ön- celikle yönetimde ara- maktadırlar. Ulkemizde . ise son 10 yıla damgası- nı vuran 1 Mayıs olayla- n, Gazi Mahallesi, Sıvas olaylan ve en son çevik kuv\et olaylanndan son- ra polis amirlerinin eği- timi akla gelmemiştir. • Toplumsal olaylarla mücadele konusunda he- men ifade etmek gerek- mektedir ki, dünyanın hiçbir uygar ülkesinde bir şehirde binlerce per- sonelin akşama ve saba- ha kadar bekleyen çevik kuvvet birimleri bulun- mamaktadır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog