Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Curnhuriyet İmtivaz Sahibi: CLltfHURİYET \AKFT adına İLHAY SELÇUK Genel Yayın Yönetmeni: İbrahim Yıldız # Yazıişleri Müdürleri: Safim Alpaslan - Necmi Çefik # Sorumlu Müdür Mehmet Sucu # HaberMerkezi Müdürii. HakanKara Jstıhbarat Cengiz Yıldırım 0 Ekonomr Öz- lem Yüzak # Kultûr Egemen Berköz 0 Spor Abdülkadir V ücelman • Makaleler Sami Ka- raören • Düzeltme Abdullah Yazıcı 0 Bıl- gı-Belge- Edibe Buğra • Yurt Haberlen Meh- met Faraç 0 Avrupa Temsılcısı. Gürav Öz YayınKurulu İlhanSelçuk(Baş- kan). EmreKongar(Danışman). Orhan Erinç, Hikmet Çetin- kaya, Şükran Soner, İbrahim Yıfdız, Orhan Bursalı, Musta- fa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsıleısı Mustafa Balba> Ataturk Buh an No 125, Ka! 4. BakanhUar-Ankarâ Tel 4195020 C hat). Faks 4195027#tzmırTemsılcı»ı SerdarKıak, H ZısaBK 1352 S 2 3Tel 4411220, Faks 4418745 0Adana Temsılcısı Çetin Y iğenoğiıı, InonuCd 119 S No 1 Kat l.Tel 363 12 11. Faks 363 12 15 se Mudüru Erol ErKuf 0 Koordınator \hmct Korulsan 0 Mu- hasebe Bülent>ener0 tdare Hüsejin Gûrer 0 Satı$ Fazilet Kuza REKLAM: P.M. Ltd. Şti. • Ge Mudur Gülbin Erduran # koorduıal Reha Işıtman # Genel Miıdurt ı Se\da Çoban 0 Fınajüman Mudıi Çetin Erduran Tel 0212 514 0" * 5M vl 60-61 FaU 0212 513 8463 \ıyımU)an: Yenı Gun Haber Ajansı Basm ve Ya>mcılık A $. Baskı: Sabah Ya; ıncllıl *Ş TüAocagı Cad 19-11 Cagalofiu MijM Istanbu] PK 246 - Sırkecı '44'5 tstanbul Tel (0 212ı 512 05 05 (21; hat) Faks 'O212l513 85 95 11 AĞUSTOS 2002 Imsak 4.35 Güneş:6.12 Ögle" 13 15 Ikındı: 16 59 Akşam 20 04 \atsı 21 3 îv vot ean »R EVENT FGREST FIRE Yangına ayılı kampanya • Haber Merkezi -ABD Tanm Bakanlığı orman yangınlannın söndürülmesi ıçin halkı eğitmek ve kamuoyu bılinci oluşturmak amacıyla yenı bir kampanya başlattı. Daha doğnsu 1960'larda yaygın olan simgeleri kullanarakeski bir kampanyayı günümüze taşıdı. tngilizce'dî "duman rengi" anlamında da kullanılan "Smokey" adlı ayının yavrusunun yarasını sa.-arken görüldüğü posterlenn benzerleri hazırlatıldı Tanm Bakanlığı bu eski posterde olduğu gıb. Smokey'nin ağzından halka mesaj verme yohyla kampanyayı yürütecek. Postenn mesajı ''UEiıtmayın. Sadece siz orman yangınlann önleyebılirsınız." Badem kolesterol düşmanı • ANKARA (AA)-Bilim adamlan, bademin kandakı kotü kolesterol oranını düşürerek kalbi koruduğunu açıkladı. Amerikan Kalp Kuruluşu'nun yayın organı Circulation dergisinde yayımlanarı habere göre Kanadalı bilim adamlan, günlük almnıası gereken kalon miktanrun aşılmadığı \e bademin yağ ya da tuz ıle işlenmediğı takdırde. badem tüketinünın kalbi koruduğunu söylediler. Yapılan araştumada, kolesterol değerlen yüksek 27 erkek ve kadına badem verildi. Bir ay boyunca günde ıki avuç dolusu badem yıyen kişılenn kanındaki kötü kolesterol oranının yüzde 10 düştüğü tespit edildi. Hendrix'm gitarı satılıyor • LONDRA (AA) - Efsanevı rock gıtaristi Jimi Hendrix'in sahnedeyken yaktığı, daha sonra dığer bir dev rock sanatçısı Frank Zappa'ya verdıği gitar açık arttırmada satılacak. Cooper Övven müzayede salonundan yapılan açıklamada, Zappa'nın oğlu Dvveezıl Zappa'nın satışa sunduğu gitann, Londra'da 24 Eylül'de açık arttırmaya çıkanlacağı belirtildi. Satışın 350 bin pounddan (yaklaşık 900 milyar TL) açılacağı kaydedildi. Hendnx, 1968 Miami Pop Festıvali'ndegitannı sahnede tutuşturmuştu. Hendnx, daha sonra gitannı Frank Zappa'ya vermış, Zappa tamir ertiğı gitan 1976'daki albümünde kullanmıştı. Zappa 1993'te yaşamını yibrdi. nfiro'dan tazminat davası • NEVV YORK (AA) - Aktör Robert de Niro. fotoğrafını izinsiz çekıp yayımladığı gerekçesıyle bir fotoğraf ajansı aleyhine 1 milyon dolarlık tazminat davası açtı. De Niro'nun avukatı Tom Harvey, müvekkili ve aktör Sean Penn'i yaşgünü mumlannı söndürürken gösteren fotoğrafın çekılmesınin, özel bir eve izinsiz girip maddi çıkar amacıyla izinsiz fotoğraf çekme suçunu oluşrurduğu gerekçesıyle dava açtıklannı belırtti. Bebeğine alkol îçirmiş • TOKYO (AA) - Japonya'nın başkenti Tok> r o'ya 250 kilometre uzaklıktaki Aıchı'de bir annenın, 10 aylık bebeğine alkol ıçırerek ölümüne yo] açtığı sanılıyor. Babası tarafından bulunan bebeğın ambulans geldiğınde çoktan bilıncını kaybettıği ve hastaneye kaldınldıktan kısa bir süre sonra da öldüğü belirtılirken annenin "Bütün gün çocuğumla içtik" dediği kaydedildi. Polis, haberle ilgili aynntı vermezken, Sankeı gazetesi, çocuğun kanında alkol tespit edildiğini ve kadının bilgisayara "îkimiz bırlikte ölmeye karar verdik" diye not bıraktığını yazdı. Stpiptizci yolcu aüldı • BRÜKSEL (AA) - Fransız Havayollan Aır France'ın Pans-Oslo seferini yapan uçağı, striptİ2e başlayan yolcuyu "atmak" için Brüksel Havaalanı'na ınmek zorunda kaldı. Havayolu şirketi tarafından yapılan açıkJamada, "Paris-Oslo uçağı, zorluk çıkaran bir yolcusunu indirmek amacıyla Brüksel'de yanm saat bekJetıldi" denildi. Şirketin BrükseFdeki sozcüsü Françoise Dessy. biraz saldırgan olduğunu belirttiğı yolcunun, soyunmaya başlayarak pilot kabinine girmeye çaüştıgının öğrenıldiğini kaydettı. Toplu taşıma araçlarında bırakılan eşya belli bir süre korunduktan sonra satılıyoı Unutıüanlaraçık arttanadatstanbul Haber Servisi - Istanbul 'da her gün binlerce insan çeşitlı ulaşım araçla- nyla yolculuk ediyor. Kent ıçınde ve kent dışına yolculuklarda trenden otobüse, uçaktan gemiye çok farklı ulaşım araç- lanndan yararlanılırken pek çok eşya unutuluyor. Bırçoğumuzun bir daha ulaşamayacağımı- zı düşündüğümüz bu eşya, Türk Hava Yolla- n (THY). Türkiye Cumhunyeti Devlet Demir- yollan (TCDD), Türkiye Denizcilik îşletme- leri AŞ (TDl), ÎETT gibı kurum ve kuruluş- larda belirli sürelerde muhafaza edildikten sonra açık arttırmaya çıkanlarak satıhyor. Kaybolan eşyanın satışı her kurumda farklı şekilde gerçekleşiyor. THY, unutulan veya yanlış etiketlenme so- • Toplu taşıma araçlannda unutulan binlerce eşya hayır kurumlanna gelir sağlıyor. Kaybolan eşyayı bir süre saklayan kurum, sahibi çıkmadığı takdirde açık arttırma düzenliyor. nucu kaybolan eşyayı bir yıl mu- hafaza ettikten sonra tüzelkışıle- 1 re açık arttırma ıle satıyor Örneğin THY 13 Ağustos Salı günü iç hat uçuşlan sı- rasında yolcular tarafından unutulan eşyalan kapalı zarf- la teklif \r erme sonrası ihaleye çıkardı Ihale sonunda. satışa çıkanlan içi dolu 553 valiz, 78 çocuk arabası ve 3 bin 817 muhtehf eşya, 22 milyar 350 milyon Iira bedelle en yüksek tek- lifı veren kişiye sarıldı. TCDD'de ise satışa sunulan eşyalann çoğun- luğunu emanete bırakıhp gen alınmayan ba- gajlar oluşturuyor. Bu eşyalar Sırkecı merkez ambannda on ay muhafaza edildikten sonra genel müdürlüğün belirledığı fiyatlar üzerinden açık arttırmay- la satışa sunuluyor. Hanlarla halka duyurulan bu açık arttırmaya ısteyen herkes katılabiliyor. ÎETT araçlannda unutulan eşyalann niteli ği ise bıraz daha farklı. Eşyalann çoğunluğu nu para, şemsiye, cep telefonu ve anahtar gı- bi küçük eşya oluşturuyor. ı Bir sene içerisınde teslim alınmayan bu eş- i yanın fıyatlan, Büyükşehır Beledıyesı'nın ka- tılımıyla oluşturulan Değer Tespit Komısyo- nu tarafından belirlenıyor. Gazetelerde ya- yımlanan ılanlarla kamuoyu bilgilendirildik- ten sonra eşya açık arttırma ıle şahıslara satı- lıyor. Yolcu taşıma araçlannda unutulan \ eya kay- bedilen eşyalann satışından elde edilenpara- lar THY, TCDD ve lETT'de kurumlann ka- salanna aktanlıyor. Ancak Denizcilik Işlet- melerinde bu paralar, müdürlük tarafından çeşitli hayır kurumlanna bağışlanıyor. Boks kariyerine başlayalı 3 yıl olan Laila, Muhammed Ali'ninkızı obnanınbazı şeyleri başarma>i gerektirdiğini ve babasının kendisiiçin büyükbir güç olduğunu soylüyor. Babasının /azıan gibisoktu Efsanoi boksör Muhammed Ali'nin kızı Laila da babasının izinden gidiyor. Ringlerde fırtına gibi esen kadın boksör ilk şampKonluk umanını kazandı. Laila, ABD'nin Las Vegas kentindeki müsabakada Suz\ Tayior ile >apbğı karşüaşma>ı 2. raundun başında hakem karanyla kazanarak süper orta sikJette Dünya Kadınlar Profes>onel Boks Şamphonu oldu. Rakibini sağlı sollu >umruklarla köşe\e sıkıştıran ve hakemi maçı durdurmak zorunda bırakan Laila, bunun sadece başlangıç olduğunusö>ledi. Boks karherine başla>alı 3 vıl olan ve şimdhe kadar hiçbir\enilgisi bulunmayan Laila, yapnğı 12 maçın 9'unu naka\tla kazandı. (Fotoğraf: AP) lARlHlN ÜNLÜLERÎ DE KELLtKTEN ÇOK ÇEKMÎŞ Kleopatra'nın ilacı olsa başına sürerdi! GÜRKANATA ERZURUM-Tarih boyunca çok sayıda ünlünün saç dökülmesine çözüm aradığı, birbirinden ilginç yöntemlerle sorunla başa çıkmaya çalıştıklan belirlendi Sezar'ın aslında kellığini gizlemek içın defne yapraklannı zafer tacı olarak taktığı ıddia edilırken Kleopatra'nın da saç dökulmesını önlemek için her türlü yöntemı denediğı belirtildi. Sermaye Pıyasası Kurulu Meslek Personelı Derneği'nin internetteki sitesınde yer alan çahşmada geçmişte de kelliğinden utanan ve bunu gizlemenin yollannı arayan çok sayıda ünlü bulunduğuna dıkkat çekildi. Araştırmaya konu olan ünlülerden biri Roma'nın Julıus Sezar'ı. Kafasının ön kısmında dökülen saçlannı gizlemek için arkadakı uzun saçlannı öne getirerek kelliğini gizlemeye çalıştığı ıleri sürülen Sezar'ın defhe yapraklanndan oluşan zafer tacını da bu nedenle taktığı belirriliyor. Mısır Kralıçesi KJeopatra saçlannı gürleştirmek için Ebers Papirüsü'ndeki formülleri de uygulamış. Kleopatra, yöntemlenni hiçbir zaman Sezar ıle paylaşmamış. SÖYLEŞİ ATTİLÂİLHAN '...Barışa En Büyük Tehdit, Saddam Değil Bush!..' PLAJDA AT YARIŞI • Ispama'nın günej sahillerindeki Sanlucar de I Barrameda Plajı'nda binlerce kişivar.Ama * düşündiiğünüz gibi denize gjrmek için değil. At x - yanşı se>Tetmek için. Evet, >üzlerce tekne \e kajığın yanından esip geçen atlan izlemek için. Plajda at yanşı düzenlemek İspanya'nm geçmişi 150 yıl Öncesine da\anan gelenegi. Yanşlan sahil < bojıınca sırava dizilen binlerce yanşse\«r î seyrediyor. Önceki gün düzenlenen üçüncü yanşı trlanda atı Incitatus kazandj. (RELTERS) BRONZ ÇAĞI'NDA BEYİN AMELİYATI LONDRA (AA) - Ingiltere'deki Thames Nehri'nden çıkanlan, Bronz Çağı'nda yaşayan insana ait kafatasında beyin ameliyarı izleri bulundu. Arkeologlar. ekimde bulunan yaklaşık 4 bin yıllık kafatasında 4.5 santimetreye 3 santimetre boyutunda delik bulunduğunu. bunun da adamın beyin amelıyatı geçirdiğini gösterdiğini belirttı. Mılattan önce 1750 yılı civannda yaşayan yetışkin bir adama ait olan kafatasındaki deliğin kendilığmden kapanmasının, hastanuı narkozsuz yapılan ameliyattan sonra yaşadığını gösterdiği kaydedildi. ABD dış polıtikasının "kurtları', Richard Perle, Henry Kissinger ve James Schlessinger; me- ğerse, sözde 'gayri resmî', bir danışma ofisı kurmuş- lar; yani, 'Savunma Polıtıkalan Ofisı' gıbı bir yer; bun- lar 10 Temmuz 2002'de bir toplantı yapıyor; o top- lantıya katılan unlü Rand Corporation'dan biruzman, Lauren Muravviec, kalkıp ne dese lyi: "...Suudi Arabıstan, ABD'nin düşmanlannı des- tekliyor: yânı radıkal Islamcı terorizme arka çıkıyor; bu böyle sürdürülemez, ABD tavır koymalı, yânı Su- udi petrol alanlannı hedefleh arasına alrnalı; Suudi- ler'in, ülkeleri dışındaki para ve mallarına el koyma- lıdırt.." (VVashington Post, 6 Ağustos 2002) Haben, ABD Dışışleri Bakanlığı doğnjlamadı; Pen- tagon'un, Filistin ve Irak yüzünden, Suudiler'e kar- şı besledıği duygular, aslında bu olsa da; el altından. daha barışçı çözümler aradığı, yayılan nvayetler ara- sındadır; bunların, bizdekı durumu andırdığı ıçın, en ilgi çekıcı olanı, herhalde şu haber: "...Amenka, 'resmi velıaht' Prens Abdullah'ın Or- tadoğu Banşı konusunda, Filistın'den yana sert ta- vırlar koyması; olası Irak Operasyonu'nda, ABD'nin yanında yer almayacağının sinyallerinı vermesi ve kesın israil karşıtlığı nedeniyle, tahta geçmesını iste- miyor..." "...Ingiliz The Guardıan gazetesine göre. veliahtPrens Abdullah 'ın yenne adı geçen iki isım, Prens Sultan ve Prens Faysal bin Salman; Kral'ın yakın çevresıy- le, geçtığimizhaftalarda, bırdızıgorüşmeyaptı. Kral'ın oğlu Muhammed 'inyönettiğı toplantılarda, tahta ge- çecek ısımler üzerınde konuşulduğu, alternatifler arandığı belirtıliyor..." (Sabah, 10 Ağustos 2002) İlginç bulmadınız mı? Sorun ve tepkı benzer olun- ca, aranan çozum de -galiba- benzer oluyor: ABD'nin. petrolun uzerıne oturabılmesı ıçın, kalkışacağı Orta- doğu, Irak Harekâtı'nda; ona destek verecek 'dost' -daha doğru 'uysal'- bir hükumet bulmak! Mumcu'nun ifşaatı1 doğru, fakat ekslk... Türkiye'deki sorunda, Erkan Mumcu'nun 'ffşaatı' ile ABD'nın 'dost yonetim' bulma çabası, ışte tam bu noktada bırbıriyle buluşuyor; Koalisyon ortak- ları tarafından. 'büyük çıkargruplannı ve iş çevrele- rını gözeten bir hukumet tasarlanıyordu; bunun ıçin de 57. hukümetidüşürmek, içındenyıkmak; Başba- kan Ecevıt'in yerine, başkasının getırılmesi ısteniyor- du: DSP bu yüzden parçalandı." Mumeu'nun gect- kerek de olsa, 'ifşâ edebildiği' ancak bu kadan; oysa Ecevit'e bu 'tulûatoyunu'nda. Riyad'daki 'resmi ve- lıaht' Prens Abdullah'ın rolu uygun görülmüştü; onun da ta başından ıtıbaren Irak'a mudahaleye karşı; bu konuda, ABD'ye yardıma muhâlif, olduğu malûm! Işın tuhafı, onun yerine getirilmek üzere, tasarlanan kışilerın de; Suudi Arabistan'da olduğu gibi, ıki kişi olması; sözün gelışı, Prens Sultan yerine, Ismail Cem; Prens Faysal bin Salman yerine, Kemal Der- viş! Çünku bu 'paralel faaliyet', her iki ülkede de ABD'nin çıkarlanna uygun bir Irak müdahalesini kolaylaştırmak için tasarlanmış, o amaçla yürü- tülüyon o kadar ki Türkiye'de koalisyonun en güç- lü partisi DSP, farkında bile olmaksızın, liderini tas- ftyeye hazırlanan 'köstebeği' -ya da köstebekle- ri- koynunda besliyor. Hold/ng Media'sı, sorunu dıkkatle bir AB'yegırmek sorunu şeklınde koyduğundan, doğrusu ya, Türkiye'de kimsenin aklına, bu gelişmelerin ABD'nin Irak planıy- la ilgili olabileceğı gelmıyordu. Tabiı 'eski kulağı ke- sikler' mustesna; onlann hem kuşkuları buyuktu. hem bildikleri vardı: Bahçeli'nın seçim talebı uzenne, 're- zâlet' patlak verınce; Wolfowitz'ın -basbayağı etek- leri tutuşarak- Ankara'ya damlaması; hele hele. gun- demin ılk maddesı olarak, Irak'a mudahaleyı ele al- ması. 'operasyon'un -ya da 'komplo'nun- manası, mahıyetı ve gelışmesı hakkındakı şuphelennı doğru- ladı. Riyad'da sonuç ne olurdu, henüz kestirilemez ama; Ankara'da, fena halde ıskalamışlardı. Bir başka varsayım... Bir başka varsayım, Suudi Arabistan'ın, kırk yıllık dostu ABD'ye karşı sertleşmesinın de, "Ingiliz Oyunu' olması ihtımali! Bu varsayım Londra'nın, VVashington'ın 'Avras- ya Projeksiyonu'ndan, son derece rahatsızlık duy- ması olasılığına dayanıyor çünkü Ingiltere, çekilmek zorunda kaldığı ülkelerde, ABD'nin gücünü ve prestrjini kullanabilir, ama, o ülkelerdeki çıkarla- nnı ABD'ye 'terk edemez', oysa Bush Jr'ın gözü, hiçbir şeyi görmüyor. George Monkiot, her geçen gün Londra'ya biraz daha hâkim olmaya başlayan bu endışeyı, geçenler- de şöyle açıklamadı mı? "...dunya banşına karşı en buyük tehdit. Saddam değil, George Bush'tur. Geçmişte Ingiltere'nın en tyı dostu olan ülke, şımdi onun başlıca duşmanı haline gelmektedır. ABD. dığer ulkelere rahatlıkla saldırabı- leceğını keşfederken, buyük olasılıkla müttefiklerini de tehdit etmeye başlayacaktır..." "...ABD'nin dunya içın bırtehlike oluşturduğunun kabulü, ona karşı direnışın gereklılığini ortaya koyar; ABD'ye dırenmekise. Ingiltere'nin altmışyıldırızle- diği politikada koklü bir değışıklikyapılması anlamı- na gelir..." (The Guardıan, 6 Ağustos 2002) Ne denilmıştır? "Bir delı bir kuyuya, bir taş attı; kırk akıllı çıkaramadı". George Bush Jr'ın, son zaman- larda kuyuya attığı taş, bir değil, üç değil, beş değil! Allah herkese sabır ve kolaylık versin! e-mail:tilahan(o isnet.net.tr http://www.bilgiyayinevi.com.tr/ailhan Faks:0-212 / 260 19 88
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog