Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 AĞUSTOS 2002 ÇARŞAMI 16 TELEVIZYON cumtv(5 cumhuriyet.com.tr GüNÜN FlLMLERİ Faka 10.00 TRT 1 Dram • Kayıp kızııu arayan bır kadınla, ona yardım e- den adamın öyküsünü anlatan filmin başrol oyunculan Behiye Aksoy ve Murat Soydan. Yönet- menh&nı ise Orhan Elmas üstleniyor. Sahte Mutiuluk 14.05 CINE 5 Gerilim /77\ (TheLearningCurve)-Georgıa güzel bir genç *O/ kızdır. Ne yapacağı bellı olmayan, asi genç kız bırgece arkadaşlanyla barda içki içerken Paul adın- da genç bir adanüa tanışır. Birbirlerine çabuk yakın- Jaşan ıkılıain ortak bir amaçlan vardır. Bıraz eğlen- ce bıraz da para. Georgıa ve Paul, hemen orada bır plan haarlarlar. Birkaç adamın cüzdanJannı çalacak- lardir. Boyiece hem eflenecek hem de kendilerine ye- tecek kadar paralan olacaktır. Planlannı başanyla uygularlar, fakat sonrasında başlanna gelecekler pek deeğlenceli olmayacaktır. Yön: Eric Schwab. Oyn: Carmme Giovinazzo, Monet Mazur, Vincent Vent- resca,StevenBauer(200l ABD, 120 dk). Tlrtku 15.25 TRT INT Duygusal • Selçuk. Ortaköy'de satıcılık yapan birgençtir. Mütevazi hayatında yaptığı kolyeler, yazdıf ı romanlar ve arkadaşlan dışında hiçbır gayesı yok- tur. Arkadaşlan arasında moda fotoğrafçısı olan Mü- ge onu sevmektedir. Ancak Selçuk bu sevgıyi iste- mez. Yönetmen: Samım Utku. Oyuncular: Selçuk Özer, Şebnera Arda, Müge Arda, Okan Özdil. Savunma 18.30 TRT 1 Duygusal • Cinayetle suçlanan çapkın bıradamla, savun- masını üstlenen güzel kadın avukatın aşk öy- küsü. Osman F. Seden'in yönettıği yapımda. Gül- şen Bubıkoğlu, Kenan Kalav, Fikret Hakan, Merih Akalm ve Erol Günaydın var (1987). Banker BUo 20.20 Star Güldürü • Başlık parası biriktirmek için büyük kente ge- len saf köy delikanJısı Bilo, karanlık işlere sü- rüklenerek banker olur Ertern Egilmez'ın Yavuz TurguJ ve Sadık Şendil'ın senaryosundan çektigi fîlmın oyunculan, îlyas SaJman, Meral Zeren. Şe- ner Şen, Ahu Tuğba ve Münir Özkul (1980). fidz Kan 20.35 Kanal D Macera ı (Double Impact) - Bebekken anne babalan öl- dürülen ve bırbirlerinden habersiz yaşayan ikizler, 25 yıl sonra ayru kıza âşık olurlar. Bu saye- de birbirlerini tanıma olanağı bulurlar ve anne ba- balannm ıntikanunı aJmak için işbirligi yaparlar... Yönetmen: Sheldon Lettıch. Oyuncular: Jean Cla- ude Van Damme, Geofrrey Lewıs, Alan Scarfe, Alonna Shaw (1991 ABD, 108 dk). 21.00/atv/Sel Ayrıntı yanda Çığ Felaketi 21.00 Star 2 Macera /T7\ (Avalancbe Alley) - Zengınlenn ve ünlü spor- ' O ' culann yen olan kayak merkezinde snowbo- ard yanşmalan yapılmaktadır. Olimpiyat şampıyo- nu Nick ve genç kansı, yanşmayı izlemek üzere ka- yak merkezineyerleşirler. Yanşmalann başlamasıy- la birlıkte, kayakçılar arasındaki zorlu rekabet de başlar. Ancak onlan bekleyen bir sürpnz vardır. Yö- netmen: Paul Ziller. Oyuncular: Ed Marinardo. Nick Mancuso(2001 Kanada, 120 dk). 22.00 / Show TV / llk... Aynntı yanda From Here To_ 22.00 CNBC-e Dram (From Here To Eternity) - Filmde, Japonlann Pearl Harbour'a saldırdıgı günlerde bir Ame- rikan bırliğinde gelışen olaylar anlatılıyor. Komu- tanlan, genç boksör Prewitt'den yeni katıldığı birli- ğin boks takınunda dövüşmesıni ısterler. Ancak Pre- witt, bir rakibinin kör olmasına neden olduğu için boksu bırakmıştır ve bu teklıfi kabul etrnez. Boks takımına girmesi için kendisine yapılan baskı ve eziyetlere de sesini çıkarmaksızın katlanır. Sadist Çavuş Fatso Judson, Prewirt'in arkadaşı ltalyan kö- kenli Angelo Maggıo'yu döverek öldürür. Yönet- menlığinı FredZınneman'ın üstlendiğı filmde, Burt Lancaster, Montgomery Clıft, Frank Sinatra, Debo- rah Kerr oynuyor (1953 ABD, 118 dk). Koruma 22.45 CINE 5 Macera (The Doorman)- Andre Siegel, profesyonel bır askerdir ve Batı Afhka'da gıriştikleri dehşet verici bir sılahlı çatışmada Andre ve birkaç takjm arkadaşı sağ kalır. Bu olaydan sonra Los Angeles'da bir gece kulübünde koruma olarak ışe başlar. Artık hayatındaki herşey tam istediğı gibi huzur ve banş içinde ilerlemektedir. Fakat eski takım arkadaşlan- nın öldürüldüğu haberini ahnca herşey bır anda de- ğışır. Yön: Jesse Johnson. Oyn. Dominique Van- derberg, Nills Allen Steward (1999 ABD, 105 dk) Son Adam 23.00 Star 2 Dram l (The Leading Man) - Bır tiyatro yazannın ön- ce kansıru, daha sonra da âşık olduğu kadını baştan çıkartmayı başaran, karizmatik bır Hollywo- od yıldızının öyküsü. Yönetmen: John Duigan. Oyn: Jon Bon Jovi, Anna Galiena, Lambert Wılson. Than- die Newton (1997 Ingiltere. 100 dk). Broadway... 00.20 TRT 1 Güldürü , (BuDets Over Broadway)- New York, 20'li yıl- lar; idealistoyun yazan David Shayne çok üs- tün özellikler taşıdığına inandığı tiyatro oyunlannı sahneye koyabilmek için para bulmaya çaİışmakta. Sonunda mafya babası Nick Valentine'nin kirli pa- ralannm yardımıyla yeni oyununu Broadvvay'de sah- neye koyma şansına kavuşuyor ama bir şartla: Va- lentine'nin sevgilisi OJive. oyunda başrolde gözü- kecek; ancak Olive'in oyunculuk yeteneği sıfir. Ça- resiz bu dayatmaya evet demek zorunda kalıyor. Yö- n: Woody Allen. Oyuncular: John Cusack, Jack Warden. Jennıfer Tildy (1994 ABD, 99 dk). Things You Csuu. 00.30 CNBC-e Dram I (Things You Can TeDJust By LookingAt Her) - Yapım, ıç içe geçen beş öyküden oluşuyor. Güçlü ve yaşamlannda kendilerine bır şekılde muh- taç insanlara sırt veren kadınlann öyküsünü anlatan filmin yönetmenliğini Rodrigo Garcia üstleniyor. Oyn: Glenn Close, Cameron Diaz, Kathy Baker, Amy Brenneman. HoIIy Hunter (2000 ABD. 109 dk). ÖKûn Treni 03.15 Show TV Gerilim I (DeadıTrain)-BirAJmanbiIimadamtnınüret- tiğı nükleerbombalar, eski Sovyetgenerali Be- nin'in eline geçmış ve bir anda onu dünyanın en önemli adamı haline getümiştir. Tüm dünyayı bü- yük bir felaketin eşiğine sürükleyen general Benin ve adamlan, bombalan uzaktan kontrol edebildik- len iki trene yerleştirmişlerdir. Ancak bu trenlerden bıri kaçınlınca işler iyice sarpa sarmıştır. Yönet- men: David S. Jaekson. Oyn: Pierce Brosnan, Ale- ^andra Paul. Chnstopber Lee (1993 ABD, 100 dk). KızlaraSor 03.20 Star Güldürü • (AskAn>'Go1)-Taşradanşehre gelen genç, gü- zel ve toy bir genç kız olan Meg, akranlan gi- t» zengin ve yakîşjkh bir ertcekte evlenme hayalle- n kurar. Meg, çalıştığı marketın sahibi olan ikı ya- iaşıklı erkek kardeş arasında kalır. Yönetmen: Char- les WaJters. Ovuncular: Shirlej' Mac Laine, David Niven, Gig Yoİmg (1959 ABD, 98 dk). / ^ 1^\ 7^\ n rabancı Izleyfn Orta Değmez Yerli TRT2 21.10 'Kariyer Dünyası' TV Servisi - "Kariyer Düı^ası"run bu haftaki bö- lümüne, farklı mesleklerden konuklar katılıyor. Mikro cerrah Oya Baj-n, KBB uz- manı Ismail Koçak, ağaç cerrahı Besim Özyurt ve ha- va fotoğrafçısı Soner Çapa- oğlu'nun konuk olduğu ya- pımı, Yaprak Özer sunuyor. Konuklar yapımda, neden bu mesleği seçtiklerini ve gelecekte neler hedefledik- lerini anlatıyor. Güldüriinün ünlü isimlerinden yönetmen Jerry Zucker'ın imzasını taşıyan 'îlkŞovalye', keyifli bir seyirlı Kralın nişanlısına âşık olmak tv8 22.30 Kültürel etkinlikler TVServisi- Kültür-sanat etkinliklerini ekrana taşıyan "Alkışlar''da bu hafta ılk olarak, Prof. Dr. Metin And ile "Minyatûr 1" adlı kitabı üzerine yapılan söyleşi yer ahyor. Nedret Sekbanın resim sergisi ve SarahChang'üı Iş Sanat'ta verdiği konser, ya- pımın diğerkonulannı oluş- runıyor. Programı, Serap Aksoy Gürkan hazırlayıp sunuyor. atv 23.50 Gencer'in başan öyküsü TVServisi- Belgesel ya- pım "Rözgâra Karşı Yiirii- yenler"in bu haftaki bölü- münde, opera sanatçısı Ley- la Gencer'in başan öyküsü ekrana geliyor. Kenan Işık'ın sunduğu yapımda, sanatçının henüz çocukluk yıllannda başla- yan ve "La Diva Turca"ya uzanan serüvenj anlatıliyor. TV Servisi - Kral ,\rt- hur (Connery) ile evlene- cek güzel Ginevra (Or- mond) körü kalpli Mala- gant (Cross) tarafından kaçınlır. Kahraman Lancilotto (Gere) rüm hünerlerini kullanıp geleceğin krali- çesini kurtanr ve şovalye unvanı kazanır. Ancak bu arada kurtar- ma operasyonu sırasında güzel Ginevra'nın tatlı bakışlanna kayıtsız kala- mamıştır. Bakalım yasak aşkın sonuçlan nereye varacaktır?... Orta Çağ'dan bugüne kadar taşman bu avantür şüphesiz mutlu sonla bi- tiyor. Konu fena değil, daha iyi bir iş çıkabilirdi ama komedinin en ünlü isimlerinden yönetmen Jerry Zucker, Lancilot- to'yu tam anlamıyla bir kovboy-samuray arası bir tipe oturtmuş. Örne- ğin atını ıslıkla çağırma- sı, o kadar gözüpek ve vahşi olmasına karşın bir çocuk kalbi taşıması gi- bi yaklaşımlar bugünün yapay değerlerine sıkı sı- İcıya bağlı sinema seyir- cisine yönelik stratejiler olarak göze çarpıyor. Bunun dışında ışık L Show TV 22.0( llk Şovalye - First Knight / Yönetmen: Jerry Zucker / Oyuncular: Sean Connery, Ric- hard Gere, Julia Ormond, Ben Cross, Li- am Cunningham, Christopher Villers, Va- lentine Pelka, Colin McCormack, John Gielgud /1995 ABD yapımı, 134 dakika. kuJlanımı, montajdaki ri- olmayacağını bildiği içü daha önceki filmler "Ghosfla "Airplaner arası birşeyler çekip hay- li eğlenmiş... Richard Gere hayran- tim ve kostümler vasatın çoküsründe. "CesurYü- rek ve 'Robin Ho- od"dan sonra Hollyvvo- od'un bebek yüzlülerine kılıç verip kameranın karşısına geçirmek mo- da olmuştu. Zacker da bu malze- menin zaten inandıncı lanna. Sean Connery'i sevenlere öneremiyoruz çünkü ünlü oyuncu hay- li abartılı bir rolde ve faz- la görünmüyor filmde. Cündemdeki önemli olaylar 'Ankara Kulisi' TV Servisi - Türkiye'nin gündemini oluşturan olaylann ele alındığı "Ankara Kufisi^ni, Sedat Ergin, Fikret Büa ve tsmet Berkan birlikte hazırlayıp sunuyor. Programın bu haftaki bölümünde, Yeni Türkiye Partisi'nin Kemal Derviş'siz devam edip ehneyecği, Kemal Derviş ve Oeniz Bavkal'ın işbirliğinin CHP'ye neler getireceği ve Derviş'in inandıncılık sorunu yaşayıp yaşamadığı gibi konulara açıklık geririliyor. Program canlı olarak ekrana geliyor. • C7V7V Türk, 22.05 'Havaya' uygun bir film 18.40 Kanal D 00.10 Gençler konu alınıyor TVServisi- Erken seçime kısa bir süre kala siyasetçi- lerin gözbebeği haline gelen gençler, "GençBataş"prog- ramının bu haftaki konusu- nu oluşturuyor. Abbas Güçlü'nün sundu- ğu yapımda, gençlerin yaşa- dığı kimlik bunahmı, gele- cek kaygısı, siyasete bakış- lan ve yaşam biçünleri gibi konular ele aluuyor. Marmara Üniversitesi öğ- retim üyelerinden Prof. Dr. Nflüfer IVaıt'nın konuk ol- duğu yapımda, "İşsizKk ve egitinı sorunlan çözüleme- yen gençler poMkacılardan nasıl hesap soracak" sorusu- na da yanıt aranıyor. ar»'21.00 Sel - Hard Rain / Yönet- men: Mikael Salomon / Oyuncular: Morgan Freeman, Christian Slater, Randy Quaid, MinnieDriver/1997 ABD yapımı, 107dk. TV Servisi - Şiddetli yağ- murlardan ötürü taşan Ohio Nehri'nin tehdidi altında olan Indiana'daki kücük Huntin- burg kasabası boşaltılmaya başlanmıştır. Daha önce de bu tip felaketlerle karşılaşan kasabanın sakinleri ve şerif için boşaltılma sırasında evle- rin ve dükkanlann hırsızlar tarafından yağmalanması ar- tık ahşıldık bir olay haline gelmiştir. Fakat bu kez onla- n kasaba tarihinde hiç yaşan- mamış şeyler beklemektedir. Kasabanın yerel bankasın- daki 3 milyon dolar, silahh ve zırhh bir araba tarafindan da- ha güvenli bir yere taşınacak- tır. Ancak zırhh araba bozu- Pek çok ülkenin sel felaketleriyle boğuştuğu bir dönemde ekrana gelen "Sel" filminde, Christian Slater oynuyor. lur, parayı taşımak ve koru- birandasulanniçinesaplanıp makla görevlendırilen Tom kalmış bulurlar. (Christiaii Slater) ile amcası Telsiz bağlantısı kesilmiştir Charlie (Asner) kendilerini ve daha neler olduğunun far- kına varamadan Jim'in (Fre- eman) yönettıği sözde onlan kurtarmak için yola çıkan kuşkulu bir kalabalık tarafın- dan çevrilirler. Grup herhan- gi bir uyan yapmadan ateş açar. Tom kurşunlardan kaç- mayı başanrken amcası Char- lie vurulup ölür. Tom, yanına paralanda alarak kendisini sulann içine bırakır. Akılh bir adam olan Jim, hem Tom'u hem de parayı ele geçirmek için ölümüne bir av başlatır. Sular içinde boğuşan Tom'a yardım eden tek kişi kasaba sakinlerinden Karen'dır. Freeman ile Slater'ın baş- rollerini paylaştığı "Sel", ti- pik bir felaket filmi olma- makla beraber, filmin büfünü içinde epeyce yer kaplayan su çekimleri de kayda değer bir felaket görünümü yaratıyor. Olayuı gece geçmesi, ortada sürekli dolaşan elektrik kab- lolan ve görüntülerdeki etki- leyici bir sarı ton da bu duy- guyu pekiştırir nitelikte. Türk ve dünya modası TV Servisi - Söyleşi prog- ramı "SesH Düşünenler"in bu akşamki bölümüne, mo- da dünyasının ünlü tasanm- cısı A&I Kutoğlu katılıyor. SedefKabaş'm hazrrlayıp sunduğu yapımda. Türk ve dünya modası üzerine soh- bet ediliyor. NTV 21.05 Film sektörü 'Anahtar'da TVServfai- ^fithatBere- ket'in hazırlayıp sunduğu "Anahtar" programmm bu haftaki bölümünde. dünya- nın en önemli ve en büyük endüstrilerinden biri haline gelen "fîlm sektörü" masa- ya yatınlıyor. Bu sektörün Türkiye'deki yansımalannın da ele alma- cağı programa, ünlü sanatçı Yıhnaz Erdoğan konuk ola- rak katıhvor. Tv PROGRAMLARI 09.35 Çizgı Film: Rugrats 10.00 Yerli Film: Falcı 11.35 Şaşıfelek Çıkmazı 12.30 Dızı: Bızim Evın Halleri 13.00 Ha- berfer 13.30 Dizi: Seni Daima Seveceğım 14.30 Dizi: Cosby 15.00 Yabancı Film: Hayatımızın En Güzel Tatili 16.30 Yaz Oyunları 17.30 Çızgi Film: Flipper 18.30 Yerji Film: Savunma 20.00 Ana Haber 20.25 Türkiye-Gürcistan Futbol Karşılaşması (Canlı) 22.20 Dizi: Zeki Metın'ce 23.00 Avrupa 23.30..Komıser Da- vinci 00.20 Yabancı Film: Broadway Üzerine Kur- şunlar 01.50 Dunya Coğrafyası (0 312 490 43 00). 10.35 kultür.net.trt 11.00 Haberler 11.10 Dalgıçların Dunyası 11.25 S- por11.35 Yurt Turu-Yerel Basın 12.00 Haberler 12.10 Ekonomı Haberlerı 12.35 iş Gunu 13.35 Diınya Gündemi 14.10 Ekonomı Haberlen 14.35 Güne Düşen 15.05 Yaşayan Hukuk 15.40 Kültür ve Sanat Rerıben 16.05 Yurt Bü/tenı 17.35 Büyüteç 18.35 Spor 19.45 Ekogun 20.00 Akşama Doğru 20.25 Tan- nçanın Iz/nde 21.10 Kanyer Dunyası 22.10 Yaşayan Tarih 23.05 Istanbul Radyosu TSM Sanatçıları Kon- sen 24.00 Gun Biterken (0 212 259 72 75). 08.25 Belgesel: Ver Elinı Anadolu 09.00 Dort Mevsım Kadın 10.05 Okuyalım Ko- nuşalım 10.30 GAP Haber 10.45 Bızım Mahalle 11.15 Dizi: Can Suyu 11,35 Yörelerımız Tur- külerimiz 12.05 Robocop 12.30 Keloğlan 13.00 Dizi: Huzursuzlar 13.45 Bereketın Adı GAP 13.58 TRT 3'e Geçiş 14.00 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası 15.30 2002 FIFA Dünya Kupası Karşılaşması 18.35 1988 Avrupa Şampiyonası Futbol Karşılaşması 20.10 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası 21.40 2002 FI- FA Dünya Kupası Futbol Karşılaşması 00.40 Kapanış. 10.00 Anadolu Üniversitesı Açıköğre- tim Fakültesi Ders Programı 13.00 Fa- sıl 13.30 An Bu Şarkıfar 14.50 At Ya- rışlan (Canlı-lstanbul) 18.30 Açık llköğretim Okulu lle- tişim Rehberlik ve Ders Programı 19.30 Açıköğretım Lisesi lletişim ve Rehberlik Ders Programı 20.00 Bır Bestecı 21.30 Anadolu Üniversitesi Açıköğretım Fa- kültesi Ders Programı 00.30 Allı Turnam. 10.00 Yerli Film: Beni Bende Bitirdi-1 ler 11.30 Belgesel: Taş Oda Koca O- da 12.00 Dizi: Aynlsak da Beraberiz ^ Dizi: Bızim Evin Halleri 13.00 Haberler 13.30 Uzaktaki Yakınlarımız 14.35 İkı Oda Bir Sinan 15.25 Yerti Film: Tutku 17.05 Sirk Tutkunları 17.30 Klıpler 18.00 Haberler 18.25 Çtçek Taksi 19.15 Dizi: Bızım Evin Halleri 20.00 Haberler20.20 Dizi: Aynlsak da Be- raberiz 21.00 Dizi: Dikkat Bebek Var 21.50 Şarkılar Bı- zi Soyler 23.00 Almanya'dan 23.45 Ida Dağı'nda İkı Gun 00.35 Klıpler 01.00 Gece Haberlen. 09.10 Duma Duma Dum 09.50 Çizgı Film: Nınja Kaplumbağalar 10.20 Şirinler 11.00 Sevımlı Kahramanlar 12.00 Dizi. Çıl- gın Bediş 12.50 Tatil Yolu 13.00 Haber 13.20 Yerli Film: Şafakta Buluşalım 15.00 Ha- berler 15.10 Çizgı Fılnr Dıgı- mon 15.40 Çizgı Film: Sevim- li Kahramanlar 16.20 Dızı: Ya- semınce 17.20 Dizi: Aşk Me- leğı 18.20 Dızı: Ruhsar 19.30 Ana Haber 20.35 Yabancı Film: Ikiz Kan 22.15 Dizi: Yaz- gulü 23.15 M.AIı-Seda Show 00.10 Abbas Guçlü İle Genç Bakış 01.20 Bu Gece 01.40 Yabancı Film: Kanlı Çingene 04.30Trafik (021221551 11). • 09.30 Çizgı Film: 9 ¥ l f Bıtmeyen Hikâye * • • w 10.05 Çızgi Film: Tex Avery 10.40 Çızgı Sinema 12.00 Dızı: Gurbetçıler 13.00 Gun Ortası 13.30 Çızgı Film. Tex Avery 14.05 Çizgı Film: Bıtmeyen Hikâye 14.45 Dizi: llışkiler 16.00 Sıcak Saatler 17.00 Aşk ve Nefret 18.00 Dı- zı: Masum Aşk 18.55 Dizi: Ma- rıa Bamo 20.00 Haber 20.55 Spor 21.00 Yabancı Film: Sel 22.40 GAG 23.50 Rüzgâra Karşı Yuruyen/er 01.20 Haber- ler (0 212 291 10 00). 08.00 Dizi: Fırtına- hGunler 09.00 Dı- zı: Marıa Clara 10.00 Dizi: Şamantha 11.00 Çızgi Film: Örümcek Adam, Müthış İkizler 12,00 Dızı: Sıdı- ka 13.00 Dizi: Mırasyedıler 14.00 Keyifli Saatler 16.00 Yerli Film: Yeryüzünde Bir Me/ek 18.00 Yerli Film: So- kaklardan Bir Kız 20.00 Ana Haber 21.00 Spor 21.15 Dızı: Kerem ile Aslı 22.00 Yabancı Film: llk Şovalye 23.45 Acun Firarda 00.45 Yabancı Film: Gizli Görev 02.30 Shovvspor 02.45 Haber Hattı 03.15 Ya- bartcı Film: Ölüm Treni05.00 Yabancı Film: Dogwatch (0 212 355 01 01). 07.00 Güne Başlarken 10.15 Sağlık Raporu 11.15 Ekonomı - Spor 11.45 E-Net 11.50 Lıfestyle 12.00 Günün Içinden 14.10 NTV'ye Sorun 15.10 Yakın Plan 17.00 Haberler 17.35 Spor 17.45 Gece Gündüz 18.10 Seçim Zamanı 19.05 Yakın Plan 19.35 Spor Gundemı 20.30 Gundem Dışı 21.05 Anahtar 22.05 Dunya Basketbol Şam- piyonası 23.00 24 Saat 23.40 Spor 00.05 NTV'ye Sorun (0 212 335 00 00). 07.00 Çızgı Film Kuşa- ğı: Aslan Kral Simba, ctar Huckfınn, Masal Dun-s t d r yası 08.30 Dizi: Kayıp Çocuk 09.30 Yerli Film: Para Babası 11.30 Dizi: Baskul Aı- lesı 13.00 Gün Ortası 13.10 Dızı: Feride 14.30 Otel 15.50 Dizi: Fırtınalar 17.30 Yerli Film: Bir Damla Ateş 19.30 Ana Haber Bültenı 20.10 Spor 20.20 Yerli Film: Banker Bi- lo 21.45 Renkli Hayatlar 23.20 Gundem 00.30 Mesut Yar'la Gece Hattı 00.50 Spor Gece- sı 01.30 Otel 02.30 Haber (Tekrar) 03.20 Yabancı Film: Kızlara Sor (0212 448 80 00). 07.00 Kral TV Muzık Programı Yayını (Can- lı) 20.30 Star 2 Ana Haber Bültenı 21.00 Yabancı Film: Çığ Felaketi 23.00 Yabancı Film: Son Adam 01.00 Kral TV Müzik Programı (0 212 448 80 00) 07.00 Yenigun 07.40 Finans Bültenı 09.20 Ekonomi 10.45 e.com 12.10 Parametre 13.00 Ajans 13.35 İş Yemeğı 14.40 artinfo 15.20 6. Vites 16.35 Parametre 17.00 Man- şet 18.15 artinfo 18.30 6. Vıtes 19.05 Son Baskı 20.00 Bugün 20.40 Spor 21.55 Magıc Life Info 22.05 Ankara Kulisi 23.00 Editör 00.05 Son Baskı (0 212 478 50 00). e^ 08.05 BuSabah 09.35 Ekonomı 10.00 Ha- *& berler 10.20 Ekonomı 10.40 Yaşam Para- metresi 11.35 Denizcıler Belgeselı 12.00 Ha- berler 12.40 Satırarası 13.00 Haberler 13.40 Tatıle Çı- kıyorum 14.00 Haber Bültenı 14.45 Trend 15.00 Haber- ler 15.20 Ekonomı 15.55 Trend 16.00 Haberler 16.20 3. Seans 17.25 Trend 17.35 Tatil Rehberi 18.10 Hl 8 18.40 Seslı Duşünenler 19.30 Tatile Çıkıyorum 20.00 Haber 21.00 Melıh Kıbar Show 22.30 Alkışlar 23.00 Belgesel 24.00 Haber Masası 00.20 Spor Turu 01.10 Melıh Kibar Show (Tekrar) (0 212 288 51 52). 5 07.05 Yabancı Film: Stella'ya Neler Olu- yor? 09.05 Yabancı Film: Sınıfta Ihanet 10.30 Yabancı Film: Essex Çetesi 12.10 Yabancı Film: An Mary Vah Mary 14.05 Yabancı Film: Sahte Mutluluk 16.00 Yabancı Fı/m: Teşekkürler Tan- rım 17.35 Yabancı Film: Kuçük Kral Joe 19.10 Yaban- cı Film: Son Öd/ek 20.40 Cine Menü 21.00 Dizi: Kod Adı 21.50 Dızı: Oz 22.45 Yabancı Film: Koruma 00.20 Playboy TV (0 212 336 15 15). 08.30 Papatya Falı 11.00 Ferah Ferah 13.30 J Gönul Bahçesi 16.30 Sarı Şeker 19.00 Ger- çek Kesit 20.00 Flash Haber 21.00 Turküler- le Türkü Bacı 22.30 Yaz Magazin 23.30 Dizi: Sıcak Ta- kıp 00.30 Klıpler 02.30 Metronom (0 212 256 82 82). (S. I 09.30 Sıra Dışı Kediler 10.25 Adalann Efsanele- n 11.20 ümitlerin ötesın- de 12.15 Ekınoks 13.10 Kocaman Şeyler 14.05 Fırtına Geçilmez 16.00 Büyük Savaşlar 16.30 Mavi Resıf Ma- ceralan 17.30 Bugünün Sığınakları 18.25 Efsanelenn Dünyası 19.20 Ge- zegenın Rıtmt 20.15 Jeff Corvvın'le Uçurumun Kenarında 21.10 Incinin Gizemi 23.00 UFO'lar ve Uzaylılar 24.00 Mavi Resıf Maceraları 01.00 Buyük Savaşlar (0 212 288 75 75). 10.35 Analiz 12.00 Fı- nans Cafe 12.05 İMKB Seans Sonu 13.45 Zile Doğru 14.15 Dış Pıyasa- lar 14.40 Sektor Raporu 16.00 Son Baskı 16.30 Borsa Kapanış 17.00 Platform 17.35 Dış Borsalar 18.00 Kampus 19.00 The Simpsons 19.30 Dizi: Seınfıeld 20.00 Dızı: What Abo- ut Joan 20.30 Dızi- Evlı ve Çocuklu 21.00 Dızı: Mıllenıum 22.00 Yabancı Film: From Here To Eternity 00.30 Film: Things You Can Tell Just By Looking At Her 03.00 Dizi: Evlı ve Çocuklu (0 212 330 0101). ü 13.00 Uzay Buluşması: AJpha Istasyonu'na Doğru 14.00 Meslek Sahibi Köpekler 14.30 Uçan Vetermerler 15.00 Gila Canavan 16.00 «••>••' Zulu Zaferinin Sırrı 17.00 Mumya Gösterisı 17.30 Yaşayan Ö/ulerın Hıkâyesi 18.00 Uzay Buluşma- sı. Alpha Istasyonuna Doğru 19.00 Zulu Zaferinin Sırn 20.00 Vahşı Köpekler 21.00 Iran: Peçelenn Ardtnda 22.00 Nuh Tufanı'nın Peşınde 23.00 Savaş Günlüğü: Adalet Savaşçıları 24.00 Insan Bedenindeki Mucıze 01.00 Nuh Tufanı'nın Peşınde (212 293 00 63). 09.30 Dizi: Eltıler 11.00 Dızı: Nılgün 12.00 Ha- berler 12.30 Dizi: Marıa 14.00 Çizgı Film: Den- ver 15.30<F21 >Klip Shop 17.00 Dızı: Tirvana 18.00 Dızı: Bıze Ne Oldu 19.00 Ana Haber 20.05 Spor 20.15 Dızı: Çocuklar Duymasın 21.30 Dizi: Derya ile De- nız 23.00 Neler Oluyor 00.15 Haberler 00.45 Dizi: Aşkın Dağlarda Gezer 01.30 Dızı: Nılgün (0 212 454 56 00). Anahtar Mithat Berelet Dünyodo ve Türkiye'de film endüstrisi. Yılmaz Erdoğan anlatıyor Basketbol Şampiyonası'na Doğru 12 Dev Adam Amerika'da Murat Kosova ve Antrenör Murat Dıdin Mıllı Takım'ı değerlendiriyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog