Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

g i AĞUSTOS 2002 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞHABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Bush'un çiftliğinde yapılacak toplantı, Irak operasyonunun yaklaştığı yorumlarına yol açtı avaşkabinesi Teksas'taDış Haberler Servisi - ABD Başkanı Geor- g e Bush'un bugün Teksas eyaletindekı çiftli- ğinde en üst düzeyde yardımcılanyla toplan- tı yapmayakararvermesi, Amerikan basının- da heyecana ve "Savaş kabinesi toplaruyor" söy- lentilerininyayılmasına yol açtı. Beyaz Saray ıse toplantıda Irak savaşıyla ilgüi son aynntı- ların ele alınacağını yalanladı. Savunma Bakanı Donald Rumsfeki ise Irak lideri Saddanı Hüseyin'e karşı bir an önce ey- leme geçilmesı gerektığinı, aksi takdirde "dünyanın Hitler'i bekleyerek yaptığı hata- nın tekrarlanacağını" söyledi. Toplantıya Başkan Yardımcısı IHck Che- ney, Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, Ge- nelkurmay Başkanı Hava Orgeneral Richard Myers ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Condo- leezzaRice'ın davet edildiği açıklandı. Toplan- tıya Dışişlen Bakanı CoKn PoweD ıle ABD'nin Körfez'deki güçlerinin Komutanı General Tommy Franks katılmayacak. Tatilde olan Bush'un çiftliğinde bu derece üst düzey toplantılan pek düzenlemediği bi- lındıği için haber, bazı ABD televızyonlann- ca Irak'a karşı operasyonun yakınlaştığının bir işareti şeklinde değerlendirildi. Ancak Be- yaz Saray, toplantıda, ABD'nin Bağdat'ta re- jim değişikJiğine yönelik resmi politikasının nasıl yaşama geçirileceğinin tarnşılacağı ve Irak ancak toplanünın gündemi daha geniş" dedi. Fleischer, amacın "savaş kabinesi topîanüsr düzenlemek olmadığını kanıtlamak için, Po- well ve Irak'ın da içinde yer aldığı bölgeden sorumlu komutan Franks'in bugünkü görüş- meye katılmayacağını söyledi. Fleischer, buna karşılık ABD'nin Saddam • Bugün yapılması beklenen toplantı, basında 'Savaş şekilleniyor' şeklinde değerlendirilirken Rumsfeld de Hitler benzetmesi yaparak Saddam'a karşı bir an önce eyleme geçilmesi gerektiğini belirtti. Beyaz Saray ise operasyon hazırhğı yapılacağıtıı yalanladı. savaşının şekillendirileceği yönündeki söy- lentileri yalanladı. Beyaz Saray Sözcüsü An Fleischer, "Butop- lanüda, süahh kuvvetterimizin eh'ndeki silah- lann \easkeristratejflerin refbrmuvebütçe pbn- lanıası gibi geniş kapsamh konular görüşüle- cek. Irak, resmi gündemdeyok. Peki Irak hak- kında hiç konuşulmayacak mı? Konuşulabih'r, Hüseyin'in görevden uzaklaştınlması hedefi- ne bağlı olduğunu belırterek, a Bu konuda za- man bizim yanınuzda değiT dedi. Rumsfeld de Saddam Hüseyin'in kısa süre içinde görevden uzaklaştınlması gerektiğini, aksı takdirde "dünyanm zamanmda HirJer'i bek- leyerekyapûğı büyük hatanm tekrarlanacağı- nı" söyledi. Rumsfeld Fox televizyonuna ver- diği demeçte. "Baa kimseler Irak hakkuıda kanıt yok diyorlar. Halbuki var. Bu, şuna ben- ziyor. 2. Dünya Savaşı öncesinde de yeterti ka- nıt vanb. Hitler, Kavgam kitabını yazmışn, ni- yetleri beltiydi. O zaman dünya, belki de sal- dırmaz, diyerek bekledi ve olan oldu. Şimdi bu hataya tekrar düşmememiz gerekiyorT> dedi. 'Bekleme Iflksûmüz yok' Rumsfeld, ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda bekleme hatasına düştüğü için Japonlann Pe- arl Harbor'a düzenlediğı saldınnın da önle- nemediğını söyledi.Rumsfeld, "Irakgibiyer- lerden gelecek tehditierin daha da gelişmesi- ni bekleme lüksümüz yok. Irak'nı kitle hnha sflahlarnu olgunlaşörarak on binlerce,yüz bin- lerce insanı tehdit etmesini bekteyemeyiz" de- di. Washüıgton'daki şahinlerin önde gelen is- mi Rumsfeld' in bu sözleri, ABD'de son zaman- larda Bush'un Cumhuriyetçi Parti üyesi önem- li bazı devlet adamlannın Irak'a harekâta kar- şı çıkmasına yanıt nıteliğinı taşıyor. fSLAMCIMİLÎTANLAR SIZIYOR Müşerref'in Keşmir itirafı • Pakistan Devlet Başkanı, ABD birliklerinin ve Afgan hükümetinin Kâbil dışında denetimi sağlamaktaki yetersizliğinin El Kaide'nin yeniden yapılanmasına uygun bir ortam oluşturduğunu söyledi. DışHabeıierSenisi- Pakis- malarının önlenmesi için elle- tan Devlet Başkanı Pervez Mü- şerref. Fransız haber ajansı AFP'ye verdiği demeçte, Af- ganistan'daki hükümetin za- yıflığından ve ABD birlikle- nnin yetersizliğinden dolayı El Kaide'nin bu ülkede yeniden yapılanıyor olabi- leceğini söyledi. Usame bin La- din'inPakistan'da bulunma olasılı- ğından da söz eden Müşerref, Islamcı militan- lann hâlâ Hindis- tan'a sızdığını ka- bul ettı. Müşerref, ajans muhabirinın ön- ceki gün kendi- siyle yaptığı söyleşide, ABD birliklerinin ve Afgan hüküme- tinin asken operasyona rağ- men başkent Kâbil dışında de- netımı sağlamaktaki yetersiz- liğinin El Kaide'nin yeniden yapılanmasına uygun bir or- tam oluşturduğuna işaret ede- rek "Taleban ve El Kaide ye- niden yapılaıuyor olabilir, liü- kümet her yerde denetimisağ- lanuşdeğil" dedi. 'Ladin Pakistan'da olabilir' Müşerref, Taleban lideri Molla AbduDah Ömer ve Usa- 3ie bin Ladin"ın Pakistan"da >aklanma olasılığının buluna- Dileceğıni söyledi. Bin Ladin ve Ömer' in Afganistan'da bu- lunma ihtimalinın çok daha yüksek olduğunu vurgulayan Müşerref, ancak iki kaçağın ül- kesinin batı sınınnda yer alan yan özerk bölgedeki Taleban destekçisi aşiretlerin yardı- mıyla Pakistan'da saklanıyor olabileceği ihtimalıni göz ar- dı etmediğini belirtti. Müşerref, Keşmir'in bağım- sızlığı için savaşan Islamcı mi- btanlann Hint Keşmiri'ne sız- Pakistan Devlet Başkanı Pervez Müşerref. nnden gelenı yaptıklannı, an- cak mılıtanlann Kontrol Hat- tı'nı kullanarak hâlâ bölgeye sızdıklannı da kabul etti. Pervez Müşerref, bütün ön- lemlere karşın bazı küçük mi- litan gruplannın Hindistan tarafına geçtiklerini belirtti. Müşerref, ABD'nin de baskılanyla sız- malan engeüemek için sıkı önlemler al- mıştı. Söyleşinin ardın- dan Hindistan tara- findan yapılan açık- lamada, "Müşer- reFin tslamcı miB- tanlann hâlâ Keş- mir''e sızryor olma- sını kabul etmesien büyûk korkumuzu doğrulu- wr" denildı Dışişlen Bakanlığı Sözcü- sü, "Militanbınıı geçişinin Pa- kistan makamlannın bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleş- tiğini söylemekyanlış olmaz" dedi. A BDIRAK'IREDDETTİ YAŞAM MÜCADELESİ - Irak halkı ülkeJerine uyguianan yapünmlar yüzünden oldukça zor bir yaşam sürdürüyor. Irakh bu kadın günlük ihtiyaçlannı karşüamak için kafasuun üzerindeki çuvala yerleştirdiği sebzeleri satryor. Anne ve kızm sabşın gerçekleştirileceği markete ulaşmak için sıcak alnnda uzun bir yol katetmesi gerekiyor. (Fotoğraf: AP) Denetçüer yılan hikâyesi Dış Haberler Servisi - ABD, Irak Dışişlen Bakanı ÎNaci Sabri'nın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan'a yolladığı mektupta gündeme getirdiği yeni görüşme önerisine karşı çıktı. Sabn, Annan'a gönderdiği mektupta, BM ile Bağdat arasında, silah denetçilerinin yeniden göreve dönmelerınin hangı koşullar altında gerçekleşeceğı konusunda yeni görüşmeler yapılmasuıı önermişti. Ancak, Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığı'ru yürüten ABD Temsilci Yardımcısı John Cunningham. "Konseyin bu önerryie Ogiknmediğini'' belirtti. Cunningham. "Konseyin öneriyi görüşmeyi gündemine almadığnn" da sözlerine ekledi. Bazı üyelerin Irak'ın önerisinin konseyde ele alınmasında ısrar edecekleri diplomatik kaynaklar tarafından öne sürülürken Irak politıkası konusunda yıllardır görüş birliğine varamayan konseyin bu konuda bir uzlaşıya varması beklenmiyor. Irak'ın 2 hafta kadar önce BM Silah Denetçileri Komisyonu (UNMOVIC) Başkanı Hans Bfe'e Bağdat'a gelmesi yönünde yaptığı davet, Annan tarafından, konsey kararlanyla bağdaşmadığı gerekçesiyle geri çevrilmişti. Kuzey Irak'ta bir tesise düzenlenecek harekâttan son anda vazgeçildi Ortülü operasyon planı ortaya çıkü Dış Haberler Servisi - ABD güçlerinin, El Kaide'yle bağlannlı olduğu öne sürülen Ensar el tslam adlı köktendinci örgütün, Kuzey Irak'ta zehirli gaz ürettiği bir tesise operasyon düzenlemeyı planladığı, ancak bu planın son anda Başkan George Bush"un emriyle durdurulduğu bildirildi. ABC televizyonuna göre. ıstihbarat bırimlen bu yılın başından itibaren Kuzey Irak'ta zehirli gaz üretimi yaptığından şüphelenılen Ensar el tslam adlı grubu izlemeye aldı. Yakın zamanda üretim yapılan tesisı voırmayı planlayan ABD ordusu, Bush'un talımatıyla operasyondan vazgeçerken ABD'li bir yetkili operasyon planını doğruladı. Olayın boyutunun. operasyonda Amenkan askerlerinin yaşamını tehlikeye atmaya değmeyecek kadar küçük bulunmasının ve Bağdafa karşı olası harekât öncesinde örtülü bir operasyonun, dünyada büyük tepki ve heyecana yol açması olasılığının, Bush'un karanna gerekçe olduğu bildirildi. ABD'nin planlannı doğrulayan bir Amerikalı yetkılı, örgütün deneylerini küçük bir laboratuvarda yürüttüğünü söyledi. Risin adlı zehirli gaz üretilen laboratuvarda, eşekler ve tavuklann yanı sıra bir kişi üzennde de denemeler yapıldı. Yetkili, bu kişinin öldüğünü belirtti. Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) lideri Celal Talabani de Ensar el îslam'ı "Taleban'dan bile daha kötü bir örgüt" olarak tanımladı. Eşşark el Evsat gazetesıne konuşan Talabani, Afganistan'daki kamplarda eğitim alan 100 ila 120 kişinin Kürdistan Islami Hareket'üıden aynlarak Kuzey Irak'ta toplandıklannı söyledi. "İslamın Destekçüeri" adlı örgütün Îran-Irak sınınnda dağlık bir bölgede etkinlik gösterdiklerini kaydeden Talabani, Irak istihbaratına bağlı unsurlann örgüt içinde bulunduğunu, ancak bu unsurlann, istihbarat mı topladıklan, yoksa Bağdat'la örgüt arasında irtibat görevi mi yürüttüklerini bilmediğini söyledi. Washington ölen esirler için Kâbil'e baskı yapıyor Taleban'ın hakkını korumak Washington'a kaldı WASHINGTON (AA) - ABD, bınden fazla Taleban ve El Kaide askerinin teslim olduktan sonra öldürüldüğü haberleri ile ılgili sonışturma açması için Afganistan hükümetine baskı yapmakta olduğunu açıkladı. ABD Dışişlen Bakanlığı yetkilisi PhiBp Reeker, "*Söz konusu haberdeki otaylarm meydana geldiği koşuDan ıraşömoruz. Afgan yetkiülere insan haklan ihlalleri ve savaş suçlan ile ilgih' iddialann araşünlmasının önemini vurguladık ve vurgulamaya de\ am ediyonız" dedi. îddialan ortaya atan ve merkezı Boston'da bulunan tnsan Haklan için Doktorlar Örgütü Müdürü Leonard Rubenstein, ABD hükümetinin bu açıklamasuıı memnunlukla karşıladıklannı söyledi ve "Üeri atdnuş bir adım olarak" niteledi.Geçen yıl kasım ayında Kunduz kentinde Kuzey îttifakı güçlerine teslim olan binlerce Taleban ve El Kaide savaşçısından, konteynerler içinde ittifak komutanlanndan Abdülraşid Dostum'un kalesi durumunda olan Şebergan'a götürülenlerden bınden fazlasının havasızlıktan öldüğü ve toplu mezarlara gömüldüğü iddia ediliyor. Iddiayla ılgili incemelerde, BM'nin soruşturma açmasını gerektirecek delillere ulaşıldığı belirtiliyor. Afganistan'daki cezaevlerinin kötü durumu insan haklanörgütlerinintepkisineneden oluyor.(REUTERS) SAYDAM YALÇIN DOĞAN , Derviş'e 'Mutemef SuçlamasıL Yadırganacak bir soz, YTP Genel Sekreteri Is- temihan Talay'a ait. Oncekı gün YTP Genel Başkanı Ismail Cem ile Talay, Cumhuriyet'i ziyaret edıyor. Sohbet sırasın- da, Cem-Derviş ılişkıleri, Derviş'in kimliği ve neyi temsil ettığıne dönük, bızlenn sorulan bırbirini ız- liyor. Cem çok dıkkatlı bir üslup kullanıyor, ama dü- şüncesinı de esirgemiyor: "Derviş daha çok belli üniversrteterdeki genç- ler arasında tutuluyor. Bizden aynlması, bize bu- ralarda ve belli bir iş çevresi grubunda kayıp- lar verebilir. Ama, buna karşılık, mesela küçük çittçi, esnaf, köyiü ve işçiler Derviş'e kızgın. Bu- ralarda da, Derviş'in bizden aynlması, bizim için iyi olmuş olabilir. Tam ölçemiyorum, fakat belki götüreceği, getireceğinden daha fazla olabilirdi." Belli kı Cem, Derviş'e sadece kırgın değil, aynı zamanda öfkeli. Çünkü, eğer Derviş YTP'de kal- saydı, Cem elbette boyle konuşmayacaktı. 'Derviş alacaklılann mutemedi' Ancak, hakkını vermek gerek, Cem sözcükleri ger- çekten seçerek kullanıyor. Derviş'in neyı temsil et- tiğı şorusuna ise Cem aynen: "Özellikle dış ekonomik çevrelerle ilişkileri çok iyi. Amerika ile iyi. Bu, Türkiye'ye yarar sağla- yabilir. Türkiye'den alacaklı olan bankalar ve eko- nomik çevrelerle arası iyi. Derviş'e güveniyor- lar." Buraya kadar makul ve doğru. Tam burada Is- temıhan Talay söze gınyor: "Yani, Türkiye'den alacaklı olanlann muteme- di!.." Işte, bu olmadı!.. Bu sütun Derviş'e belli bir mesafede duruyor. Bu sütunda Derviş zaman zaman eleştirilıyor. Hatta, eleştirinin özü ve dozuna yönelik, yakın arkadaş- larım bile, tepki gösteriyor. Ancak, Istemihan Talay'ın söylediği de, tek ke- limeyle, ayıp!.. Daha üç gün öncesine kadar YTP Dervış'i yere göğe koyamıyor. Karşılıklı öpüşme- ler, övgüler birbirini izliyor. YTP'den ayrılınca, par- tinin genel sekreteri, aynı Derviş'e bu kez, "Türki- ye'den alacaklan olanlann mutemedi'' damga- sını yapıştırıyor!.. Yanı, onlann adamı!.. Madem dışarının mutemedi, o zaman sız, düne kadar onu neden bağrınıza bastınız?.. Zor bir soru. Profesyonel siyasetçi olmayan... Bız Istanbul'da gazetede bu sohbetı yaparken, Ankara'da Baykal ve Derviş göruşme maratonu- nu sürdürüyor. Gorüşmedekı temel soru şu: CHP hangi yapıda, hangi programla ve hangi kad- rolaria en yüksek oyu alabilir?.. Yapı deyince, sol ittifak, program deyince, eko- nomı başta olmak üzere devletin yeniden yapılan- ması, ahlak ve sosyal adalet, kadrolar deyince ise şu: Herkesin kendi alanında uzman olduğu, dene- yimli, toplumun benimsedıği ve profesyonel siya- setçi görüntüsü vermeyen insanlar... Bu tanıma uygun isimlendirme, orneğın, bugünku görüşme- de ele alınabılir. Ya sol ittifak?.. DSP'ye ve YTP'ye çağrının mut- laka yenileneceği konusunda, Baykal ve Derviş an- laşıyor. Böylebırçağrıdan bir sonuç çıkmasa bile... CHP Genel Merkezi görüşmeden çok memnun. "Derviş en geç cuma günü CHP'ye girmiş olur" havası yaygın. Yıne de, ıhtiyat payı bırakmakta yarar var!.. E-mail: ydogan@cumhuriyet.com.tr Faks:0212 513 90 98 CNN'deki Bin Ladin bantları Yeni kasette cihat çağnsıDış Haberler Servisi -Amenkan CNN tele- vizyonu, Afganistan'da elde ettiği El Kaide ör- gütüne ait video bant- lannı yayımlamaya de- vam ediyor. CNN'in dün yayım- ladığı görüntülerde, El Kaide lideri Usame bin Ladin, ABD'nin Ken- ya ve Tanzanya'daki büyükelçiliklerinin Ağustosl998'debom- balanmasından birkaç hafta önce Amerikalı- lann ölümüyle sonuç- lanacak bir görevden söz ediyor. CNN'in dünkü Asya yayının- da, 26Mayıs 1998 ta- rihlı, sadece Pakıstan- lı gazetecilerle bir Çin- li gazetecmin alındığı bir basın toplantısın- dan kesıtler göstenldı. Bin Ladin, görüntü- lerde, pek çok tslami örgüt ve kuruluşla "Haçh Seferleri Uan edenlerveYahudDere'' karşı cihat başlatmak için Uluslararası Isla- mı Cephe adı altmda birleştiklerini ilan edi- yor. Yayımlanan bö- lümlerde, Usame bin Ladin, New York'taki hedeflerin bombalan- masıyla ilgüi olarak ya- şam boyu hapse mah- kûm olan. "Kör tmam" olarak da bili- nen Şeyh Ömer Ab- durrahmanın iki oğ- lu, Bin Ladin'in nere- _ de olduğu bılinmeyen sağ kolu Eymen El Ze- vahiri ve kasunda Af- ganistan'daki bir ope- rasyonda öldürülen El Kaide askeri şefi Mo- hammed Aöf la birlik- te görülüyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog