Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 AĞUSTOS 2002 ÇARŞAMBA 10 DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr Kîm Jong İ Rusya'da • VLADIVOSTOK (Ajanshr) - Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim J o n g tl. dörtgünlük bir gezd için Rusya'ya gitti. Kim'inRusya'nın doğu bölgelerinde yapacağı tren gezisinın dönüş yolunda Rusya Devlet Başkaaı Vladimir Putin ile Vladivostok ya da yakmlannda bir yerde görüşmesi bekleniycr. Yetkililer, yapılacak görüşmelerde ekonotnik ışbirliğı üzennde durulacağını belirtirken Kim'ın aynca ABD ıle yeniden başlaması beklenen üst düzey görüşmeler konusunda Putin'le göriiş ahşvenşinde bulunacağı kaydediliyor. Moskova-Tahran görüşmeleri • MOSKOVA (AA)- tran Dışişleri Bakan Yardımcısı Zamani Nia, "Rusya dan bu ülkeye, kitle imha silah yapıırnnda kullanılabilecek teknolojilerin sızmasını önlemeyı amaçlayan ikili görüşmeler için" dün Moskova'ya gitti. Görüşmelerde, "silahsızlanma, kitle imha silah ve teknolojilerinin yayılmasının önlenmesi, bu konularla ilgili ihracat kontrolü, stratejik istikrar ve bölgesel güvenlik" üzerinde durulacak. Slovakya gizli dosyaları açıyop • BRATISLAVA (AA) - Slovakya parlamentosu, sosyalizm döneminüı gizli polis dosyalannın açılmasma karar verdi. Parlamentoda 10 Temmuz'da yapılan oylamada. dosyalann açılması yönünde alınan karann Devlet Başkanı Rudolf Schuster'in vetosuna takılması üzerine, önceki gün yapılan ikinci oylamada, dosyalann açılması, 10'a karşı 82 oyla kabul edildi. Karar uyannca, yabancı uyruklular ve gizli polisin kovuşturmasına uğrayanlann şahsi bilgileri ile insan yaşamını ve kamu çıkannı tehdit edebilecek dosyalar açılmayacak. Irak bombalandı: 3 yaralı • BAĞDAT (AA) - Irak, Amerikan ve Ingiliz uçaklannın, Misan kentini bombalaması sonucu 3 kişinin yaralandığını bildirdi. Hava Savunma Komutanlığı sözcüsü. INA'ya yaptığı açıklamada, "Kuveyt'ten havalanan Amerikan ve tngiliz uçaklannın, ülkenin güneyinde silahlı sorti yaparak, Misan kentınde yerleşim birimlerine saldın düzenlediklerinı" söyledi. Saldında 3 kişinin yaralandığını belirten sözcü, uçaklann fuze bataryalan ve savunma sistemlerinden ateş açılmasından sonra Irak hava sahasını terk ettiğini kaydetti. İsviçre, silah anlaşmalanyla küpünü dolduran Montesinos'a ait paralan geri yolluyor KirliparaPeru'ya döndü Montesinos. ülkeden ka- çışından 8 ay sonra Vene- züeila'da vakalanmışrj. Dış Haberier Servisi - îsviçre hü- kümetı, Peru'nun yolsuzlukla suç- lanan eski istihbarat şefı VTadimi- ro Montesinos'la bağlantılı 77.5 mil- yon dolan, paranın yasadışı silah anlaşmalanndan geldiği gerekçe- siyle bu ülkeye geri verdi. Montesinos bu serveti, Alberto Fujimori'nin 10 yıllık iktidan dö- neminde edinmişti. Para, Citibank'ın New York şube- sindeki Peru Ulusal Bankası'nın he- sabınayatınldı. Adalet Bakanlığı'nın açıklamasın- da, paranın, hakkında 7O'ten fazla yolsuzluk suçlaması bulunan Mon- tesinos ve eski General Nicoias de Ba- ri Hermoza Rios'un dondurulmuş • Montesinos, eski General Rios'Ia birlikte Fujimori'nin iktidarda olduğu 10 yıllık dönemde silah anJaşmalanndan rüşvet ve komisyon almıştı. îsviçre, Montesinos'la bağlantılı yaklaşık 78 milyon dolan iade ediyor. hesaplannda olduğu bildirüdi. Adalet Bakanlığı. yapılan soruştur- ma sonucunda eski istihbarat şefinin Peru'ya silah ve askeri uçak alımla- nndan rüşvet ve komisyon aldığımn saptandığını açıkladı. Peru'nun silah ithalahndan Fujimo- ri'nin iktidara geldiği 1990'dan beri komisyon alan Montesinos, bu kirli parayı Lüksemburg, ABD ve Îsviç- re bankalanna yatırmıştı. De Ba- ri'nin de Peru'nun silah alımlannda rüşvet kabul ettiği ve ordu bütçesûıi kötüye kullandığı belirtildi. Montesinos öncelikle eski istih- barat şefıne ait 49.5 miryon dolan Pe- ru'ya geri gönderecek. îsviçre Ada- let Bakanlığı, Hermoza Rios'un he- sabından da 21 milyon dolann geri gönderüeceğini açıkladı. Îsviçre, Montesinos'unhesaplan- nı geçen kasımda dondurma karan almıştı. Halen cezaevinde bulunan Montesinos, Ulusal istihbarat Servi- si'nin kontrolünü, servisin danışma- nı olduğu dönemde yasadışı yollar- dan ele geçirmekten, 9 yıl 4 ay ha- pis cezası almıştı. Diğer davalar da bu yıl görülecek Montesinos'la ilgili diğer davala- nn da bu yıl içinde görülmesi bek- leniyor. Montesinos hakkında yol- suzluk, rüşvet, cinayet ve silah kaçak- çılığı davalan bulunuyor. Montesinos, ülkeden kaçışından 8 ay sonra 23 Ocak 2001 'de Venezü- ella'da yakalanmıştı. Eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin iktidar- dan düşmesinden sonra, Montesi- nos'un yönettiği bir yolsuzluk şebe- kesi ortaya çıkanlmıştı. 17KASIM Tazminat davalan başladı ATİNA(AA)- Yunanistan'da, 17 Kasun örgütü tarafından öldürülenlerin aileleri. tutuklanan örgüt üyeleri aleyhine dava açmaya başladı. Önceki ay bombalı saldın girişimi sırasında örgüt üyesi Savvas Ksiros'un yaralı olarak yakalanmasmdan sonra 14 zanlının daha tutuklanmasının ardından dün ilk kez halktan bir kişi dava girişiminde bulundu. Eşi, sanayici Aleksandros Athanasiadis 1988 yılında öldürülen Eleni Athanasiadis'in 17 Kasım örgütü üyesi tutuklu zanlılar aleyhine tazminat davası talebinde bulunduğu bildirildi. MiKonlarca dolariık soygunlann sorumlusu Mahkeme kaynaklan, diğer terör kurbanlannın da dava açmaya hazırlandıklannı kaydettiler. Yıllardır hiçbir üyesi yargılanmayan ve kurbanlan arasında iki Türk diplomat, bir Ingiliz ataşe ile 4 Amerikalı bulunan 17 Kasun örgütü, 1975 yılından beri düzenlediği eylemlerde 23 kişiyi öldürmekten, onlarca silahlı ve bombalı saldın ile milyonlarca dolariık soygunlardan sorumlu tutuluyor. İsrail askerleri kentten çekildi, ancak diğer bölgelerdeki operasyonlarda ölümler var Filistin polisi Beytüllahim'de • Beytüllahim'den çekilen israil ordusunun Gazze'den çekilme sözünü tutacağı yönünde bir gelişme yaşanmadığı belirtiliyor. Dış Haberler Servisi - israil or- dusu, Filistın tarafıyla vanlan an- laşmanın ilk adımı olarak Beytül- lahim'den çekildi ve kentin dene- timini Filistin polisine devTetti, an- cak diğer bölgelerdeki operas- yonlar sürüyor. Tulkanm'de bir mülteci kampuıın basılması sı- rasında çıkan çatışmada 2 Filis- tinli öldürüldü. Batı Şeria Polıs Şefı Hac Is- mail Cebir liderliğindeki bir po- lis ekibi, İsrail askerlerinin çe- kilmesinin ardından dün sabah erken saatlerde Beytüllahim'e girdi. tsraillilerin Beytüllahim'den aynlmasının ardından Filistin po- lisi Milat Kilisesi ile kentin diğer yerlerinde devriye gezmeye baş- ladı. Beytüllahim'deki Filistinli- lerin ise anlaşmanın devamı ko- nusunda şüpheleri olduğu için büyük sevinç gösterileri düzen- lemediği gözlendi. israil ordusunun diğer bölgelerinde- ki operasyonlannın sürmesi ise anlaşma- nın uygulanmasının ne denli zor oldu- ğunu gösteriyor. Filistinli görgü tanık- lan, yaklaşık 50 tank, personel taşıyıcı ve zırhlı aracın sabah erken saatlerde Tulkarim mülteci kampına girdiğini, kampı 5 saat ablukaya aldığını söyledi. Filistinli çocuk öldü İsrail askeri kaynaklan da tsrailli si- villere yönelik bir saldın planı istihba- rannı taldben mülteci kampına baskın dü- zenlendiğini, çıkan çatışmada 2 kişinin öldüğünü söyledi. Gazze Şeridi'nde ise lsraiUilerin BeytüUahiın'den aynlmasuun ardından Filistin polisi kentte devriye gezmeye başladı. (AP) bir Yahudi yerleşim merkezi yakmla- nnda Filistinli bir çocuğun başından vu- rularak öldürüldüğü belirtildi. Yine Gaz- ze'deki çahşmalarda bir tsrail askeri Ha- mas militanı tarafindan vuruldu. Israil'in şu ana kadar Gazze'den çeküme sözü- nü tutacağı yönünde bir gelişme yaşan- madığı belirtiliyor. Gazze'deki Yahudi yerleşimciler gü- venliklerini tehdit ettiği gerekçesiyle îs- rail hükümetini protesto etriler. Yetkililer. anlaşmanın uzun soluklu olması için ellerinden geleni yaptık- lannı ifade ediyor, ancak tek bir inti- har saldınsı bile bu çabalan boşa çıkar- maya yetebilir. IRAK EBU NİDAL'I DOCRULADI LEFKOŞA (AA) - Irak Başbakan Yardımcısı Tank Aziz. "Ebu Nidal adıyla tanınan Sabri El Banna intihar etti" dedi.Aziz, gazetecilerin Ebu Nidal'in cesedinin başkent Bağdat'ta bir evde bulunduğu haberlerine ilişkin sorulannı, "Evet, intihar etti" şeklinde yanıtladı. Iraklı üst düzey bir yetkili de, Ebu Nidal adıyla tanınan Sabri El Banna'ıun öldüğünü doğruladı. Başkent Bağdat'ta Amerikan CNN televizyonuna demeç veren ve aduım gizli tutulmasuu isteyen Iraklı yetkili, Irak rejimine karşı komplo düzenlediği gerekçesiyle evinde göz hapsinde tutulan Ebu Nidal'in intihar ettiğini belirtti. Rus helîkopterini Çeçenler düşürdü Dış Haberler Servisi - Çeçenle- rin açtığı ateş sonucu önceki gün düşen ve Çeçenistan'daki Rus bir- liklerine ait helikopterde ölen as- kerlerin sayısuun 114'e yükseldi- ği ve bu sayının 35 aydır süren sa- vaşta bugüne kadar verilen en bü- yük kayıp olduğu bildirildi. Inter- fax'ın Rus askeri kaynaklanna da- yanarak verdiği bilgiye göre, Rus askeri uzmanlan Çeçen milislerin askeri helikopteri düşürmek için Uzmanlar, kaza yerinde Strela fuze sistemi parçalan buldu kullandıklan Stringer tiirii Strela fu- ze sisteminin bir parçasını buldu- lar. Böylelikle helikopteri Çeçen mi- lislerin düşürdüğü kesinlik kazan- mış oldu. Rus askeri yetkilileri bu iddiayı önceki gün reddetmişlerdi. Mi-26 ripi nakliye helikopteri- nin mayın tarlasına düştüğü, bu yüzden kurtarma operasyonunun zorlukla yürütüldüğü kaydedildi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Ivanov ile Rusya Başsavcısı VTa- dimir Ustinov, dün bölgeye gitti. Ivanov'un helikopterin düşüşün- deki sorumluluğu nedeniyle bir generali görevinden aldığı bildi- rildi. Rusya'nuı "Kuzey Kafkas- ya Birtikleri" komutan yardımcı- sı Boris Podoprigora, helikopter- de bulunan kişi sayısının toplam 132 olduğunu, 142 şeklinde yapı- lan açıklamalann doğru olmadı- ğını belirtti. "Inek" olarak adlan- dınlan helikopterin dünyadaki en büyük helikopter olduğu belirtilir- ken Mi-26 ripi bu araçlann ilk kez 1977'de büyük ölçekli nakliye amacıyla tasarlandığı kaydedildi. Çeçen milislerin sözcüsü Mayar- bek Vaçagayev AFP'ye "gerilla- lann saldınyı üstlendiğini, heli- kopterin bir uçaksavarfiizesitara- findan vurukHiğunu" bildirdi. Vaçagayev, saldınnın "Cihat" kod adlı grup tarafından planlan- dığını söyledi ve bunun "terorizm olarak nitelenemeyeceğini, çünkü kendilerinin bir savaş başlatüğı- nı" belirtti. Sözcü, Ruslar banş görüşmeleri için hazır olana dek bu askeri saldınlann süreceğini söyledi. Yerel mutfaklara zarar veren Mc Donald's, dünyanın pek çok ülkesinde küreselleşme karşıtiannın hedefL (AP) McDonald's'a karşı eylem Meksikalı hamburger istemiyor • Yerel yemekleriyle ünlü Oaxaca kentinde McDonald's restoranı açılmasını protesto eden Meksikalılara ünlü ressam Toledo da katıldı. Dış Haberler Servisi - Meksıka'nın ünlü ressamı Francisco Toledo, yerel yemekleriyle ünlü doğum yeri Oaxaca'da kentin ana meydanına McDonald's restoranı açıhnasını engellemek için başlatılan kampanyanın liderliğini yapıyor. Toledo ve diğer McDonald's karşıtlan dün Oaxaca'nın merkez meydanında restoranın açılmasına karşı protesto gösterisi düzenlediler. Oaxaca'nın geleneksel yemekleri Meksika'da çok yaygın olarak tanınıyor. "Ivır zrvır yemeklere hayn-" diye slogan atan göstericiler, yerel müzik eşliğinde yoldan geçen halka ve ruristlere yerel Meksika yemekleri sunarken yetkililere verecekleri dilekçe için de imza topladılar. Imza toplanıyor Toledo ise La Jornada gazetesinde yayımlanan demecinde, "yetkililerin halkm tepkisini görmesini sağlamak için imza topladıklannT söyledi. Esasen ressam olan Toledo, heykel ve fotoğraf ile de ilgileniyor. Oaxaca belediye meclisinin sözcüsü McDonald's'ın kentin ana meydanında restoran açma başvurusunu incelediklerini, ancak hâlâ ruhsat vermediklerini belirtti. Başvurunun yapıldığı meydanda çok sayıda kafe ve restoran bulunuyor. Zengin murfağına rağmen Meksika'da da McDonald's ve diğer ABD restoran zincirleri oldukça popüler. McDonald's'ın bir sözcüsü ise yakında konuyla ilgili bir açıklama yapacaklanm söyledi. BAŞSAGLIGI Demokrat kimliğini sendikal mücadeleye yansıtan, kararlı, sarsılmaz kişiliği ile yerinde ve doğru tavır koymaktan çekinmeyen, büyüğümüz, Türk-İş eski Cenel Başkanlarından HALtLTUNÇu __ kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Işçi sınıfîmızın, sevenlerinin ve ailesinin başı sağolsun. Petrol-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu VEFAT Istanbul Barosu Türkiye Barolar Birliği Delegesi Baromuzun 8478 sicil sayısında kayıth AVUKAT SABRİ ÜNLÜ vefat etmıştir. Aziz meslektaşımızın cenazesi 21.08.2002 Çarşamba günü (bugün). Sangazi Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip ebedi isrirahatgâhına defhedilecektir. Merhuma Tann'dan rahmet. kederli ailesine ve meslektaşlanmıza başsağhğı dileriz. ISTANBUL BAROSU İLKAY AKKAYA OĞUZAKSAÇ SALKIMSÖGUT4 Beyvğlu METFOPOL Mink Istıklal Cad Vc140 Beyogltı Istamıl Beyogn METROPOL Ilkay lAkkaya BUGÜNE KADAR, GRUPYORUM, KIZIURMAK, GRUPÇIĞ,ZUĞAŞIBEREPE,ADAULAR. GRUPDİNMEYEN GIBİ, NÎTELİKLİ MÜZİK YAPAH, GRUPLARIN SOUSTLERİNİ BIRARAYA GETİREN SALKIM SÖĞÜT ALBÛMLER SERİSİ, BU KEZ GRUPKIZIURMAK'M SOLJSTİ İLKAY AKKAYA VE GRUP ÇIĞ'IN soüsv OGUZ AKSA Çı SALKIM SDĞÜT AIE BULUŞTURDU. YÖNETMEULIĞINİ KE¥AL SAHİR SÖREL'İN YAPT1Ğ1, İLKAY AKKAYA'NIN BÖLÜMÜNDE, ROCK MOTİFLERİNİN YANIS1RA, KAZ1M KOYUNCU İLE DÛET YAPTIĞI n 0U NANA" ADLI LAZCA ŞARKI ALBÛMÜN DİKKAT ÇEK1Cİ BİR YÖNÜ. YÖNETMENÜĞINİ KAAN KURMUŞ'UN YAPTIĞI OĞUZ AKSAÇ İSE, KENDİ YORUMUYLA OKUDUĞU TÜRKÜLERİN YAHISIRA, "ANADOLU POP" DIYE TANIMLANAN ÇİZGINİN SINIRLARIN1, SOUNDU ILE ZORLAYARAK, İLGİNÇ BİR ÇALIŞMA OLUŞTURDU. HATALAR1MIZ, EKSİKLERİUİZ OLABIUR, AMA BU ÇALIŞMANIN TÜMÜNDE DOĞRUYU VE GÜZEÜ YAPMAK ÇABASI VAR. YORUMU SİZ MÜZİKSEVERLERE BIRAKIYORUZ. •BİR YANIM Söz-Mzik: Efkan Şe&ı 'AH LELE Scz-Mûzık: YaşarAydın •GİTMEZDİM BU ŞEHİRDEN Söz: YaşarAydın, İSkayAkkaya Müzilc YaşarAyĞn '00 HAMA Megnl Halk?**m DOSTCEMAUN BENZERSöz-Mûzik:SeyitMeftmiDerisym Mvhanrn Temiz -YENİtE YOLLARIDerfeyerrAmŞenses •NERİMAN -SANDIK SANDIĞA DAYAU • 6EL HA GÖNÜL HAVALANMA • İNCEDEN İNCE >YAZI BİLMEM • SİYAH ZÜLFÜN TELLERİNE •HALAY POTPORİ Kuyudan Su Çekerler / Diyarbakır Küçeleri . Zekko Zekiye Scz-uonk. Uhan Erten Ağn Dağından Uçtum fi İSVİÇRE HASTANESİ "GerçekSanamYamnda"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog