Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriye< k ı l a p l ı r ı HAYATIMIZ VE DEĞERLERİMİZ ErdalAtabek kitap kulübO 34334>Cagalogh-İ5taabu]Tel (212)51401% Cumhuriyet Cumhurtyet k ı t a p 1 a r ı , ÖĞRETEMEDlĞtMlZ TÜRKÇE k t ' * 4 / K l A t . YIL SAYI: 28075 / 500.000 TL (KDV,çinde) KURUCUSU: Y U N U S NAPİ (1924-1945) BAŞYAZARl- NADİR NADİ (1945-1991) *SağdaAKPsolda CHPgeliyor' diyen Baykal, aynlanlara da dönün çağnsı yaptı 3 Kasım tasfiye seçimi olacakEkonomiyi Derviş koordine edecek CHP uderi Baykal, bugün buluşarak çalışmaya başlayacaklan eski Devlet Bakanı Kemal Derviş'le birbirlerini çok iyi tanıdıklannı belirterek "Planlan bozulanlar, işi bozmaya çalışıyor. Derviş'in kadro olarak tercihle- rine saygım var. Bizim derdimiz. AKP'nin önüne na- sıl geçilir değil. sosyal demokrasi nasıl yaygınlaştı- rılır, kitlelere nasıl anlatılır, bunlan konuşacağız. Derviş'in kompleksleri yok. Gelecek. ona güzel bir çalışma ortamı sunacağız. Odası, sekreteri olacak. Iktidara ge- lirsek, ekonominin koordinasyonunda görev alacak" dedi. CHP bİrİIICİ partİ Olacak Baykal, 3 Kasım'da genel bir tasfiye yaşanacağını, sağda AKP'nin solda da CHP'nin birinci parti olarak Meclis'e gireceğini söyledi. ANAP'ın silineceğini vurgulayan Baykal, geçmişe yönelik bir husumetinin olmadığını, Tür- kiye'nin geleceğine bakacaklannı belirtti. CHP Ge- nel Başkanı partiden aynlanlar için, "Olgunlaşıp gelsinler" çağ- nsı yaptı. Baykal, iş âleminin de CHP'yi anlamaya başladığını, daha önce sadece ANAP'ın tekelinde olduğu kabul edilen kimi ekonomi yaklaşımlannı CHP'nin yaşama geçireceğini söyledi. MUSTAFA BALBAY'ın röportajı • 5. Sayfada SEÇlME KARŞI ÎTTlFAK' SÖYLENTlSl SÎYASETl KARIŞTIRDI • 8. Sayfada • THE ECONOMIST: DERVÎŞ'E BAŞBAKANLIK YAKIŞIR • 8. Sayfadaw 3LV1MC ru\R^ı ii ı ı r n a J U ı LE-IM ı ızı oı IAJCI ı ISJ^VIVI^I IKJ^I m«. sayjaaa w ınr, jD^wı>wivııaı. ucisy ış n D/\^D/\rs^\ı>(Liıv I/\AJL^IA. mo. sayjaaa İki yıl önce yapılan nüfiıs sayımı sonuçlan hâlâ açıklanmadı. Illerin milletvekili sayılan saptanamıyor YSK'nin eli kolubagbDİE'yî bekliyorlar Yüksek Seçim Kunılu, nüftıs dağılımına göre hangi ilin kaç milletvekili çıkaracağmı hesaplamak için Devlet îstatistik Enstitüsü'nün, 1.5 yıl önce yapılan genel nüfüs sayımnıın kesin sonuçlannı göndermesini bekliyor. DİE'den gelecek kesin veriler doğrultusunda sağlıklı bir belirleme yapılabilecek. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Türkiye'nin siyasi gündemi 3 Kasım se- çimlerine kilitlendi. Parti- ler hanl hanl adaylannı saptamak için çalışıyor. An- cak hangi kentten kaç mil- letvekili seçileceği hâlâ bi- linmiyor. Çünkü, genel nü- fiıs sayımının üzerinden yaklaşık 1.5 yıl geçmesine karşın kesin sonuçlar hâlâ açıklanmadı. 3 Kasım'daki Başbakan Ecevit: îttifak arayışlan aldatmaca # Erken seçim kara- nnın ardından ilk mi- tingini Düzce'de ger- çekleştıren Ecevit, it- tifak arayışlannın al- datmaca olduğunu sa- vunarak "DSP bu oyunlarla vakit kay- betmiyor" dedi. Baş- bakan, MHP'nin Ab- dullah Öcalan'la ilgili suçlamalannı içine sındıremediğini söy- ledi. • 4. Sayfada Cem'den eleştiri: Çirkin siyaset yapılıyor • YTP Genel Başka- nı Ismail Cem, parti lıderlerini "kavgadan başka iş bilmemekle ve çırkın siyaset üslu- bu kullanmakla" suç- ladı. Türkiye'nin 3 Kasım'da eski ile yeni arasında bir tercih ya- pacağını belirten Cem, "Şu hep tanıdı- ğımız partilerle mi devam edeceğiz" dı- ye sordu. • 4. Sayfada milletvekili seçimlerinde hangi ilin kaç milletvekili çıkaracağının belirlenebil- mesi için kesin sonuçlara gerek duyuluyor. Devlet Îs- tatistik Enstitüsü'nden (DİE) kesin sonuçlan iste- yen Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin milletvekili sayılarını önümüzdekı gün- lerde açıklayacak. DlE'nin açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre, Türkiye'nin nüfusu 67 mıl- yon 844 büı 903 kişıden oluşuyor. YSK. Milletveki- li Seçimi Yasasfna göre, il- lerin milletvekili dağıhmı şöyle belirleniyor: 550 mil- lervekilinin illere göre dağı- lımı yapılırken önce her ile otomatik olarak 1 milletve- kili veriliyor. 81 mılletveki- linin dağıhmı tamamlandık- tan sonra 550 rakamnıdan, il sayısı olan ve otomatik dağıhmı yapılan 81 çıkan- larak 469 rakamı elde edili- yor. Bu rakam dağıtılacak milletvekili sayısı olarak e- sas almıyor. Genel nüfus sa- yısı, dağıtılacak milletveki- li sayısı olan 469'a bölünü- yor. Böylece kaç kişiye bir milletvekili düşeceği belir- leniyor. 2000 yılı genel nü- fus sayımı kesin olmayan sonuçlanna göre 144 bin 658 kişiye bir milletvekili düşüyor. Daha sonra illerin nüfuslan bu sayıya bölüne- rek hangi ilin kaç milletve- kili çıkaracağı belirleniyor. MArkası Stu 8, Sü. 7'de Kirli denize mavi bayrakif • ÎSKİ, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfi ÖZLEM GÜVEMLİ tarafindan verilen 'mavi bayrak' ödülünü yetkisi olmamasına karşın Büyükçekmece Plajı'na verdi. Yetkililer mavi bayrak adını "akılda kalmak, yurttaşlann ilgisini çekmek" için kullandıklarını belirttiler. İSKİ, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafindan verilen "mavi bayrak"ı Büyükçekmece Plajı'na çekti. Vakfın ulu- sal ve uluslararası jürilerle görüşerek, bel- li kriterlere uygun olan plaj ve marinala- ra "ödül" olarak astığı mavi bayrağın, ISKl tarafindan hukuk hiçe sayılarak Bü- yükçekmece Plajı'na verilmesi tepkiyle karşılandı. Vakfın yetkilileri, tSKl'nin mavi bayrak adını kullanmasının yasal ol- MArkası Sa. 8, Sü. 3 te 1.5 MİLYON YENİ ÖĞRENCÎ Kayıt maratonu # Uk ve ortaöğretim kurumlannda ka- yıtlar bugön başlıyor. î.^niflyönyeni öğrencinin kayıt yaptıracağı 2002- 2003 eğitim ve öğretim döneminde öğrenci sayısınm yaklaşık 16.5 mih/on olması bekleniyor. Okullann açılış ta- rihlerinin 16 Eylül'e ertelenmesi kayıt- lan etkilemeyecek. • 8. Sayfada SÜPER LÎG'DE 2. HAFTA Fener tek golle Süper Lig'de ikinci haftanın son gününde FenerBahçe, Şükrii Saracoğ- lu Stadı'nda Ankaragücü'nü 1-0 ye- nerek haftayı 3 puanla kapadı. San- Lacivertlilerin golünü Brezilyalı Was- hington attı. îzmir derbisinde ise Al- tay, Göztepe'yi 4-2; Adanaspor, Di- yarbakır'ı 2-1 yendi. MSpor'da HAYVANLARLA 'YÜZYÜZE' En VahşT Idtap # Vahşi doğa fotoğrafçısı Süha Der- bent*îf mTBuçüSTyıl süren zorlu Bir ça- lışmanm ardından ortaya çıkardığı ki- tabı "Yûz Yüze" okurla buluştu. Dün- yadaki 7 kedi türünün 4'ünü doğal ya- şam alanında fotoğraflayan Derbent'in hedefi, bütün büyük kedileri içeren bir kitap hazırlamak. MArka Sayfada Hacıbektaş 'tan dönen otobüs şarampoleyuvarlandı Tarsus'ta kaza: 33ölü, 38yaralı# Hacı Bektaş Veli'yi Anma Etküılikle- ri'nden dönenleri taşıyan yolcu oto- büsü, freninin patlaması sonucu şa- rampole yuvarlandı. TEM Otoyo- lu'nun Damlama mevkiinde meyda- na gelen kazada, CHP Adana İl Yö- netim Kurulu Üyesi Fevzi Türkyıl- maz ile Pir Sultan Abdal Derneği Adana Şubesi Başkanı Mithat Kızı- lok'un da aralannda bulunduğu 33 kişi öldü, 38 kişi yaralandı. # Cumhurbaşkanı Sezer yaptığı yazılı açıklamada, trafik kazalannda mey- dana gelen ölümler ve yaralanmalar- dan büyük üzüntü duyduğunu belirt- ti. Kazanın duyuhnasının ardından Hacıbektaş 'taki bütün etkinlıkler ip- tal edilirken, yas programı uygulandı. Yurdun çeşitli yerlerinde meydana ge- len diğer trafik kazalannda ise 11 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. • 8. Sayfada 100 bin işçi sözleşme bekliyor Metalde nefesler tııtııldu# Arçelik'ten Oyak Renault'ya, Boru- san'dan Tofaş'a küçüklü büyüklü 176 işletmede çalışan 100 bine yakın işçinin toplu iş sözleşmeleri için ilk adımlar atıldı. İşçi temsilcileri, pa- zarlık sürecinin zor geçeceğinı belir- tirken işveren temsilcileri mütalaa için bir ay gıbi uzun bir süre istedi. # Türk-tş yetkilileri, görüşmelerin söz- leşme bitiminden 4 ay önce başlaya- bileceğini, her iki tarafın da uygun görmesi halinde müzakerelere geçi- lebileceğini hatırlatarak ilk görüşme- lerin ay başında yapıldığını söyledi- ler OLCAY BÜYLKTAŞ'ın haberi • 13. Sayfada Krizleri önceden göremiyor IMF'ye ağır suçlama# Eski Dünya Bankası Başkan Yardım- cısı Joseph Stiglitz, IMF'nin prog- ramlannda bütçe dengesi ve enflas- yon risklerinin ele alındığına, ancak yeniden yapılandırmalarla ortaya çı- kacak işsizlik, yoksulluk gibi konula- ra önem verihnediğine dikkat çekti. 0 Fransız Le Monde gazetesi, son altı yılda, Asya'yla başlayan, Ariantin'le devam eden ve tüm Latin Ameri- ka'yı saran krizlerin arkasmda, IMF'nin gelişmekte olan ülkelerde ' uyguladığı yanlış politikalannın yat- tığuıı yazdı. • 7. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Cemirel Koalisyonu... Yeni siyasi arayıştar kuramcısı Süleyman Demî- rel'le, Yeni Türkiye Partisi Genel Başkanı Ismail Cem'in biıiikteliğini başlıktaki gibi yorumlayabiliriz. Cem yola çıkarken şunu söylemişti: Türkiye koalisyonu... Elde var Demirel... Konuya girmeden önce altını çizelim ki; kafamız- UArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog