Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

Cımhuriyrt k ı t a p 1 a ı ı İNSANLAR. tNSANLAR Ercl Vlanisalı ' y CÜmMJr^et C^ Pızaıana ^ i TüMcaglCaıl No3941 I » . kjtâpjCUİaSû 3-3J4 Caploia-^taculTd (212)51401 96 Cumhuriyet Cumhurryel k ı t a p 1 a r ı BÜTÜNÖYKÜLERll-2 Osman Şahin CumhUfTfet C ^ Pazaıiaroa A-Ş TMıocagı Cad No 3*41 ^krtapkulübû (34334)Cajalogto-lsonbulTd (2i:)5)401 96 79. YIL SA^l: 28074 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 18 AĞUSTOS 2002 PAZAR MilyorJarca seçmen TBMM'de temsil edilmeyecek Çoğunluğa baraj engeliPartİ SaytSl Orttl 1999 seçımlerinde baraj nedeniyle oylann yüzde 19.2's: (6 milyon oy) değerlendirme dışı kaldı. Yiırtdışındaki seçmenler oy kullanamıyor. Sadece Almanyada 1.5 milyonayakın seçmen var. Seçmen nüfiıs oraaı düşûk olan Tunceli, Bayburt ve Hakkâri'de 1999 seçirnlerınde 25 bın seçmene bir milletvekili düşerken Ankara'da 84 bın. îstanbul ve tzmir'de ise 90 bin kişı bir milletvekili seçiyor. Seçimlere, 1991 'de 6, 1995'te 12, 1999'da 20 parti'katıldı. 3 Kasım seçimlerine 23 partinın katılacak olması çok sayıda partinın baraja takılmasına ve TBMM'de temsil edilmeven seçmen sayısının artmasına yol açacak. Yasa önerileri sonuçsuz Yüzde ^ çok sayıda partinın parlamento dışı kalmasına neden ~AJf\ oluyor. 1999 seçimlerinde baraj ın altında kalan partiler ve *-^~7 aldıklan oy oranlan şöyle: CHP: Yüzde 8.7, HADEP: Yüzde 4.8, BBP: Yüzde 1.5, ÖDP: Binde 8, DTP: Binde 6, LDP: Binde 4, DP: Binde 3, BP: Binde 2, EMEP: Binde 2, IP: Binde 2, MP: Binde 2, DBP: Binde 1, I DEPAR: Binde 1, Yeniden Doğuş Partisi: Binde 1, StP: Binde 1. Bu yasama döneminde de "temsilde adaletle yönetımde istikran bağdaştırmayı" amaçlayan çeşitli yasa ~ önerileri gündeme getirildi, ancak sonuç alınamadı. TÜREY KÖSE'nin haberi • 4. Sayfada ERBAKAN, ERDOĞAN, HADEP Siyasete yargı yön verecek # Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Ekim tarihine kadar lcurucu üyelikten ve AKP Genel Başkanlığı'ndan aynlması gereki- yor. Erdoğan hakkifldakj İGDAŞ \e malvarlığı davalan ise sürüyor. HADEP hakkında açılan kapatma davası Anayasa Mahkemesi gündeminde bulunuyor. SPY değişikliğine umut bağlayan Necmettin Erbakan hakkındaki karan ise YSK verecek. MTSTAFA ÇAKIR'ın baberi • 4. Sayfada YAHNİCİ'DEN ECEVÎT'E MEKTUP: Öcalan F tipine gönderilsin • MHP Genel BaşkanYardımcısı Şevket BülentYahnici, Ab- dullah Öcalan'ın KADEK Genel Başkanı sıfahyla medya- ya yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Öcalan'ın, yandaş- İanyla serbestçe haberleştiğini ve emirler verdiğini öne sü- ren Yahnici, Başbakan Ecevit'e gönderdiği yazıda, Öca- lan'ın "normal mahkûm uygulaması" için gerekli statünün sağlanarak F tipi cez^evine naklüıi istedi. • 4. Sayfada Olağan Tunceli I unceli Festivali'nde kentın Olağanüstü Hal'den kurtuluşu da kutlandı. Festival için Tunceli'de bulunan Ferhat Tunç boşaltılmış köyune uğradı, yıkılmış evınde hasret giderdı Oral Çalışlar, koye ziyareti, Ferıt Demir fesfıvali ve Tunceli'yi yazdı... Süreyya hep koşacak... LJaha birkaç oy, hafto bırkaç gün öncesine kador hırpaladığımız Süreyya'yı koyacak yer bulamıyoruz Çunku o şimdi şampıyon Bir gazetemn deyışıyle "Aslan kızımız Süreyya herkese (hepımize) ders verdi." Bugiin Cumhuriyet 'le birlikte. Bayinizden istemeyi unutmoym. ABD Ankara'ya UCM konusunda ikili anlaşma önerdi, AB 'tmzalamayın' dedi Türkiye iki ateş arasında # Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) konusunda bir türlü uzlaşma saglayamayan ABD ile AB arasında, Irak'a operasyon beklentisinin arttığı bir dönemde yeniden alevlenen diplomatik mücadele, Türkiye'yi çifte baskıyla karşı karşıya bıraktı. ABD'nin, 'banş operasyonlanna" katılan askerlerin yargılanmasını engellemeye yönelık önerisini inceleyen Ankara. AB ile yıl sonunda müzakerelere başlama hedefı nedeniyle karar vermekte zorlanıyor. AYHANŞÎMŞEK ANKARA - ABD'nın Türkiye"den iki- li bir anlaşma isteyerek "banş operas- yonlanna" katılan Amenkan ve Turk as- kerlennın Uluslararası Ceza Mahkeme- si'nde (UCM) yargılanmasını engelleme- yi önerdiği öğrenildi. Yeni kurulan UCM'nin en büyük destekçilerinden olan Avrupa Birliği (AB) iseABD yönetiminin bu talebi üzerine harekete geçerek Anka- ra 'dan anlaşmayı imzalamamasını istedi. ABD'nın Irak'a operasyon beklentisi- nin arttığı bir dönemde yaşanan gelişme- ler Türkiye'yi çifte baskıyla karşı karşıya bıraktı. Biryandan ABD ile "stratejikiş- birliğiııin" gölgelenmesinı istemeyen, di- ğer yandan da AB ile yıl sonunda müza- kerelere başlamayı hedefleyen Ankara, ka- rar vermekte zorlanıyor Uluslararası Ce- za Mahkemesi konusunda bir türlü uzlaş- ma saglayamayan ABD ile AB arasında yeniden alevlenen diplomatik mücadele, Türkiye'yi de iki ateş arasında bıraktı. MArkasıSa. 8,Sü. l'de Buacı biter mi? Depremin üçüncü yılında 17 Ağustos Parkı'ndaki Deprem Anıtı'nda toplanan Yalovalılann acısı bir kez daha büyüdii. Depremde eşiyle birlikte iki çocuğunu yitiren Yalovalı heykeltıraş Ümit Öztürk ta- rafından yapılan anıtın iç vüzeyine işlenen menner taşlann üzerinde. depremde Yalova'da yaşamını yitiren 2 bin 504 kişinin isimleri bulunuyor. Yakınlannın isimlerine bir kez daha bakarak onlara ya- kın olduklannı hisseden Yalovalılar anıta çiçek bırakırken hıçkınklara boğuldu. Anıttaki direkten süzülen ve gözyaşını simgeleyen sular, YalovaJıların gözyaşlanyla birleşti. (Fotoğraf: UĞUR DEMlR) Şiddetli yağmur, Îstanbul ve Samsun 'da 5 can aldı 3 çocuk futbolc öldüSu birikintisinde cereyana kapıldılar Istanbul'da şiddetli yağmur 4 kişinin yaşamına mal oldu. Kâğıthane'de amatör küme maçının ardından otomobillere binmek üzere sahadan çıkan 3'ü çocuk futbolcu 4 kişi elektrik tellerinin değdiği su birikintisinde cereyana kapılarak yaşamını yitirdi. Samsun'da da, önceki akşam başlayan şiddetli yağış sonucu sele kapılan 16 yaşmdaki bir genç öldü. Yaşam altÜSt OİdU Istanbul'da dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle pek çok ev ve işyerini su bastı. Kentin çeşitli bölgelerine elektrik verilemezken bazı uçak seferleri de gecikmeli yapıldı. îstanbul Valisi Çakır ile Büyükşehir Belediye Başkanı Gürtuna'nın katılması planlanan "Istanbul'un afet hazırlıklannın kamuoyuna tanıtımı" programı iptal edildi. • 5. Sayfada KESKyürüyüşü sona erdi Insanca bir yaşam için # Kamu Emekçileri Sendikalan Konfederasyonu'na üye memurlann "Insanca Bir Yaşam için" îstanbul'dan başlattıklan yürüyüş Ankara'da sona erdi. Yaklaşık 10 bin kamu çalışanının Kızılay'a yürümesine izin vermeyen polis, basınçh suyla müdahale etti. Çıkan arbedede 1 'i polis 3 kişi yaralandı. ANKARA (Cumhuri- yet Bflrosu) - Anado- lu'nun dört bir yanından gelen Kamu Emekçileri Sendikalan Konfederas- yonu'na (KESK) üye me- murlar, tstanbul'dan baş- lattıklan "İnsanca Bir Ya- şam tçin Ankara Yürü- yûşü" çerçevesinde Anka- ra'ya geldiler. Valiliğin Kı- zılay Meydanı'na sokma- dığı kamu çalışanlan ile güvenlik görevlileri ara- sında bir ara gerginlik ya- şandı. Çıkan arbedede 1 'i polis 3 kişi yaralandı. Si- yasi partiler, sivil toplum örgütleri, sendikalar ve öğ- rencilerin de destek verdi- ği yürüyüş sırasında yak- laşık 10 bin kamu çalışanı, hükümeti protesto etti. KESK Genel Başkanı Sa- mi EvTen, solun emekten ve banştan yana olduğunu \urgulayarak "Dünyanın hiçbir yerinde IMF ve Dûnya Bankası solculu- ğu yoktur" dedı. Sabah saatlerinde Anka- ra'ya gelen kamu emekçi- leri, Hıpodrom'dakı Para- şüt Kulesi alanında toplan- dılar. Emekçiler, Kızılay'a yürümek için kortej oluş- tururken güvenlik güçleri alanın her iki çıkış nokta- sına panzerlerle barikat kurdu. KESK Genel Baş- kanı Sami Evren ile Eği- tim-Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer, Kızı- lay'a yürümek istedikleri- MArkası Sa. 8, Sü. 3'te Cec acılacak Okullara Ihafta rötar • Milli Eğitim Bakanı Necdet Tekin, yetiştirme kurslan ve not yükseltme sınavlannın eğitimi aksatacağı gerekçesiyle ilk ve orta dereceli okullann yeni ders yılnıa başlama tarihinı 1 hafta erteledi. Buna göre ilk ve orta dereceli okullar, 16 Eylül'de yeni eğitim yılına başlayacak. MArka Sayfada geç açıldı # Süper Lıg'de Beşiktaş, Kocaelis- por'u 2-1 yendı. Siyah-Beyazülaı;—=^ 86. dakikada Ahmet Yıldınm'la eşitligi sağlayıp, 90+5'te Ahmet Dursun'la ga- libiyeti yakaladı. 3 dakikalık uzarmayı 6. dakikaya taşıyan ve ofsaytı kaçıran hakem Unsal Çımen'e konuk ekıp Ko- caelispor'dan tepki yağdı • Spor'da Bavulsuz ticaret # Türkiye'yle Rusya arasındaki ekono- aiik ilişjdlerde bavul tıcarefi arnk geri- de kalıyor. Rus işadamlan', "ba\"ul tica- retı yerine gerçek tıcan ihşkiler kurma- yı, işsizlıği azaltacak, üretime dönük ortaİc yahnmlar yapmayı" tercih ettikle- rini \Tirguladılar. SEVİM EKTEMLR'un haberi • 13. Sayfada Rock gitar albümü # Müzikseverlerin Bulutsuzluk Özle- mi'nm gitanstı ofarak tamdığı Serdar Öz^ top, 'Süküt' adlı rock gıtar albümü çıkar- dı. Elektro. akustik ve bas gitar çalan Öz- top albümünde, sözleri dinleyicilere bıra- kıyor: "Herkes kendi rüyasını görsün, kendi isteklerini seslendirsin."HATtCE TUNCER'in röportajı • 6. Sayfada Rusya-Irak aniaşması # Washington Post'un haberine göre, Moskova, Bağdafla 40 milyar doIarlS ekonomık işbirliği anlaşması yapacak. Haberde, 5 yılhk anlaşmanın, ABD'nin, operasyona kuşkuyla yaklaşan diğer dünya liderlerini herhangi bir işgal ko- nusunda bir araya getirmesini daha zor- laştırabileceği belirtildi. 1 1 1 . Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Süreyya Ayhan. 1976 Montreal Olimpiyatları'ydı... Nazilli Lisesi 2. —smrftaytm. Okufurt atfetızm takımrna oyıl girmîştîrrr Okulu, Ege Bölgesi ve Türkiye çapında başarılara, kimi dallarda rekorlara taşıyan Beden Eğitimi öğret- menimiz Keramettin Büyükçoban seçmelerde ti- tiz. Sigara içen alınmıyor. Alt yarışmalar yapılıyor, dereceye giren, okul takımına... MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog