Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17 AĞUSTOS 2002 CUMARTESİ 8 HABERLERIN DEVAMI istanbiıPıı bekleyen felaketI Baştarafı 1. Sayfada ması ve deprem büyüklüğünün düş- mesi halinde, söz konusu etkilen- melerin ve kayıplann da göreceli olarak azalacağûıa işaret etti. An- cak deprem büyüklüğünün 7.5'in üzerinde gerçekleşmesi durumun- da da hasann artacağını belirtti. Elde ettikleri değerlerin, istatisti- ki yaklaşunın ortalaması olduğuna dikkat çeken Erdik ve arkadaşlan, riskin artma nedenleri olarak şunla- n sayıyorlar: "Kent merkezlerinde kontrol dışı ve hızlı şehirleşme, ha- tab şehir ve bölge planlaması ile hatalı inşaat teknik ve uygulama- ları, yetersiz altyapı ve hizmetler ve çevresel bozulma..." Hangi bdlgeler? Deprem senaryosunda bina hasar- lannın ağırhklı olarak gerçekleşece- ği bölgeler şöyle sıralandı: Eminönü, Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Bah- çelievler, Küçükçekmece'nin güne- yi ve Avcılar ilçeleri.. Buralan nüfu- sun yoğun olduğu şehrin güneybatı kısmında yer alıyor. Kadıköy, Mal- tepe ve Kartal gibi kentin güneydo- ğusunda bulunan ilçelerde hasarlann daha az olarak gerçekleşeceği tah- min ediliyor. Raporda. Marmara'da- ki ana faydan göreceli olarak daha uzakta yer almalarına rağmen, Be- yoğlu, Eyüp ve Bayrampaşa bölge- lerinin de yüksek oranda hasar göre- ceği tahmin ediliyor. Buna neden olarak da bina yoğunluğu ve hasar görebilirlik koşullan gösteriliyor. 40 bin ölü Senaryoya göre Istanburun top- lam bina stokunun 310 bin tanesi, yani üçte birine yakmı depremden etkilenecek. Istanbul'daki binalann yüzde 5'ine denk düşen 35 bin ila 40 bin binanın tam hasar göreceğıne işa- ret eden rapora göre can kayıplannın büyük çoğunluğu bu grup içinde bu- lunuyor. 35 bin ila 40 kişinin yaşa- mını yitireceği tahmin ediliyor. Ancak ağır hasarlı binalann özel- likle 5-6 bin tanesinin, yassı kadayıf adı verilen, katlann birbiri üstüne göçmesi şeklinde çökeceğine ve ölümlerin buralarda çok olacağına işaret eden raporda şöyle deniyor: "Bu tip göçmelerde bina döşeme- leri birbiri üzerine yığıldığından acil müdahale ve kurtarma çalış- malan açısından çok zor koşullar oluşmaktadır." Depremde hasar göreceği tahmin edilen 310 bin binanın hasar derece- leri şöyle açıklanıyor: Ağır hasar gö- recek bina sayısı 70.000; orta dere- cede hasar görecek bina sayısı yak- laşık 200.000; tam hasar görecek bi- na sayısı da yaklaşık 40.000. Mustafa Erdik'e göre ağır hasar ve orta derecede hasar görecek son gruptaki binalann tamiri ve takviye- si mümkün. "Ancak bunun için si- yasal iradenin ortaya konulup top- lumsal bir projenin yürürlüğe konması gereknıektedir" diyor Er- dik ve ekliyor: "1980 öncesi inşa edilen orta katlı betonarme bina- lar en çok hasar görme olasılığına sahip.' 310 bin binanın hasar görme- siyle yaklaşık 430.000-600.000 ai- lenin deprem sonrası acil bannma ihtiyacuıın doğmasını bekleyen Er- dik, "Bütün bu değerlendirmeler 'Beklenen En Kötü Durum Senar- yosu" gereğidir. Bu tür durumlar- da kayıplar belirsizliklerin en üst sınırı olarak değerlendirilir" di- yor. Maddi kayıp 44 milyar dolar Raporda sadece binalann hasar görmesi ile oluşacak maddi kayıpla- nn 11 milyar Amerikan Dolan civa- nnda olacağım belirtiyor: "Ancak normal olarak ev içinde oluşacak ka- yıplann da bir o kadar gerçekleşme- si tahmin edilir. Buna göre maddi bi- na ve bina içindeki kayıplar 22 mil- yar dolan bulur. Ancak buna altyapı tesisleri ve sosyoekonomik boyutla- nn 22 milyar dolarlık zarannı da ka- tarsak, toplam kayıp 44 milyar dolar olarak tahmin edilebilir." Ne yapılmaü? Prof. Erdik, Istanburda oluşacak depremle ilgili bütün bilimsel veri- lere artık sahip olduklannı, risklerin büyük ölçüde belirlendiğini. gerçek- leşebilecek en kötü dunıma göre ön- lemlerin ahnması gerektiğini belirte- rek risk azaltıcı önlemler, yapılabi- leceklerarasında şunlan saydı: "Ha- sar görebilirliği fazla mevcut bi- nalann iyileştirilmesi, gerekli böl- geleme kuraUannın gelişririlmesi ve depreme dayanıklı inşaat yönet- meliklerinin uygulanması gere- kir." Erdik, deprem sonrası müdahale çalışmalannın planlaması ve alter- natif ulaşım güzergâhlanmn ve acil müdahale stratejılerinin belirlenme- sini, acil bannma ihtiyaçlannm, tıb- bi hizmetlerin, yiyecek, su ve diğer yaşamsal ihtiyaçlann gerektiği gibi karşılanmasını, bu risk azaltıcı ön- lemler arasında saydı. Bunlara baktığımızda, Istanbul Belediyesi'nin önceki gün basuıa ta- nıttığı Afet Koordinasyon Merkezi AKOM, depreme karşı bir dizi çalış- mayı gerçekleştirmiş durumda. AKOM"la Istanbul Belediyesi, dün- yanm en modern bir eşgüdüm mer- kezini oluşrurmuş durumda. Ancak bu çalışmalar depremin maddi ve can kaybı hasarlannda ra- dikal düşüşler sağlamaya yönelik pek değil. Riskleri esas azaltacak ça- lışmalar, örneğin hastane, okul, dev- let birimleri vb. gibi bütün kamu bi- nalannın takviyesinin yapılması ve deprem sonrasında çalışır vaziyette bulunmasını, tam ve ağır hasar göre- cek binalann bir toplumsal örgütlen- me ile takviye edilmesi ve can ve mal kayıplannı hızla azaltacak önlemler alınmasını sağlayacak çalışmalardır. Erdik, böyle bir siyasi ve toplum- sal stratejinin olmamasından yakını- yor. Istanbul Belediye Başkanı da bu kapsamda bir çalışmanın kendi bo- yutlannı, hem maddi, hem yetki ve sorumluluk açılanndan aştığına işa- ret ediyor. îstanbul metropolitan bölgesinde deprem risk analizi, Istanbul Beledi- yesi'nin çapını çoktan aştı ve Anka- ra siyasetinin kapılanna dayandı. Raporun uzun bir özetini ve aynn- tılannı, aynca ilgili eklerini gelecek cumartesi günü Cumhuriyet Bilim Teknik'te okuyacaksınız. ANAP'lılar- Mumcu kalacak Başesgioğlu istifa etti ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - YTP'ye katılan Rıfat Serdaroğlu ve tbrahim Gfirdal'ın arduıdan Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu, ANAP'tan istifa etti. ANAP'ın sandalye sayısı 76'ya düşerken, Başesgioğlu'nun bir süre bağımsız kalacağı, daha sonra da AKP'ye katılacağı belirtildi. ANAP lideri Mesut Yümaz, olağanüstü kongre isteyen Erkan Mumcu ile yeniden bir araya geldi. ANAP kurmaylan, görüşmenin çok iyi ve yumuşak geçtiğüıi belirterek Erkan Mumcu'nun partiden aynlmayacağını belirttiler. 3 Kasım'da yapılacak seçimlerde barajın altında kalacağı endişesi yaşanan ANAP'ta yaprak dökümü sürüyor. Serdaroğlu ve Gürdal'ın ardından Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu, dün partisinden istifa etti. Istifasının gerekçesi konusunda bir açıklama yapmayan Başesgioğlu'nun bir süre bağımsız kaldıktan sonra AKP'ye katıhnası bekleniyor. Başesgioğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda AKP ile görüşmeler yaptığını doğrularken, aday olmamak da dahil obnak üzere siyasi geleceği konusunda bir değerlendirme yapacağıru söyledi. ANAP içinde etkin görevlerde bulunan Başesgioğlu, Içişleri Bakanlığı ve grup başkanvekilliği yaptı. TBMM Başkanlığı seçimlerinde MHP'li ömer Izgi'nin 2 fark oyla seçilmesi üzerine partisinden kendisine yeterince destek verilmediği gerekçesiyle Yıhnaz'a küsen Başesgioğlu, ANAP'ın son kongresinde MKYK'ye de aday olmadı ve partiden uzaklaştı. Meclis Başkanlığı seçimlerinde Eyüp Aşık ve Burhan Kara'nın ABD'de olması ve oylamaya katılmaması nedeniyle Başesgioğlu seçimi kaybetmişti. Mumcu-Yümaz görûşmesi Yıfanaz, dün Erkan Mumcu ile konutunda yeniden bir araya geldi. Yılmaz, Mumcu'nun genel başkan yardımcılığım kabul etmesi ve partinin seçime hazırlanması görevlerini üstlenmesini istiyor. Ancak Mumcu, partinin bu yapıyla seçime girmesi durumunda barajın altında kalacağını, Yılmaz'ın genel başkanlığı bırakarak olağanüstü kongrenin toplanmasında ısrar ediyor. 03311 No'lu san basın kartımı kaybettim. Geçersizdir. AYŞE YILDIRIM Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. HAVA BAYRAM YIJCELEN HOTEL YÛCEL TJRlSTtK TESİSLERİ YATlRtM VE TİC A.Ş DÜŞLEDÎĞINİZ TATİL GERÇEK OLUYOR! Ağahan Mımarlık. Odüllû Akyaka yöresınde... Türk münarisi ile Baû konforumın benzersız bırleşımı GÖKOVA. dünya güzeli bir belde Bir yanda çam ağaçlan. bir yanda masmavı bir denız. Buz gibi kaynak suları arasmda doğa ile baş başa bir dinlence Bu dınlence yennin adı YtİCELEN HOTEL • Denıze sıfir • Denız \e onran manzaralı • Özel plajiı Yatak sa>ısı 220. odalannda klıma, merkezi ısıtma. mınıhar, TV, dırekt çıktşlı telefon. balkon, saç kunıtma makınesı ve özel banyo rnevcuL • Genış yüzme havıızu • Çocuk havuzu • Kapatı ısıtmalı havuz • Sauna • Masaj • Jakuzzı • Çocuk parta Fıtness center. Spor aktralelen • Wındsurf •Tenıs• Masatenısı • Mını futbol • Bılardo • Joggıng • Bısıklel • Kano • Kıteboard Genış mekân içinde havuz bar, sahıl bar, lob\ bar ÖNEMLİ NOT: Oksijen ve ıyot zengını YÜCELEN HOTEL aston ve guatr hastalan ıçın de önenlen bir saglık merkezıdır Rezervas\on ve daha fazla bilgi için: Tel: 0252-243 54 36 - 243 51 08 Fax: 0252-243 54 35 E-mail:gokova(5 yueelen.com tr http://www.ynceleii.coiii.tr Fransa Başkonsolosluğu'na slogan atmadan, gösteri \apmadan F tiphle ilgili dilekçe vermek isteyen gruba polisin müdahalesi sert oldu. 12 kişi yerlerde sürüklenerek ve tekme tokatla gözaltına alındı. Dilekçe vermek isteyen gruba müdahale tstanbul Haber Servisi - Taksim'deki Fransa Başkonso- losluğu'na F tipi cezaevleriyle ilgili dilekçe vermek isteyen TutukluYakmlan Derneği (TA- YAD) ve Tutuklu Yakmlan Bir- liği (TUYAB) üyesi 12 kişi po- lis tarafindan dövülerek gözal- tına alındı. TAYAD ve TUYAD üyesi 12 kişi, F tipi projesinde AB'nin de imzası olduğunun, ortaya çı- kan sonuçtan da AB üyesi ülke- lerin sorumlu rutulması gerek- tiğinin vurgulandığı dilekçele- ri Fransa Başkonsolosluğu'na vermek üzere dün öğle saatle- rinde Istiklal Caddesi'nde bir araya geldi. Konsolosluğun ka- palı ohnası nedeniyle bir süre bekleyen grup, çevik kuvvet polisi tarafindan çembere alın- dı. Slogan atmayan, gösteri yap- mayan, sadece konsolosluğun açılmasuu bekleyen gnıba mü- dahale eden polis, 12 kişiyi yer- lerde sürükleyerek, tekme ata- rak polis minibüslerine bindir- di. 12 kişilik grup için yaklaşık 500 polisin görevlendirildiği Is- tiklal Caddesi'nde bulunan ba- zı turistlerin çıkan kargaşa sıra- sında ağlayarak kaçtığı görül- dü. Grubun Fransa Başkonsolos- luğu'na ulaştıramadıklan dilek- çede, F tipi hapishanelerinde tecrit ve izolasyonun artarak sürdüğü ve ölüm oruçlannın devam ettiği belirtildi. Şimdiye kadar 94 rutuklunun yaşamını yitirdiği hatırlatılan dılekçede şöyle denildi: "F tiplerindeki tecrit uygu- lamasının sonuçları onlarca ölüm, yüzlerce sakatlanma- nın yanı sıra tutuklu ve hü- kümlülerde fiziki ve psikolo- jik rahatsızlıklar olarak da ortaya çıktı. F tipi projesinde AB'nin de imzası vardır. Do- layısıyla ortaya çıkan sonuç- lardan AB de sorumludur." Kaçaklara iade yolu AMCARA (Cumhuriyet Bürosu) - Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığfnın, Türkiye'de ölüm cezasmm kaldınldığı- na ilişkin resmi belgeleri, yurtdışında bulunan ve hak- lannda ıdam karan verilen- lerin listesiyle birlıkte Inter- pol'e üye 178 ülkeye gönder- diği öğrenildi. TBMM'nin ölüm cezasını "savaş ve yakın savaş tehdi- di" dışında kaldınnası üzeri- ne harekete geçen Interpol Daire Başkanlığı, yurtdışın- da bulunan idam hükümlüle- rinin iade istemlerinin yeni- lenmesine ilişkin çahşmala- nnı tamamladı. Interpol Da- ire Başkanlığı 'nın Türkiye'de ölüm cezasımn kaldınldığı- na ilişkin resmi belgeleri, uluslararası düzeyde aranan ve haklannda ölüm cezası bulunanlann listesiyle birlik- te Interpol Genel Sekreterli- ği'ne ve Interpol'e üye 178 ülkeye gönderdiği öğrenildi. ladesi istenen 638 kişiden 136'sı hakkında ölüm cezası karan bulunuyor. Birçoğu Avrupa ülkelerinde bulunan arananlar arasmda PKK'nin üst düzey yöneticilerinden Rıza Airun, Murat Karavı- lan, DHKP-C lideri Dursiın Karataş, Hizbullah örgütü şûra üyesi tsa Altsoy, "Ka- rases" Cemalettin Kap- lan'ın oğlu Metin Kaplan da bulunuyor. GUNDEM MUSTAFA BALBAY I Baştarafı 1. Sayfada dengeleri de etkilemiş görünüyor... Hasar tespit çalışmalarına geçelim... En büyük hasar Yeni Türkiye Partisi'nde (YTP) görünüyor. Bu hareket yola "üçlü" olarak çıkmış- tı. Hareket bir anda büyüyecek "üç/ü"nün başına "g" harfi gelecekti... Derviş'in. Cem, Özkan gö- rüşmelerinde sürekli, "Şu aşamada katılmıyorum ama, kesinlıkle beraberiz"demeç\er\ vermesi, iliş- kilerisıcak, havayı soğuktutmuştu. Gelinen nok- tada Yeni Türkiye Partisi için şu tanımı kullansak, sanırız alınmazlar: Yeni-k Türkiye Partisi! Cem, dün yaptığı y-azılı açıkiamada, Derviş'i diplomatik ve ağır bir dille eleştirdi: "Sözünde durmayan ve duramayanlann Türki- ye'ye verecekleri her söz, söyleyeceklen her şey boştur. Başkalarının tutulmamış sözlerini ve hak- sız yakıştırmalannı sürekli bir gündem konusuna dönüştürmek, siyaset üslubumuza aykırıdır." Gerçi Cem, başından beri başlattıklan hareke- tın kişilere endesklenmemesı gerektiğini söyle- miştı ama, Türkiye tipi siyasette kişiler çizgilerin önüne geçıyor. Son anda bir değışiklik olmazsa, pazartesi gü- nü Baykal-Derviş buluşacak ve yeni yol haritası çizilecek. Baykal, Derviş'e çizılmiş bir yol harita- sı verip, "Haydı bunu birlıkte çizelım" der mi? Olabilir... Bu noktada Derviş ne yapar? Şimdilik bu buluşma üzerine fazla yorum-öngö- rü denemesine girişmeyelim! 12 Eylül darbesi olur mu? Siyasal depremin yaraladığı bir başka parti, ANAP... Dün beklenen oldu, 28 Şubat sonrası ku- rulan Mesut Yılmaz hükümetinin Içişleri Bakanı Murat Başesgioğlu ANAP'tan istifa etti. Başes- gioğlu'nun AKP'ye geçeceği kesin. Ancak za- manlamayı iyi yapmaya çalışıyor. Kim bilir, belkı de ANAP'tan başka kopmalar gündemdedir! Yılmaz dün öğleden sonra Erkan Mumcu ile uzun uzun görüşüp, "Partide kal. Bak seni dim- dik ayakta tutuyoruz, sadece köklerini kestik, o kadar" dedi... Mumcu'nun geçmışi AKP'ye uzak değil ama, öyle anlaşılıyor ki, geleceği biraz uzak... Erkan Bey, ANAP'ta yapabileceklerıyle AKP'de yapabi- leceklerini tarrtığında, mumunun nerede daha uzun yanacağını öngörmeye çalışıyor olmalı. Mumcu'nun önünde, ANAP'ta barikat var, AKP'de tarikat var... ANAP'ayönelik "AKPartı operasyonunun"ya- nı sıra "baba" Demirel'm adamlarının bir bir çe- kıldiğını dıkkate alırsak ortaya şöyle bir tanımla- ma çıkıyor: AK baba operasyonu! DYP'dedeYTP'ninkimilerince"//öera/saö"he- yecan yaratmasının getirdiği telaş var. Çiller, "Oy- laryatağına akıyor" rahatlığıyla seçimden sonra ki- minle koalisyon kurulur sorusuna yanıt arıyordu. Şimdi o da ittifak arıyor! Gelinen noktada seçim istemeyen cephenin de genişlediği dıkkati çekiyor. Cepheyi sayalım: Derviş'in üzdüğü YTP, erozyon yaşayan ANAP, ezeli erken seçim karşıtı DSP, kendisini toparla- yamayan SP... Bu dörtlüye bir de 11 Eylül'de adayların kesin- leşmesinin ardından oluşacak "liste küskünleri" eklenirse, ertesi gün Meclis'i toplayıp seçime "12 Eylül darbesi" olur mu? O aşamadan sonra çok zor ama, deneyen çı- kacaktır... ankcum@ttnet.net.tr Dhan Selçuk'a ödül • Baştarafı 1. Sayfada Belediye binasında asılı Hacı Bektas ve Atatürk portrelerini gösteren Sel- çuk. "Hacı Bektaş Ana- dolu'nun barış başken- ti. Hacı Bektaş'ın anıla- nnın derlendiği bu gü- zel yörede. bu ödülü al- maktan mutluluk duyu- vorum" dedi. Anado- lu'da savaş rüzgârlan es- tiginı vurgulayan Selçuk, ABD'nin Irak'a yönelik olası operasyo_nuna da işaret ederek, "Önümüz- deki sonbaharda bu riizgâr fırnnaya dönü- şebilir. Halkımız bilinç- li ve uyanık olmalı. Bu uyan benim için bir gö- revdi"dedi. Meslek liselerinde yükseköğretim ^ f a l Zirve8İ b a ş h y o r J ^D tSTANBUL (AA) - ni kapsavan 6. CerçeveANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Meslek liselerinden yük- sekokullara smavsız geçiş yapan öğrencilerin kontenjanı arttırma- sı, eğitim sistemindeki çarpık- lıklara bir yenisini ekledi. YÖK'ün altyapı hazırlanmadan, meslek yüksekokullanna "sı- navsız geçiş" yolunu açması ne- deniyle, yüksekokul öğrencileri "lisede eğitim" alacak. Buna göre sınavsız geçiş hakkı elde e- den öğrenciler, öğretmen ve bi- na yetersizliği nedeniyle, "mes- lek ve teknik lise binalannda, Iise öğretmenlerinden ders alarak", yüksekokul mezunu olacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve YÖK, sınavsız geçiş yapan öğrencilerin meslek ve teknik li- selerle beraber öğrenim görme- lerine ilişkin protokol imzaladı. Bu yıl işlev kazandınlan ve mes- lek liselerinden, meslek yüksek okullanna (MYÖ) sınavsız geçiş hakkı tanıyan uygulama, sorun- lan da beraberinde getirdi. MEB ve YÖK, yaşanacak fiziki altya- pı yetersizliğini engellemek amacıyla protokol imzaladı. Pro- tokole göre MYO'lara geçiş ya- pan öğrenciler derslerini meslek ve teknik lise binalannda görür- ken, yönetimler ayn olacak. MYO öğrencileri bazı dersleri de öğrenim gördüğü ortaöğretim kurumunun öğretmenlerinden alacak. Protokolde şu öğeler yer alıyor: • MYO öğrencileri üniversite yönetmeliklerine karşı sorumlu olacak, ancak öğrenim gördük- leri ortaöğretim kurumunun yö- netmeliklerine de uyacak. • Ortaöğretim kurumlannda öğrenim yapıldığı sürece, MYO ile lise arasındaki işbirliği, göze- tim görevlileri tarafindan ger- çekleştirilecek. • MYO ve liselerin ders prog- ramı, çıkış ve giriş saatleri ile te- nefrüs süreleri çakıştınlmaya- cak, giriş kapılan farklı olacak. • MYO öğrencilerinin. atölye ve laboratuvarlarda yapacağı uy- gulamalarda, önceliidi olarak or- taöğretim kurumunun öğret- menleri görev yapacak. Ancak görevli bulunmaması halinde MY0"nun öğretim üyeleri görev yapabilecek. • MYO öğrencilerine eğitim verecek olan okul yöneticisi, öğ- retmen, uzman. emekli öğretim elejmam ve emekli öğretmenlere, YÖK personel yasasına göre ders ücreti ödenecek. (AA) - Sabancı Üniversitesi, Türkiye Bilgi Işlem Hizmetleri Derneği ve "IST-2000-26429 HERMES" işbirliğıy- le Bilişim Zirvesi'02 kapsamında "6. Çerçe- ve Programı ve Bili- şim/Türkiye'deki Bili- şim Sektörü tçin Yeni Bir Kaynak" başlıklı forum düzenlenecek. Sabancı Üniversite- si'nden yapılan açıkia- mada, Türkiye'nin de katılmayı kararlaştırdı- ğı 2002-2006 dönemi- ni kapsayan 6. Çerçeve Programı'nın, geniş bütçeli, çok ortaklı pro- je imkânlan sunarken, aynı zamanda iyi bir ör- gütlenme ve ön hazırlık çalışmalan gerektirdiği kaydedilen açıkiamada, Türk araştırmacılan, araştırma kurum ve ku- ruluşları ile Türk en- düstrisi AR-GE birim- lerinin programm kay- naklanndan proje des- teği alabileceği kayde- dildi. Ilk oturum 4 Ey- lül'de gerçekleştirile- cek. BAŞSAĞLIĞI Efes Pilsen Kulübü Genel Menajeri ENGlN ÖZERHUN'un değerli annesi tSMET NERİMAN ÖZERHUN önceki gün yaşamını yıtırmıştir. Sevgili ENGlN'e ve ailesine başsağlığı dıliyoruz. Cumhuriyet Spor Servisi YAŞAM ZAMANLA YARIŞIYORSA! ZAMANIN ÖNUNOE 8IR HİZMET. HAVA, KARA, DENİZ AMBULANSLARI ( 0212 ) 505 72 72 GÖDBI Scoenıoğt M. v a^< StnemoğluSelahattin SeDtmoğlı (Egmm-SenGökük Baştemsılcıs:) Akardı su Akardı toprak Akardı orman Kahrdı hiç Kalırdı tuz yarası Katliama dönüşen bir felaketle uğurladık sızleri. Ve uç yıl oldu alışamadık yokluğunuza. A n n e m i z GÖNÜL SENEMOCLU Babamız SELAHATTİN SENEMOĞLU ve kardeşimiz M. SAVAS SENEMOĞLU şahsında 17 Ağustos'ta kaybettiğımiz onbınlerce insanımızı saygıyla anıyoruz. DUYCU SENEMOĞLU • BARI$ SENEMOĞLU ACI KAYBIMIZ Merhum Ahmet Faik Abasıyanık ve merhume Hadiye Abasıyanık"ın oğullan, yazar Sait Faik Abasıyanık'ın amcaoğlu. Melike Abasıyanık Kurtiç, Oğuz Abasıyanık ve Meral Sirmen'Ln ağabeyleri, Nilüfer Dizer'in babası, Yavuz Dizer'in kaympederi, Duygu Dizer'in dedesi, Semih Sirmen, Necati Kurtiç ve Sevil Abasıyanık'ın kayınbiraderleri, Mehmet Abasıyanık ve Hande Ölger'in amcalan, Perihan Abasıyanık'ın Sevgili Eşi Sakarya Barosu ve CHP Sakarva eski II Başkanlanndan, Galatasaray Lisesi mezunu (1935-1945) AV MUSTAFA REŞlT " T İ B A S I Y A N I K 16 Ağustos 2002 günü vefat etmiştir. Cenazesi 17 Ağustos 2002 günü Adapazan Orhan Camii'nde kılınacak öğle namazını takiben Yorgalar Aile Kabristanlığı'nda toprağa verilecektir. AİLESİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog