Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17 AĞUSTOS 2002 CUMARTESİ DEPREM Depnemzedeleryalnız kaldı17AğustPS9 un üçüncüyıldönümünde, Büyükşehir ve Valilik, İstanbul'u olası bir depreme karşı hazırlamakiçinpek çok proje başlattı ancak hiçbiri tamamlanamadu Kentteyalnızca, arama kurtarmaya yönelik çalışmalara ağırlık verildi 3ZLEMGÜVEVILİ 17 Ağustos smhı saat 03.02'de 3ölcük merkezL 7.4 şiddetindeki leprem Marmari Bölgesini adeta avaş alanına çevirdi. Istanbul'da ^54 kişi yaşamını yitirdi, 18 bin 162 :©nut oturulama;/acak hale geldi. stanbul'un depremden en çok etki- snen ilçesi Avcılar'da 273 kişi ya- amını yitirdi. 1412 binanın hasar gördüğü ilçe- e 27 bina tamamen yıkıldı. Evleri iJalanJardevletten yardım göreme- ince kendi imkâîüan ile yeni evle- c yerleştiler. Büyük Marmara depreminin üze- mden 3 yıl geçnKsine karşın Istan- hal olası depreme hâlâ hazırlana- nadığı gibi yaralannı da saramadı. ttanbul'un depremden en çok zarar pren Avcılar ilçesınde deprem anın- ca 27 bina yıkıldı. 801 bina az ha- s»rh, 497 bina orta hasarlı, 87 bina dı ağır hasarh. Agır hasarlı binala- rn 55 tanesi yüaldı, bu durumdaki dğer binalann yargı süreci ise de- vım ediyor. Projeler sürüyor Depremde mağdur olan evleri yı- kJan ya da hasar görenler ise kendi kıderleriyle baş başa bırakıldılar. Deprem sonrasında verilen kira yar- dımının da kesilmesi ve 3 yıl geç- mesine karşın bannma sorunu için devletin yardım elinj uzatmaması karşısında depremzedeler yalnız kal- dılar. Depremin şolamu atlatan dep- remzedelerden kiracı olanlann ç » gu Avcılar'dan göç ederek başka il- çelere taşındılar. Ev sahipleri ise yar- gı süreci hâlâ bitmedigi için kendi imkânlanyla bannma sorunlannı çözdüler. Büyükşehir ve Valilik, kenti dep- reme hazırlamak için pek çok proje başlattı ancak hiçbiri tamamlana- madı. Kentte sadece deprem sonrasında arama kurtarmaya yönelik hazırlık- lara ağırlık verildi. deprem öncesi için İlcelerdeki sorunlar Hasar tespıt calışmalarının ılçelere gore sonuçları llçeler Adalar Avcılar Bağcılar Bahçelievter Bakırköy Bayrampaşa Beşiktaş Beykoz Beyoğlu Büyükçekmece Çatalca Oanca Eminönü Esenler Eyüp Fatih G.Osmanpaşa Güngören Kadıköy Kâğıthane Kartal Küçükçekmece Maltepe Pendik Sanyer Silivri Sultanbeyli Şite Şişli TuzJa Umraniye Usküdar Zeytinburnu TOPLAM Okul 0 0 2 1 3 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 3 3 0 16 3 3 53 0 1 16 0 0 19 7 3 1 141 Yurt 0 2 1 0 1 1 2 1 3 1 0 0 0 0 0 2 4 1 1 0 0 2 1 0 3 1 0 0 1 0 7 5 2 42 Hastane Daire 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 l 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 I 0 14 10 10.978 3.844 11.961 5.775 418 3.110 249 927 5.550 24 20 136 483 1.373 13.862 2.022 9.374 17.271 392 4.597 6.881 778 906 615 0 153 10 1.460 475 1.576 5.586 1.538 112.154 Dükkân 0 469 247 1.017 165 87 147 15 120 303 0 3 558 36 23 863 167 727 1.043 54 103 382 737 92 3 0 13 2 298 40 75 188 123 8.100 Büro 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 86 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 149 iik Depremin 3. Yıldönümü / Gölcük merkezli 7.4 şiddetindeki deprem, Istanbul'da 454 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. 18 bin 162 konut oturulamayacak hale geldi. En çok zaran gören ilçe Avcılar'da 273 kişi öldü. ^ Depremde mağdur olan, evleri yıkılan ya da hasar görenler kaderleriyle baş başa bırakıldı. Deprem sonrasında verilen kira yardımının kesilmesi ve bannma sorunu için devletin yardım elini uzatmaması karşısında depremzedeler yalnız kaldı. • Avcılar: Zemin, malzeme, bilinçsizlik. • Bağcilan Malzeme, projesiz yapılaşma. • Bahçefievfer Zemin, malzeme, bilinçsizlik. • Bakırköy: Zemin, malzeme, korozyon. • Bayrampaşa: Malzeme, projesiz yapılaşma. • Küçükçekmece: Zemin, malzeme, bilinçsiz davranış. • Beyoğlu: Korozyon, yıpranma, bilinçsizlik. • Büyükçekmece: Zemin, malzeme. • Eminönü: Yıpranma, korozyon. • Esenler: Malzeme, korozyon. • Eyüp: Yıpranma, korozyon. • Fatih: Yıpranma, korozyon, bilinçsizlik. • G.Osmanpaşa: Malzeme. • Güngören: Zemin, malzeme. • Kâğıthane: Malzeme. • Kartal: Malzeme. • Maltepe: Zemin, malzeme. • Pendik: Malzeme. • Tuzla: Zemin, malzeme. • Umraniye: Malzeme, bilinçsiz davranış. • Üsküdar: Korozyon, yıpranma. • Zeytinburnu: Korozyon, yıpranma. • Sultanbeyli: Malzeme. • Beşiktaş: Ciddi bir sıkıntı yok. • Beykoz: Ciddi bir sıkmtı yok. • Kadıköy: Ciddi bir sıkınb yok, az korozyon. • Sanyer Ciddi bir sıkıntı yok. • Şişli: Ciddi bir sıkıntı yok. çalışmalar ise devam ediyor. Istan- bul 'daki binalann depreme karşı da- yanıldılığı bilinmiyor ve kentin hâ- lâjeoloji vejeofizik uzmanlannın be- lirlediği kriterlerde bir zemin hari- tası yok. ValHlflln hazırtıkları Istanbul Valiliği depreme hazır- lık kapsamında arama kurtarma ça- hşmalanna hız verdi. Marmara depremi öncesinde 250 kişi olan arama ve kurtarma potan- siyeli 7 bin 660'a yükseldi. Bu ekip- ler mümkün olan en son teknolojik aletlerle, termal kameralar ve 30 metre uzaklıktaki fisılhyı dahi algı- layabilecek cihazlarla donaül- dı. Arama ve kurtarmada gö- rev alabilecek kişiler, sivil savunmanın yanı sıra itfa- iye ve emniyet gibi resmi kurumlann personeli ile özel sektör çalışanlanndan oluşuyor. Valiliğe sivil toplum örgütleri de çeşitli yar- dımlarda bulundu. Lions Vakfi ve Li- ons kulüpleri tngiltere'den 92 adet karavan, Rotary Kulüp 6 tane kara- van bağışladı. Vilayete yurtdışmdan teslim edi- len arama-kurtarma ekipmanlanrun toplam değeri 750 milyar liraya ya- kın. Aynca, Valiliğin 1500'e yakın personeli yurtdışında arama kurtar- ma eğitimi aldı. Kent genelinde 247 bin 311 çadı- nn kurulabileceği 442 adet çadır kent alanı tespit edildi. Ancak Vali- liğin elinde sadece 20 bin çadır var. lstanbul Büyükşehir Belediyesi, is- tanbul'u depreme hazırlamak için yürüfrüğü zemin ve deprem incele- me ça- malan kapsamında Japon Uluslara- rası Işbirlıği Ajansı (JICA) ile "MJk- robölgeleme" adı altında, "Istan- bul'da Sismik Bölgelendinne tçeren Afet Önleme-Azaltma Temel Plaru" projesi başlattı. 15 Ocak 2001 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan proje henüz sonuçlanmadı. Projenin 2003 ocak ayında bitirilmesi planlanıyor. 'Büyüksehlr hâlâ çalışıyor" Deprem öncesinde acil durum ça- lışma planlanmn yapılabilmesi için "Deprem Risk Analizi ve Deprem Senaryosu" projesi de devam ediyor. Mevcut ve yeni yerleşim alanlan- nın depremden ne derece etkilene- ceğinin ve o alandaki dağılımının nasıl olacağının tespiti bu çalışma ile gerçekleştirilebilecek. Bu çalışmayla, Istanbul'daki yapı- lann 250 metre arahkJarla kontrol- leri yapılabilecek. Istanbui 'un zeminine yönelik yü- rütülen bir diğer çalışma da "Kent jeokjjisi rapor ve haritalannın üre- rilmesi' 1 projesi. Proje kapsamında Istanbul'un en büyük sorunu olan imar ve sağlıklı yapılanma konu- sunda veri oluşturarak, İmarPlanı ha- zu"lanması öncesinde, yerleşime uy- gunluk haritalan hazırlanacak ve çö- zümler önerilecek. Yapılaşması tamamlanmış ke- simlerdeki yapılar ise izlemeye alı- narak, yer mühendisliği açısından davranışlan izlenecek. sonuçlanamamıs projeler Bu çalışmanın tamamlanması ha- linde yerbilimleri ve çevre etkileşi- mini, radyoaktif degişim süreci bağ- lamında inceleyerek, aynı zamanda yeraltı sulannın bu rür değişimler- den etkilenme durumu ortaya kona- cak. Büyükşehir Belediyesi'nin henüz sonuçlanamamıs projeleri arasında şunlar yer ahyor: "Marmara DenizTni çevreleyen kara alanında aktif faylar boyunca ve yakın çevTesinde stratejik konu- ma sahip soğuk ve sıcak su kaynak- lannda kurulacak en az 16 hkJrolo- jik istasyonda suyun fiziksel ve kim- yasalparametreleri2yıl süreyie gün- lük bazda ölçüm yohıyia izknecek. lstanbul Boğazı ile Yalova arasında kryılan da kapsavan, özclhkle deniz alanının uydudan abnmış sıcakhk fotoğraflan günlük oiarak hazırlana- cak ve bölgede fay sistemine bağh oiarak deniz suyuna kanşma ihti- mali olan sıcak su etldnliği araş- önlacak." Büyük Marmara depreminin üzerinden üç yıl geçmesine karşın lstanbul olası depreme hâlâ hazırianamadığı gibi yaralannı da saramadL tstan- bul'un depremden en çok zarar gören Avcılar ilçesinde deprem anında 27 bina yıkıldı. (Fotoğraf: CUMHURİYET ARŞtVÎ) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Ulusal Deprem Konseyi'nin iki yılda hazırladığı raporu eleştirdi: Âımnsatmavar, yolgöslerme yok tstanbul Haber Servisi -1999 yüın- da 17 Ağustos ve 12 Kasım tarihlerin- de yaşanan iki yıkıcı deprem sonrasın- da "Ulusal Deprem Konseyi" oluşturul- du. Ancak Konsey'in üd yilhk bir çalış- ma sonunda hazırladığı rapor, eksik bir metin oiarak nitelenerek içinde bir stra- tejinin belirlenmiş olmaması ve lstan- bul'un önemini göz ardı etmesi nedeniy- le eleşnriliyor. TürkMühendis ve MimarOdalan Bir- Tiği (TMMOB), Prof. Ayknt Barka'nın i'asiyeti oiarak görülen "Deprem Za- nuiannı Azaltma Ulusal Stratejisi" ra- porunun görevini yerine getiremediği- ni belirtti. TMMOB tstanbul tl Koordi- nasyon Kurulu'nca hazırlanan eleştiri metninde, raporun sadece deprem zarar- lannın azaltılmasına yönelik çalışma- lan konu aldığı kaydedildi. Strateji raporunda Istanbul'a haksız- hk edildiği ifade edilerek "tstanbul'da yaşanacak depremleortaya çıkacak can ve mal kayiplannm, özeüîkle ekonomik altyapının\Tkunauğramasının,ülkeça- pında sarsıcı sonuçlanolacaktmBuyüz- den, Ulusal Deprem Stratejisi'nin en önemli ve en önceHkh' böiümünü, İstan- bul'un ve benzeri büjiik kenüerin dep- reme hazuianması konusu oluşturmah- dır. Konsey, İstanbul'u savsaklamış, İs- tanbuOulandüşkmkhğına uğratnuşar" denildi. Raporda, tartışmalı konulara girmek- ten kaçınıldığına dikkat çekilerek kon- seyin, kurumsal oiarak bazı üyelerinin baskı görme ya da üişki bozulması gi- bi olası kaygılannın üstesüıden geleme- diğibelirtildi. Rapora ilişkin diğer eleş- tiriler de şöyle: • Raporda insan unsuru eksik. • Rapor. konuya ilgi duyanlara bildik- lerini anımsatmakta, ancak yol gösterme- mektedir. • Rapor,konseyin birçoküyesinin ka- muoyuna mal obnuş görüşJerinin geri- sinde kalmışot GÖRÜR'DENDEPREMHAZIRLIKLARINA ELEŞTÎRl Çözüm üretilmiyor Kamuoyunun beklentileri yerine getirilememiş, cesaretsiz davranılmışhr. • Bu ülkenin denetnn düzensizlilderi, siyasal\apdanmadaki\vrjürokrasideki\er- kşk ohımsuz ahşkanlıklan, yağma vc ta- lan va\guıhğı, kamuovıınun biBnç düzeyi ve duyarhhklan göz ardı edUmiştir. lstanbul Haber Servisi- TÜBİ- TAK Marmara Araştırma Mer- kezi Başkanı Prof. Dr. Naci Gö- rör, İstanbul'u depreme hazu-la- Thak için milyarlarca liradan söz edildiğine dikkat çekerek "Dep- reme böyle hazırianümaz. Önce proUemi bflmek, daha sonra çö- züm buhnakgereidr" dedi. Görür, Gebze Rotary Kulübü'nce Tica- ret Odası'nda düzenlenen "Dep- rem Hakkmdaki Araştmna So- nuçlan" konulu toplantıya katıl- dı.Toplumun anlamsız kavramla- ra alıştınlmaya çalışıldıguu söy- leyen Görür, "Bflim ve teknoto- jisigeKşmiş ülkelerdeinsanlar ted- birahriarvedepremden korkmaz- lar. Bizde ise bu işin edebiyaü ya- pılryor. Unutturmayacagız diyen- ler de edebiyat yapryor. Depremi unutturmamak, şova dönüştü." CUMARTESİ YAZ1LARI ATAOL BEHRAMOĞLU Çok Bllinmeyenli Denklem Matematikte böyle bir deyim olup olmadığını bilmi- yorum, fakat genel seçimler öncesinde "so/"daki si- yasal partilerin durumu çok bilinmeyenli denklem gö- rünümünde... Siyasetten pek de anlamayan bırı oia- rak bu konuda görüş bildirmek belki de bana düşmez. Öte yandan, böylesi belkı' daha iyi. Çünkü içten gel- me ve yalın düşünceler sıradan yurttaşın görüşlerinı belki daha doğrulukla yansrtabilir... • • • Çok bllinmeyenli denklemin bana göre ilk temel bi- linmeyeni yüzde onluk barajın neden daha aşağı çe- kilmediği. Bugünkü Meclis aritmetiğinın Seçim Yasa- sı'ndaki bu maddeyı değiştirmeye yeterli olmayacağı söylenebilir. Ama kımse bunu söylemiyor ve böyle bir konu sanki hiç yok. Meclis'e yasa tasansı sunabile- cek partiler suskun. Yüzde onluk baraj, tartışılmaz bir Tann buyruğu gibi ve günümüzdeki siyasal belırsizli- ğin başlıca nedeni oiarak demokrasiyi tehdide devam ediyor... • • • Benim görebildiğim kadanyla bilınmezliğin ikinci ne- deni parti liderlerinın kişıliklerıyle ılgili. Herkes kendin- de bir "keramet" olduğu inancında. Pek çok kurtancı adayı var ama ülke bir türîü düze çıkamıyor. Parti li- derierinin durumu Siyasal Partiler Yasası'yla ilgili ol- duğu kadar ülkemızdekı ınsan malzemesinın de so- nucu olsagerek. Eğrtim sistemimız, kendini beğenmiş, kendini biricik sayan, uzlaşmaya yeteneksız, demok- rasi ve hoşgörü kültüründen yoksun insanlar uretiyor. Siyasal ortam irili ufaklı "führerlerie dolu. Gelmış geç- miş en büyük ve gerçek siyasal önder Mustafa Ke- mal'in bile yanında hiç değilse bir "ikinciadam" var- dı. Günümüzdeki siyasal önderlerin ikinci adama bile tahammülleri yok. Toplumsal düzeyimız ve alışkanlık- lanmız da tek adam kültürünü besleyıp kışkırtıyor. Halk demokrasi değil kurtancı istiyor. • • • Yalan, ikiyüzlülük, basit çıkar hesaplan, az gelişmiş- liğın özelliklerinden birı olan küçük kurnazlıklar, siya- set alanındaki bilinemezlığin bir başka nedeni olsa ge- rek. Sorumlu konumdakı kişiler bu gibi kusur ve zaaf- lardan bir an kurtulup vicdanlannın sesine, en stradan insanın her zaman daha güçlü biçimde sahıp olduğu sağduyuya kulak verseler, siyaset alanındaki karma- şıklığın bu ve benzer nedenlerin sonucu olduğu, so- runlann hiç de çözümsüz ve birlikte hareketin hiç de güç olmadığı görülebilecek. Fakat siyaset, bildiği, alış- kın olduğu yönde, kısır döngüsünü sürdürüyor... • • • Siyasal yaşamımızdakı bir başka kötü alışkanlığın, "komplo" kuramları olduğun düşünüyorum. Başka ülkelerde nasıldır bılmiyorum. Fakat bızde "so/cu"lar öteden ben birbirierini kolaylıkla "polis" oiarak suçlar. Bu yaklaşımın arkasında kendine ve yaşama karşı bir güvensızlik duygusunun yattığını, bir başka deyişle, yi- ne bir az gelişmışlik ve egıtim sorununun bulunduğu- nu düşünüyorum... Her şeye, yaşamın tüm olgulanna temiz bir göz ve önyargısız bir akılla bakmak yerine, kirli ve kuşkucu bakmak eğilimindeyiz... Bu toplum- sal özelliğimiz de bence, sadece siyaset alanında de- ğil, toplumsal ve bireysel yaşamlanmızdaki karmaşık- lığın, bilinemezliğin ve sonuçtaki çözümsüzlüğün bir başka temel nedeni... • • • Psikologlar, sosyal psıkologlar bu aslında yüzeysel bulgulara daha derindekıleri bulup ekleyebilır... Top- lumbilımciler siyasal yaşamımızdaki çok bilinmeyenli denklem görünümunun toplumsal, sınıfsal nedenleri- ni sayıp dökebilir ve bunlarzaten yapılmakta... Sonuç oiarak, günümüzdeki siyasal parti liderieri, öncelikle de "çağdaş"lığın simgesi olmak iddiasındaki solcula- nmız, kendileriyle, vicdanlanyla baş başa kaldıklann- da, mümkünse aynaya bakarak ve yüksek sesle, ama seçim nutku atar gibi değil sakince, yakın bir dostla içten bir söyleşideki gibi, şu sorulan sorabilmeliler: Ne yapıyorum? Duygulanmın, zaaflanmın, öfkelerimin, hırslanmın tutsağı mıyım, yoksa vicdanımın ve aklımın buyruklannı mı yenne getiriyorum? Önümüzdeki se- çim, solcu, sosyal demokrat, demokratik sol, Kema- list, Marksist, AB yandaşı ya da karşıtı aynmlannı şu süreçte bir yana bırakarak tüm sol için şu somut so- ruyu da yedeğinde getıriyor Çağdaşlık ve uygarlık karşrtı, tutucu, ırkçı, şoven çevrelerin seçim sonrası Mec- lis'te haksız ve ezicı bir çoğunlukla yer almaması için ne yapmalı, nasıl bir güç birliği yöntemi bulmalıyız?.. Çok bilinmeyenli denklemin hiç de güç olmayan çözümü, sanıyorum ki, farklılıklann karşılıklı saygıyla kabulünde, bölgelenn özelliklerine ve adaylann kim- liklerine göre ortak listeler ve adaylarda anlaşmadadır... ataol b@cumhuriyet.com.tr. Faks:(0212)513 85 95 Çalışmalar yeni basladı Hastaneler inceleniyor lstanbul Haber Ser- visi - Boğaziçi Üniversi- tesi(BÜ)KandilliRasat- hanesi ve Deprem Araş- tırma Enstitüsü, tstan- bul'da 7.5 büyüklüğün- deki olası bir depremde can kayıplanrun yanı sı- ra çok sayıda yaralı ola- cağına dikkat çekerek deprem sonrasmda sağlık hizmetlerinin aksamama- sı için sağlık kurumlan- nı içeren sistemli bir ya- pısal güçlendirme kam- panyası başlanlmasını is- tedi. Sağlık Bakanlığı olası depreme karşı Haydarpa- şa Numune ve Şişli Etfal hastanelerinin güçlendi- rilmesi için Bayındırlık Bakanhğı'na 5.2 trilyon lira devretti. Amerikan Kızılhaç ör- gütünün, Istanbul'da ola- sı deprem sonrasında ih- tiyaç duyulacak acil yar- dım, bannma ve sağlık hizmetlerinin lojistik planlamasında kullanıl- mak üzere hazırlanması- nı istediği rapor tamam- landı. BÜ Kandilli Ra- sathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün Deprem Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erdikyürütücü- lüğünde Prof. Dr. Nuray Aydmoğhı. Prof. Dr. Öay YüzügüBü ve ölümünden önce Prof Dr. Aykut Bar- kaileDoç.Dr.BilgeSrj'a- hi ve Doç. Dr. Eser Du- rukalı'nın yanı sıra çok sayıda araştırma görevli- sinin de katkısıyla hazır- lanan "tstanbul Metro- poiitan Alanında Deprem Riskûıin Değeıiendiril- mesi" başlıklı raporda, Marmara Denizi 'nden ge- çen ana fayın kırılması ile oluşabilecek bir dep- remin sonuçlan değer- lendirildi. Raporda, Isten- buTdaki hastanelerin ve diğer sağlık tesislerinin de olası bir şiddetli dep- remden büyük ölçüde et- kileneceğinin altı çizildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog