Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

V AĞUSTOS 2002 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Çiler: En iyisi DfP-CHP iktidam AJVKARA (Cumhuriyet ESirosu) - Solda bırleşme ıçn CHP'yı işaret eden İCemal Demş'ın '"Koalisyon uzla$ması detlare edilerek seçime gicilsin" önensine ılk yanıt DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'den geldi Seçmene. "Bır merkez sağda. bır de merkez solda bütıinleşsinler" diye seslenen Çıller. "Solda CHP. sağda bLz Kamuoyu araştırmalan da öyle çıkıyor. Bence sağ ve sol koalisyonlar daha sağlıklı oluyor. tttifaklar değil. koalisyonlar'" dedi. 'Deryiş zaten otobüsün içinde' • ANKARA (Cumhurhet Bûrosu)-CHP Genel Başkanı Denız Baykal. Ketnal Dervışin başka bır randevusu nedenıyle kendileriyle bırlikte Hacıbektaş'a gelemediğini belirterek "Sayın Derviş zaten otobüsün içinde" dedı. Bayka!. dün akşam NTV'de'katıldığı programda. bundan sonra Der\ iş"le birlıkte sıyaset yapacaklarını soyledi. Baykal. "Hacıbektaş'a CHP'nin otobüslenyle gidelim" çağnsına bazı milletvekillennden olumlu yanıt aldıklannı, ancak konuyu partiler arası ilişkileri bozacak düzeye getirmek istemediklerini söyledi. Tayyibe Gülek evtendi • ANKARA (Cumhurhet Bürosu) - De\ let Bakanı Tayyibe Gülek. Merkez Bankası Araştırma Genel Müdür Yardımcısı llker Domaç'la öncekı gün evlendi. DSP'de art arda gelen istifalar sonrasında Kjbns'tan sorumlu devlet bakanlığı görevıne getinlen Gülek" ın. düğün törenını gizli gerçekleştirmesi dikkat çektı. Gülek'le yaşamını birleştiren Domaç"ın. Merkez Bankası'ndan önce Dünya Bankası 'nm Asya Bölümü'nde ekonomist olarak görev yaptığı belırtildi. EğitJm-Sen'den harçlara tepki • ANKARA (Cumhurhet Bürosu) - Eğitım ve Bilim Emekçılen Sendikası (Eğitim-Sen) Genel Başkanı Alaaddin Dincer, sosyal devlet olmanın gereği olarak üniversıte harçlanna yapılması düşûnülen "yüzde 35"lik zarrmın" durdurulmasını ısıeci. Dinçer. \akıf üni\ersitelennin her türlü m3ddi ve manevı teşvikle desteklendiğini, ancak devbt üniversıtelerinde harçiann sürekli yûk>eltildiğini kaydetti. Etacer, eğıtim sisteminin bılinsel. demokratik ve parasız olarak yeniden düztnlenmesi aerektiğini anlattı. OkJl protokolü | kanbul Haber Servisi - İstaıbul'da hayırsever vataıdaşlar tarafından \apırılacak okullann prookolleri İstanbul Valisi E'o Çakır ve Milli Eğitim Vüiürü Ömer Balıbey'in kitıdığı törenle imzalandı. TJnnde konuşan Çakır. ükaıin sorunlannı kaliteli eiitm almış yurttaşlann çiz.-ceğini belirtti. Balıbey ısr mgüne kadar hryrseverler tarafından 3 --bnJlOderslik yıpınldığını. bununla eütme 102 trilyon liralık kitii sağlandığını söyiedi. Ealbey. yaptınlacak otıılann toplam 2 trilyon ?Mmilyar liraya mal oaağını açıkladı. Pazartesi günkü zirvede Derviş'in devam karan CHP lideri Baykal'a bağlı SoldakaderbuluşmasıTÜREYKÖSE ANKARA- YTP ile yollannı ayıran eski devlet bakanı Kemal Derviş'in CHP rozeti takmasının gelecek hafta solda bütünlük konusunda atılacak adımlara bağlı olduğuna dikkat çekil- di. CHP lideri Deniz Baykal'ın pazar- tesi günü Derviş'le yapacağı görüş- meden sonra bırlık için yenı bir çağn yapabileceği, Başbakan Bülent Ecevit ve YTP liden tsmail Cem'le de görü- şebileceği bildirildi. Derviş'in yakın çevresinde yeralan DSP'li Devlet Ba- kanı FikretÜnlü. "geüşmelerin kendi- si dışında geü'ştiğini, görevine karark- hkla devam ettiğini*' söyiedi. YTP'den kopan Kemal Derviş'in bu aşamada "üniversiteye dönmeyeceği" netleşırken hangı partiye gireceği ko- nusu henüz kesinleşmedi. Derviş'in CHP'yi "işaretettiği''. ancak önümüz- deki hafta yaşanacak gelişmelere göre karannı kesinleştireceği vurgulandı. Baykal ile Derviş pazartesi günü bir araya gelerek a solda bütünleşme" ara- yışlannı sürdürecek. Baykal, dün Ha- cıbektaş'ta, gazetecilerin, Derviş ve Cem'i işaret ederek "CHP boş geldi, ne djyeceksiniz?" sorusuna "Maddenve manen dolu gektik" karşılığını verdi. Baykal, bu konudaki diğer sorulan ıse "Pazartesi gününe kadar açıklamayok" diyerek yanıtsız bıraktı. Baykal'ın gelecek hafta geniş kap- samlı bir bütünleşme çağnsı yapabile- ceği beklentisi yaygınlaştı. Baykal ile Derviş'in bir dızi yeni görüşme yapma- sı da bekleniyor. Kulislerde, Derviş'in seçimlerden önce CHP'ye katılabilece- ği ya da aday ohnayıp seçimlerden son- ra olası bir kabinede görev alabilecegi formülleri üzerinde duruldu. DİSK Genel Başkanı Süleyman Çe- lebi, dün Kemal Derviş'i ziyaret etti. Çe- lebi, solda birliğin sağlanması için ça- lıştıklannı söyiedi. Solda olduğunu söy- leyen diğer yapılann da bu duyarhhğı göstermesi gerektiğini kaydeden Çele- bi, YTP lıden tsmail Cem'in sol kim- liğini kimsenin tartışmadığının da alrı- nı çızdi. Çelebi. "Bireysel olarak sol kimlik taşnnak sorunu çözmüyor. Saym Cem'in DTP ile ittifak konusunda gös- Kemal Derviş: Birükiçin YTPüefarkh düşünüyoruz ANKARA (OımhuriyetBü- rosu) -Eski Devlet Bakanı Ke- mal Derviş, yollannı ayırdığı YTP Genel Başkanı İsmail CenT in gönlünü almaya çalış- tı. Derviş, Cem'e başanlar di- lerken "Türkiye için, kendisi için başardanmn devamım is- terim. Bu konuda hiçbir kuş- kum yok. Ama ben de ittifak ve birnkteuk konusunda ger- çekten samimryim" dedi. Der- viş, hafta başında CHP Ge- nel Başkanı Deniz Baykal ile görüşeceğinı söyiedi. Derviş dün çalışma ofısin- den aynlırken gazetecilerin sorulannı yarutladı. Tartışma ve karar verme sürecinin bir ölçüde sürdüğünü kaydeden Derviş, hafta sonunda hem dinleneceğini hem de düşü- neceğini söyiedi. 'Sözterim yanlış anlaşıldı' DTP Genel Başkanı Meh- met Ali Bayar'ın liberal ve çağdaş bir siyaset adamı oldu- ğunu her zaman takdır ettiği- ni anlatan Derviş, önceki gün- kü bazı sözlerinin yanlış yan- sıtıldığını söyiedi. Derviş, "Ben hiçbir zaman VTP'nin Bayar'la olan yakınlaşmasını yanhş bulmadim, tersine doğ- ru bukhını. Buna açık ise YTP yönctimi bunlan niye örneğin CHP ile aranuyor, daha sosyal demokrat kesimle bunu geniş- letmiyor. Öyle bir cümlem ol- du. Bu yanhş yansıdı gibL Dü- zeltmek istedinT dedı. 'İttifak konusundaki çabamda samimiyim' YTPTilere başarılar dileyen Derviş, çok daha geniş sosyal demokrat, demokratik sol bir- likteliğin iyi olacağını, bunu başarmaya çalışacaklannı söy- iedi. Cem'ın açıklamalarına yanıt verip vermeyeceğine Uiş- kin sorular üzerine Derviş, "Inşaüah dosthığumuz süre- cektir. Bazı konulan ayrı alg>- ladık. ayn düşündük. Ama ben de ittifak ve biriikteük ko- nusundaki çabayı samimi ola- rak sürdürdiim ve sürdürece- ğun" dıye konuşru. ÇİZMEDEN YUKARI tfjWAK IÇINJ BİR NK3EM terdigi duyarhhk, sol yelpaze içinde gös- terilseydi herhalde bugün böyle olmaz- dı. Cem'in yaklaşımı solda birtiğe kapa- h" dedı. Çelebi, "DİSK içinde solda bir- leşme çatısı CHP mi" sorusuna da "Bu çabda buluşma olabilir" yanıtmı verdi. Ünlü: Geüşmeler dışımda Kemal Derviş'in CHP'ye kanlması du- rumunda yakın çe\Tesindekı bazı isim- leri de bu partiye taşrması bekleniyor. Danışmanı Oya Ünlü başta olmak üze- re Demş'e yakın isimlerin CHP'den aday gösterilebileceği belirtiliyor. Dev- let Bakanı Fikret Ünlü'nün ise kızı Oya Ünlü'nün tersine, siyasal kaderini Der- \dş'e "endekslemediği'' vurgulanıyor. Ünlü, dün bu konuda Cumhuriyet'in sorulannı yanıtlarken "Olayiar benim dışım- dageKşiyor.DSP'Hbir bakan olarak görevi- nıi azinı ve kararhhk- la sürdürmeye de\anı ediyorum. Benim dı- şıındaki>wumlanyön- lendirme şansun yok" dedı. Cnlü. Başbakan Ecevit'in solda onursal liderliği için girişim- de bulunduğu haber- lerine de u Bu. bana düşmez. Kimsenin ara- cısı değÜMn" yanıtmı verdi. Kulislerde, Ün- lü'nün bağımsız aday olarak seçımlere gire- bileceğı öne sürüldü. Pişkinsüt: Baykal beniaradı MUSA KART Baykal'ın solda bü- tünleşme çağnsını olumlu bulan TDP Ge- nel Başkanı SemaPiş- kinsüt önceki gün dü- zenledigi basın toplan- üsında bu konudaki gö- rüşlerini açıkladı. Piş- kinsüt, toplanndan son- ra Baykal'ın kendisı- ni arayarak teşekkür ettiğini ve"Tabîkibir- likte ohnak zorunda- > ız. Önümüzdeki gün- İerde güzel şeyler ola- cak" dediğini aktardı. Derviş'i hedef alan Cem, siyasette en önemli unsurun güven olduğunu söyiedi: Sözünde durmayanın sözüboştur ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - YTP Genel Başkanı tsmail Cem. " Siyasette en önemli unsur güvendir. sözdür. Sözünde durmavan ve duramay anların Türkiye'ye verecekleri her söz, Türldye'ye söyleyecek- leri her şey boştur'' sözleriyle Kemal Der- viş'i hedef aldı. Cem. "siyaseti bihneyenle- rin yapay ideolojik taıumlarla, sınrflandır- mayla insanlan ve hareketleri küçümseye- meyeceğini'' de vurguladı.YTP Mardin Mil- letvekili Mustafa Kemal Tuğme- ner, dün Derviş'le yaptığı görüşme- den sonra "Şu anda yerimizdeyiz, istifayı düşünmüyorum" açıklama- sını yaptı. ismail Cem, dün yaptığı yazılı ^ — açıklamayla kendilerinden kopan Derviş'e sert eleştiriler yöneltti. Siyasete yapıcı ve bütünleştirici bir yeni anlayış getirmek ıs- tediklerini kaydeden Cem, "Dola\TSi\1abaş- kalarmm tutuhnanuş sözlerini ve haksızya- kıştırmalannı sürekli bir gündem konusu- na dönüştürmek bizim siyaset üshıbumuza aykmdu''' dedi. Cem, şu görüşleri dile ge- tırdi "Siyasette en önemli unsur güvendir ve sözdür, insanlann sözlerinin arkasmda durmasıdır. Benim w biriikteyolaçıknğımE arkadaşlanmuı siyaset anlayişı budur. Her dddi siyusetçinin anlayişı da bu ohnahdır. Ye- ni Türkive olarak biz en baştan beri, 'bera- berliklerin toplum kesitleriyle oluşması, Türldye koalisyonunun halkla gerçekleş- mesi' ifadelerini kullandık. Aşın siyasal it- tifak merakının geçmişin cephelerini, Tür- Idye'nin başına bela açmış kamplaşmalan- / ( Derviş'in terdhi, Türidye'mn çağdaşçoğunhtğu yerine, eski başansızIıJdann ortanunda kendine güven aramanın terciftidir. 'İttifaka karşı çıküdı' suçlaması bu teraheyapay hhfgiydirmekten başka bir şey değüdir. nıçağnşnnhğını söyledik. Dolayısıyla sözle- rin nıtubnamasuıa gerekçeolarak, son 48sa- atte ittifaka karşı çıkıldığı mazeretinin öne sürübnesi \aniloadrr. Bu sözier, Türkiye'nin çağdaş coğunluğu yerine, eski başansızhk- laroıortammda kendinegüvenaramanmter- cihidir. bu tercihe yapay kıhf grydirmekten başka bir şey değüdir. Kendi deyişlerhie. siyaseti ve bazı şeyleri bilmeyenlerin, insanlan ve hareketleri yete- rince anlamamalan doğaldır. Türldye ve de- mokrasi uğruna, Türkiye'nin dtşlannuş ve ezümiş insanlan uğruna hayadannın herev- resinde mücadele vermiş ve bedel ödemiş olanlantabii ki anlamayacaklardır. Nevar ki bu özeüılderi, yapay ideolojik tanımlaria. sı- ruflandırmayia. insanlan ve hareketleri kü- çümsemek hakkmı Idmseve vermez. Yeni Türkiye, Türidye'nin çağdaş birikimlerhie, toplumla, insanla ittifak kurmanın sürecindedir.^eniTürkh«,kişflerden bağımsız olarak büyüyecektiıf Bu arada, DSP milletv ekiliyken Derviş'i evine çağınp siyasete gir- mesi için çaba gösteren Mardin Mil- letvekili Mustafa Kemal Tuğmener dün Deniş'in ofisine gitti. Tuğmener 40 daki- ka süren görüşmeden sonra, Derviş'e bir da- vetiye götürdüğünü söyiedi. Tuğmener, YTP'den istifa edeceği söylentileriyle ilgi- li olarak "İstifa etmeyeceğim'' dedı. "Der- viş CHP'ye giderse ne >apacaksınız" soru- suna da fuğmaner, "Karanna saygı duya- nz" vanıtını verdi. IRMIKIAYDIN ENGİN aengin@doruk.net.tr Oh be!.. Nihayet Kemal Derviş konuş- tu. Son yıllann en çok reyting ya- pan programına çıktı; sağına sü- rekli uykusu gelmiş gibı bakan Bayram Meral'i oturtup 50 da- kika konuştu. 50 dakikanın 48 dakikası "Ben valla billa sosyal demokratım" açıklamasıydı. 48 dakika boyun- ca siyasette "acemı" olduğunu birkaç kez yıneledi. Bence sosyal demokrasi ko- nusunda da epey acemı. Köklü bir geçmişı olan sosyal demok- rasinin teorik, ideolojik (Derviş ideoloji yerine "dünya görüşü" te- rimini, yani Türkçesıni yeğledi) zenginliği yanında pek yalınkat kalan sosyal demokrasi tanım- lamaları yaptı. 48 dakikadan arta kalan iki dakikada ıse gelecekte siyasal et- kinlığıni nerede ve nasıl sürdüre- ceğini anlattı. Zaten merak edi- len de oydu. Meraklar gıderildi. Kemal Dervış'in açıklaması- nın şimdilik iki pratik sonucu var Bir CHP barajın üstune çık- mayı garantiledi. İki: YTP barajın altında kal- 3 Kasım'a Daha Çok Var mayı garantiledi. Bu pratik sonuçlar şu anda bizJeri değil, CHP ve YTP'nin yö- netıci takımını ilgilendiriyor. Herhalde, CHP gelecek gün- lerde Kemal Derviş'i partili ya da bağımsız olarak lıstesine katarak aştığı barajın epeyde üstüne çık- mayı deneyecek. YTP ise bır bacağı kopmuş "troyka" ile nereye ve nereye ka- dar gidebileceğinin hesabını ya- pacak. Onlar hesaptannı yapadursun- lar... Gelelim Derviş'in bundan son- ra ne yapacağına, yapacakları- nı yapıp yapamayacağına... Açık seçık ilan etti: CHP'ye - en azından şimdilik- katılmaya- cak ve kendi deyimiyle "solda bir- lik" için çabalanna devam ede^ cek. Bu çabanın ne olacağı, nasıl yürüyeceği ise önceki gecenin ile- ri saatlerindeTUSİAD çevrelerin- den fısıldanmaya başlandı: CHP'nin milletvekili listeleri- ne, gerekirse Baykal'a rağmen, en azından onu zoriayarak ağır toplar kaydırmak; CHP listeleri- ni Baykal ve ekibinin tek başına düzenlemesine olanak tanıma- mak; başlangıçta YTP'ye yöne- len beklenti ve umutları CHP şemsiyesinin artına çekmek... Bu kadar yalın. Bugünkünden daha gelişkin bir kapitalizmin önünü açmak ve dizginlenni MHPtosunlannınya da AKP mollalarının eline bırak- maya yanaşmadıkları "sınıfsal iktidan" CHP eliyle yakalamak is- tiyorlar. Üstelik bu bağlamda DİSK ve Türk-iş gibi "karşı kuruluşlar"\n da aynı yönde çaba gösterecek- lerini umut ediyorlar; hatta bunu sağlayabileceklerini kendilerin- den emin bır tavırla belirtiyorlar. ••• Meslekteki "aslıma" dönüp, haberciliğin tadını çıkarmaya ça- lıştığım önceki gece boyunca TUSİAD'ın "bilim adamı" takı- mından bir tanıdığın sözleri il- ginçti: - 3 Kasım'a daha çooook var!.. Ne Derviş, ne de biz pes ede- cek değiliz... Adamcağızı kışkırtmak için, "Sonuçte sizin de bir tek oyunuz var, benim de, bilmem ne camii imamının da, eliyle kurtbaşı ya- pıp tatmin olan milliyetçi tosu- nun da..." dıyecek oldum. Gül- dü: - Medyanın da bizim çizgimi- zi savunacağına inanıyoruz!.. Hımmmm!.. ••• Haydi haberciliğe devam ede- yim. Önceki gün ve gece (Yanı Derviş açıklamasını yapmadan önce ve sonra) yokladığım pek çok kesimin anlattıklanndan bır- kaç ılginç sonuç çıkıyor: Sosyal demokrat hareketin ki- mi gerçekten, kimı kerameti ken- dinden menkul ağır toplarının, CHP'den Baykal yüzünden ko- panlan, Baykal ve takımı ile ara- lannda siyasal kan davası olan- lan için zor günler başlıyor. İçinde kendılerinin de yer ala- bilecegi bir "siyasal ittifak" şim- dilik suya düşmüş gibi. Ama bugün başanlı manevra- laria bır siyaset ustası olarak gö- rülen Deniz Baykal'ı daha zor gunler bekliyor. "Biz birliğe vanz. Gelin CHP çatısı altında biriik olalım" demek kolaydı. Kemal Derviş dün do- laylı olarak söyiedi. önümüzde- ki günlerde dolaysız olarak da söyleyeceğini sanıyorum: "A- ha geldik. Haydı bakalım " diye- cek. Dikkatinızi çekerim. "A-hagel- dim" değil, "A-ha geldik"].. Derviş'in ardı ya da yanı sıra CHP'nin kapısına dayanacak- lann kulağıma gelen kabataslak lıstesi bile Baykal ve ekibi için uy- kusuz geceler anlamına gele- cek... Büyük medyadan gelecek ba- sınçdacabası... ••• Tam bir gün boyunca haber- cilikyaptım. Dinleyip derledikle- rim bundan ibaret. Artık biraz da "deniz, balık, güneş, şenlik, festival" gazete- cilıği yapmaya hak kazandım. Yani... Ben yollara düşmek niyetin- deyim. Egeyollarına... POLTTİKA GU1NLUGU HİKMET ÇETİNKAYA CHP Güle Oynaya!.. Kemal Derviş, 'solda birlik' için yoğun bir ça- ba harcadı. Baktı kı olmuyor, kararını verdi: "CHP köklü bir partidir, ancak 'Altıok'un çatısı altında bırleşme olabilir..." Aslında olmayacak bir birlıktelik için kolları sıva- mıştı Kemal Derviş... Zaten öteden beri CHP'ye sıcak bakıyordu... Başkent Ankara'nın siyasi kulislerinde yaygın hava, önceki gün Derviş'in yaptığı basın toplantı- sından sonra Deniz Baykal ve arkadaşlannı oJduk- çaserinlettı... Eh, rahatlattıda!.. Cem, Derviş'in basın toplantısını YTP Genel Merkezi'nde Istemihan Talay'la biriikte ızlemişti... Televizyon ve gazete muhabirleri YTP Genel Merkezi'nin önündeydi... Cem'in yüzüne baktım!.. Sakin görünmeye çalışıyordu ama siniıii bir ha- li vardı!.. Istemihan Talay'ın ise kaşlan çatıktı!.. Gazeteciler İsmail Cem'e sordu: "Sayın Derviş, YTP'de İsmail Cem hariç herkes sağcı diyor, ne dersiniz?" Cem sinirlendi: "Güldürmeyin beni!" Kemal Derviş, 13 Ağustos akşamı YTP'ye katıl- mayacağını yakın çevresine söylemişti... Derviş'in gerekçesi şuydu: "İsmail Cem 'in solculuğundan hiç kuşkum yok. Ancakyakın çevresiiçin bunu söyleyemem. llkha- tayı Oğuz Aygün ve Gaffar Yakın'/ grup başkan- vekilliğinegetırmekle yaptılar. İsmail Cem ve Hü- samettin Ozkan 'a bunu söyledim. Benim haklı ol- duğumu söylediler. Gelişmelere baktığımda İs- mail Cem, ıstemihan Talay ve Hüsamettin Öz- kan'ın Süleyman Demirel'/n etkisinde kaldıklan- nı gördüm. Demırel'le, Mehmet Ali Bayar'/a di- yalog kuran arkadaşlarım nedense Deniz Bay- kal'la görüşmek istemiyorlardı. Anladım kı YTP'li dostlanm sağ kulvarda politika yapacaklar..." • • • 14 Ağustos akşamı son kez İsmail Cem ve Hü- samettin Özkan'la bir araya geliyor Kemal Derviş... Derviş diyor ki: "CHP birleşmeye sıcak bakıyor. Deniz Baykal, Recep Tayyip Erdoğan rüzgânnı kesmek için YTP'yle birleşmeye çok sıcak bakıyor. Ancak bu- rada önemli bir nokta var ki Baykal haklı..." Cem soruyor: "Haklı olduğu nokta ne Baykal'ın?.." Derviş: "YTP'de 63 milletvekili var. Onların hepsini mil- letvekili listelerine almamız ımkânsız..." özkan söze girıyor: "63 arkadaşımız bizimle kader bihiği yaptı, on- ları satamayız..." Derviş: "Ama ortada bir gerçek var. Bunu gözardı ede- meyiz. Baykal, 20 milletvekili için söz verdi..." Özkan: "Siz bize koşullar ne olursa olsun YTP'ye gire- ceğım demiştiniz. Eğer girerseniz yüzde 20 oyla AKP'nin önünü keseriz..." Derviş: "Koşullar değişti. Çünkü erken seçim gündem- de değildi. Ecevit'siz ve MHP 'siz bir hükümet mo- deli peşindeydik hepimiz. Ama olmadı..." Cem: "Biz ittifaktan yana değiliz. Bu kadrolarla yolu- muza devam edeceğiz. Karan siz verin..." Kemal Derviş, geceyansı Deniz Baykal'ı telefon- la arıyor... Diyor ki: "YTP ittifaktan yana değil. Siz elinizden geleni yaptınız. Yarın basın toplantısı yapıp karanmıaçık- layacağım..." Baykal: "Siziyirmi kişilik kontenjanla CHP'ye davet edi- yorum..." Derviş: "Teşekkür ederim, bir süre bekleyeceğim..." Baykal: "CHP'nin kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül'de CHP'ye bekliyorum..." • • • Kemal Derviş. CHP'ye bır 'oh' dedirtip rahatlat- tı. Baykal, Hacıbektaş'a güle oynaya gitti... Ancak Derviş'li CHP, AKP rüzgânnı durduramazL Eğer sol kendi özeleştirisini yapıp eteklerindeki taşlan dökseydi, bugün Türkiye'de 'sol rüzgân'eser- di!.. Ne yazık ki yapmadı, yapamadı!.. hikmet.cetinkaya(a cumhuriyetcom.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Ecevit, Derviş ve Baykal'la görüşülecek 9'lardan güç birliği çağnlanna destek ANKARA (Cumhu- rhet Bürosu) - DSP'li "dokuzlar'' tarafindan yapılan ortak açıklama- da. "güç birliğinde DSP'nin yerini mutiaka abnası ve Başbakan Bü- lent Ecevit'in güç biıü- ği ohışnjrulması onuru- nu pa> taşması" gerektı- ğine dikkat çekildi. 9'la- nn gelecek hafta Ecevit. CHP lideri Deniz Baykal ve Kemal Derviş'le gö- rüsmesi bekleniyor. DSP'li Ali Arabacı, Ahmet Arkan, Bayram Fırat Dayanıkh. Cengiz Güleç, İiuç Gürkan, Emin Karaa, SadıkKır- baş,TahirKöseve Ertuğ- rul Kumcuoğhı dün or- tak bir açıklama yaptı. Açıklamada, "DSP'de başlatnğımız solda güç birliği arayışlaruun son günlerde geldiği nokta sevindiricidir. Yeni bir bölünme girişüninin so- nuçsuz kalmışohnası da umutvericidir'' denildi. Güç birliğinde DSP'nin de mutiaka yer alması gereğine dikkat çekilen açıklamada şu görüşle- re yer verildi: "Bu güç buiiği eksik kalmamah vekişiyeodaldıolmama- bdır. Bu güç birliği kişâ- lerin birlikteliği anla>> şuıdan çıkıp siyasal bir projeye dönüştürülme- lidir. Ecevit'in bunu ger- cekleştirme konusunda tarihi bir sorumhıluğu bulunmaktadır. Bundan kaçınmanın açıklaması olamaz.Ecevit,önümüz- deki seçimlerden sonra doğabikcek tehlikeleri işaret etmekle yetinme- meti, tarafolmah ve ge- reğini yerine getirmeft- dir.Toplumun büyükbir kesinünin açhk sınınn- da>aşadığı.i^stdiğinbü- yükboyutiaraulaşDğıül- kemizde solda güç birü- ğinin anlam ve önemi daha da artmaktadn*."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog