Bugünden 1930'a 5,439,500 adet makale



Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17 AĞUSTOS 2002 CUMARTES HABERLER DÜNYADA BUGUN ALİSİRMEIV Depremde VardıÇYDOde Üç yil oluycc 17 Ağustos depremini yaşayalı. Depremlerir kaçınılmaz, ama hasann önlene- bilir, hıç değilse sınırlanabilir olduğunu üç yıl ön- ce yaşayarak gördük. Başka bir deyişle deprem kader, ama hasar değil. Sloganı "biş,yo/mazaöii"olan toplumlarda ha- sar her zaman büyük oluyor. Türkiye gayr resmi rakamlara bakıhrsa, 40.000 ölü verdiği, onjn on katı kadar insanın ise evsiz barksızkaldığı depremden gereken dersi çıkara- bildi mı? Bin nasihattan dersalmayan toplum, bir musi- betten gereken sonuçları çıkanp, eli kulağında olan gelecek depreme hazırlanıyor mu? Bu sorulara J evet" diyebilmek güç, hatta ola- naksız. Bırakın, geçen depremden alınan derslerle. ye- nisine karşı darta hazırlıklı olmayı bir yana, ara- dan üçyıl geçmesine karşın henüz 17Ağustos'un yaralan bile doğru dürüst sanlabilmış değildir. Ahmet Mete Işıkara dün Adapazan'nda idi ve oradan NTV'ye yaptığı açrklamada, bu kentimiz- de yapılması gerekenlerin hepsınin yerine getiril- mediğini söylüyor, siyasi iradenin bu konuda za- yıf kaldığını açıklıyordu. • • • Toplum başka konularda olduğu gibi, henüz deprem konusunda da bilinçli değil veyeterli bas- kıyı yapmıyor. Hiç kimse toplumun yeni acılarfa karşılaşması- nı istemez. Ama istememek musibeti önlemiyor. Zihniyet değişmedikçe, afetin yol açtığı hasar bü- yümeyi sürdürüyor. 17Ağustos depremi büyük acılanyla toplumun aksayan yanlannı büîün çıplaklığıyla gözlerönü- ne serdi. Ama toplumsal yaşamda büyük acılar, kimi başka değerierı de çıkanyor ortaya. Küreselleşen dünyanın her yerinde görülen bi- reysel çıkarcılığın "adamsendecilik"\e birleştiği Türkiye'de ortaya çıkan tabloyla hiç bağdaşma- yan başkaşeyleri de gün yüzüne çıkardı 17 Ağus- tos depremi. Hasann ve acının büyüklüğü karşısında insan- lar bir şeyler yapmak üzereseferberoldular. Genç- ler deprem bölgelerine koşup canla başla çalış- maya aday oldular. Eğerafetler konusunda daha iyı organizeolmuş olsaydık. bu bireysel çabalar daha da etkili so- nuçlar verecekti. Türkiye'de desonzaman/arda çokça sözü edi- len sivil toplum kuruluşları, 17 Ağustos ertesin- de, büyük bir ağırlık kazandılar. • • • Bunlardan özellikle ikisi, AKUT ile Çağdaş Ya- şamı Destekleme Derneği büyük çaba gösterdi- ler, önemli işler yaptılar. Elimde, ÇYDD'nin "Deprem Seyir Defteri" ad- lı 300 sayfaltk bir kitabı var. Kitapta sözü edilen kuruluşun, depremden sonra, ilk andan başlaya- rak günümüze değın gelen, gerçekleştirdiği çok yönlü hizmetler yer alıyor; hepsini alt atta sırala- maya kalksam, bu sütunun üç misli kadar yer bi- le yetersiz kalacak. Yalnızca bir tek noktaya değinmek istiyorum. ÇYDD'nin özverili, enerjik, çalışkan ve çok ba- şanlı Başkanı Prof. Dr. TürkanSayian, kitabın ön- sözü sayılan "Imece Çalışmanın Dayanılmaz Gü- zelliği" adlı yazısında şunlan söylüyor: "...ÇYDDAtatürkilke ve devrimlerinikorumak, geliştirmek ve çağdaşeğitim yoluyla, çağdaşin- sana ve çağdaş topluma ulaşmak amacıyla ku- rulmuş bir dernekti... Yıllardır hem birbirimize, hem de bize hemen hergereksinim için başvuranlara 'Biz yardım der- neği değiliz' diyor, sınınmızı aşmamaya çabalıyor- duk. Ancak deprem bambaşka birolaydı..." Evet, ÇYDD Cumhuriyet'in temel kazanımlan- nı korumak ve toplumun çağdaş değerferini ge- liştirmek için kurulmuş, laiklik konusunda çok ti- tiz bir örgüttür. ÇYDD'nin art/k herkesin göndüğü başansının al- tında yatan etkenlerden biri de yöneticilerinin ve kadrolannın yaşamsal konularda çözüm üretme çabalan ve buradaki başanlarıdır. Evet, laikliği korumanın en iyi yolu, yaşamsal ko- njlarda laiklik yanlılannın çözömler üretmesidir. ÇYDD 17 Ağustos depreminin hemen sonra- snda gerçekleştirdikleriyle bu konuda çok iyi bir ömek oluşturmuştur. Evet, 17Ağustos'ta deprem veacı da varcfı, he- rren ertesinde ÇYDD ve onunla bırlikte dayanış- rra, özgüven, özveri ve umut da... Erdoğan:AKP'nin ittifak derdiyok İstanbulHaberServi- si-AKP Genel Başkanı Rxep Tayyip Erdoğan. Kmal Derviş'in şu ana kalar takındığı tavırla brçizgi ortayakoyama- duını söyledi. SP Ge- ne Başkanı RecaiKutan dî.Derviş'in sosyal de- m kratlıkla ilgisi olma- dılını, Türkiye'de tam br kapitalist ekonomi u}2Uİadığını belirterek Dsrviş'inCHP'yekatkı saılamayacağını savun- dı. Kutan, partısine şu an kadar rürbanlı bir aoyın başvurmadığını söledi. 3ûnyaEhI-iBeytVak- fi'tca, Ataköy'deki Ctwn Plaza Otelı'nde disnlenen HaaBektaş Vd'yi anma törenleri, Kcan ile Erdoğan'ı bir ar;»a getirdi. Erdoğan, AJP'nin ittifak derdi ve somu olmadığını söy- le* Kutan da, Derviş'in uzn tereddütlerden son- ra. ."HP bünyesinde yer alacağını ifade ettiğini belirtti. Kutan, Derviş hakkmda, "Yoksularaç- hksınınnaitilmisjnsan- lann boğazuıdan kese- rektoplananlangötürüp bir avuçrantiyeyeteslim etmiştir.Ondansonrada bununadı sosyaldemok- rattıkotacak.Bunaancak gülünür" diye konuştu. CHP'nin gerçek anlam- da sosyal demokrat bir parti olmasını istedikle- rini, yurtdışı temaslann- da kendilerine, 'Türki- ye'de şu anda sosyal de- mokratparti yok" den- diğini anlatan Kutan, "YTPbaa medyakuru- luşlannın pompalaması ile saman alevigibi çıkn, 15-20 gün içinde de sön- dü gttti. Derviş'in ayrü- ması ile çok fazla deği- şiktikolacağınısanmıyo- nım" diyekonuştu. Ku- tan, HADEP ile ittifak konusundane birmüza- kere ne de görüşme yap- tıklannı savundu. Törenlerde konuşan Baykal, 'Hacı Bektaş, Anadolu solunun simgesi' dedi ve ekledi: Alevi aynmcılığına sonEBRU TOKTAR SELAHATTİNŞAHtV HACIBEKTAŞ - 39. Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri, siyasilenn gövde gösterisine sahne oldu. Hacıbek- taş'ta coşkulu birkalabalık tarafindan karşılanan CHP Genel Başkanı De- nizBaykal HaaBektaş ın Anadoluso- lunun simgesi olduğunu vurgulaya- rak "Şimdi söylemJerigerçeğedönüş- tünnezamaıu.Anayasanıneşitlikilke- • Törende konuşturulmayan TBMM Başkanvekili Kamer Genç, "Ben Meclis'in başkanvekiliyim ve Alevi bir yurttaşım. Devlet bu törenler için para veriyor. Burası CHP'nin boy gösterisi yaptığı alan olamaz" sözleriyle tepkisini dile getirdi. sme can ve ruh vermeti. Alevi avnm- aJığuıı ortadan kaldjrmaiıvız" dedi. TBMM Başkan\ekıli Kamer Genç, konuşmasına Hacıbektaş Beledıye Başkanı MustafaÖzcivan'ın izin \ er- memesine sert tepki gösterdi. Genç, "BurasınıCHP'ningöv degösterisiha- Bnedönüştüremesini/.BenTBNrvrnin başkamekili ,4Jevi bir jnrttaşun" di- ye bağırdı. 39. Geleneksel, 13. Uluslararası Ha- cı Bektaş Veli'yiAnma Törenleri, yak- laşan seçimler nedeniyle programa büyük ilgi gösteren siyasetçilerin akı- nına uğradı. Başbakan BülentEcevit, CHP Genel Başkanı Denız Baykal'ın yanı sıra YTP. ANAP, DYP'den çoksa- yıda parti yöneticisı, bakan, mıllet\-e- kıli törenlere katıldı. Daha önce tö- renlerekatılacağı açıklanan YTPlide- ri tsmail Cem'in son anda programı- Başbakan Ecevit müjdeledi Hacıbektoş'a üniversitesözü HACIBEKTAŞ (Cumburiyet) - Hastalandığı mayıs ayından sonra şehir dışında haJka yönelik ilk programını Hacıbektaş'ta yapan Başbakan Bulent Ecevit, buradaki yurttaşlara "ünhersite" müjdesi verdi. Ecev it, siyasette yaşanan çalkantılara işaret ederek "Gücüm ve olanaklanm devam ederse Hacıbektaş merkezJi bir üniversitenin açılmasına çalışacağun" dedi. Konuşması sırasında pek çok kez dili sürçen Ecevit'e, Hacıbektaş Belediye Başkanı Mustafa Özchan özel bir plaket verdi.RahatsızIandığı 3 ayhk süre sonunda, i)k kent dışı programını 25 Temmuz'da Istanbul'daki Milli GüvenJik Kurulu'na katılarak gerçekleştiren Ecevit, dün de Hacıbektaş Veli Anma Törenleri'ne katıldı. Ecevit, helikopterle geldiği Hacıbektaş'ta yaklaşık 200 DSP'li taraftndan davul ve zurnalarla karşılandı. Daha sonra geçen yıl kendisi tarafindan açılışı yapılan kültür merkezı konferans salonuna gelen Ecevit, burada "Alevi Bektaşiliğin Tarihsel ve Toplumsal Boyutlan" konulu panele katıldı. Ecevit, panele gelişi sırasında da DSP'liler tarafindan uzun süre alkaşlandı. Yüriimekte güçlük çektiği gözlenen Ecevit'e, yeni koruma amiri Başkomiser Tolga Vıbnaz, koluna girerek yardımcı olmaya çalıştı. Ecevit, panelde yaptığı konuşmada Hacıbektaş ve Alevi kültürünü överek, "Bektaşiiik tarikat mı mezhep mi bu konuda çok farklı görüşier var. Benim anla\ışıma göre Aleviiik ve Bektaşilik tarikat ve mezheplerin çok ötesinde bir inanç ve kültür birikimidir n dedi. Ecevit'in bu sözlerine salondan büyük alkış geldi. Hacıbektaş'a bir müjde ile geldiğini vurgulayan Başbakan Ecevit, u Bir iki ay önce hastalığa düşmeden önce, yetkililere de düşüncelerimi söylemiştim. Merkezi Hacıbektaş'ta bir bölümii de Nevşebir'de olmak üzere bir Hacıbektaş ünhersitesi açılmalı. Bu rüm Türkne'\e ışık tutacaktir" diye konuştu. Bunu başbakan olarak gücü ve olanaldannın devam etmesi halinde gerçekleştirebileceğinin altını çizen Ecevit, Alevi-Bektaşi kültüriinün gölgelenmeden yaşaması gerektiğini dile getirdi. Hacı Beştaş V'eli'vi anmatörenlerindeCHP h'deri Bavkal, Haabektaşh yurttaşlaruı yoğun ilgisi ile karşılandı. Yurttaşlann sık sık fotoğraf çektirme ve tokalaşma istemleriyle karşılaşan Baykal, hiçbirini kırmadı. (Fotoğraf: AA) nı iptal etmesi dikkat çekti. Anma törenlerinde CHP lideri Bay- kal, Hacıbektaşlıyurttaşlannyoğun ıl- gisi ile karşılandı. Yurttaşlann sık sık fotoğraf çektirme vetokalaşma istem- leriyle karşılaşan Baykal, tören ala- nında da "Başbakan Baykal, Şimdi CHP zamanı" pankartlan ve slogan- lan ile karşılandı. Baykal konuşmasında, Hacı Bek- tas'ın sevgi, kardeşlik ve hoşgörünün, aydınlanma felsefesinin simgesi ol- duğunu vurguladı. 700 yıldır, Hacı Bektaş"tan parlayan ışığın karanlığa ve zulme karşı direndiğini belirtti. Sı- vas'ta yaşanan Madımak katliamım anımsatan Baykal, "Kerbeia'dan bin- lerce yıl sonra semah gösterisi vapan- laruı Madımak'ta vakılnıasından in- sanlıkadına.devietaduıautançduvıı- yoruz.Bu vahşetivapaniaradına ahn- ması gereken dersler var. Yetkilerini kullanmavıp sevirci kalanlar adına ders alınmalı" diye konuştu. Baykal, Hacı Bektaş, Mevlana. \ünusEmregi- bi düşünürlerin halka çok iyi anlatıl- ması halinde böyle bir katliamın ya- pılamayacagının altını çizerek "Haa Bektaşaslan olupcevian yemevideğil, ikisimbir aradayaşaonakistiyonhLHa- cıBektaşkültürünüherkeseözümset- mefiyiz" dedi. Kültür Bakanı Suat Çağiayan, bü- yük düşünce adarru Hacı Bektaş'ın zaman tünelinden bugüne uzanarak insanlığı aydınJatmaya devam ettiği- ni vurguladı. Ilımlı Islarrun simgesi olan Hacı Bektaş'ın dini sömürmekis- teyenlerekarşı da birgüç olduğunu an- latan Çağlayan, "Haa Bektaş'a her zamankindendahaçok ihtivaçvar" de- di. DYP Tunceli Mıllervekili Kamer Genç, tören sonunda konuşma kürsü- süne gelerek Belediye Başkanı Mus- tafa Ûzcivan'ı sert bir üslupla kendi- sine söz hakkı vermesi için uyardı. Genç, "Görevini kötüv^ kuflanıvor- sun. Ben buradaprotokoldeen başta- yım. Ama banakonuşmahakkıbileve- rilmedi Ben Meclis Başkanvekiliyinı, hem de Alevfvim. Deviet bu törenlere paraödüyor.BurasıCHP'ninboy gös- terisi olamaz" diye tepki gösterdi. Anma şenlikleri nedeniyle Özci- van'a mesaj gönderen Deviet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut Yü- maz, "Haa BektaşYefi'nin,\\uıusEm- re'nin getirdiği hoşgörü. banş ve sev- ghtdavahfelsefesineher zamankinden daha fazla muhtaç olduğumuzu itiraf etmek durumundaviz" dedi. MHP Grup Başkanvekih Mehmet Şandır da Hacı Bektaş Veli"nin Türk kimli- ğinın, Türkçenin, birJik ve beraberli- ğin simgesi olduğunu belirterek siya- setçilerin onu iyi ve doğru anlaması gerektiğini ifade etti. NOTLAR MİYASE ILKNUR Banşın başkentinde hoşgörü mesajlan HACIBEKTAŞ (Cumburiyet)- Bu yıl 39'uncusu yapılan Hacı Bek- taş anma törenleri geleneksel açılış seremonisi ile basladı. Belediye mey- darunda gerçekJeştirilen açılış töre- ninde yine dostluk, banş ve hoşgörü mesajlan verildi. Her yıl bıraz daha stradanlaşan bir ziyaretçi sayısuun gözle görülür bi- çimde azaldığı törenlerde bu yıl si- yasetçi sayısı ziyarete gelen Alevi yurttaşlann sayısına neredeyse eşit- ti. Bu yılki törenlerin 3 Kasım genel seçimJerinin arifesine rastlaması ne- deniyle Hacıbektaş ilçesi siyasilerin akmına uğradı. Geçmiş yıllarda da siyasiler Ale- \ilere şirinlik mesajı vermek için açı- lış törenlerinde hazırbulunurdu. An- cak bu yıl sadece liderler düzeyinde değil partilerin genel merkez yöne- ticileri il başkanlan ve müstakbel mıl- lervekili adaylan da icabet ettiler. Milletvekili aday adaylan gözden ırak ohnamak için tören alanında lı- derleri sıcak takibe aldılar. Sadece takiple kalmayıp hazırladıklan özel pankartlarla liderlerine bağlılık ve sevgi mesajlan gönderdiler. Iiderlere mesaj pankartian Eskidenpankartlarkitlelere mesaj vermek için hazırlanırdı, bu yıl Iider- lere mesaj vermek için hazırlanmış- tı. Bu arada bazı siyasilerin kendile- rini övenpankartlan Hacıbekiaşmey- danında parayla tutulmuş gençlerin eline tunjşturduklan gözden kaçma- dı. Aday adaylannın ve siyasilerin şhov merakı tören alanmda müthiş bir kargaşa yaşanmasına neden ol- du. Bu kargaşa nedeniyle açılış töre- nini izlemeye gelen yurttaşlar yavaş yavaş tören alanını terk ettiler. Cumhurbaşkanı Ahmet \ecdetSe- zer'ın Hacıbektaş törenıne katılaca- ğı açıklanmasınarağmen Sezertören- lere katılmadı. Başbakan BûIentEce- vitise ilçeye açılış törenJerinden son- ra helikopterlegeldi.Liderler düzeyin- de ise sadece CHP Genel Başkanı DenizBaykalile HADEP Genel Baş- kanı MuratBoziakaçılıştöreninde ha- ztr bulundular. Törenlere katılması beklenen İsmail Cem ve SHP Genel Başkanı MuratKarayalçın da bu yıl- ki törenlere katılmadılar. Bu yıl 9'uncusu verilen Hacı Bek- taş Dostluk ve Banş Ödülü törenle ga- zetemizin imtiyaz sahıbı veyaym ku- rulu başkanı İlhan Selçuka verildi. Kültür Bakanı SuatÇaglayan ın elin- den ödülünü alan Ilhan Selçuk, banş başkenti olarak tanımladığı Hacıbek- taş'ta banş ve dostluk ödülünün ve- rildiği şu günlerde Anadolu'da savaş rüzgârlannın estiğini vaırguladı. Mahzuni ev sahibiydi Hacıbektaş törenleri denince akla hemen Mahzuni Şerif gelirdi. Hacı- bektaş törenlerine her yıl katılan ve onbinlerce can gibi konuk olarak ge- len büyük ozan Mahzuni bu yıl ev sahibiydi. 17 Mayıs 'tahakkayürüyen ve 19 Mayıs'ta Hacıbektaş'ta defhe- dilen Mahzuni Şerif yattığı Çilehane tepesinde gelen onbinleri "sefagekfi- niz canlar" diye karşıladı. Giderken de "güle güle" diyerek uğurladı. Mahzuni Şerif açılış törenlerine bu yıl damgasını vurdu. Gerek töreni sunan sunucular, gerekse kürsiye çı- kan deviet erkânı ve siyasiler sözle- rinin arasında Mahzuni'nin dizeleri- ne yer vererek alkış topladılar. Mah- zuni'nin Çilehane"deki mezan adeta türbe gibi. Mezara ulaşmak için ka- labalığı yarmak ve uzun süre kuy- rukta beklemek gerekiyor. IR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@yahoo.com Merkez solda birlik çabaları ve Ke- mal Derviş'in son basın toplantısı üzerine ıçimden bir şey yazmak gel- miyor. Görünen o ki, daha çok oyun ve hesap seyredeceğiz. Bu çok kısa zaman aralığı içinde bakalım daha neler olacak? Merkez sol, henüz ya- şadığımız gerçeğin farkında değilmiş gibi bırhava içinde. Birlik arayışı, so- nunda satranç oyununa döndü. Son taşını dıkkatli süren Deniz Baykal'ın bir hamle üstünlüğü kazandığı görü- lüyor. Fakat butün bunlarsorunu çöz- meye yetmiyor. Sol, sanki marjinal olmaya bağımlıymış gibi hareket edi- yor. Ne söylesek boş denir ya, şim- di o aşamadayız. Bu gürültü patırtı arasında gazete- lere yanayan birhaberaslında btzirrr- gerçeğimizi her şeyden daha iyi an- latıyor. Kadın kıyafeti giydırilerek so- kakta dolaştırılan gençten söz etmek istiyorum. Gazeteler, bu dramatik ola- yı bir magazin hafifliği içinde sunu- yorlar. İki gündür birkızı kaçırdığı söy- lenen gencin dansöz kılığındaki fo- Kadın Kıyafeti Giydirerek... toğaflan kocaman kocaman yayım- lanıyor. İki çok satan gazetenin bu haber- le ilgili verdiği başl/ğa bakıyorum, dra- mı ve zorbalığı hiç anlamadıkları so- nucuna varıyorum. Bir erkeğe kadın kıyafeti giydirerek sokakta dolaştır- mak, erkek egemen bu ülkede o er- keğin yok edilmesi anlamına gelır. Bir genç erkek, ölüm korkusu olmadan ayağına kadın ayakkabısı giymez, göğsüne sutyen takmaz ve eteklikle dolaşmaz. Bu, bir erkek için yaşamı boyunca kabul edeceği en aşağılık du- rumdur. ~~ Ne cliyorgâzetelerin Mşhğıy^Jnşal- lah ders olur", "Dansözlük umarım Ahmet'e ders olmuştur." Olayın ga- zetelere yansıdığı kadanyla öğrendi- ğimizşu: Ahmet Karahasan ısimli bir genç, 16 yaşındaki genç kızı Izmit'in Topçular mahallesinde iki kez kaçı- nyor. Ikinci kaçınlmadan sonra kızın yak/nlan devreye giriyorlarve onlarda Ahmet'ı kaçınyorlar. Bu kaçırmanın ar- dından Ahmet'e ne yapıyorlarsa. o genç çocuk korkusundan başını öne eğerek sokakta dansöz kılığında do- laşmayı kabul ediyor. Bu manzarayı da bizim gazetele- rimiz verilen bir ders olarak yorum- lamayı terclh ediyorlar. Daha önce buna benzer bir olay nedeniyle bir genç intihar etmişti. Bu gencin de yarın yayımlanan bu fotoğraflar ne- deniyle intiharetmeyeceğini kım söy- leyebilır? O çocuk intihar ederse so- rumlusu kim olacak? Bu fotoğrafla- n yayımlayan edıtörfer vicdan azabı duymayacaklar mı? ••• Gazetelere yansıyan haber, mes- lekı açıdan tahrik edıci ve yanlış ol- ması biryana, haber unsurları açısın- dan da eksik. Olay tek taraflı olarak o genci sokakta o kılıkta dolaştıran ailenin fertleri tarafindan anlatılıyor. 21 yaşındaki Ahmet'in başına gelenlerai- lesini öylesine korkuya salmış ki, bü- tün aile Izmit'i terk etmek zorunda kal- mış. Onlar, Ahmet'in gururunun çok incindiğini söyleyebilmişler. Bir erkeğin kadın kılığına sokul- masının bu kadar ağır bir ceza ol- ması da bu ülkenin ayrı bir dramı. Kadını bu kadar aşagilayan bir ba- kış açısı acaba başka kaç ülkede hâlâ varlığını sürdürüyor? Bir baş- ka sorun, 21 yaşındaki bir genci bu kadar ağır bir şekilde aşagilayan olayı Emniyet güçteri nasıl seyrede- biliyor? O gencin iki yanında belli ki onu tehdit ederek o şekilde so- kakta yürümeye zorlayanlar duru- yor. Kimdir bunlar, hangi öldürücü korkuyu o gencin üzerine uygula- mışlar ki, o böyle yürümek zorun- da kalmış? Gazeteci meslektaşlarım, bu ya- pılanın bir ders olduğunu nasıl baş- lığa çıkarabiliyorlar? Dersler toplu- ma böyle mi verilmeli? Isterseniz, ge- lin siyasi parti liderlerine de etek giy- direlim, böylece onlara da ders ver- miş oluruz. Bunun saçma ve çok kö- tü bir yol olduğunu kabul edelim. Hürriyet ve Millıyet gazetelerinde ha- beri bu şekilde sunan meslektaşlan- mı eleştiriyorum. Yaptıkları haberle- re bir de o genç açısından, o gencin ailesi açısından bakmalannı öneriyo- rum. Daha da önemlisi topluma ders diye sunulan olayın asl/nda tam an- lamıyla birtoplumsal facia olduğunu görmelerini diliyorum. Ahmet'in kırılan onuru, aslında bu toplumdakı actmasıztrğın ne boyuta ulaştığını göstermesı bakımından çok çarpıcı. Haberın sunuluş biçimi, top- lumsal değerlerirr, insan onurunun ne kadar ucuz hale geldiğini de göz- ler önüne seriyor. Gelin bu üfkeye neden demokra- sinin yerleşemediğini bu olay, bu ola- yın sunuluş biçimi açısından tartışalım.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog