Bugünden 1930'a 5,440,253 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17 AĞUSTOS 2002 CUMARTESİ 2 OLAYLAR VE GORUŞLER olay.gorus@cumhuriyet.com.tr AÇI >1UMTAZ SOYSAL Zillet Komisyonculuğu TÜRKİYE solunubıieştırme "m;syon"unun Dınya Bankası'nda< t>rbuçuk duzıne başkan vardımcısından bınne olmış olmasıni belkı de hepımızın alnına sunirüş bır kara leke sayan- lar çok olacaktır Ama, solun bırteştmesınde boyle de obur so- rurlarda başka turlu TÛ? Ekonomıden tekroloıiye, hukuktan dış polı- tıkaya kadar. Ulke zayıflayıp ele a r e avuç açar duruma du- şunce, her ışıne diş'akı para babaları kanşma- ya başlıyor Dervış ı bjraya yollayan ve "Şu komploya katıl!", "Şo^e bırleşme sağla!", ya- hu: -'Alargada duruç. gelışmelen bekle!" oğut- lerıyle yol gosteren crlar değıl mP Boyle durumlardazlletın korrusyonculuğunu yapmak o kadar t a t m verıcı bır ıştır kı, bırak- ması zor olur. Turkıvade artık hıçbır sıyasal ve resmı sıfatı kalmayar Derviş'ın şımdı sahıp go- runduğu ve seçımlenten sonra da sahıp olaca- ğına ınandığı kudre\ iâlâ devam ettınlen bu mısyon olsa gerek. Tuhaflık, ortalıkta T&rkez sol, sosya! demok- rat falan gıbı etıkeserle dolaşanların baştan ben boyle bır mısyona karşı çıkmamış ve onun yenne ulusalcı, koktendıncı, kışılıklı bırprogram koyamamış olmalanrdadır Sankı burası Ku- zeybatı Avrupa'nın oe şmış ulkelennden bındır de revızyonıst Markszmden bozma bır Çalıku- şu solculuğu sorun çozmeye ve durum duzelt- meye yetecektır Strstejık ptanlama, kamu ke- sımının oturmuşluğu \e ozel kesımın dınamız- mını bırleştıren karma ekonomı, ulusal kalkın- ma seferbertığı gıbı kavramlar sol sozlukten sı- lınmış, meydan Atlarrık'ın ıkı yakasından gelen telkınlere kalmıştır. Partıye yenı katılrnış ıktısatçıların etkısıyle CHP'nın Seçım Bıldrgesı'ne gırdığı anlaşılan "malı mılat uygulamastnı başlatrna, kamu ban- kalannın ozelleştınlmesıne ve holdıng banka- cılığma son verme' hedeflennın bıle ılende Der- viş'ın golgesıyle sılıkleşıp sılıkleşmeyeceğını za- man gosterecek Sol, hem devnmol ğını surdurup koklu reform- lara el atmanır hem de halk yığınlarının oylannı almanın sırnr bır turlu bulamadı Oysa her seçımde dıncı partılere kayan kullıyetlı mık- tarda oylar gösterıyc kı, kurulu duzene karşı, yalnız örtunüşle, gorunuşle sınırlı kalmayan ve yoksul sınıflan kapsayan bırsosyal tepkı var Dın- cı partıler, bu tepkımr yarattığı beklentıyı kenar semtlerde erzak tort>alan dağıtarak sımgesel bıçımde karşıladılar \a da beledıye yonetımle- nnın başansıyla perç nledıler Sol, donanımı ve koktendıncı yaklaşımıyla, daha anlamlı. daha da somut sımgeler bularak ve yerel ya da genel /onetim ıktıdarlannda du- zen değışıkhgını başiatarak halk yığınlarını ka- zanıp Dervış'lere mıMaç olmaktan kurtulamaz 8 Yıllık Eğitimin Beş Yılı Mustafa GAZALCI Eğıt-Der Gen Bşk, CHP PM U\esı 1 8Ağustosl997de vururluğe gıren 4306sa\ılı8vılhk kesıntısız zorunlu ılkoğretım vasası beş v ıhnı doldurdu Lvgu- lamada eksıklen olmasina karşın 3 yıllık zorunlu ılkoğ- retımın ulkemıze ekono- mık, toplumsal, kulturel alanda olumlu bır çok etkı- len oldu Her seyden once ulkemız bu vasavla dun- >ada çocuklanna 5 \ılhk zorunlu egıtım uvgulavan Madagaskar, Kolombı^a, Bangladeş. \epal gıbı uç beş ulkeden bın olma a\ ı- bından kurtuldu Ebette 8 yıllık zorunlu ılkoğretetım- le. eğıtımın butun sorunla- n çozulmedı Aslında bu yasa da sure açısından sim- dıdenvetersızkaldı Keşke alt vapısı hazır olsa da 12 yıllık kesıntısız zorunlu eğı- tıme bır an once geçebıl- sek Bu yazıdakı asıl ama- cımız, 5 yıldıruv gulanan 8 \ ıllık zorunlu ılkoğretımın kısa bır değerlendırmesını yapmak Uzun surelı etkı- len dışında ılk aşamada 8 yıllık zorunlu eğıtımın v a- rarlan şo> le sıralanabılır 1 5 yıllık ılkokuldan son- ra yuzde 30 oramnda okul dışında kalan çocuklar oku- la kav uştu 2 Ilkokuldan sonra orta okula gıdenyuzde 7 0 oğren- cı ıkılı eğıtımden kurtuldu Bılındığı gıbı ılkokulu bı- tırenlennbırbolumu dınsel ağırlıkh eğıtım \ eren tmam Hatıp Lısesı Ortaokuluna. bır bolumu de bılımsel eğı- tım \eren ortaokula gıdı- yordu 8 v ıllık eğıtım erken yaşlarda başlav an bu dınsel \e bılımsel eğıtım ıkılığıne sonverdı 3 Ekonomık nedenlerle okuyamayan, ortaokula gı- demeyen yoksul halk ço- cuklan- ozehkle kız çocuk- lan- ılkoğretımın parasız olması nedenıv le dev let gu- \ encesınde okutulmava baş- landı 4 Kuçuk yaşlarda aılesı- nın zoruvla ışe zorlanan. somurulen, çıraklığa v en- len. e\ lendınlen, e\ e kapa- tılan dmsel kurslara gon- denlen çocuklarm eğıtım- lerı en azından 3 v ıl uzadı 5 5 yıllık ılkokuldan son- ra \nadolu Lıselenne \e çeşıtlı \ atılı okul sınav ına gıren çocuklar sına\ buna- hmdan. ve dershane somu- nısunden kurtuldu Gerçı bu bunalım ve somuru 8 sınıftan sonra yıne suruyor 6 ^ sınıftan sonra oğre- nımını burduremeven ço- cuklar okul ortamından 3 yıl daha bılgı \ e gorgu edındı 8 > ıllık ılkoğretımı bıtıren çocuklann gonullu olarak ortaoğretıme geçışı arttı 7 Yetenekve ılgısını dı- şında aılesının zoruyla mes- lek seçme bır olçude on- lendı YÜsanîıılçi Doldurulmabvdı 1997 de 8 v ıllık kesıntı- sız zorunlu ılkoğretım va- salaşırken toplumun buyük kesımınde buyuk bır destek vardı \ e vazık kı ış başı- na gelen sıvasal ıktıdarlar halkın bu desteğını değer- lendıremedı Bu nızğârla yasanın ıçını dolduramadı. U> gulamav ı tam bır refor- ma donuşturemedı Oğret- menlerı. velılen ışın ıçme sokamadı Ilkokullarm, ortaokulla- rın levhaları ılkoğretım okullan olarak değışırken >onetıcıler, ve kıtaplar ay- nenkorundu Oysaolayyal- nızca bu okulların bırleş- mesıdeğıldı 8 \ılılkeğıtı- me gore hazırlanmış oğret- men, >onetıcı. program, ders kıtabı, ışlıL kıtaplık, la- boratuvar, salon. ders araç vegereçgereklıydı Buya- pılmadı Ilkoğretım çağındakı ço- cuklann devamında da ye- tennce başanlı olunamadı MEB'nın kendı vaptırdığı bır araştırmaya gore, orne- ğın 2001-2002 oğretımyı- lında ılkoğretım çağmdakı 152 bın 703 kız çocuğu çe- şıtlı nedenlerle okula gıt- memıştır Bu araştırma>a göre 1997-98 donemınde de\amsız kız oğrencı 397 bın212 ıken. 998-99 done- mınde317bın614'e. 1999- 2000 donemınde 173 bın 212olmuştur (1) Beş yıl ıçensınde \ a^anın uv gulanmasında gorulen bır başka aksama da kuçuk ko\ lerdekı çocuklann mer- keze taşınmısı sonucunda bu koy okullannın kapan- masıoldu Bırçokkoy oku- lu bakımsızlıktan \ ıkılma- ya vıız tuttu Eğıtımın ko- ye getırdığı canhlık kay- boldu Bu köyler ıssızlaştı Çok kuçuk >aşta çocuklann uzaklara taşınması da sağ- lık açısından çocuklar ıçın ıyı olmadı Kımı zaman uzucu kazalar oldu 8 yıllık kesıntısız ılkoğ- retım yasası kaynağını ıçın- de getırdı Yas>a çıktığında Eğıtıme Katkı Pa> ı gelırle- n 2000 \ ılının sonuna ka- dar sınırlıyken. bu surenın bıtmesıneyakın 10\ıluza- tıldı Ivıdeoldu Fonda21 Hazıran 2002 tanhıne kadar 1 katnlyon 524 tnl\on926 mılyarlıratoplanmıştır Bu- nun 5 tnlyon 329 mılyar lı- rası bağış ve nemalardan, gen kalaru Eğıtıme Katkı Payı'ndansağlanmıştır Bu paranın 1 katnlyon 439 tnl- yon 532 mılyar hrası dona- nımda. vapıda. kıtap bası- mında. ta^ımalı eğıtımde harcanmıştır (2) Dunya Bankası da 8 yıl- lık eğıtıme kredı desteğı verdı Son olarak 300 mıl- von dolarlık kredıvı onav- ladı (3) Eğıtıme Katkı Pa- yı, Duny a Bankası kredıle- n v e butçeden eğıtıme ay- nlan pav hızlı kullanılama- dığı ıçın okul ve dershane vetersız kaldı Bu voızden sağlıksız eskı bınalar v a- nındabırçok okulda bırleş- tınlmış sınıflar ve ıkılı oğ- retım surdu Yasada ongorulen reh- beriık hızmetlen, yabancı dıl eğıtımı gerçekleştınle- medı Eğıtımın butun aşa- malannda gorulduğu gıbı ıl- koğretım okullan arasında nıtelık bırlığı kurulamadı YEDİTEPE ÜNİVERStTEStÜNİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESÎ TİYATRO BÖLÜMÜ Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alınacaktır Seçkİn »ğretim kadrosu ve çağdaş öğreniıa programı ile Yeditepe Üniversitesi genç yetenekLere parlak bir sana_t geleceği vaad edmyor. ÖĞRETİM KADROSU Ders Veren Oğretim Elemanları Doç Dr Fusun \KATLI Engın L LUDAĞ ALPAT Ah TAYGUN Engın CEZZ\R Tıjen P\R Seçkın SELVI Kaya ILHAN Sonmez \TASOY Nılgun ONAT Ah ALTLĞ Aras Gor Esra HIZAL Seminerler, Konferanslar, Atölye Çahşmaları Prot Dr Se\da ŞENER Prot Dr Avşegul YUKSEL Çığdenı SELIŞIK Haldun DORMEN Yekta KARA Ah POYRAZOĞLL Aday olabi lmek ıçın 2002 \ıh ÖSS sınavında en az 105 puan Cherhangı bır tur) alanlar on ka%ıt yaptırmak ıçın başvur abılır On kavıtlar 2 Eylül - 13 Eylül 2002 tarıhlerı arasındadır Yetenek Sıanavı 16 Eylül 2002 tarıhmde saat 10:00 da başlayacakjttır _ On kayıtla_ r ve Yetenek Sınavı Yedıtepe Unıversıtesı Guzel Sanattlar Fakultesı Tryatro Bolumu nde yapılacaktır BoTume 3O oğrencı^Iınacaîdîf Ön Kayıt İçin Gereken Belgeler • 2002 v ılına an OSS puan kartının aslı veya fotokopısı • Lıse dıplomasının aslı \ a da fotokopısı • Dort adet vesıkahk fotoğraf • VakıfBank Bostancı şubesı 2018053 no'lu hesaba 25 000 000 TL (\ ırmıbeş mılvon) on kayıt harcı vatırıldığını ^- gosteren banka dekontu \EDİTEPE CNİVERSİTESİ 2 6 *ĞUSTOS YERLEŞİMİ Kavışdagı Caddesı 8 1 1 2 0 K i v ı j d a | ı / t s i a n b u l Santral ( 0 2 1 6 ) 5""8 00 00 Fakulte Tel ( 0 2 1 6 ) 5 " 8 08 " 2 5 " 8 08 5-» Faks ( 0 2 1 6 ) 5 " 8 08 6 } www.) editepe.edu.tr \asanın Kesıntısızlığı Korunamadı 8 v ıllık zorunlu eğıtımın en buyuk ozellığı butun ço- cukların kesıntısız olarak aynı program bırlığı ıçınde eğıtılmesidır Ne vazık kı v asa çıktığından bu v ana ış başında bulunan sa> ın Bü- lent Ecevit v e Mesut \ ü- maz Hukumetlen vasanm kesıntısızhğını korumadı Tam tersıne getırdıklen \ o- netmelık\e yasa değıs,ıklık- len> le ılkoğretımın 5 sını- fını bıteren çocuklann Yaz Kuran Kurslan"na gıdebıl- me yolunu açarak yasanın kesıntısızhğını bolduler Ilkoğretımdekı butunluk ıçın 8 sınıfıbıtırmedenhıç- bır ılkoğretım çocuğunun Kuran kurslanna gıtmeme- sı gerekır Dınsel bılgılen çocuk ılkoğretımın 4 sını- fından8 sınıfın sonuna ka- dar haftada ıkı saat hem de zorunlu olarak okumakta- dır Kaldı kı UN gulamada 5 sınıfı bıtırme koşuluna da tam uvTilmamaktadır Omeğın Muğla 6 Grup İlkoğretım Mufetuşlığı'nce Fethıve've bağlı Kadıkoy beldebinde yapılan denetle- me sonucunda beşmcı sı- nıfı bıtırmemış 6 oğrencı- nın Yaz Kuran Kurslan'na gıttığı saptanmıştır Antal- va'nın Kaş llçesı'nm Ye- şılkoy Beldesı'nde oturan her sınıftan ılkoğretım öğ- rencısının v atılı olarak Ku- ran kursuna gıttığı behrlen- mıştır (4) Neler Yapdmahydı? 8 Yılık Kesuıtısız Zorun- lu Ilkoğretım vasalaşma- sından sonra şunlaryapıla- bılırdı 1 Kamuoyundakı ılgı v e destek surdurulur, eğıtımın otekı aşamalannda da ge- reklı düzenlemeler > apıla- bılırdı 2 Oğretmenlerle bolge toplantılan duzenlenır, gö- ruşlen alınabılırdı Emeklı oğretmenler de emeklı av- lıklanna dokunulmadanbu uy gulamav a çağnlabılurdı 3 Bu reforma ıçten ınan- mış yenı yonetıcıler getın- lebılırdı 4 Yasadanenaz3ytlge- nye gıdılerek ılkokulu bı- tınp okula gıdemev enler 6 sınıfa çağnlabılırdı 5 Ders programlan yenı bıranlayışla duzenlenır, ders kıtaplan ona gore hazırla- nabılırdı 6 tlkoğretım okullanna yenı ışlıkler açılarak eğı- tım üretıcı duruma sokula- bılırdı 4 sınıftan sonra ço- cuklara becen v enlerek ez- bercı eğıtıme son venlebı- hrdı 7 Kutuphanesız ılkoğre- tım okulu bırakılmazdı 8 Kesıntısız bolunmez, tersıne güçlendınlebılırdı 9 Köylerdekıükuçsınıf- takı çocuklartaşınmaz, bo>- lece koylerde eğıtım sur- durulebılırdı. 10 Yatıh Bolge tlkoğre- tım Okullan (YİBO). pan- sıyonlu okullar (PÎO) say ı- ları arttınlarak devamsız oğrencı sayısı önlenebılır- dı 1 7 7 2002 Cumhunyet Gazetesı, 152 bın kız ço- cuöu okula gondenlmedı 2 21 06 2002 tarıhlı MEB \PK açıklaması 3 17 07 2002 Mıllıyet, Dunva Bankası'ndan eğı- tıme 300 mılyon dolar 4 26 07 2002 Cumhun- yet, Kuran Kurslan'nda "V o- netmelığe A>kınlık 17 Ağustos'un Acısı... Haydar \TLMAZ Çanka\a Beledıye Başkam Turkıye tanhının en bu- yuk felaketı sayılan Korfez Depremı. yarattığı buyuk dramlar, yıkımlar, acılar ile hâlâ 'biz ne yapük' v e- ya 'biz neyi vapamadık' dıyebıleceğımız bvr buyuk sorgulamanm mıladı olma ozellığını bağnnda taşı- maktadır Bır yandan onbınlerımı- zı sessızce toprağa göm- duk, acılan ıçımızde kat- merledık, ote yandan bızı toplumsal bır tramva ile baş başa bırakan deprem üe ügıh gereklı derslen çıkar- mak ıçın pur dıkkat kesıl- dık, ama az gıthk uz gıttık ve ancakbrr arpaboyu yol gıttık' Elbette toplum, 1999 bu- yuk sarsıntısının ardından deprem gerçeklenne yo- nelmeye ve bu konuda soy- lenem not ermeye gayret ettı Fakat. Turkıye dep- rem konusunda o kadar ha- zırlıksız yakalandı kı, bu konuyla ılgılı olarak soze gınşen bılım adamlan bı- le kendılenne tanınan ım- kânlann sınırlılığı nede- nıyle buyuk bır muşkulat ile karşılaştılar ama ote yandan da yaptıklanna bır değer bıçıleceğı moralıy- le kendı sağhklannı hıçe sa- yarak hpkı rahmetlı Aykut Barka gıbı gecelennı gun- duzlenne katarak çalıştı- lar Yıne de toplumda dep- remlenn etkılennm ınsan elıyle yok edılebıleceğıne daırbırınanışınboyverme- sıne oncu oldular ve dep- rem(ler)m, ılahı brr tecel- h, bıryazgı sayılamayaca- ğını anlatmayı azımle de- nedıler Dunyadabızım gıbı dep- rem kuşağında olan ulke- lenn deneyumlennden bı- hyoruz kı, depremlenn so- nuçlannı kestırerek, yapı- labıleceklen bır sıra dahı- hnde gerçekleştırmek. ın- sanın bızzat kendı elleny- le y on verebıleceğı, bıçım- lendıreceğı ıradı bır mu- dahaleyle mumkundur Bu konuda en büyuk ış elbette merkezı hukumet- lere ve yerel yonetunlere duşmektedır Merkezı hu- kumetler, kentlen deprem benzen feiaketlerde atom bombası etkısıyle sarsan gecekondulan, af yoluyla teşvık edecek butun gın- şımlerden uzak durmalı, ozelhkle kamuya aıt arsa- lan ışgal edenlere karşı caydmcı onlemlen vakıt yıtırmeden almalıdır Ay- nca gecekondu yıkımla- nnda ışı salt yerel yone- tımlere devrederek ışın ıçınden sıynlmamalıdır Yapı denetırnlen ile ılgılı mevzuat yenı baştan goz- den geçınlmeh ve 'yapa- nın yanına kâr kalmaya- cak' brr sıstem getınlmelı ve ış sadece hesap sorar gıbı yapıp Veü Göçer gıbı bırkaç tekıl ornekle geçış- tınhnemelıdır Depremle ılgılı araştır- malar ıçm genış olanaklar sağlanmalı ve bu konuda unıversıtelere yenı kaynak- lar aktanlmalıdır Yerel yönetımler ile va- hhkler arasında cıddı bır ış- bırlığı ile deprem oncesı ve sonrasuıa yonelık ortak adımlar atıhnalı, buortak- lık ışlevsel ve donanımlı obnalıdır Turkıye eğer bır butun olarak deprem kuşağında ıse bır depremın olası et- kılennı yurt sathında bır eşgudumun eşlığınde aş- ma denemelenne gı- nş(ıl)melıdır Ulkemızrn ortalama her 2 5 yılda buyuk bır dep- remle sarsıldığı sabıt bır gerçeklık olarak ortada du- nıyorken, bızım de buna uyarlı bır hukukı ortam ve onlemler dızısı yaratma- mız gerekmektedır Çunku bu ış cıddıdır, hem de gerçekten cıddı- dır Hayatlanmız, kentlen- rruz ve geleceğımız tehdıt alhndadır Depremler ko- nusunda önleyıcı tedbırler ahnak, bunlan vakıt yıtır- meden uygulamaya sok- mak ıçm bır ulusal sefer- berlığe, kolektıf bılınce ve ortak akla ıhtıyaç vardır Bunun ıçm 1999 Ağusto- su'ndakı nıce canlara mal olmuş depremı unutmaya- lım Bunun ıçm 17 Ağus- tos tanhmı 'ulusal yas gü- nü' ılan edehm Ulusal yasın bırleştrncı gucunden doğacak kuw et ve kudretınbızlen el ele ço- cuklanmıza, kendımıze ve kentlenmıze karşı sorum- luluklanmızı venne getır- menın vıcdanı refleksıyle deprem gerçeğvyle yuzleş- tıreceğıne yurekten uıan- mahyız Yureklenmız dep- remle gerçekten yuzleş- meye hazrr olduğunda za- ten yenı 17 Ağustoslar ya- şanmayacak ve tanhm toz- lu sayfalannda bır ıbretve- sıkası olarak kalacaktır1 PENCERE Aynısının Tıpkısı Arasında Bölünme... Kaç kez yazdık? Ecevit.. Baykal.. Cem... Bu uç polıtıkacının dunya goruşlerı arasında en kuçuk bır fark var mı9 Istersenız bu lısteye Murat Karayalçın'ı ya da gonlunuzun çektığı bır başka adı da ekleyebılırsı- nız, Erdal Inönü'yu de katabılırsınız Dunyaya bakış açıları arasında ele avuca sığa- bılecek bır fark yok Pekı, neden bu ayrılık7 • Ecevit.. Baykal Cem Seçıme ayrı partılerle gırecekler.. Nıçın?. 'Bır ben vardır bende benden ıçeru' dıyen ozan bızımkılen mı amaçlamıştı? 'Baş ol da ıstersen soğan başı o\' dıyen ataları- mız bu ozdeyışı bızımkılen duşunerek mı soylemış- lerdı'' Nedır bu bolunme'? Nedır bu ıtış kakış'' • Darılmaca gucenmece yok, aynlık, bolunme, parçalanma, dıdışme yuzunden solun da halkın daonlarcayıl canınaokundu, ulkenın en buyuk be- ledıyelerı dıncılere teslım edıldı Nedır bu aymazlık'' Başbakan Ecevit şaırdır, bugun geldığı noktada gerıye donup baksa ne gorur Bıraz kul Bıraz duman CHP'ye karşı DSP yı kurmanın ceremesını yal- nız kendısı değıl, halk da odedı . • Ya Baykal bunca yıl dıdışmenın sonucunda ne- reye vardı'' önce Ecevıt'le sonra Erdal Inonu'yle Genel Baş- kanlık koltuğu uzenne bıtmez tukenmez savaşımın sonunda CHP lıderlığı oldu da bıttı maşallah.. Ilk seçımde CHP'yı Meclıs dışına duşurdu.. Kendısı koltuğundan duşmedı. Helal olsun 1 Şımdı 3 Kasım ın elı kulağında Ne olacak'' Bırbınnın hık demış burnundan duşmuş polrtıka- cılar ve bırbırının benzerı sol partılerle seçım san- dığında sol yıne bolunecek. Oylar boşa gıdecek • Ecevit. Baykal.. Cem. Sağduyu sahıbı bır ınsan duşunmez mı Cem neden partı kurdu 1 ? Bılen ben gelsın 1 Bır gorunmez guç solun şaşkınlığıyla kışılerde lı- der olmanın dayanılmaz hafıflığını korukleyıp oy- ları sandıkta bolunmeye dogru surukluyor.. VEFAT Meslektaşırruz AVUKAT YUNUS YAYA'y. vıtırdık Cenazesı 16 08 2002 Cuma gunu Atakent Beşıkçıoğlu Camn'nde kılınan oğle namazından sonra kaldınlmıştır Kederlı aılesuıe ve meslektaşlanmıza başsağlığı dılenz İZMtR BAROSU BAŞKANLIĞI UNUTMAYACAĞIZ Zülfü (Aydın) Karabulut 1958 - 2002 Olüm ıçımızden en güzelıni seçtı, en neşelisini en büyük hayalleri olanını aldı. Zülfü'müzü ayırdı bızden O onurluca yaşadı, onurluca öldü! Arkadaşları, Dostları, Ailesi TGS'den İŞ GÜVENCESİ söyleşisine ÇACRI 50 yıldrr ışçılenn bekledığı tş Guvencesı kavra- mmın yasalaşmasında ÖZEL katkısı olan sıyası- ler ve sendıkacılarla bırlıkte olacağımız soyleşıye katılmanızı beklıyoruz PROGR.\M SUMŞ Şökran SONER TGS Genel Başkanı KAT1LANLAR >. aşar OKU\ \N \ asa mn \liman Eskı Çahşma \e Sos\al Gmenlık Bakam MasumTtRKER De^Iet Baküm lsnulKÖSE \1HP GntD Başkanvehh Osnun K1L1Ç DSP tsmnbul Mıllenekıiı NazifOKlMlŞ UHP Isıanbul Mıllenekıiı hpıam Tarh 1* i^usU>i2M2 Taptonn )en PETROL İŞ Senddvı ToplantıSelonu Ba^ramMERAL Tl RK İŞ Genel Bajkan Sule\man ÇELEBt DİSK GenJ Başkam Saüm USLU Hik IŞ Genel Başkam S»mı E\TIEN KESK Genel Başkam Top'an! Sa<j, 14 00 atnKtdtniuivisnMn
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog