Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

-1-^/âUSTOS 2002 CUMARTESİ • • • • + CUMHURİYET SAYFA spor@cumhuriyet.com.tr 19 Faierasyon Başkanı Mümtaz Tahincioğlu, Bernie Ecclestone'ım Türkiye turunu değerlendirdi Formula'da tarihifirsatkaçmasın• Tirkiye'de incelemelerde bulunan Formula 1 patronu Ber- n i e Ecclestone'un olumlu izlenimlerle döndüğünü belirten Tahhcioğlu, 'Sayın Ecclestone, öncelikle îstanbul'daki pist alanannı çok beğendi. Halkalı Olimpiyat Köyü çevresinde- ki pnjeye çok sıcak baktı. Çünkü orası yeniliğe açık bir alan Ustelik o arazinin ruhunda olimpizm ve spor var'dedi. ARİFKIZILYALIN Türdye Otomobil ve Motor Spor- l a n r tderasyonu Başkanı Mümtaz Tatıinrioğlu, Türkiye'de inceleme- l e r d e ^ulunan Formula 1 patronu Bernit Ecclestone'un olumlu izle- nimle- le tngiltere'ye döndüğünü açıkla-ken, "Türkiye tarihi bir fir- sat >acaladı. Bu şansı hep birtikte kuIlaralurT dedı. BakanJar Kurulu'nun Türkiye'de Formua 1 düzenlenmesine ilişkin ka- ran scnrası aday kentler Istanbul, tzmir ve Antalya'da yaptığı ziyaret- lerin çck yararlı geçuğini büdıren Ta- hincioğlu, "Sayın Ecclestone, önce- likle İsfeuıbul'daki pistalanlannı çok beğendi. Halkalı Olimpiyat Köyü çevTesindeki projeye çok sıcak bak- û. Çünkü orası yeniüğe açıkbir alan. Üstehko arazinin ruhundaoümpizm ve spor var" dedi. Tahıcıoğlu, Türkiye'nin siyasi problemler yaşamaması halinde kı- sa süre içinde pisti tamamlayıp 2005 ya da 2006'da Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine ev sahipliği yapaca- ğını da öne sürerken, "O nrsaü hep birtikte değerlendirmeliyiz. Çünkü Türkiye'nin Formula 1 düzenleme- si demek turizm geürinin misli mis- li katlanması demek. Yılda 25 mü- yon kişinin bu sporu takip ettiği dü- şünülür ve bu kjşilerin yüzbinde bi- rinin Türkiye'ye gelmesini sağlar- sak düşlerimiz gerçekleşmişve Tür- kiye'de binlerce kişiye istihdam sağ- lanuş oluruz" ifadesini kullandL Antalya etkiledi Mümtaz Tahincioğlu, 3 kenti do- laşan Formula 1 patronunun Antal- ya ve tzmir'i de beğendiğini belirt- ti ve "Ashnda Ecclestone İzmir'de- ki Panıucak sahili ve Antalya'yı da çok beğendi. O belgelerin turizm, otel ve ören alanlan avantajı var. Ama dediğim gibi tstanbul'un da büyük avantajlan var. Formula bu 3 bölgeden birinde yapılacak. Eğer iş- lemler hızh yürürse Türkiyepistte çok yolahr"dedi. Türk pilot! Türkiye'nin Formula l'e ev sa- hipliği yapması halinde yanş takım- lanndan birinin en azmdan yedek pilot olarak bir Türk sürücüye gö- rev verme şansmın bulunduğu da öğrenildi. EPHESUS is walting for FORMULA 1 htıos FonnuJa I patronu Bernk EcctestoiK, özeUikle IstanbuTcUtci pist alanlannı çok beğendi Beylerbeyl Başkanı Slnan Vardar: Uzakdoğu y dan gelenfutbolcular turizmi körüider KEMAL HAMŞİOĞLU MUSTAFA BOZKURT "Bir gün mutlaka Be- şiktaş'ta görev vapaca- ğun." Bu sözler uzun yıllar fut- bol sahalannda top koştur- duktan sonra turizm sektö- rüne atılan ve bu alanda zir- veyeçıkan Beylerbeyi Spor Kulübü Başkanı Sinan Var- dar'a ait. Amatör futboldan geldiği için iş hayaûndaki bi- rikimini yine futbolun alt yapısına harcamaktan bü- yük gurur duydugunu be- îırten Vardar, Uzakdoğu kö- kenli futbolculann da turiz- me hayat vereceğini söyle- dı. sorulanmızı şöyle yanıt- ladı: -Sporailgi- niz nereden getiyor? - 17 yıl profesyonel futbol oyna- dım. 23 yıldır da Beylerbe- yi Kulü- bü'nünkade- rı benim elimde. Bey- lerbevi 1911 vılıda kurul- muştarihi bir kulüp. En azm- dan bu süre sarfinda profes- yonel liglerde tutmayı başar- dık. bunun için de çok bü- vük emek verdik. -Hangi takımlardaoyna- dınız? - Ben uzun yıllar Bandır- maspor. Şekerspor. Konyas- por. Beykoz'da oynadım ve Galata'da futbol yaşantımı noktaladım. Daha sonra bir müddet futbolla hiç ilgilen- medım. tunzme atılmıştım. Beylerbeyi' nde oturuyorum 22 yılda 6 kez başkan seçil- dım. 4 yıl önce Beylerbe- vi'nın en büyük ideali olan 10 bin kişilik stadı bitirdim. tabii Gençlik Spor tl Mü- dürü Vedat Bayram'ın da büyük yardımlanyla. Boğa- ziçi'nde arazisi olmayan bir ilçede birstatyapılmasıçok önemliydi. Daha sonraki 4 yıl işlerimın yoğunluğu se- bebiyle yöneticiliğe ara ver- dim sponsor olarak da Ge- nel Sigorta'yı getirdim. - Yabancı futbolcu trans- ferieri hakkmda nedüşünü- yorsunuz? - Ben yabancıya karşı de- ğilim. Her kulüpte 5-6 ya- bancı yerine 2 tane ama genç yabancı oynasa Türk futbo- lu da zarar görmemiş olur. lşte görüyorsunuz Rüştü'den sonra Ulusal Takım'ın for- masını taşıya- bilecekbirka- leci görünmü- yor. -Uzakdoğu ülkelerinden yapdannıtboi- cu transferle- rini nasıl de- ğerlendiriyor- sunuz? - Biz bu- nunla ilgili bir basın toplan- tısı düzenle- miş ve demiştik ki: 'Türki- ye'deki Süper Lig Kulüple- ri G.Kore'den, Japonya'dan birer futbolcu alırsa ruriz- me ve Türkiye'nin tanıtımı- na büyük faydalan olur.' Bu- nun ilk örneğini de Trab- zonspor Koreli Yong'u ala- rak gerçekleştirdi. Bu saye- de çok güzel haberler çıkı- yorG.Kore'de. Umanmönü- müzdeki yıl başka Süper Lig ekiplen de hatta federas- yon izin verirse 2. Lig A Grubu'nda da genç yaşta birer Koreli oynatılırsa bu- nun turizme büyük katkısı olur. Cumhurbaşkanı, altın madalyalı atlete sahip çıkılmasını istedi Sezer'den Süreyya'ya destekANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Cumhurbas- kam Ahmet Necdet Sezer, Türk atletizminin ge- lışmesi açısından Süreyya Ayhan a sahip çıkıl- ması gerektiğini kaydettı. 18. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bayanlar 1500 metrede altın madalya kazanan Süreyya Ayhan'ı Çankaya Köş- kü'nde kabul eden Sezer, spor teşkilatı yönetici- lerinden milli atlete, her zaman koşulsuz olarak maddi ve manevi destek vermelerini istediği öğ- renildi. Süreyya Ayhan'ın yam sıra, Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardnncısı NuriDemirci, At- letizm Federasyonu Başkanı Hüseyin Yıkhrun. Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri Ayhan İnanh ve Süreyya Ayhan'ın antrenörü Yücel Kop'un katıldığı ziyarette Cumhurbaşkanı Sezer, Süreyya Ayhan 'dan daha büyük başanlar bekle- diğini ifade ederken, bundan sonraki planlany- la ilgili bilgi aldığı kaydedıldi. Aynca, Cumhur- başkanı Ahmet Necdet Sezer'in Süreyya Ayhan'ı bir kupayla ödüllendirdiği bildirildi. Öte yandanTurizm Bakanı Mustafa Taşar, al- tın madalyalı atletimiz Süreyya Ayhan'ı "Tu- rizm HizmetMadah/ası" ile ödüllendirdi. Bakan Taşar, Süreyya Ayhan'ın Avrupa Şampiyonu ola- rak ülkeye büyük bir gurur yaşattığını belirterek, "Kendi admı tarihe yazdınrken. bizim tarihimiz- deki gurur sayfalanna da bir y enisini ekledi. Sü- reyya Ayhan, tarihi başansıy la. Türkiye'nin tanı- tımına büyük katkıda bulundu. Bu nedenle Sü- reyya Ayhan'ın başansı turizm ailesi için çok bü- yük anJam tasunaktadır" diye konuştu. Süreyya Ayhan ise yaptığı konuşmada, "Her Türk evladı gibi ülkem için çahşıyorum" dedi. 400^metrede dünva rekoru Florida'nın Fort Lauderdale kentinde yapdan ABD Yüzme Şampiyonası'nda \Dchael Phelps 400 metre kanşıkta 4.11.09 Ue dünya rekoru kırdı. Eski rekor (2000yıh)ABD'MTom Dolan'a (4.11.76) airti. Şampiyonamn diğer kategorilerinde ilk sırayı alan yüzücüler şöyle: 200 metre sırtüstü: .\aron Peirsol (1.5621), 100 metre serbest: JasonLezak (49.19), 100 metre serbest bayanlar: Natalie Coughliıi (54.66), 200 metre kurbağalama: Amanda Beard (22535). Iaııit^t<' aııLunh satranç tumuvası Spor Servisi- Gazetemizin de sponsor olduğu Av- rupa Satranç Bırliğf nın (ECU) izni ile gerçekleştı- rilen A\rupa Saray bahçe Grandprk Satranç Turnu- vası. bugün tzmit'te başlıyor. Satranç Federasyonu Baş- kanı AMNihat Yazıcı, 2002 Dünya Satranç Kupası fi- nahsti Ukraynalı V assily Ivanchuk, Bayraktar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar ve Sa- raybahçe Kulübü Başkanı Hakkı Bonciık. tstanbul'da düzenlenen basm toplantısıyla rurnuva hakkmda bil- gi verdiler. Federasyon başkanı Yazıcı, turnuvayı Marmara depreminin yıldönümü olan 17 Ağustos'ta (bugün), saat 15.02'de saygı duruşuyla başlatacaklarmı bildi- rerek, "Binlerce yurttaşumzm öldüğü Marmara dep- reminin yıldönümünde İzmit'te, kayıplanmıza ve fe- laketlere rağmen yıkümadığumzı ve ne kadar güçlü olduğumu/u bütün dünyaya böylesine güzel bir orga- nizasyonla göstereceğiz'' dedi. Turnuvada toplam para ödülünün 8 bin Euro ol- duğu bildirildi. Izmit Öutlet Center salonlarında ger- çekleştirilecek turnuvada, birinci 1600 Euro, ikinci 1200 Euro, üçüncü de 1000 Euro para ödülü alacak. 9 tur Isviçre sistemine göre düzenlenen açık turnu- vaya, yaklaşık 200 satranççının katılacağı kaydedil- di. Turnuvada maçlann federasyonun "www;tsforgir" intemet adresinde canlı olarak yayrmlanacağı kayde- dildi. Avrupa Saraybahçe Grandprix Tumuvası, 26 Ağustos'ta sona erecek. Basketbol 12 dev adama THYdesteği Spor Senisi- ABD'nın Indianapolis kentinde 29 Ağustos-8 Eylül tarihleri ara- sında gerçekleştirilecek 14. Dünya Er- kekler Basketbol Şampiyonası finalleri- ne katılacak Ulusal Basketbol Takımı'nı ABD'ye götürecek Türk Hava Yollan (TTTY) uçağının gövdesine. basketbol to- pu ve pota resmi ile şampiyonamn amb- lemi yerleştırildi. THY tarafından hazır- lanan uçak. Atatürk Havalimanı apronun- da gazetecilere gösterildı. İstanbul-New York seferini yapacak olan Airbus A340 tipi. 271 yolcu kapasiteli "Hakkari" uça- ğının gövdesinın ön kısmında. dev bir basketbol topu ile filesi üzerinde Türk Bayrağı bulunan pota resmi yer alıyor. Bu resimlenn yanına aynca Dünya Bas- ketbol Şampiyonasf nın amblemi de bulunuyor. Sivas'ta Cumhuriyet Kupası başhyor SIVÂS (Cumhuriyet)- tkinci Futbol Ligi (A) Kategonsı'nde mücadele eden Sivass- por tarafından organize edilen Cumhuriyet Kupası Turnuvasf ın hazırlıklan tamamlan- dı. Sıvasspor'un düzenlediğı İkinci Lig A Kategorisi takımlanndan Büyükşehir Bele- dıyesı Ankaraspor, Yozgatspor ve Kayseris- por"n katılacaklan tumuva. bugün 15.00'te- kı Sivasspor-Yozgatspormaçıylabaşlayacak. Altılıganyan yine zengin etti Spor Servisi - Bursa'da at yanşlann- da, altılı ganyan; 4-5-1-2-18-14 kom- binesinı bilen bir kişi, 762 miryar 89 mil- yon 650'şer bin lira ikramiye kazandı. îstanbul Üsküdar'dakı 570 nolu gan- yan bayiinden oynayan talihlinin, bü- yük ikramiyeyi, 840 milyon liralık ku- ponla kazandıgı bildirildi. 14Ağustos Çarşamba günü istanbuFda koşulan at yanşlannda da 771 milyar liralık ikra- miyeyi bir kişi kazanmıştı. FİKRET DAĞLIOĞLU 1. KOŞl: F: Sadunhan (3). P: Manço (2). PP: Yarenberk (1), S: Tumbulbeyaga (6). 2. KOŞU: F: Retin (31. P: Gambita"(2). PP: GoodBye(l), S: Yenice(8). 3. KOŞU: F: Tamennoğlu (4), P: Şirinoğlu (3). PP: Demirkazık (7). S: Altaha (1). 4.KOŞU: F: Büyü (3). P: Tekelioğlu (7). PP: Gölgesu 15), S: Yaşarcık (8). 5.KOŞU: F:GülercelerCastle(9), P: Yılbay (8). PP: Delano (3), S: C\Tano (2). 6. KOŞU: F: Kurtaran (6). P: Karelin (1). PP: Mary Ellen (4). S: My Grand Son (2). 7. KOŞÜ: F: Mıtos (8). P:Crazy Lız (11). PP: Karaaslan (2), S: Atanba (4), SS: Alaca- kaya(3) 8. KOŞU: F: Touarek (8), P: Steel Girl (12), PP: Dark Moon (3), S: Cannıbal (2). Günün İkilisi: 8. Koşu:8'12. Çifte Bahis: 3. Çıfte: 8'8. Tabela Bahis: 8 11.243. 4 3 7 ALTILI 3 7 5 8 9 8 3 2 GANYAN 6 8 8 11 2 2O.YılKonseri Kuırüıt • S A N « (0212) 293 «9 7« Sl NDANCE OPEMNG FILM 2( PIPER PERABO • JESSICA PARE • MISCHA PARE ve GRAHAM GREENE \ 1 GENÇLİK İSYANOIR... ] TUTKUveÇILGINLIKTIR. iostanddeliriousA film W LEA POOL KAYIP VE ÇILGIN TEL 0212'2.'! i i 2i 23 AÖUSTOS'TA BETOâLU BEYOâLU - BAKIRKÖY İNCİRLİ - KAOIKÖV MODA BAĞCILAR SİTE • ANKARA METROPOL SİNEMALARINDA Sinema TEK K A D I K Ö Y Caferağa Mah Sakız Gülû Sok. No 29Bahanye-KadıköyTel-0216 346 0141 HERKES KENDİ KEDİSİNİ ARAR "Chacun Cherche Son Chat" YALNIZLIĞIN TARİFİ OLMAZ Cünün içinden Yönetmen -Senaryo: CedrcMapisch Oyuncular: Garance Clavel Zlnedîne Souaiem OBverPy Renee le Calm Gftrtntû Yanetmenf: Benoit Delhomme Sanat Yönetmeni: Françoıs tmmanuefli i. SEYIRCILERİMİZE TEŞEKKÜR EDERIZ YOĞUN İSTEK ÜZERİNE 2. HAFTA Tam: 4.000.000 TL. Indirimli: 3.000.000 TL • 14. Dünya ErkeklerBas- ketbo) Şanıpryonası'na ka- tılacak riusaJ Basketbol Takımı'nda, Ülkersporlu Kerem Gönlüm kadrodan çıkanldı. Kerem'in çıka- rümasıyla kadronun 14'e indiğini söyleyen Genel Menajer Doğan Hakye- mez, "Kerem, Ulkerfleça- hşmalannı sürdürecek. Kendisine ihriyaç duyar- sakkadroya alacağtz" diye konuştu. • Ataköy Marina Yat Ku- lübü'nün (AMYC) düzen- lediği, AMYC Ataköy Marina Optimıst Kupası yanşlan Istanbul'da yapı- lacak. Ataköy Marina açık- lannda gerçekleştirilecek ve çok sayıda yelkencinin katılması beklenen opti- mist yanşlaruıın staru, bu- gün 11.00'deverilecek. • 17 yaş alü genç Ulusal FutbolTakmıımERusya fle yapüğı hazırlık maçını 2-1 kaytetti. Güngören Beledi- ye Stadı'ndaki karşılasma- da Ay-Yddızh ekibimizin tek golünü 22. dakikada Cafer atarken,74. dakika- da Ali. penalü kaçırdı. I Barcelona Asbaşkanı Gabriel Masfurol, Ronal- do hakkında çarpıcı açık- lamalarda bulundu. Mas- furol yaptığı açıklamada şöyle konuştu "Ronaldo bize gelerek kulübümüze transfer oteıak istediğini belirtri. Ronaldo'nun Re- al'e transferi konuşulmuş- tu ancak Ronaldo bundan daha önce de Katalanya'ya geri dönmek istemişti." • Manchester United'h VVes Brovvn bfleginin kınl- maa nedenrylesahalardan 3 ay uzak kalacak. • Fılede müthış çekişme sürüyor. Voleybolda 12. Dünya Erkekler Süper Li- gi'nin final grubu müca- delesine Brezilya'da de- vam ediliyor. Ev sahibi Brezilya. Yugoslavya ve ttalya'dan sonra, Rusya'da yan finale yükseldi. 17 Agustos Cumartesi Saat : 20.00 Harbiye Açık Hava Tiyatrosu Bilgi icin: 253 36 36 umhuriyel BİLET SATIS NOKTALARI ikoy >S«yhan Mü/ıt (OS>1G; 414 /3 f.4 l (021?) ?4'» Vi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog