Bugünden 1930'a 5,439,944 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17 AĞUSTOS 2002 CUMART 18 SPOR spor@cumhuriyet.com.tr San-Kırmızılılar, Denizlispor'u 3-1 yenerken 2 gol yıldız flıtbolcudan geldi Galatasaray Arif'e sanldıDeniıJispor: 1 - Galatasaray: 3 STAT: Atatün (C>eni-Ji) HAKEMLER: Mustafa Çulcu (6), Refik Aka (6), Murat Dağlı (6) DE.\ÎZLtSPOR: Süleymdn (3), Roman Kratoc (3), Hakan Çımen (4/, Hute~nen (4) (dk. 77 Büleni Uçüncü 3), Serdal (4) (dk 24Kabat 3). Bülent (3), Sen-et (4), tlyas (4) (dk. 64 Levent 4). Ali Tandoğan (4), Ersen Martin <~3), Mustafa 14/ GALATASARAY': Mondragon (5), Sarr (5), Vedat (4). Er- gün ı4j. CmitDaiala (5), Cıhan (5), Felipe (5). Batista (6). Hasan Şaş (4ı (dk. 66 Suat 5j. Berkant (3) (dk. 46 Arif 7). Ümiı Karan (<> (dk. 83 Ptnto) GOLLER: Dk 46 ve 84 Arif dk. 86 Sarr. dk. 88 Mustafa SARI KARTLAJt: ÜrnitDavala (Galatasaray), ServetKa- bat. Hiatenen (Denizlispor) KIRMIZI KARTz Dk. 69 Bülent (Denizlispor) NÜVİTTOKDEMİR DEMZLİ - ""Spor; barış. sevgi ve kardeşliktir" ilkelerine örnek gösteri- lerle başlıyor. Denizli'deki flıtbol gece- si... Denizlispor sahaya 'Avrupa'daki gurummuzGalatasara\ 'a Şampiyoıüar Ligi'nde başanlar dileriz' pankartıvla çıkıyor. Ardından çıkış tüneiinin ucun- dan Fatih Terim göriindüğü anda rüm tribünler hareketienerek. alkışlarla sev- gi gösterilerinde bulunuyor. Bu görüntüler elbette tüm maçlarda izlemek istenilen Tairpla\1 örnekleri... Aynca rribünlerindekı tel örgülen kal- dınlmış Denizli'de bu örnekleri yasa- mak avn bir kevif oluvor. Mustafa Çufcu'nun işaretiyle 90 da- kikalık mücadeleye yûzümüzü döndü- ğümüzde ise flıtbol adına kısır bir çekiş- meyle karşı karşıya kalıyoruz. öarip bir didişme' de diyebileceği- miz ilk yanda Denizlispor'un rakıp ka- le önündekı 3 pozisyonuna karşılık, Ga- latasaray'ın bu süreyi bir tek olgun atak geliştirme çabasında dahi olamadan ge- çirdiğinı söylersek; gecenin futbol kısır- lığını netleştirmiş oluruz. Oyunu kontrolünde rutrnaya çalışan Yeşiİ - Sıyahlılar; Hasan Şaş'ı önce Ser- dal sakatlanıp çıktıktan sonra Mustafa, Felipe >i Servet Berkant'ı Hiatenen, ÜmitKaran'ı Roman Kratoc. Cihan'ı Bülent. Ümit Davalayı thas. Ergünü de Ali Tandoğan la eşleştirerek Galata- saray'ın tüm yollannı tıkadı. Bu görünüme karşın Denizlispor. Galatasaray ceza alanı içine indirdiği uzun toplarla gol pozisyonlan buldu. Ersen Martin. Mustafa ve Ali Tando- ğan. Sarr - Vedat uyumsuzluğunun ya- rattığı bu pozisyonlan oiumlu kullana- madılar. Ve iJk yan golsüz tamamJandı. Ikinci yanya San - Kırmızıhlar. Ber- kant'ın yerine Arif i alarak ve bu oyun- cunun da sürpriz golüyle başladı. Ümit Karan"ın ceza aianı içine indir- diği topu Roman Kratoc uzaklaşrırama- yınca, boşpozisyondaki Ariftakımını l - 0 öne geçirdi.Gol Galatasaray'ı rahatla- tırken. ev sahibi Yeşil - Siyahhlan stre- se soktu. Bülent'in üst üste ikinci san karttan kjrmızı kartla oyun dışı atılma- sıyla sahada 10 kişi kalan Denizlispor. bu dakikadan sonra tempoyu yükseltip skoru eşitleyecek çabadan yo'ksun gö- ründü. Cim - Bom ise rölantide diyebilece- ğimiz oyununu sürdürdü. Ne var ki Yeşil - Siyahlı savunmanın fark yaratacak hatalan oyunda görünü- mü değiştirdi. Konuk ekibin Arif ve Sarr'la bulduğu goller, hatalar zinciri sonunda oluştu. Bir anda 3 fark geriye düşen Deniz- lispor, tek golünü Mustafa 'yla buldu. Ve ne ilgınçtir ki futbolsuz gecede tribünler 4 gol izledi. DEJS İZLt A T A T Ü R K S T A D I ' N D A N N O T L A R / S E D A T K I R T Terim'e sevgi gösterisiDE.VİZLÎ-Denizli'de dün maç saatine kadar he- yecan donık noktadaydı. Öğle saatierinden itibaren stadın yolunu rutan seyjrciler, gişeler önünde uzun kuyruklaroluşturdu. Maçın başlamasından çok ön- ce dolan Atatürk Stadı, 25 bin seyirciyi ağırladı. Stadın çevresindeki binalann balkonlan ve çatılan bile taraftarlarla doidu. Maçı Galatasaray Asbaşkanı Ali Dürüst ve Bu- rak Elmas da izledi. Dürst "ün maçın son dakikala- nnda heyecanlandığı görüldü.Trıbünlerin Galata- saray Teknik Direkctörü Fatih Terim'e büviik sevgi gösterisi vardı. Bu yoğun sevgi seh sadece tribün- ler tarafından değil. Denizlisporlu teknik kadro ve futbolcular tarafından da sürdüriildü. Teknik direktör Rıza Çahmbay ve yardımcılan- nın yanı sıra Yeşil - Siyahlı bırçok futbolcunun da Terim 'Ie tokalaştığı aörüldü. Aynca maç öncesi yak- laşık 10 bin kadar Gîalatasaraylı taraftann. "I lovey- ou Hagj" (Seni seviyoruz Hagi) diye bağırması da dikkat çekti.Yeşil - Siyahlı futbolcular ise sahaya "Avnıpa'daki gururumuz CSaray'a Şampiyonlar Lîgi'nde başanlar dKleriz" yazılı pankartıvla çıktı. G.Saralı Feh'pe. kendisine yapılan faullere tepki gösterdi. Hakeme adeta isyan eden Felipe"ye Mus- tafa Çuku dönüp bakmadı bile .. Rıza Çalımbay kızdı Denizlispor TeknLk Direktöru Rıza Çalımbav, Bü- lent'e gösterilen kırmızı kart nedeniyle hakem Mus- tafa Çulcu'yu ağır bir dille eleştirdi. Çalımbay, -Acaba ayiu pozisvonda G-Sara> h ovuncuJara kart çıkacak mj>dj" dedi - Terim: Onemli birgalibiyet DENİZLİ(Cumhuui\«t)-Galatasaray Teknik Di- rektörü Fatih Terim. Denizli gibi önemli bir deplas- mandan. ikinci yanda oynadıklan güzel futbolla üç puan almayı başardıklannı söyledi. Denizli gibi önemli bir deplasmandan üç puan almanm önemli olduğunu vıırgulayan Terim. ulusal o\xınculannın üzerinde bir yorgunluk olduğunu, onlan maç oyna- yarak kazanmaya çalıştığmı ifade etti. Denizli seyircisine de teşekkür eden Terim, "Tel örgii yok, küfür yok. körü tezaiıurat yck. Güzel bir ortam. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi?"" clı- ı «ı ye konuştu, L L jâiatasaray 2 2 0 D 3ei;erWığı 1 1 0 0 3 G:-"rf>e 1 1 0 0 2J car.aspor BeşiKtaş 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1AnkaragıJcu Feneıtahçe Trabzortspor 1 0 1 Denzlıspor 2 0 1 1 Elazığsoof 1 0 0 1 KocaeJspor 1 0 0 1 Samsunspor 1 0 3 1 1 Galatasaray 'm gol umudu Umit Karan. Denizlispor karsısında sessizkakb. (A.Aİ ELEŞTİRİ / BÜLENT BLDA Futbolsuz Gece DENİZLİ - Galatasaray'ın prese dayalı futbol bıçemine Deniz/isporlu futbolcular da benzer bıçimde karşılık verince tanım yerindeyse fut- bol alanı karıştı. Bu görünümde topu kazanan tarafın, oyunu geniş alanlara yayarak ve de ka- natlan kullanarak pozisyon uretme isteğini ey- lemleştirmede sorunlar yaşandı. Galatasaray'ın gucunun aynmında olan De- nizlispor teknik birimi Hasan Şaş'ı önce Ser- dal'la ardından Mustafa Özkanla. Felipeyı Servetle, Ümit Karan ı Roman'la. Berkant Hiatenen'le eşleyerek ve de kilıtleyerek Gala- tasaray'ın işlevsel ayaklannı 45 dakika süresın- ce işlevsiz kıldı. Bu taktiksel görünum kımin ne- rede oynadığmı ayırt etmekte ızleyeni de zorla- dı. Nedeni, tüm futbolcular öylesıne dısiplinli, ödunsüz presten kurtulmak isteğıyle tüm alanı dolaşmaya başladılar. Galatasaray savunma- sında Mondragon, Vedat, Sarr üçlüsunün ıle- tişim sorunları suruyor. Denizlisporlu futbolcu- lann seyrek de olsa Galatasaray kalesı önüne indırdiklen yüksek toplarda Vedat ıle Sarr'ı iz- leyen taraflar, topa vurma ısteği taşıyan taraf- larErsan Martin ıle Mustafa Özkan oluyor. Bu futbolcular özellıkle ikı net poz/syonda kafa vu- ruşlarında becerıli olsalar ılk yanyı Denizlis- por'un önde bitırmesi işten bile değıldi. Üst dü- zey teknik beceri ile donanımlı olduklanna sık- lıkla tanık olduğumuz Galatasaraylı futbolcula- nn bireysel becerilerini kullanarak sorunu çözü- cü aşamaya gelememeleri düşundürücü. Bu saptamaya ek olarak Galatasaray'ın 45 dakika süresince Denizlispor kalesı önunde tek bir gol pozısyonu üretememeleri ise sorunun başka düşundürücü bir yanı. İkinci yanya Galatasaray, ilk yan yorumunu yadsıyan bir gol ginşımıyle yanıt verdi. 46 da- kika oyun alanındakı variığını duyumsayamadı- ğımız Ümit Karan, bu dakıkada ılk kez Deniz- lispor oyun aJanını sağ iç boşluğunda e/verişli koşulda bir topla buluştu. Bekletmeden sağ ayağıyla topu ters yöne, Arif'in onüne indirdi. Süleymart'la yüz yüze kalan Anf'e de yetene- ğinı ve kurnazlığmı göstermek kaldı. Galatasa- ray Arif farkıyla öne geçti. Galatasaray'ın one geçmesiyle, oynanan futbolun kalitesiyle ıvme geleceğıni sananlar yanıldılar. Ilk yarının benze- ri görüntüler sergilenerek izleyeni esneten ey- lemlerle dakikalartuketıldi. Hele Bülent'in oyun dışı kalmasıyla 10 kişi kalan rakıbi önünde be- lirgin bir baskı oluşturamayan Galatasaray ın, üstüne üstlük kalesinde sorunlar yaşamas/ an- laşılır türden değildı. Sonuç olarak coşkusuz, keyifsiz, futbolsuz ancak savunma hatalan ile son dakikalarda gelen gollerle çeşitlenen bir geceydi. Gollere karşın bu yetersiz futbolu sergileyen- lerin mılyon dolarlarla belırlendiğini vurgularsak sıkıntımızı daha lyı anlayabilırsinız. Ama yine de bu kötü gecede ıçimızi Arif ve de onun fırsatçı kimliği serinletti.. Elazığ a eksik gitti Trabzon umutluTRABZON (Cur huriyet) - Trabzon por, deplasmanda bı g™ oynayacağı Eli zığspor maçı için dii uçakla Elazığ'a gitt 9 adamı kadro dışı bı rakan teknik direktör SametAybabs "Kazanmak için saha\a çıkacağız dedi. Kafile başkanı Kenan Sönmez, Fe nerbahçe maçında iyi bir futbol oy nadıklannı, ancak 3 puan alamadık- lannı belirterek, "Lıgde Elaağs- por'u yenerek ilk 3 puanımızı almak istrvoruz. Zor bir karşılaşma olacağı- ru bihyoruz. Ancak iyi futbolumuzu sürdürerek iyi bir sonuçla dönme ar- zusuntürnz" dedi. Bordo-Mavili takımın bugünkü karşılaşmaya Petkoviç, Feridun, Serkan Özsoy, Erman Güraçar, Mustafa Yalçınkaya, Hasan, Au- relio, Lee Eul Yong, Hakkı, Gök- deniz ve Mehmet Yümaz muhte- mel 11 'iyle çıkması bekleniyor. Ligde 5 maç var Beşiktaş Kocaelispor Spor Servisi-Süper Birincı Lig'de 2. hafta karşılaşmalanna bugün oynana- cak 5 maçla de\am edilecek. Günün önemli maçında Beşiktaş ile Kocaelispor karşılaşıyor. Inönü Sta- dı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, Ünsal Çimen yönetecek. 2 takım arasında geride kalan 36. maçta Beşıktas, Kocaehspor'ıu 19, Iz- mıt ekibi de rakibini 5 kez yenebildı. 2 takım arasında yapılan 12 karşılaş- ma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş, Kocaelispor filelerine toplam 64 gol bırakırken, "Körfez" ekibi ise 35 gol kaydetti. 2 takım arasında geçen sezon yapı- lan maçlarda Beşiktaş, Istanbul'da4-2, tzmit'te de 2-0 galip geldi. Cünün programı Inönü Stadı (19:00): Beşıktaş-Ko- caeli |Ünsal Çimen) 19 Mayıs Stadı (19:00): Gençlerbir- liğı-îstanbulspor (Oktay Demiray) Atatürk Stadı (19:00): Elazığ-Trab- zon (Ali Uluyol) 5 Ocak Stadı (19:00): Malatya- Gaziantep (Zafer Önder Ipek) 19 Mayıs Stadı (19:00): Samsun- Bursa (Muhittin Boşat) TV'de spor TRT-l, TRTEVT (Ortak) 14.55 Sivas Cumhuriyet Kupası Sivasspor - \'. \bz- gatspor(canJı) TRr-I.TRTINT16 55 Si- vas Cumhuriyet Kupası Ankara B. Bele- diye - Ka\serisportcanlı) DIGITURK 19.00 Beşiktaş - Kocaelispor (canlı GORUŞ / HAIİT PERİNGÖR Çorakta Yetişen Gül Yıl 1948. Londra Olımpiyatlan. Olimpiyat kafilesinde bir genç kız. Ismi Üner. Çiçeği burnunda. 100 metre koşuyor. Mefhum federasyon başkanı Naili Moran'ın yakını. Yani tor- pjllı. Atletizm yanşmalan başlıyor. Bızim kızımız zayrf bir se- ride seçmelere katılıyor. Ve de sonuncu oluyor. KafıledekJ he- pimiz çok üzüluyoruz. Eski Beşiktaş'ın ve de Turk futbolu- nun büyük oyuncusu Şükrü Gülesin de müsabakayı sey- rediyor ve "Niye üzülûyorsunuz, bu şanssızlık. Kızın mu- ayyen gûnûymüş" diye espri yapıyor. Neyse ki Ruhi Sanalp 3 adımda 3. oluyor, bronz madal- yaahyor. Bir kişi de olsa epeyce gururtanıyoruz. O yıllardan bugünlere, yani 2002 yılına kadar atletizmde değil bronz, te- nekeden madalya alamadık. Nedenini birömekle anlatayım: 1964 yılında Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda umumi kaptanım (şimdiki teknik direk- tör). Bir yönetimtoplantısındaatletizmdensorumluEşrefAy- dın. yönetimden kendi branşı için tahsisat istedı. Arna çok ilginç! O zamanın para babası Müslim Bağcılar, Eşref'e dönerek "Neparası istiyorsun? Senin atletin koşarken ba- ylsa birbardaksu bileısmarlamam" dıyordu. Bu espriyegül- ne< mi ağlamak mı gerekirdi. şaşırmıştık. Işte böyle kafalar attoizmı, yıllarcasırtlannda bir yuk olarak düşündüler. Bu ne- denle de bu ana sporda bir arpa boyu yol alamadık. Şımdi 2002 yılındayız. Bir kız çıkıyor ortaya. Ismı Sürey- yaAyhan. Çankın'dadoğmuş. Fakirveçorakbiryöreninkı- z. Babası çiftçi. 12 yaşsnda gönlünü atletizme kaptınyor. Hiç ournadan çalışıyor. Aamle, ıradeyle. Yücel Kop diye de bir insan, Süreyya'nın bu yeteneğini seçiyor. Onu yönlendiriyor. Giderek her şeyi paylaşıyorlar. Hatta hayatı bile! Sydney Olimpıyarlan'nda SüreyyafinalekaJıyor. Ama bü- yjkşanssızlık. Sakatlanıyor. Ve 14. oluyor. Moralı hiç bozul- muyor. Hiç kımse ona omuz vermiyor. Deniz Gökçe gibi iyi yjreKl bir adamdan başka. Bırakın elınden tutmayı, Yücel Kop la olan ilişkisı karşısında onu damgalı bir insan ha/ine getrreye çahşıyorlar. Yne de morali bozulmuyor. Onlarla he- Sîpaşmak için büsbCtün bilinçleniyor ve güçleniyor. So- ruça nepım/zin bıldiğı gibi Sureyya, Avrupa Atletizm Şam- pycnası'nda altın macalya alıyor ve Türkiye'nin onuru olu- yır.Tırk bayrağını şeref gonderıne çektıriyor. Byrrfigi gibi Süreyya sözcük olarak Osmanlıca. Anlamı: YÖLSânki Süreyya'rm ilerde yıldız olması alnına yazılmış. Irarsam böyle düşüneceğim ama hayır alnına yazılmamış, kîn:i /azgısını kendi yazmış. Çalışmış, çabalamış, kendisi- n yct/ştirmış ve yıldız omuş. l^ var ki şampiyonluklanndan önce bir nokta kadar kü- çjkgörülen Süreyya'y şimdi aynı kesimler sahiplenmeye, hîtta onun başansı ile ovünmeye kalkışıyorlar. Hem de hiç _ Uzârp utanmadan. Cami avfufannda da buna benzer riya- kiriKtar görmüyor muyuz? Yıllarca kötülenen, arkasından soyenen ınsanlan da orada kahraman yapmıyor muyuz? Tar anlamı ile riyakâr a'r toplum haline geldik. Bana göre SJrft'ya çorak arazide kendi/iğinden yetişen bir gül. Ona ilgiyi göstermöıyiz. Feyenoord maçı nedeniyle Ulusal Takım'a oyuncu göndermeme niyetinde Fenerbahçe 6 aT istiyor^ Spor Servisi- Fenerbahçe Kulü- fâ bü, Gürcıstan ile yapılacak özel J m a ^ ism L'lusal Futbol Takımı a- day kadrosuna çağnlan futbolcu- lan Rüştü. Farİh, Abdullah. Ürnit ve Serüafın affını istedi. Süper Lig'de ve Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme ruru rö\7 anşında önemli maçlaroy- nayacaklannı \e bu nedenle böyle bır talepte bulunduklannı belirten Fenerbahçe Futbol Ta- kımı tdari Koordinatörü Kemal Dinçer. şöyle konuştu : " Ulusal Takım ada> kadrosunda yer alan5futbolcunun affi içinFutbolFederas- yonu'na dün başvurduk. Ousal Takım 21 Ağustos Çarşamba günü Gürcistan laşacak. Biz 23 Ağustos Cuma günü ligde Ga- ziantepspor ile deplasmanda, 3 gün sonra da Şampivoniar Ligi ön eleme turunun rövanşın- da Fe*enoord ile karşıiaşacağız. Bu nedenle Futbol Federasyonu'ndan, fufbolcuiarımızın affi için talepte bulunduk. Şu ana kadar her- hangi bir yanıt getmedi." San-Lacivertlilerin bu isteğıne Ulusal Ta- kım Teknik Direktörü Şenol Ğüneş'in sıcak bakmadığı öğrenildi. Sakadar iyileşiyor San-Lacivertlilerde, uzun süredir sakatlık- lan nedeniyle takımdan ayrı çalışan futbolcu- lann durumlannm iyiye gitmesi teknik heye- ti sevindiriyor. Yeni sezon hazırlık dönemin- de vurtdışı kamplannda sakatlanan ve önceki akşam antrenmanda takimla birlikte çalışma- lara başlayan Tuncm Şanh ve Ali Akdenizden sonra. Ismail Güldüren'in de gelecek haftadan itibaren takıma katılması bekleniyor. Fenerbahçe'nin yann Ankaragücü ile ya- pacağı lig maçının biletleri satışa çıktı. Taraf- tarlar. 10 ile 75 milyon lira arasında değişen fiyatlar ödeyerek maçı izleyebilecek. Açıkla- nan fiyatlara göre taraftarlar. maçı kale arka- sı tribünlerinden 10, maraton aile ve üst tribün- lerden 25, numaralı tribünden 40 ve numara- lı VTP ile maraton VIP tribünlerinden 75 mil- yon liraya seyredebilecek. Beşiktaş 'ta buluşma heyecanı E-Pasta: hderingor(gj rotmail.com - Faks: (212) 5138595 KEREMKAÇARLAR Yeni sezonu deplasmandaki Bursasporkarşılaş- masıyia açan Be- şiktaş. bugün ise rkendi seyircisi önünde o>Tia- manın heyecanını yaşayacak. Bu atmosferi en çok Kocaelis- por maçında oynaması bekle- nen Sergen ve Serdar hissede- cek. Nitekim bu iki futbolcu da önceki yıllarda Siyah - Be- yaziı formayı defalarca giy- miş. înönü Stadı"nda seyırci- -siyle bütönleşrfflşti. Kocaelis- por maçında da teknık direk- tör Lucescu'nun görev ver- mesi halinde Sergen ve Serdar buözlemi gidermiş olacak. Beşiktaş'a bu sezon gelen yerli ve yabancı ojnncular da bu heyecanı yaşayacaklar. Inönü Stadı'nda ilk kez resmi maç oynayacak olan AmaraL Zago, Cordoba ve Pancu'nun yanı sıra To^a da bu heyeca- ru yaşayacak diğer oyuncular arasında Ahmet kadroda Lucescu. Kocaelispor maçı için sürpriz bir kadro yaptı. Sakathğı süren İlhan Man- sız'ın yanı sıra, PascalNouma, Niyazi,Kaan Dobra ve Zafer'i maç kadrosuna dahil etmeyen Rumen teknik adam tedavisi süren ve tam olarak iyişleşme- yen Ahmet Dursunu Iisteye aldı. Beşiktaş'ın Kolombiyalı file bekçisi Oscar Cordoba. Türkçe dersleri almaya başla- dı. Oynadığı maçlarda defans- la u>Tim sorunu yaşadığı göz- lenen Cordoba için teknik he- yet, Türkçe öğretmeni tuttu. NEYMİŞ Kocaelispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, çahşınalannı dün de sürdürdü. ABDÜLKADİR YÜCELMAN Yaz Okulları Devam Etmeli Bir yaz geçiyor, tatilciler nerdeyse dönüp gele- cekler. Tatile gidemeyenler -ki bu sezon çok fazla kişi dinlence için bütçesinden bir pay ayıramadı- oturdukları kentte çocuklarını ancak yaz okullanna gönderebilmişlerse mutlu oldular. Son yıllarda mantar gibi bir anda bitiveren yaz s- por okullan hele bu yıl öylesine fiyat arttırdılar ki, birçok çocuk yaz spor okullarının kapısından bile içeriye giremedi. Aylık 200-300 milyona varan yaz spor okullarında sıkı bir denetimin olduğunu da sanmıyorum. Gerç't Spor Akademisı öğrencilerinin görev yaptığı kimi spor okullannda çocuklara birçok spor dalında bir şeyler öğretiliyorsa da belli bir sis- tem içinde olmayanları da bize anne ve babalardan gelen şikâyetlerden öğreniyoruz. Devlet Baba, kimi ailelerin ekonomik açıdan u- laşamadıkları yaz spor okullannı hemen hemen her branşta açtı ve bu okullarda binlerce çocuğa sporun keyfini yaşattı. Yaz spor okullarının sonu yavaş yavaş gelirken a- caba okullar açıldıktan sonra bu çocuklar gelecek tatil dönemine dek spordan uzak mı kalacak? Dünyanın spora başlama yaşı olarak kabul ettiği 6 - 7 yaş grubu, yani ilkokulun ilk ve ikinci sınıf öğrencileri sabahtan akşama dek okul sıralarında oturacaklar mı? Sabahçı ve öğlencı diye iki ayrı grupta öğrenim gören çocuklar yarım günlerini to- zlu, çamurlu ve egzoz kokulan arasında mı geçire- cekler? Yaz spor okullan fanteziliği bir yana bırakıp daha akılcı, daha ekonomik koşullarla kış sezonunda da faaliyetlerinisürdüremezlermi? Birhavuzun, birsa- lonun kış giderieri elbette fazladır, ama spor saat- ierini kısıtlayarak en azından yarım gün değil birer ikişer saatlik periyotlarla okullannı açık tutrnalan g- - elecekte ülkeyi emanet edeceğimiz çocuklarımıza yapılacak en büyük yatınmdır. Sporun etik, sosyal, psikolojik yanını düşünerek çocukların karakter oluşumunda oiumlu etkileri olacak bu girişimin desteklenmesi anayasamızın ışığında hem devleti yönetenlerin hem de eğitimcilerin asli görevi ol- malıdır. E-Posta: ayucelman(ğ yahoo.com - Faks: (212) 5138595 ~r
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog