Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17 AĞUSTOS 2002 CUMARTESİ 14 KULTUR kultur@ cumhuriyet.com.tr ECM'in patronu Eicher'in'Rarum' admı verdiği albümdeki parçalan sanatçılar kendileri seçiyor Farklıbir'best of dizisi-MURATBEŞER Ylanfred Eicfaer adını duy- dunuz mu? Onun ünü sakso- foncu Jan Garbarek. piyanist Chick Corea, Keith Jarrett ve ECM plak şirketı gıbi şöhretle- re oranla çok daha azdır, ama bucazdevleri, Eicher'ienazba- baları kadar iyi tanırlar, çünkü o her ECM sanatçısının hem riiyası, hem de kâbusudur. Caz içindeki en özgün konseptler- ien birini temsıl eden ECM Ttarkasının patronu ve yaratıcı prcdüktör Eicher, adı caz tari- aine altın harflerle yazılan pek çok sanatçı ve albümün perde ırakasındaki kahramanıdır. Eicher'in geçmişinde müzis- yenlik var; Berlin Fılarmoni Orkestrasf nda kontrbas çal- mış, Steve Rekh \e Meredith Monk gibı isimlerden edindi- ği tecrübe ile 1969 yılında ECM'ikurarakyolunaprodük- tör olarak devam etmiş. Mü- zL^ enlik ruhu işadamlığına ağır bî^tığından, kültürel ve önde E icher'ın orijinal kişiliğinden doğan masalsı bir müzik hikâyesi bu; Rarum serisi yaklaşık 30 CD'den oluşacak ve şirket ile sanatçılannın üst düzey kolektivitesinden meydana gelecek. kadaşlan Arild Andersenden Eberbard VVebere kadar pek çok müzisyene rüya ile kâbus arasuıda uykusuz geceler ya- şatmıştı; bitmek tükenmek bıl- meyen talepleri ile tanınan pa- dişah gibi bir prodüktördü. Ne de olsa ECM halkının iyiliği için çahşan bir padişahtı; yö- netiminden hoşnut olduğu ölçü- de herkesçe seviliyor ve kom- şu ülkeler tarafindan da kıska- rulıyordu; özellikle de en yakın komşusu Enja hasetinden çat- lıyordu. Tamamen Eicher'ın orijinal kişiliğinden doğan ma- salsı bir müzik hikâyesi bu: Ra- rum serisi yaklaşık 30 CD'den oluşacak ve şirket ile sanatçıla- nnın üst düzey kolektıvitesin- den meydana gelecek. Ük sekiz- li grupta dikkati çeken en radi- kal isim Keitfa Jarrett \ e Chick Corea. ECM'in ılk yülannda- ld ilgıninkaynagı olan bu iki mü- zisyen, şirket için çok özel bir önem arz ediyor; bu nedenle her ikisinin de albümleri ikili. Jarret'in ilk CDsinde chamber doğaçlamalan ve kilise orgu denemele- ri var. Sonraki ise nadir bulunur cinsten, piyano ve soprano saksofon ile yapılmış özel kayıtlan içe- riyor. Finalin sürprizini ise groove'lar oluşturu- yor. Buradakı 'Beleon- ging', gerçekten meraklı- sına bir kayıt, çünkü Nix Köln gibi standart dışı bi- rinin devasa opus'unu bir toplamaya alrnak akıl alır bir şey değil. Jan Garbarek'in Ra- rum'unda etkileyici bir çok yönlülük ön planda. Kendi ülkesinin müzis- yenleri ile yaptığı Kuzey cazının ardından, böyle bir sanatçının RalphTovv- ner ya da Anouar Bara- hem gibi isimlerle çeşit- li maceralara girişmesi için pathosundan uzak- lasrnış olması gerek. Al- bümde Garbarek kendine özel olarak ayırdığı 12 dakika ile dikkati çeki- yor, Jarrett ile yaptığı özel kayıt "Sunshine" Albüm bookletini yazarken içle- gelen işler çıkarmış ortaya Bir- birine benzemeyen sanatçılan şirketin potasında eriten şey, Eicher'in rafme yaklaşımlan olmuş. Şimdilerde Eicher, Rarum adını verdiği bir seri CD'yi pi- yasaya sürüyor; aslında bunlar toplama albümler, yani piyasa- daki bilinen adıyla "bestof"lar. Ne var ki kendisi de zaten çok özgün bir kişilik olan Eicher, bu seriyi sanatçılannın en bili- nen işlerini yan yana getırerek, ahşümış birmannkla oluşturmu- yor. Bunun yerine albümlerde yer alacak parçalann seçimini sanatçılanna yaptınyor. Onlar- dan oto-portrelerini diledikleri gibi yapmalannı ve bookletle- rin içindeki yazıyı da kendile- rinin yazmasını istiyor. Kork- makla saygı duyma arası kan- şık duygulara sahipler Eicher karşısında; tereddütsüz kabul ediyor hepsi. Eicher uzun yıl- lardır kendisiy le çalışan yol ar- rinde en çok eğlenen Bfll Friseffl olmuş; diğerleri gibı edeplı bir •Teşekkürler Eicher' edebıyatı yerine, ECM ile tanıştığında ak- lında kalan bazı anekdotlan ak- tarrruş. Her zamanki gibi. her şey Eicher'in dediği gibi olmuş; kapak çahşmalan ile emsalsiz bir ECM estetiği yaratmayı ba- şararak, akademik bir ele alışı gerekli kılacak kadar iyi notlar alan Eicher'in bu sefer Rarum serisiyle ne kadar ses getirece- ği ve piyasada ne denli orijinal bulunacağı. Alman müzik eleş- tirmeni Klaus Von Secken- dorfTa göre 70'li yıllann ma- kara bantlan bile, bundan da- ha iyi bir etki bırakıyor. Bu konuda son sözü dinleyiciler ve zaman söyleyecek, ama ke- sin olan bir nokta var ki o da Eic- her bu işi dinleyicileri ve sanat- çılanna karşılıksız bir duygu ıçinde yapıyor. Bunda kimse- nin şüphesi yok. beserasistcnsensin.com Etnik sanatçı ve gruplardan ses getirecek albümler Hem modern hem alaturka Allaturca, DMC'nin etnik sanatçı ve gruplar için oluş- turduğu şirketin adı. Henüz kuruluşundan çok kısa bir za- man geçmiş olmasma rağ- men, epey ilginç ve değerh' al- bümler çıkarmasıyla dikkat çeken bu marka, önümüzde- ki günlerde de dünya müzi- ğinde ses getirecek albümle- ri hedefliyor. Musa Göçmen tarafindan seslendirüen "Göçmen", Allaturca'nın ilk albümü; Anadolu'nun etnik mirası ile, batının modern dokunuşla- nnı buluşturan çakşmada zen- gin bir müzisyen kadrosu var. Türkiye'nin "harikaçocu- ğu" unvanını taşıyan Tuluy- han Uğurlu'nun altıncı al- bümü "Beyazrt'ta Zaman", bir solo piyano çalışması. Albüm, 17 Ağustos depre- minde hasar gören Beyazıt Kütüphanesi'ne destek sağ- laturca'daki ikinci eseri "Sen- foniTürk". Bu eserde iki bü- yük besteciye, Istiklâl Mar- şı'nın bestecisi Zeki Üngör ile AmadeusMozarta ithaf edildi. Karadeniz türkülerini mo- • Allaturca'dan çıkan son iki çalışma 'Kerkük Havalan' ve 'Azeri Türküleri' admı taşıyor. lamak ve bu önemli kültür ha- zinesinin ve tüm kütüphane- lerin yaşamımızdaki önemi- ne dikkat çekmek için Kül- tür Bakanlığı'nın özel isteğiy- le hazırlandı. Sanatçmın Al- dern sazlarla yorumlayan Trabzonlu sanatçı Fuat Saka, Allaturca için yaptığı iki al- bümle, büyük usta Nazım Hikmet" ı selamladı. tlki güç- lü sesi ve yorumu ile Demir Gökgül'ün de katıldığı "Ar- havfli İsmaiT. diğeri ise Sa- ka'nın Paris ve Hamburg'da kaydettiği "KeremGibifNa- znu Hikmet şiirleri)". Nazım Hikmet'i selamla- yan bir başka müzisyen Ha- san YûkseUr, Allaturca eti- ketiyle çıkan, Nazım Hik- met' in yazdığı sevda şiirlerin- den oluşan albümü "Sevda Ateşten Bir Gömtek" ile ya- kaladığı başanyı kliple pe- kiştirdi. Allaturca'dan çıkan son iki çalışma "Kerkuk Ha- valan" ve "Azeri Türküle- ri", gerçekten hem icralan hem de parça tercihleri ile iyi albümler. MÜZtK SEVERLERLE 25 AĞUSTOS'TA BULUŞACAK Amr Diab îstanbul'a geliyor 'Amarain'. 'Efeos (feat Angda Dimit- riou)' ve 'Tamally Maak' gibi hit şar- kılan ile tanınan Ortadoğu'nun ünlü mü- zisyenlerinden Amr Diab, 25 Ağus- tos'ta Rumelihisan'nda bir konser ver- mek üzere Istanbul'a geliyor. Ağızdan ağıza dolaşan şarkılan, re- korlar kıran albümleri ile CNN'e ko- nu olan sanatçı adını müzik dünyası dı- şında da duyurmayı başarmış bir yıl- dız. Diab, 1993'te Mısır Fihn Festiva- li'nin açılışını yapan "Laughter& Fun' isimli fırmde dünyaca ünlü aktör Omar Sharif ile kamera karşısına geçmişti. Ciddi bir müzik eğitimi alan Amr Di- ab 1986 yılında Kahire Sanat Akade- misi Müzik Bölümü'nden mezun oldu. Ilk albümü 'Ya Tareeq'den bu yana çok yol alan Diab, bugün 'Akdenizmü- ziği' denince akla ilk gelen isimlerden biri. 1998'deMonacoPrensiAJbert'ten özel bir ödül alan sanatçı hakkında bu zamana kadar yayımlanmış üç biyog- rafi bulunuyor. Giyim-kuşamı, saç stili ama daha önemlisi canlı performanslan ve mü- ziğini ortaya koyma biçimi yüzünden asi olarak anılan Amr Diab. ülkemiz- de de tanınan bir isim. 'El Alem ABa\ 'A^adom'/TamahMaakMChakd ile düeti 'Albey', Angela Dimitriou düeti 'Ekos', 'Amarain' gibi ülkemizde de hit olmuş şarkılanmn bulunduğu 'The Best Of Amr Diab' albümü ülkemizde de yayımlandı. MÜZİK DÜNYASINDAN KISA KISA.. • Flaming Lips önümüzdeki ay çift CD'lik bir toplama box set ya- yınlamayı planhyor. • Suede'in yeni albümü "A NewMorning"i alanlar, inteme- te verilen link yoluyla şarkılann farklı versiyonlanna ulaşabile- cekler. • Olay rapçı Eminem, striptiz temalı bir %adeo şovıonda yer alacak. • RKeIly,hakkında- kie çocuk pornosu id- dialanyla yüzleşmek üzere mahkemeye çık- tı ve dava 20 EylüTe er- telendi. • Bon Jovi, www.bon- jovi.com adlı internet sayfa- lannda düzenledikleri bir ya- nşma ile şanslı bir hayranı New _York'a davet edivor. • Bnıce Springsteen, 11 Ey- lül konusunu işlediği yeni al- bümü "TheRising" ile, Bill- board albüm listesinin te- pesine hızla tırmandı. • NME tarafindan en iyi albüm ile ödüllendirilen The Strokes, içinde demo ka>ıtlannın bulunduğu bir sngle çıkar- dı. • Şarkıcı K>m Marsh, oyuncu Jack Ryder ile bu geçen hafta so- nu St. Albans kilisesinde evlendi. • 23 Ağustosta Urban Bug orga- nizasyonu olan bir etkinlik için. The Orb ve Plaid ülkemize geliyor. »SnoopDogg. kendı sanat- çılarını toplama bir al- bümde bir araya getiri- yor; Doggystyle Re- cords markalı "\\ycome To Tha House, VoL 1" ağustos sonu piyasada. • 80'lerin pop ikonu Boy George arnk bir DJ; yeniabümü "A Night\VTt- hout Boy George A M h r House ve tech-house etkile- ri taşıyor. • Marüyn Manson. ilk resim sergisini 20 Eylül'de Holly- wod"da sergilemeye başlaya- cak. • Britney Spears, özel haya- tındaki çalkantıh dönemleri atlatmak için altı ay tatile çı- kacağını ve medyayla ilişki- sini kopartacağını açıkladı. Rumelihisan 'nda FazdSay konseri Kültür Servisi - Fazıl Say, Rumelihisan'nda yann akşam (18 Ağustos), saat 21 .OO'de vereceği bir konserle müzikseverlerle buluşacak. Şan ve piyano için bestelediği şarblan Türkiye'de ilk defa seslendirecek olan Say'a konserde, Viyana'da yaşayan bariton sanatçımız Güvenç Dağüsfün eşlik edecek. Sanatçı konserde, Bachın 'Chacconne' ve Liszt" in 'Sonat' adlı yapıtlannın yanı sıra Nâzım Hikmetin 'Üç Sehi', Bugün Pazar', 'Ben İçeri Düştüğümden Beri', 'Memleketim', Orhan VeK'nin 'Efkâriamnm', İstanbul'u Dinliyorum', Âşık Vej'sel'in 'Kara Toprak'. Ahmed Arif ın 'Hasreti l ykularda'. Haj'y^m'ın 'Akılla Bir Konuşmam Oldu', Muhniddin Abdalın 'İnsan Insan 1 . Can Yöeel'in 'Su'da", Cemal Süreyanın 'DörtMevsim' \e Metin Alüokun 'BirYarunUmuttur Elimizde Kalan, Göğüslemek İçin Karanhk Yannlan' adlı şürlenne yaptığı besteleri seslendirecek. Fazıl Say, aynı reperruvan önümüzdeki aylarda, Sertab Erener eşliğinde, 'Ege Konserleri' adıyla Ege Bölgesi'nin çeşitli şehirlerine taşıyacak. SANATA BAKIŞ SELMİ ANDAK Ufuk Karakoç'tan Türkü'de Gelişim Türk halk müziğınin ölümsüz ustası Ruhi Su'nun şu sözleri sadece ulusal nitelikte müziğimiz için de- ğil "evrensel değer" taşıyan dünya müziği'ndede "gerçek sanat" açısından büyük önem taşımak- ta. Ruhi Su diyordu ki: "Biryerde türküler ne ka- dar gelışmişse, anlatım gücü ne kadar artmışsa, oradaki koşullar o oranda ağır demektır. Türkü- lerden korkulması boşuna değildir. Ne kendi mem- leketimde ne de dünyada halkı' sevip de Türkü'le- risevmeyen birinsana rastlamadırn." Ruhi Su"nun bu yorumu ve deyişı; bir bakıma günümüzün de- yimiylepop müziğımizde soluksuz, duygusuz, il- kel ezgıler ve birbinne benzer çoğu tekno ritm'ler- den oluşan üretimlere karşılık, halkmüziği kaynak- lanmızın ve genel anlamda folklorun "sanatsal de- ğerini, içtenliğini ve yere basan sağlamlığını yan- sıtmış oluyor... Işte, sanatını Ruhi Su'nun çizgi- sinde yaratrnayı ve seslendirmeyı amaç edinerek çalışan besteci ve yorumcu Ufuk Karakoç'un Sakman Prodüksiyon tarafindan gerçekleştiri- len "ömrüm Aynlıktır" adlı albümü bu yolda olum- lu ve başarılı bir örnek nitelığınde. Ufuk Karakoç Ankara Devlet Opera ve Balesi sa- natçısı. 30'u aşkın opera, operet ve müzikalde so- list olarak rol almış ve binı aşkın halk konserine ka- tılmıştır. 1964 yılı Ardahan doğumlu olan Ufuk Ka- rakoç Ankara Devlet Konservatuvarı Şan Bölü- mü'nü 1987 yılında bitirmıştır. Sanatçı olarak ka- tıldığı etkinlikler arasında Ankara Devlet Opera ve Balesi'nın bir dans platformu olan Modern Dans Topluluğu'nun "Anafor" adlı gösterisinde dansçı ve şarkıcı olarak görev aldı. Birçok amatör tiyatro topluluğu için oyun müzikleri besteledı (SahneTi- yatrosu, Barışın Dostlan Tiyatrosu. De Tiyatro gi- bi). TRT için belgesel müzikler hazırladı. 1990 yı- lından ıtıbaren Anadolu halk müzıği türündekı ça- lışmalarını profesyonel bir uğraşıya dönüştürdü. Özellikle, yorumcu olarak Halk müziğımizin söy- leyiş tavnnı gözeten ve evrensel şan tekniği ile bir- leştiren birtarzı benımsedı.. Yapısal olarak müzi- ğımizin özünde var olan enşilmez ezgı ve söz bü- tünselliğinden esinlenerek kurgulanan "türkü - şi- ir" dinletilerini Ufuk Karakoç 1995 yılından beri şair Şükrü Erbaş ile birlıkte yurdun her köşesine yansıtmaktadır. Ufuk Karakoç aynca halk müziğiy- le dansı birieştiren deneysel çalışmaları dansçı Gülüm Pekcan ile birlıkte "Türkülerle Dans" adı altında sergilemektedir. "ömrüm Aynlıktır" adlı albümunde Ufuk Kara- koç'un "Senı Uzaklara" ve "Ben Dağlann Çırası- yım" adlarında iki bestesının sözlerıni Şükrü Er- baş yazmıştır. Albümdeki diğer yapıtlar Tunceli, Kutahya, Denızli, Zıle, Urfa, Kızılcahamam yöre- lennden kaynaklanmaktadır... Soz ve bestesi Bi- lal Ercan'a ait "Yağmur Yağar" adlı bir yapıt da bulunmaktadır... Ufuk Karakoç'un çalışmaları ve bu albümü için şu sözleri. bana göre yerinde bir bakıştır: "Anadolu'da eskiden bir iletışim aracıy- dı ozanlar. lletişim teknolojisinin gelişmesiyle, gün geçtikçe ozanlarazaldı. Bunun kötü birşeyoldu- ğunu düşünüyorum. Önceleri insan teknolojiye ha- kimdi, şimdı tam tersi bir döngü başladı." Bu al- bümün prodüksiyonunu üstlenen deneyimli sa- natçı (besteci, yorumcu, aranjör) Vedat Sakman'ın sanata bakışı da bu doğrultuyu şu sözlerle ta- mamlıyor: "Ne kadar orijinal isen (özgün isen) o kadar sanatçısın." 5. Gökçeada Film Festivali • ÇANAKKALE (.V\) - 5. Gökçeada Fılm Festivali, 23-30 Ağustos 2002 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival kapsamında, 7 fılm göstenme girecek. Gökçeada Beledıye Başkanı Halil Rüştü Akgün, Gökçeada'>ı tanıtmak. ada rurizmine katkıda bulunmak ve canlandrrmak amacıyla düzenledikleri film festivaline, her geçen yıl ilginin arttığını belirtti. Kültür Bakanlığı'nın katkılanyla bu yıl 5.'si gerçekleşecek olan festivale, ünlü Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov onur konuğu olarak katılacak ve festivalin açılışı, Aytmatov'un yapıtındanKırgız yönetmen Tolomoş Okayev"in çektiği 'Kızıl Elma'adlı filmle yapılacak.Bu yıl festivalde geçmiş yıllardan farklı olarak, Agah Özgüç başkanlığında oluşan juri tarafindan ilk kez en iyi film, erkek ve kadm oyuncu kategorilerinde de yanşma düzenlenecek. 23 Ağustos'ta Tolomoş Okayev'in filmiyle amfitiyatroda başlayacak olan 5. Film Festivali kapsamında, Banş Pirhasan'ın O da Beni Seviyor', Osman Sınav'ın 'Deli Yürek', Serdar Akar'ın "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar", Ali Özgentürk'ün 'Balalayka'. Ömer Kavur'un 'Melekler Evi' ve Yılmaz Erdoğan'ın 'Vizontele' adlı filmleri, ücretsiz olarak göstenme girecek. 30 Ağustos gecesi yapılacak ödül töreninin ardından, Rafet El Roman konseri yer alacak. yenııer^ / Goran Brego\ic- Tales and Songs From Weddings and Funeral (Universal) Future Sound Of Jazz Vol. 8 (Compost - Kod) Sussan Devhim- Madman of God (Crammed - Equinox) The GooGoo Dolb- Gutter Flower (Warner Bros - Balet) Carte Blanche Vol. 1 (Virgin - EMI) Carte Blanche VoL 2 (Virgin - EMI) Carte Blanche Vol. 3 (Virgin - EMI) Göçmen- The End (Allaturca - BMG) Tuhıyhan Uğurhı- Beyazıt'ta Zaman (Allaturca - BMG) Azeri Türküleri (Allaturca - BMG) Kerkük Havalar (Allaturca - BMG) Fuat Saka- Arhavili îsmail (Allaturca -BMG) Fuat Saka- Kerem Gibi Nâzım Türküleri (Allaturca - BMG) Various Artists- Ernesto Che Guevara (EMI)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog