Bugünden 1930'a 5,438,586 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

m 7 AĞUSTOS 2002 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA JxAİ3CiXvLJli£i. dishab@cumhuriyet.com.tr 11 'Şah Mesud'u Bin Ladin öldürttü' • KÂBtL(AA)- Suikasta kurban giden önde gelen Taleban muhalifi lıderlerden Ahmed Şah Mesud'un öldürülmesi emnni Usame bin Ladin'in verdığı öne sürüldü. Kuzey Ittifakı komutanlanndan Şah Mesud,9Eylül2001'de bombalı saldında ohnüştü. Devrik Taleban'ın içışleri bakan yardımcısı Molla Muhammed Haksar, 2 bombacının Endonezya'ya yapacaklan yolculuktan geri çevnlerek Şah Mesud'un öldüriilmesi görevıne göndenldiğıni söyledı. Haksar, 9 Eylül'de Içişlen Bakanı Abdüh-ezzak'ın evine gittiğini ve oradakı 2 Suudının Bin Ladin'ın suikasttakı rolünü anlattıklannı ifade etti. Afganistan'daki ABD askeri kalıcı • VVASHINGTON (AA) - ABD'nin, yeniden bir ''terönst kampına" dönüşmesiru engellemek ıçin Afganıstanda yıllarca kalabıleceği bıldirildi. Körfez'deki Amerikan kuvvetlerinin komutanı General Tommy Franks, pek çok ülkeyle askeri ilişkilerinin bulundugunu. dolayısıyla bazı kimselenn "ABD ordusunun Afganıstan'da çok uzun zaman kalacağını" söylemelerinin kendisini şaşırtmadığını belirterek, "'Kuşkusuz kalacağız" dedı. Savunma Bakanı Donald Rumsfeld de "Oraya. tekrar bır terörist eğitim kampına döniişmesi için gimıedık. Bunun tekrar olmaması için girdık" diye konuşru. İspanya, Kuzey Afrika'dan göçmen akınını durdurmak için önlem aldı öçe karşı devradar• Ispanya'mn, Cebelitank Boğazı'ndaki yasadışı göçmen ve uyuşturucu kaçakçıhğını önlemek için kıyılanna yerleştirdiği radar ve gece görüş kameralanyla bütün deniz taşıtlan gece gündüz izlenecek. Dış Haberler Servisi - Avrupa Birliği (AB) ülkelen, ınsan kaçakçılığını önle- mek için sert önlemler alırken ispanya. Kuzey Afrika'dan yola çıkıp Cebelitank Boğazı üzerinden Ispanya'ya gelen göç- menleri durdurmak ve uyuşturucu ka- çakçıhğını engellemek için güney kıyı- lanna hassas gece görüş kameralan ve dev bır radar sistemı yerleştirdiğını açıkladı. ispanya Içişleri Bakanı Angei Ace- bes, önceki gün yaptığı açıklamada Av- rupa'da ilk kez kunılacak sistemle bir- likte 14 kılometrelik bogazdan geçen tüm deniz taşıtlannın gece ve gündüz gözet- leneceğini açıkladı. . Kurulan sistemle, Algericas, Tarifa ve Zahara de los Atunes bölgelen yakınla- nna 3 büyük kule yerleştirildı. Kuleler- de, yeni radar sistemleri, lazılötesi kame- ralar ve güçlü video kameralan bulunu- yor. tspanya yönetiminin Israil'den aldı- ğı radarlann asıl amacının, Filistınli ko- mando birimlerinın Israil sahillerine gi- rişlerinı engellemek olduğu belirtüiyor. 12 kule daha dikfldi Fas'a bakan tüm adalann gözetlenme- si ıçin güney sahillerinin tamamına ve Ka- narya Adalan'na 12 kule daha dikildiği bıldirildi. Algericas'taki sistemin kont- rol merkezine, boğazdan geçen taşıtlann denetimı ıçin de\- bir ekran yerleştırildi. 142 milyon Euro'ya mal olan sistemin, sahildeki paramiliter devriyelerin, 20 kı- lometreye kadar deniz taşıtlannı belirle- mesini sağlayacağı kaydedildi. Cebelitank Boğazı'nm, Afhkalı yasa- dışı göçmenlerin en çok kullandığı gü- zargâh olduğu belirtiliyor. Yetkililer, Ta- rifa ve Algencas sahillerini kullanan in- tspanya kıyılarma tekne\le gelip \akalanan Afrikah göçmen çaresizlik içinde pohs merkezine götürülmeyi beklivor. (Al J ; san kaçakçılannın, göçmenleri alçak, şişme botlarla taşıdığını ve bu botlann da normal radarlarla belirlenmesimn zor olduğunu belirtiyor. Aynı güzergâh, uyuşturucu kaçakçılan tarafından da kullanılırken Avrupa'da tüketilen esra- nn yüzde 60'ının Ispanya'ya Fas üzerin- den geçirildiğine dikkat çekiliyor. İspanya'daki göçmenlere destek veren örgütler, boğazda son 5 yılda 4 bin kişi- nin yaşammı yitirdiğini belirtirken, ülke- nin bu yıl çoğunluğu Fash olmak üzere 12 bin 155 göçmenı sınırdışı ettiği açık- landı. Acebes, "Veriler, deniz geçişleri- nin kontrol edilmesinin insanhk açısmdan ne kadar önenıK olduğu hakkmda bir fi- kirveriyor''dedi. Acebes, AB'nin, ya- sadışı göçü önlemek için daha fazla ça- ba harcaması gerektiğini kaydetti. MEKSİKALILARIN GÖZÜ KARA NEW YORK (AA> ABD- Meksika sınır kapısından Amerika'ya kaçak yoldan işçi sokan kaçakçılar, ölümcül yöntemlere başvuruyor. Amerikan makamlan, kaçak girişleri önlemek amacıyla Meksika'dan ABD'ye giriş yolu üzerinde kontrol noktalan oluşturdu. Buna karşılık, ABD'den Meksika'ya gidişlerde denetim uygulanmadığı belirtildi. Insan kaçakçılan da. özel olarak donattıklan minibüslerle ters yönden otoyola girerek işçileri ABD'ye sokmaya başladı. Kaçakçılann, otoyola genellikle hafta içi geç saatlerde ters yönden girdikleri, aynca karşılanna çıkacak araçlan safdışı edebilmek amacıyla araçlannın ön çamurluklannı takviye ettikleri saptandı. Kaçakçı araçlan otoyola ters yönden girdiği için, giriş kapılannda bulunan, ancak doğnı yönden gelen araçlan durdurmak amacıyla düzenlenmiş lastik patlatma bıçaklanndan da etkilenmiyor. Trafik ekipleri, ters yönde giden bu araçlan insan yaşammı tehlikeye atmamak için kovalamaktan vazgeçti. Belçika'daki Alıııaıılar ayaklandı BRÜKSEL (AA) -Federe yapılı Belçika'da Almanca ko- nuşan Belçıkalılar, federasyo- nun diğer bölgeleriyle eşit hak- lar ıstemeye başladı. Ûlke nüfusunun binde 7'sini oluşturan, sayılan 71 bin olan ve Almanya sınınndaki Eupen kentı çevTesınde yaşayan Al- manca konuşan Belçikahlar, 71 bin kişilik azınlık diğer bölgelerle eşit haklar istiyor geniş ölçüde Valonya'nın böl- gesel denetımınde bulunuyor. Daha fazla özerklikten ya- na olan bu kesim, Brüksel, Va- lonya ve Flandr bölgeleriyle aynı haklan ve yönetim ola- naklannı istiyor. Valonya Hü- kümeti Başkanı Jean-Claude Van Camvenberghe, 71 bin ki- şi için bir bölge oluşrurulama- yacağını söyleyerek hüküme- tinin yetkilerinden vazgeçme- yeceğine dikkat çekıyor. Alman kökenli Belçıkah- lara tanınan bölgesel haklar arasında eğitim, güzel sanat- lar, basın, kültür, turizm ve spor alanlannın denetimi bu- lunuyor. Yerel yönetimler, ulaştırma, tanm gıbi alanlar- da da Valonya'nın kontrolün- den çıkarak özerklik elde et- mek isteyen Almanca konu- şan Belçikahlar, halkoylama- sına gitmeyi planlıyor. Belçika, 183O'da Avru- pa'nın güçlü devletleri tara- fından "yapay bir tampon böl- ge'' olarak oluşturuldu. Ülke- de Fransızca konuşan Valon- lar, Hollandaca konuşan Fla- manlar ve Almanca konuşan- lar arasında uzun yıllardır çe- kişme yaşanıyor. NlCHÖLASpARKHtsıımri oı.jDEwıj liiılıı/ıiıılıı Çam ormanlan ıçensınde, Jcst bir ortamda tatil yapmak isteyenlere. Odalarda klima, buzdolabı, ketıl, saç kurutma makinesi. Olüdenız 'de özelplaj Til: 0 252 616 63 53 Faks: 0 252 616 63 55 e-mail: nic.parkoteKŞ superonline.com e: stnicholashotel.com HALUK OTEL HERKESE BİRRENKDÜŞTÜ, MAVl GÖKOVA'YA • Denıze 50 m. uzaklıktadır t Bahçemızde veya deniz manzaralı terasımızda kahvalünızı, günbatımı ve akşam sohbetlerinızı yapabilırsiniz. • Odalanmız ıkı ve dört kişıliktır. Kişibaşı yarım pansiyon 15.000.000.-TL Kişibaşı tam pansiyon 20.000.000.-TL Oda+kahvaltı 12.500.000.-TL Telefon: 0252 532 28 96 Faks: 0252 532 33 57 e.mail: halukotel(5\ahoo.com Haluk Otel Ören-Milas / Muğla BODRÜMYeşil ve Huzurlu BİTEZ'de HOTEL NATUR * • * t"£;-f TamPansiyon 35.000.000 TL. Odalarda klima, minibar, Ty saç kurutma, balkon, sauna, masaj, fitness, tenis, bısiklet, yüzme havuzu, kapalı açık restaurant, bar, snack bar, özel restaurant, eğlence geceleri ve tam gün doktor. Tel: 0 252 - 363 77 74 (5 Hat). Faks: 0 252 - 363 77 83 MAVl DENİZ TATİL EVLERİ TÜRKİYE-NİN CEKNET KÖŞESİ. MAVl BAYRAK ÖDULLÜ, MARMARJS TURUNÇ KOYITNDA DENtZE SIFIR, YÜZME HA\TJZU. HAVUZ BAR, SABAH VE AKŞAM ZENGİN AÇIK BUFE TUM PÎDE VE PlZZA ÇEŞİTLERİ —ODALARDA; MÜSTAKtL ELEKTRtKLl ŞOFBEN. KLtMA, MÜZİK. TELEFON 0-2 YAŞ ÜCRETSİZ. AYNI ODADA ÜÇÜNCÜ KİŞİ %50 INDİRİMLİ İKİ KÎŞlLİK ODADA 1 KİŞİ 7 GECE 8 GÜN 250.00O.0OO.- TL.+KDV REZERVASYON Tel 0 252-476 " I 90-91 Faks 0 252 4">6 ^0 0? » « hotelmavideniz.com > Denize sıfır • Özel plaj • Havuz • Hamam • Sauna • Su sporian • TV • Klima • Animasyon. Dönem: AĞUSTOS Iki kişilik odada kişibaşı Tek kişi farkı 3. kişi farkı 64.750.000.-TL 24.875.000.- TL 34.825.000.-TL * Ejdra tam pansiyon farkı 15.000.000.- TL (Yemeklerde limitsiz yerli içki ve meşnıbat free) ' Yukarıda belirtilen fıyatlarda KDV dahıldir. ' Çocuk ındırimleri: 00-06 yaş ücretsiz. ' 07-12 yaş arası çocuklarda % 50 indinm uygulanır. a d v a n t a g e uye kuruluşudur. P.O.B. 140 Yavansu 09402 KUŞADASI - TURKİYE • Tel: (256) 622 05 05 (12 ünes) Faks: (256) 622 07 27 DEGERLi GENÇLER, ÇAĞIN GERiSiNDE KALMAYIN !. B İ I İNasıl olsa kullanacaksınız veya kullanıyorsunuz şu 1-2 PARMAKLA DEĞİL; BAKARAK DEĞİL; O n p a r m a k l a + B a k m a d a n kuiianmayı öğrenm >.. Bılınçlı öğrenmezseniz; Zamanınızın ve gözlerınizin de değeri yoksa; 5 dakıkalık işi 25 dakıkada yaparsınız; YaşaminiZ boyunca BAKAR BAKAR YAZARSINIZ !.. 14 Dünya Rekoru 28 Dünya Şamplyonluğu 76.730 Gence Meslek+lş vw.samplyon-kurslarl.com.tr • samplyon@superonllne.com ONPARMAKLA + BAKMADAN BİLGİSAYAR KULLANIMI İŞLETMENLİK + MUHASEBE DAKTİLO + Beyazıt : 517 92 57 Kadıköy: 336 11 50 Şişli : 230 90 37 Bakırköy: 561 29 06 517 92 58 (0216)338 08 42 234 30 49 5713131 SAYDAM YALÇIN DOĞAN YTP Perdeyi Kapath Oysa ve hatta ve uzun zaman önce de değil... Kemal Derviş'in gözünde Ismail Cem'in çok farklı bir yeri var. O kadar ki, bunu anlatmak için hazıran sonuna dönmek gerekiyor. Derviş, hastalığı sırasında Bülent Ecevit'le gö- rüşmesinde, kendisine aynen şunu söylüyor: "Lütfen istifa edin!.. Hastalığınız ekonomiye büyük zarar veriyor. Oysa, yerinize bırakabi- leceğiniz değerti insanlar var, mesela Ismail Cem." Cem'e o kadar güveniyor vedestekliyor. Ancak, Yeni Türkiye'nin kurulması ve Cem'in genel baş- kanlığıyla biriikte, Derviş'in, Cem'e yönelik değer- lendirmeleri değişmeye başlıyor. Cem'in üslubu Derviş'i rahatsız ediyor. örneğin, bir üçlü olarak yola çıktıklan halde, Cem'in sürekli kendini vurgu- lamasını, Derviş yadırgıyor. Hatta, bu üslup, ken- di aralarında birkaç kez havayı gerginleştiriyor. Dün birinci elden dinlediğim olaylara göre, Der- viş ayrıca Cem'in siyasal tahlıllerini de doğru bul- muyor. Bu yüzden, daha ilk günden itibaren Der- viş, Cem ve arkadaşlarına hiçbir zaman, onlar- la biriikte hareket edeceğini söylemiyor. Kapı- yı hep açık bırakıyor. Biri kişisel, üç etken Yine, çok yakınlanndan dün dinlediğime gore, Der- viş'in YTP'ye hayır, demesinde üç etken rol oynu- yor. önce, yukarda sıralanan örneklerde görüldüğü gibi, Derviş, Cem'de bu hareketi alıp götürecek es- neklik ve liderlik görmüyor. Basına yaptığı açıkla- mada, Derviş elbette bu noktayı dile getirmiyor. Diğer iki nedeni, Derviş'in açıklamasında bulmak mümkün. Biri, Cem'in sol ittifaka karşı katı tu- tumu nedeniyle, aralarında cıddi görüş farkı do- ğuyor. Diğeri, Cem, sağın isimlerini YTP'detop- lamaya başlıyor. Derviş, sol ittifak ararken, Cem sağdaki ınsanları YTP'ye katıyor. Hele de, tam bu sırada Baykal'ın sola kapıları- nı açan çağnsı ve Cem'in bunu umursamayışı, Derviş'i, YTP'den uzaklaştınyor. Şimdi herkes CHP'lü- Kamuoyu araştırmalannda uzman kişilere göre, Derviş'in yüzde beş sağlam oyu var. Bir diğer ifadeyle, Derviş, gittiği yere en az beş puanlık kat- kıda bulunuyor. Bunu da, siyasetin içinde ve he- le de Derviş'in yanında yer alanların çoğu biliyor. Derviş'in YTP'ye girmeyeceğini açıklamasının he- men ardından, daha o dakikalarda, o zamana ka- dar YTP davulu çalanlar, aniden çark ediyor ve CHP'nin fazileti üzerine nutuklar atmaya başlı- yor!.. YTP'ye girmeye hazırlanan çok sayıda kişi, yel- kenı yavaş yavaş CHP sulanna açryor. Girmiş olan- lar ise, tam panikte. Bundan sonra, YTP'nin işi çok güç. Ciddi bir baraj sorunu ile karşılaşması işten değil. CHP artık başa güreşiyor Derviş'in karannda etkili olan söz ise, Baykal'a ait: "Derviş bir bölen olmaz!.." Baykal'ın bu gözlemi, çok büyük olasılıkla, Der- viş'in siyasal yaşamına CHP'de başlamasında rol oynuyor. Gerçekten de, nereye gireceğini açıkla- madan, ama YTP'de olmayacağını söylemesiyle biriikte, dünden itibaren CHP'de gözle görünür bir yükselış başlıyor. CHP artık başa güreşiyor. Ancak, şu unutulmamalı. Derviş, kendisinin be- lirttiğı gibi, sol ittifak arayışlannı sürdürecek. Ve bu- nu sivıl toplum örgütleriyle yapacak. Hatta, CHP'yi son ana kadar bu açıdan zortayacak. E-mail: ydogan@cumhuriyeLcom.tr Faks: 0212 513 90 98 Capfain Dragu! GÜMÜŞLÜK - BODRUM Bodrum'un doğal kalan son koylanndan KOYTJNBABA'DA 1 Kişi T.P - 28.000.000 TL 0-6- yaş ücretsiz, 6-12 yaş % 50 indirimli, açık bOfe kahvalh öğle yemeği, 5 çayı, açık büfe akşam yemeği, Çocuk ve büyfikler için havuz, TV Salonu - Bar - Şark köşesi Gazeteniz, kitaplannız bizden Tel: (252) 388 66 25 - 26 Fax: (252) 388 66 27 Cep(0532) 265 78 45 MUT HOTEL-BODRUM Turgutreis'te denize sıfır 36 balkonlu ve deniz manzaralı odadan oluşan Mut Hotel AĞUSTOS'TA Kişi başı 40.000.000.-TL. Her şey dahil. Klimalı, televizyonlu, telefonlu odalar TELEFON: 0 252 382 31 46-382 32 41 FAX: 0 252 382 38 08 e-mail: spower(a superonline.com KONYA-EREĞLÎ 1. ASIİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN Sayı: 2002'27 Zübeyde Evcil tarafından Bîrcan Evcil aleyhine" açılan boşanma, nafaka davasımn yapılan duruşma- sında Turhan Sok. No: 21 Sögütlüçeşme Sefaköy- lstanbul adresınde bulunan Bırcan Evcil'ın adresinın zabıta manfetıyle tespıt edilememesi sebebiyle ila- nen dava dılekçesı tebhğine karar \erilmış olup du- ruşmanın bırakıldığı 14.10.2002 günü saat 09.00'da duruşmaya gelmesı veya bir vekille temsıl edıtmesi, duruşmaya gelmedığı, vekılle de temsıl edılmedıgı takdırde davanın gıyabında yapılıp karar venleceğı ılanen tebliğ olunur Basın: 50591
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog