Bugünden 1930'a 5,439,944 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17 AĞUSTOS 2002 CUMAHTESİ 10 DIŞ HABERLER dishab(a cumhuriyet.com.tr Önde gelen Cumhuriyetçi politikacı Scowcroft, Bush'u Irak'a saldırmaması yönünde uyardı Ortadoğu'dakıyametkopacakBtş Habeıicr Servisi - ABD Başka- nı GeorgeBush, Irak' ı vurma konusun- dakı kararhkğını korurken, yonetım ıçındeki Bagdat çatlağı da buyuyor Dışışlen Bakanhğı \e Kongre'de- kı onde gelen Cumhun>etçı polıtıka- cılarla b>ırlıkre eskı yonetımlerde go- rev yapmış oazı Cumhunyetçıler de Irak'a operasyon duzenlenmesıme kar- şı çıkıyor Cumhunyetçı Bush yone- tımı ıçındek] goruş aynlıklan gıderek dennleşiyor. Cumhunyctçı Partı'nın ılen gelen dış polıtıka danışmaıu ve Bush'un baba- sı George Bush dahıl pek çok eskı baş- kana danışmanlık yapmış olan Brent Sanvcroft, dun Irak'ın vurulmasıyla Or- • Washington yönetimi içindeki Irak çatlağı giderek büyüyor. Irak'a operasyon fikrine karşı çıkan Cumhuriyetçilerin sayısı artıyor. tadoğu'da u kr>amet kopacağmT soy- leyerek Bush'u, Irak'ı ışgal planlann- dan vazgeçmesı yonunde uyardı Eskı başkanlardan George Bush, Rk- hardNixon ve GeraldFord'un danış- manlığını yapmış olan emeklı general Scovvcroft, Wall Street Journal gazete- sıne yazdığı makalede, Irak'a brr sal- dınnın felakete yol açacağını vurgulu- yarak şunlan soyledı "1991 Körfez Savaşı'nda olduğu gibi Irak'ın ilk hedefı tsrail olur. Irak bu kez Idtle imha silarüan kuDanarak İsrail'i kışkırap misiHemede bulun- masına yol açabiür. İsrail'in de nük- leer silahlarla Irak'a saldırmasrvla Ortadoğu, kıvameti vaşar. fsrail'le Araplar savaşa girer." 'Araplar işbiriiğine son verir' Irak'a saldın durumunda Arapların El Kaıde orgutu konusunda ABD'yle yaptıklan ışbırlığıne son vereceklen- nı belırten Scovvcroft, operasyonun ABD'nın terore karşı oluşturduğu ulus- lararası koalısyona buyuk zarar vere- ceğı uyansında bulundu Scovvcroft, "Irak'ın peşine düşmek için İsrail-Fiüstin sorununa sırtımızı dönersekdünyayı çoköfketendiririz" dı- yekonuştu Scovvcroft'uneleştınlen- nın Bush ıçın buyuk onem taşıdığı, emeklı generalın Bush aılesıne çok ya- kın olduğu ve genelhkle Başkan Bush'la aynı goruşlen paylaştığı belırtılıyor Cumhunyetçı SenatorChuckHagel de, Dışışlen Bakanı Cotin Powei ve Yar- dımcısı Richard Armitage'ın Bush'a Irak harekâtının tehlıkelen ve guçluk- lenyle bu konuda duyduklan kaygıyı ılettıklenm soyledı Hagel, Merkezı Haberalma Orgutu'nun (CIA) elınde KYB LÎDERİCELAL TALABANİ: Bush, babasmın yanda bıraktığı işi tamamlayacak • Daily Telegraph'a konuşan Talabani, Kürtlerin ABD'nin Irak operasyonunu memnunlukla karşılayacağını belirtti. Dış Haberkr Servisi - Irak Kurdıstan Yurtse\erler BıriığıdKYBjhden Celal Talabani Bush'an, babasının yanda bıraköğı işi tamannlayacağınr söyledı "VVashıngton'da, Iraklı altı muhalıf grupla ABD yonetımı yetkılılen arasında suren gorüşmelere katılan Talabani, Ingılız Daıly Telegraph gazetesıne verdığı demeçte, "Bush'un, babasmın yanda bıraktığı işi Saddam Huseyın'i devirerek<*** tamamlayacağı söyiendi bize™." dedı Talabani, Turkıye'rnn Kuzey Irak'ta bır Kurt devletı kurulacağı yönundekı kaygısuıın yersız olduğunu behrterek şu mesajı verdı "Biz Kürderin bağımsızhğının peşinde değiliz. Irak'ta federaL, demokratik \e parlamenter bir sistem içinde birtikte varbğunızı sürdürebiüriz. Bağımsız Kürdistan gerçekçi değü." Talabani, "Sahip olduğumuz özgüıiüğü konunak için gelecek Amerikan askerlerini Kürtier memnunlukla karşılar" dedı Kurtlenn Saddam Huseyın'ın saldınsma hedef olabıleceğı tehlıkesını kabul eden Talabani şunlan soyledı "Tehüke var. Ama Washington'daki çeşitii yetkililerle yapöğınuz görüşmelerde, Irak halkuu koruyacaklan sözünü wrdfler." Talabani, ABD yetkılılenyle yapılan goruşmelerde, Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'ın, Saddam Huseym'ı koltuğunda bıraktıklan ıçın eskı başkanlan eleştırdığını soyledı Talabani'ye gore Rumsfeld, "Bu kez işi yanda bırakmavacağız" dedı IKDP'den açıklama Ote yandan, Irak Kurdıstan Demokratik Partısı'nden (IKDP) ust duzey bu- yetkılı, Turkıye'nın Mesud Barzaninın geçışuıe ızın vermedığı haberlennı yalanladı Yetkılı şoyle konuştu "Barzani, ABD'ye gftmek üzere Tüıidye'den topraklannı kultanma izni istemedi. Kendisinin bu sevahat için Türkhe'nin pasaportuna da ihtiyaa yoktûr. Türkrye IKDP yonetkilerinin topraklan üzerinden yolcuhıklanyla HgiB olarak hiçbir istemi geri çevirmemiştir." Irak 'ın nukleer sılahJara sahıp olduğu ya da yakın bır zaman ıçınde olabıle- ceğı yonunde hıçbır kanıt bulunmadı- ğuıı vurguladı Hagel, "Bir savaşa gir- mek kola>dır ama çıkmasızordur. Ka- muoyu da tehükeieri bilmeHdir" dedı Baba Bush donemınde bır sure Dı- şışlen Bakanı olarak gore\ yapmış olan LawrenceEagleburger dun yaptığı açık- lamada. "Saddam Hüseyin'in parma- ğmın Idtie imha sflahlarnun tetiğinde ol- duğu kanıtianmadıkça operasv onu ne- den şimdi bürün müttefıklerimiz de karşıyken yapmakzorundaolduğumu- zu anlamıyonım" dedı Eskı Dışışlen Bakanı Henrj Kissinger da Irak'a ope- rasyon fıknne karşı çıkıyor Jjozuk para müzelik oldu Ydlardır uvgulanan yaptınnılar Irak ekonomisini çökerttL Yüksek enflasyon yüzünden dinar büyük değer yitirdi. Dinar o denü değersizieşti ki bozuk paralar da artık tedavülden kalkü. tki küçük kardeş, bir pazarverinde sergilenen eski bozuk paralan merakla inceiedL (Fotoğraf REUTERS) ABD bölgeye Patriot gönderiyor Dış Habeıier Servisi - ABD. Irak'a operasyon planlan çerçev esınde, Bağ- dat'ın olası balıstık fûze tehdıdıne karşı bolgeye en yenı model Patnot ha\ a sa\Tinma sıstemlen yerleştırme- ye başladığını açıkladı Fuze Savunma Komutanı Korgene- ral Ronak) Kadish, şımdıye kadar bol- geye, gelışmış Patnot modelı PAC-3 sıstemlennden 30 kadar gondenldığı- nı bıldırdı. ancak sıstemlenn nerede konuşlandınldığını soylemedı PAC- 3 sıstemlen, 16 hava savunma fiıze- sı atabılen bır fırlatıcı, radar. ateş kontrol ıstasyonu. guç kaynağı ve muhabere cıhazlanndan oluşuyor Lockheed Martın tarafindan üretı- len PAC-3'ler, Korfez Sa\aşf nda un kazanan eskı Patnot sıstemlenne oran- la daha ıyı ısabet oranına sahıp ve 7 katgenışbıralanıkoruyabılıyor Irak ordusunun elınde az sayıda, karadan karaya atılan orta menzıllı Scud balıs- tık füzelennın bulunduğu sanıhyor Mıllı Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu. dun yaptığı açıklama- da, Turkıye'ye bu konuda resmı bır bılgı venlmedığını, ancak ABD'nın Turkıye'de fuze kalkanı kuımuş ola- bıleceğını soyledı Silah denetimi Bağdattarafsız gödemd ıstiyor Dış Haberler Servisi - The Independent gazetesı, Irak'ın, tarafsız gozlemcılenn eşlık etmesı haluıde Bırleşmış Mılletler (BM) sılah denetçılennın donuşune ızuı vereceğuıı yazdı Ingılız gazetesı, dıplomatık kaynaklara dayanarak verdığı haberde, Iraklı >etkılılenn BM Genel Sekreten Kofî Annan'a bır mektup gonderdığı ve sılah denetçılennın gorevlennı casusluk gorevıne donuşrurmemelennı sağlamak uzere, aralannda tngılız dın adamlan, sendıkacılar ve gazetecılenn de yer aldığı tarafsız gozlemcılenn eşlık etmesı koşuluyla denetçılen kabul edeceğı belırtıldı Gazete, Irak'ın gozlemcılenn çoğunun AvTupalı obııasını ve BM'den ABD'nın heyetın oluşumunu veto etmesını engellemesını ıstedığını ve "sahte kMe imha tesislerinin bulunduğu'' savuıın Saddam Huseyin'ın rejunıne karşı Amenkan saldınsını haklı çıkarma bahanesı olarak kullanılmamasını talep ettığını de yazdı Irak geçen haftalarda, BM ıle sılah denetçılennın ulkeye donuşune ılışkın gorüşmelere başlamak ıstedığuıı bıldırmıştı Heyete izin yok Isveç ile PKK-HADEP gerginliği ANK.\RA (Cumhurivet Burosu) - Turkıye'nın, fsveçh bır grup parlamentenn Kuze> Irak'a geçışıne ızın v ermemesı ıkı ulke arasında gergınhğe neden oldu Isveçlı parlamenterlenn PKK-KADEK uyelen ıle goruşmeyı planladıklan, Ankara'run bu yuzden geçışe onay vermemekte ısrar erhğı kaydedıldı Dışışlen Bakanlığı dun Isveç'ın Ankara Buyukelçısı Anne Dismorr'u bakanlığa çağırarak "geçişin mümkün ohnayacağuu'' bıldırdı Parlamenterlenn taleplennın gen çevnhnesı karannda, ıstıhbarat bmmlennın Yeşıller Partısı uyesı parlamenterlenn PKK-KADEK ıle temasa geçmeyı planladıklannı ortaya çıkarmasının etkılı olduğu kaydedıldı Istıhbarat raporuna gore heyet, PKK ve KADEK'uı sıyasallaşma çabalanna destek veren ısunlerden oluşuyor Istıhbarata gore heyet once Suleymamye'ye geçmeyı, buradan Ranya'ya gıderek Meleto koyunde kalan "Mervan" kod adlı mılıtanla buluşup PKK-KADEK'ın Başkanlık Konseyı uyelen ıle bır araya gelmeyı planlıyordu ••*•-*••*• MARMARIS "Zamanın kejfedilmemiş kıyılanna açılan bu kapıyı siz de aralaym" AÇIK BÜFE HER ŞEY DAHÎL • Odalarda TV buzdolabı. klıma, telefon. saç kurutma makınesı • Gun bo>aı anımasyon - mını club • Açık ve kapalı yuzme havuzu • Su sporlan Rezervasyon 0252 476 70 24 Pbx Fax 0252 476 70 32 Irtıbat Nurav Ince Adres Turunç Beldesı Marmans 48470 E-maıl turune@ turuncotel com tr Tatılcilerın %10'u reklamla, %90'ı tavsıye ıle kendı otellerını bulurlar.. Restorant i Hma Ağaçlar,- sıklığından öenz göruntusumı çekemeöık Getm gönjn C lub Onem Antık Çağın adalet sağlık ve banş ıçın buluşma merkezı olan Oren de denıze "sıfır bınbır yıldıziı bır tatıl koyudur Homeros un dogum yen "Işıklar Sahılı'nde Dunyanın atmosfennde oksıjen oranı en yuksek ıkı noktasından bır olan Edremıt Korfezı'nde Zeytın Rıvıerasındadır Club Onentte Ege sıtılınde yapılmış 62 dubleks yapının her daıresı 2-4 veya 4-6 kışılık aıleler ıçın tasarlanmış ıçlennde duşWC ve telefon olan oüalardan oluşur Tum kapılar dev bır botanık bahçesıne açılır Bahçe brter ıncecık kumlu plaj başlar Ozjrluler ve engellıler ıçın tumüyle duzayak, ve/etaryenler ve dıabetkier ıçın sorunsuz tatıl Gunluk doktor veıtı 15 Temmuz • 8 Eylül2002 X/f/bişıYP 42 000 OOOTL, 0-12 yaş ücretsu, (3.)-4.-S -6 hşıler, 21000 000 TL Club Orient Holıda> Resort. Ören-Borhanıve Tel: 0.266.416 S3 S4 - 416 34 45 • Faı- 0 266.416 40 26 AntlkCağın Konveııtusu DrenJe yer alan Club Orieat uluslararası sanatcılarm. arkeologlann ve cevrecllefln aüBflmialeM club-onent com Okuflar bılır O hep vardı \ ıllarca suregelen dınlem.e alışkanlıgı 'ARTEMİS ÖREN TATİL KÖYU' MAVİBAYRAK ODULLU OZEL PLAJ •\rtemib Tatıl Kovu 30 000 m lıkbıralandadenızın hemenkıvibindakunılmu^tur 112standart odaveösuıt toplam232 vatak kapasıtesı pe\zaj düzenlemesıyle unlu rengarenk çıçeklenn koloı- lannı ya>dığı tatıl koyumuzde tum odalarda balkon dırekt teleton 3 kanal muzık javmı mmıbar T\ ve bazı odalarda klıma mevcuttur \\ış\en> vapmak btevenler mını çarşımızdan yararlanabıhrler Mını çım fiıtbol basketbol plaj \oleybolu »ahalan masatenisı tenıs ve bılardo ıdealbırola- nak sunuyor Çocuklar \rtemıs Tatıl Koyu nde oyuna ve eglenceje do>aeaklar Çocuk havuzu çımle kaplı ovun parkı van açık atan salonumuz onlara guvenlı \e neşelı ortam sunuvor Kahvaltı\eakşamvemeklenndetatılkovıimuzunaçıkbûfesı herzevkeuvgun Turkvedunva mutfağından zengın seçeneklerle karşınıza çıkıyor A la Carte Re^taurant Kafeterva Snack Bar ve Havuz Bar gûnun her saatı hızmetınızdedır ]>ı v e mutlu bır tatıl geçırmenız dılefı> le \ĞUSTOS 2002 Kışı başı YP 45 000 000 - TL 0-6 \aş ucretsız 7-12 \aş °o 50 mdınm ~ Günboyu Anımasvon" \rtemısÖrenHolıdayResort Oren Burhanıye Tel 0266416T'" I 6(pbxiFaks 02664163226 W eb Page »-»-« artemıs gen tr FETHnE ÇALIŞ'TA BLLL1NAJV HOTEL TAURUS ı* Denıze ya\a 8 dakıka, tS 250 m2 hanız. aynca çocuk havuzu, tS Sabah akşam açık bufe. oğlen tabldot. ıS Canlı muzK Yanm puıshon 22.000.000 Tam parbiyonltanrtımfijab)25.000.000 Ter (0252) 613 62 45 IKndı karn geçerhdır) Yenilmez Motel Bodrum Yalıkavak'ta Denıze sıfır, yuzrne havuzlu, restaurant + bar 1 kişi kahvaltı dahil 1&000.000 Tel: 0252 385 4C 55 Fax: 0252 385 40 13 T'RINCESS BODRUM • GÜVERCİNÜK TURKTYE Tel 02523745243 02523745693 Fax: 0252 374 50 93 Intemet adresımız. Hotel Pnncess Bodrum un tarıhı v e tunstıkguzellıklen>leıçıçe sanumıbır ortamda gulervuzlu personelı ûe sız mısafırlerumze her turlu korrfor ve^ırzmetrsunm GSM 05*25715552 • Buj-ukler ve kuçufcler ıçın jı n havuzljr • Darruk zevkınıze uvgun nıutrak • Tıtız serasıyle rtstoran ve bar • \nuk tanhe gunluk turkr • Eşsi2 kovkrdd ozel >ida gezınn • Her gun Cumhumet gazetenız bızder Bır kışı açık büfe tam pansi)on 30 000 TQO T T VILLA DATÇA APART HOTEL Turkıvenın en guzel \anmadasında sızlen beklıjor \ ılla Datça. denıze sıfır olup \Ia\ı Bavraklı plajı, buyuk \e kuçuk yuzme havuzu Havuz Iskele-Beach Barlan Nargıle Cafe'sı Fast-Food u Açık \e Kapalı restaurantlan Marketı Çocuk Bahçesi Kuaforu Plaı \olejbolu Jet-Skı v e dığer bütun etkınlıklerrvle Su Sporlan Kapalı Klımalı Check In Dısko'su. Açık Bufe sabah kahvalnsı \e akşam \emeklen ıle hem dınlenebılmenız hem eâlenebılmenız ıçın hızmetınızdedır Sız de VILLA DATÇA da bır tatılı hak ettığınızı duşunmüyor musunuz 0 O halde bızı hemen aravınız Vllla Datça'da Ağustos Fırsatı 1 Klsl YanmPanslyon 29000000-TL. Faatlanmcu A DI Dahud r KreJı Kartı Geçeriıdır Bu ılan ıle otelımıze gelen Cumhumvı Gazeıesı okurlanna ek o o5 mdınm 0-6 Yaj Lcretsız "-I2 Yaş \ 30 ındmmlıdır Bu kampanva 01 08 20<J2 tanhıne bdar geçerlıdır İSKELEVUH PK 6" DVTÇA MLGLA TLRKE't Tel -90(252 •|22T 2^ T l2352'İFaks -90(2>2) 7)219 i v\eb wwı» vılladattacomE-Vlaıl vılladatcajimrcom Natar - MedDOĞAL TEDAVİ, KAPUCA VE DİNLENME MERKEZİ Hastanıza sağlığı, size tatili sunuyoruz, Orman, deniz, doğa, sağlık bir arada • Doğal tedavıler. ağn \e zayıflama tedavılen ozon teda% ısı. akupunktur, matn\. ergoterapı, fıtoterapı, fızyoterapı, kozmetık • Açık ve kapalı kaplıca havuzu • \ uzme havuzu • Çocuk ha\wu • Hamam • Ozel aıle banyolan • Restoran • Bar • Denız serv ıslen ve turian • Guzelçamlı Mıllı Park plaj ve turian Tedavı olanlara konaklama r V25 mdınmlidır. 1 Kışı TP 37.500.000.-TL (KDV dahıldır) llaveYatak 25.0OO.0O0.-TL 0-6 \aş ucretsız, 7-12 >aş o o50 ındmmlıdır Otel mısafırlenne termal havoızlar \e yuzme havuzu ücretsızdır Telefon 0256 657 22 80-657 17 41 Fax 0256 657 18 68 e-maıl naturmedtg ttnet net tr http www narurmed net Adres Davutkov Mah Çınar Sk No 13-15 09470 Davutlar-Kuşadası 4YDIN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog