Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurryet i. ı t a p 1 a r ı MEKTÜPLAR (Azız Nesın - Salıha Scheınhardt) Saliha Scheinhardt ÇagPazaıbmaAŞ Türtocagı CaANo3941 (34334 [Cafcüogl.-lsanbJTel (212)5140196 Cumhuriyet ^ Cumhurryet k. f&fj> 1 a r ı / -^ T€sJimeNesriı#;:r' £ .. :•:*. A.r Cumhuriyet „ kitap kulübû 34334ıCagaloSh-lstanbulTel (212^140196 79. YIL SAYI: 28073 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ f1945-!991) 17 AĞUSTOS 2002 CUMARTESİ Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri'nde siyasiler gövde gösterisi yaptı Hoşgörünün başkentil'a b ü y ü k İlgİ 39. Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenlen, sıyasilenn gövde göstensine sahne oldu. Nevşehır'ın Hacıbektaş ılçesinde coşkulu bır kalabalık tarafından karşılanan CHP lideri Baykal. Hacı Bektaş'ın Anadolu solunun simgesi olduğunu vurgulayarak "Şımdi söylemlen gerçeğe dönüştürme zamanı. Eşıtlık ılkesine can ve ruh vr enp ayrımcılığı ortadan kaldırmalıyız" dedı. İSmaİI Cem gelmedİ Ece\ıt ve Baykal'm yanı sıra VTP, ANAP, DYP'den çok sayıda siyasetçi törenlere katıldı. Daha önce törenlere katılacağı açıklanan Cem'in son anda programını ıptal etmesi dıkkat çektı. Ecevıt "'Ale\ı Bektaşıliğın Tarihsel ve Toplumsal Boyutlan" konulu panelde "Alevılik ve Bektaşılik tarikat ve mezheplenn çok ötesinde bir ınanç ve kültür binkımidır" diye konuştu. Zaman tünelinden bugüne Kültür Bakanı Suat Çağlayan, büyük düşünce adamı Hacı Bektaş'ın zaman tünelinden bugüne uzanarak ınsanlığı aydınlatmaya devam ettığım vurguladı. Ilımlı Islamın simgesi olan Hacı Bektaş'ın dinı sömürmek isteyenlere karşı da bır güç olduğunu anlatan Çağlayan, "Hacı Bektaş'a her zamankınden daha çok ihtiyaç var" dedi. EBRU TOKTAR / SELAHATTtN ŞAHÎN'in haberi • 4. Sayfada n/iiii B u >•"" H a c ı Bek^S B a r ı S v e Dostiuk Ödülü'nü alan gaZetemiz yazarı ve imtiyaz sahibi İlhan Selçuk, "Bu ödiil benim için çok önemli. Hacıbektaş Anadolu'nun banş başkenti. Ancak Anadolu'da sa- \aş rüzgârları eserken bu ödülü alıjorum" dedi. İlhan Selçuk, ödülünü beledive me>danında vapılan anma programında Kültür Bakanı Suat Çağlayarfdan aldı. MArkası Sa. 8, Sü, 8'de BAR1Ş MESAJLARI Ey sahibi ÂşıkMahzuni % Her yıl bıraz daha sıradanlaşan bır zıyaretçı sayısının gözle görülür biçimde azaldığı törenlerde bu yıl siyasetçi sayısı ziyarete gelen Alevi yurttaşlann sayısına neredeyse eşittı. Beledive meydanında gerçekleştınlen açılış törenınde yıne dostiuk, banş ve hoşgörü mesajlan venldi. # Hacı Bektaş törenlerine her yıl katılan ve on binlerce can gibi konuk olarak gelen büyük ozan Mahzunı bu yıl ev sahibiydi. 17 Mayıs'ta Hakka yürüyen ve 19 Mayıs'ta Hacıbektaş'ta defhedılen Mahzuni Şenf, yattığı Çilehane Tepesi'nde, gelen on bınlen "Sefa geldinız canlar" diye karşıladı. MtYASE t L K M R ' u n notalan • 4. Sayfada Deniz Baykal ile Kemal Derviş, pazartesi günü buluşarak solda birleşme arayışlannı sürdürecek Yeni çağrı lıazırlığı CHP • CHP lideri Deniz Baykal'ın pazartesi günü Derviş'le yapacağı görüşmeden sonra birlik için yeni bir çağn yapabileceği, Başbakan Bülent Ecevit ve YTP lideri Ismail Cem'le de görüşebileceği öne sürülüyor. Baykal, dün de TDP Genel Başkanı Sema Pişkinsüt'ü aradı. Pişkinsüt, Deniz Baykal'ın kendisine "Güzel şeyler olacak" dediğini belirtti. ) YTP'den kopan Kemal Derviş'in bu aşamada "üniversiteye dönmeyeceği" netleşirken hangi partiye gireceği konusu henüz kesinleşmedi. Derviş'in CHP'yi "işaret ettiği", ancak önümüzdeki hafta yaşanacak gelişmelere göre karannı kesinleştireceği vurgulamyor. Baykal ile Derviş pazartesi günü bir araya gelerek "solda bütünleşme" arayışlannı sürdürecek. TÜREY KÖSE'nin haberi • 5. Sayfada Kiş Aiışveriş sepetindeyeni bir ürün isel gen testi Ivjllananlara aaha uzun ve sağlıklı bır yaşam vaat eden "Sen ve Genlerın" ısımlı kalıtım testı, kozmetık dukkânlarında dunya çapında ı'k kez reçetesız satışa sunuldu Test, 9 gen hakkında bılgı verryor ve sağlık oğutlerınde bulunuyor Boylece ilk kez kjşısel gen testı pıyasaya sunulmuş oldu Bılım ıse genetık aydınlanmanın tıp açısından gerçekte yararlı oiup olmadığını tartışıyor Otizm özgürlük deği farklı bir dünya Utızmle ılgılı br fest uygulansaydı, başa r ı oran mız ne olurdu? Şaşırtıa ama, bu sınavdan "geçen" 300 kışıden 1 kışı olurdu Dahası bunların buyuk bır çoğunluğu erkek bilım ınsanı olurdu Bvgin CumhUPtytfle birlikte. Bayinizden istemeyi unutmayın. CHP Güle Oynaya! # Derviş, 'solda bir- lık ıçın yoğun bir ça- ba larcadı Olmayınca kanrını verdi: "'CHP köllü bır partidır, an- cal 'Altıok'un çatısı altnda birleşme olabi- lır. " Derviş'ın kara- nya rahatlayan Bay- kal Hacıbektaş'a güle oyıaya gıttı... Ancak De\ış'hCHP.AKP rüsânnı durdura- maz'. Eğer sol kendi öztleştırisini yapsaydı, bumn'sol rüzaân' esffdi' HİKMET ÇITNKAYA'nın vaası B 5. Sayfada YTP Perdeyi Kapattı • Cem'in YTP'nın kurulması ve genel başkan olması sonrası kullandığı üslup. sol ittifaka karşı katı tutu- mu ve sağ isimlerin YTP'de toplanmaya başlaması Derviş'i YTP'den uzaklaştırdı. YTP'ye girmeye ha- zırlanan çok sayıda kişi, yelkenı yavaş ya- vaş CHP sulanna açı- yor. Gırmış olanlar ise, tam panikte. Bun- dan sonra, YTP'nin işı çok güç. YALÇIN DOGAJV'nın yazası • 77. Sayfada 7,5 buyuktuğundekı deprem hangi bölgelerı kaç şiddetinde etkileyecek. K a r a d e n i z Kenîertjurğai" ^ M a r m a r a D e n i z i Yeni deprem senaryosunun sonuçlarını açıklıyoruz istanbuVu bekleyen afet • 7.5 büyüklüğünde bir depremde, yeni senaryoya göre toplam 310 bin bina tam, ağır ve orta şiddette hasar görecek. Sadece binalann zaran 11 milyar dolar, ölü sayısı 35-40 bin arası... ORHAN BURSALI Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Usıcrtv Itfiuiisıci ^rnüüTde Deprem Mühendisi Prof. Erdik \e arkadaşlarının Amerikan Kı- llUbUr tlUillUSl /ılhaçınınkatkısıilehazırladıkları400sayfalık"İstanbulMetropolitanalanı- nın Deprem Riski Analizi" raporuna göre en büyük kayıplar yassı kadayıf bi- çiminde çökecek 5 bin kadar binada verilecek. Bina hasarlarının en yoğun yaşanacağı bölgeler: Niifus faz- lahğı nedeniyle şehrin güneybatı kısmında yer alan Eminönü. Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Bahçelievler, Küçükçekmeccnin güneyi ve Avcılar ilçeleri... Beyoğlu, Eyüp ve Bayrampaşada yüksek oranda hasar, Ka- dıköy, Maltepe ve Kartal gibi İstanbul'un güneydoğu yerleşim yerlerinin ise daha az hasar görmesi bekleniyor. Marmara'dan geçen ana fayın 4 parçasının da 7.5 büyüklüğünde bir depremle bir defada kınlması duru- munda Istanbul'da oluşacak hasann bir senaryosu yapıldı. 1995 yılmda- ki verilerle ilk îstanbul deprem se- naryosunu hazırlayan, Kandilli Ra- sathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü'nde deprem mühendisi Prof. Dr. Mustafa Erdik ve arkadaş- lan, Amerikan Kızılhaç'ının katkısı ve isteğı üzerıne ikınci bır senaryo hazırladılar. Son senaryo, bugüne ka- dar elde edılen bütün yerbilimsel ve- nler ile bina ve zemin durumlan üze- rine bulgular dıkkate alınarak hazır- landı. "îstanbul Metropolitan Bölge- sinde Deprem Risk Analizi" adını taşıyan rapor, lstanbul"un karşı kar- şıya bulunduğu riskleri bütünüyle or- taya koyuyor. Prof. Erdik, en kötü dıırum senar- yosunu hazırladıklannı. fayın bırden ve 4 segmentinin de birden kınlma- mArkasıSa.8,SiLl'de Depremzede yalnız kaldı Simgekız yara sanyor • 7. Sayfada Işıkara: Bedel ödedik I 7. Sayfada Sel mağduru ülke liderleri toplanıyor MArka Sayfada »RT.AJDOĞU'DA KTA-NET KOPACAK • 10. Sayfada GÖÇE KARŞl DEV R.\DAR • 11. Sayfada AUAN'CA KONUŞAN 3ELÇÎKALILAR AYAKLANDI M11. Sayfada G Î\R.\Y, DENlZLl'Yl RAHAT GEÇTI MSpor'da GUNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Yazanmız yıllık izninin bir bölümünü kullandığı için yazılanna ara vermiştir. Interpol Kaçaklara iade yolu • Interpol Daıre BaşkanJığı'mn, haklannda idam karan bulunan kaçaklann ıadesıne ılişkin çalışmalarını tamamladığı öğrenildı. Turkiye'de ölüm cezasının kaldınldığına ilişkın resmı belgeler ve haklannda ölüm cezası bulunanlann listesı 178 ülkeye gondenldı • 8. Sayfada Japonya Nasdaq'tan çekilme karan • New York BorsasT'nm teknolojı ağırlıkh menlcul kıymeteler piyasası Nasdaq, Japon Nasdaq'ı kapatacağını duyurdu. Japon borsalannın son 20 yıhn en düşük seviyelenne ınmesı nedeniyle bu karan alan Nasdaq'ın 45.3 mılyon dolar zarar edeceği tahmin edıliyor • 12. Sayfada Eğitimde yenilikf!) Lisede yükseköğretim GUNDEM MUSTAFA BALBAY # Meslek liselerinden yüksekokullara sınavsız geçiş yapan öğrencıler, YÖK'ün altyapıyı hazırlamaması nedeniyle lise binalannda eğıtim görecek. Öğrencıler, "meslek ve teknik lise binalannda, lise öğretmenlennden ders alarak'" yüksekokul mezunu olacak. • 8. Sayfada Siyasette Deprem... —17 Ağustos 1999'da yaşadtğımız buyuk deprem için kullanılan "unutma, unutturma" sözünün sade- ce sloganda kalmamasını, yaşama da geçmesını dı- leyelım; Ankara'ya, sıyasetteki depreme donelim... Ankara'da fay hattı seyyar oldugu ıçın surekli ge- zıyor, kırıldığı yerde ciddı hasarlara neden oluyor. Güçlü siyasete geçiş programı için yola çıkan Ke- mal Derviş'ın öncekı gün yaptığı açıklamalar, genel MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog