Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

-«6AĞUSTOS 2O02 CUMA CUMHURİYET SAYFA DEPREM ABDÜLCANBAZ TURHAN SELÇUK AllAH DEPÎ: $uİANN KM3BEAITIHDAKİ , KuBBEüf V£ 3öyiE t>£Pİ.ÛJ.DU. VE ALIAM VE AK^AM OLDu VE Ci CVMN - VE AÜAH . VE ALLAH I>EP>; Büyükşehir Belediye Başkanı Gürtuna, deprem için 1 milyon dolar aynlması gerektiğini belirtti îstanbul henüzhazırdeğil -JJü§nik: Depremin * ! 9 3. Tıldönümü tstanbul Haber Servisi - îstanbul Buyukşehır Belediye Başkanı AB Miifit Gürtuna, Istan- bul'un depreme hazır olduğunu soylemenın mumkun olmadığını belırterek "Finans ve hu- kuk desteğiyle birtikte yetki desteği de oJursa İs- tanbul bir yıl içinde depreme hazır ohır" dedı Gürtuna, Afet Koordınasyon Merkezı'nde (AKOM) yaptığı basın toplantısında, deprem oncesı, anı \ e sonrası hakkında yaptıklan çalış- malan dun bır basııı toplanhsı duzenleyerek an- lattı Çalışmalar kapsamında AKOM ıle Zemın ve Deprem tnceleme Mudurluğu'nun kuruldu- ğunu belırten Gürtuna, ılın trafığını ızleyen 16 kameranın afete yönelık olarak 100 kameraya çıkanlmasının hedeflendığını, 60 hehkopterpıs- h hazırlandığını ve bunun ılk aşamada 100'e çı- kanlacağıru kaydettı Gürtuna, bır yıl ıçınde Istanbul'da 4 unıversı- te ıle Deprem Master Planı 'nı hazırlayacaklan- nı da belırterek bu çalışmayla depremin vere- ceğı zaran en aza ındırmek ıçın uygulanacak ıl- ke ve esaslann, yetkı ve sorumluluklann belır- leneceğını söyledı 'Yasal sonımluluğumuz yok' Buyukşehır Beledıyesı olarak yasal sorumlu- luklan olmamasına karşın vıcdaiu sorumluluk- tstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı AliMüfıt Gürtuna, Afet Koordinasyon MerkezTnde duzenlediği basın toplanüsında depreme karşıhazuiık çalışmalan konusunda bttgiverdL lan gereğı depreme yonelık yapılması gereken- len gerçekleştırdıklennı belirtti Buyukşehır Beledıyesf nın depreme hazır ol- duğunu, ancak îstanbul 'un depreme hazır oldu- ğunu soylemenın mümkun olmadığını ıfade eden Gürtuna, "Bir mihar dolar fstanbul'a ay- rdnuş oteaydı, şimdrve kadar İstanbul'un prob- lemi brtmiş ohınhT dedı Japon Uluslararası tşbırlığı Ajansı (JIKA) ıle Mıkro Bölgeleme, Afet Önleme ve Azaltma Te- mel Planı çalışmasuıı yuruttuklennı ve arazı ça- hşmalan tamarnlanan planın raporlama çahşma- lannrn etam ayında tamamlanarak açıklanaca- ğını belırten Gürtuna şoyle konuştu "Yangm, ulaşnn, nüfus yoğunluğu gibi 250 ayn yaklaşım- la fstanbuTu inceleyen bu çabşma fle manalle bazmda rûm altyapılarda ve üstyapılarda mey- dana gelecek hasar miktarian tespitedilecck. Sı- vılaşma. zenün büyutme. sondaj, jeotojik yapı, zemin ve kaya ortamlannm dağümu, ivme, sis- mik hız, bir milyon yapı tipinin dağümu dikka- te afanarak SüKri'den Tuzla'ya kadar mahaDe ba- zmda muhtemel bir depremde ifin ne haJe gele- ceğini önceden tespit ederek can \e mal kayıpla- nna karşı tedbir alma imkânlan ortaya konula- cak.Buçahsma,tstanbcl'unröntgeniniçekenbir çabşma olacak." Çalışmalann eylul ayı sonun- da tamamlanacağını belırten Başkan Gürtuna, sonuç raporlannın ınternet aracılığıyla yurttaş- lara sunulacağıru anJath Zemın Etutlen Araştırma Merkezı Muduru Mahmut Baş da hazırlanan jeolojık hantalarla yurttaşlann oturdukJan bolgenın zemrn yapısı- nı ve nskJennı oğrenebılecekJennı ıfade ettı Baş daha sonra bır basın mensubunun evının ad- resıru alarak ınternetten evuı zemın yapısıyla ıl- gıh bılgı verdı ALÎ YARDIMCISICAFER AKYÜZ: Afet trilyo için 200 n harcandı tSTANBUL (AA) - îstanbul Valılığı Afet Yonetım Merkezı Başkanı ve îstanbul Valı Yardımcısı An" Cafer Akyüz, 17 Ağustos depremınden sonra afet ıçın ılde 200 tnlyon lıranın uzennde bır harcama yapıldığını soyledı. Akyuz, 17 Ağustos depremınde ılde bulunan 13 bın 500 kamu bınasından 1355'uıın az, orta ve ağır hasar gorduğunu anımsattı Akyuz, ağır hasarlı olan ve yıkılmasına karar venlenlenn yıkıldığını. orta ve hafıf hasarlı bınalann ıse onanldığını ıfade ederek bunlar ıçm harcanan paranın 40 tnlyon lırayı bulduğunu soyledı Hak sahıbı vatandaşlann konutlan ıçın 27 2 tnlyon lıralık harcama yapıldığını, aynca vatandaşlara 5 tnlyon lıraya yakın da nakıt para yardımında bulunulduğunu vurgulayan Akyuz, "Büyük felaketin ardından ilde harcanan para 200 trihyonu aşö" dedı Akyuz, hastanelenn olası bır depremden hasar gormemelen ıçın rehabılıte çalışmalannm devam ettığını. takvıye gerektıren dığer kamu bınalannın Al Cafer Akjnz guçlendınlmesı ıçın de ılgılı bakanlıklann uyanldığını anlatarak şoyle krauştu "VaKKk olarak Depreme hazınz' demivonız ama. devamlı hazırüklanmızı guncelleştirtyoruz. Gerekh' fınansman desteğini İl Ozel İdaresi'nden sağlrvoruz. Şu anda ödenek sorunumuz yok." Bmalann boşalfalması _ _ ^ ^ Alı Cafer Akyuz, Japonya Uluslararası Işbırlığı Aıansı (JIKA) ıle îstanbul Buyukşehır Bcledıyesı'nın ortaklaşa yuruttuğu "tstanbul İS Sismik Mikrobölgeleme Dahil Afet Önleme / AzaJtma Temel Planı Üzerine Çanşması''run devam etngını ve projenın Ocak 2003'te tamamlanacağını bıidırdı Bu projenın tamamlanmasıyla bırhkte dc let yetkılılennın olaya mudahale edeceğını aııatan Ak>oxz, "O zaman ucuz kredi fle vatandaşlann mekânlanndan nakti gündeme gdecek. Oturulması riskli bolgeler tamamen bojalhlacak. Lcuz kredi ile belki de sıfır kredi fle vsandaşa konut edindirilecek" dıye konuştu Alı dfer Akyuz, 17 Ağustos depremı oncesı arama- kırtarma konusunda eğıtımlı 300 kışının buunduğunu anımsatarak şu anda bu rakamın 9 bıre yakJaştığını bıidırdı ««UINveÇOCUK MERKEZI 17 Ağustos ve 12 Kasım 'ınpsikolojik etkileriyeni yeni ortaya çıhnaya başladı « Çocuklar için relıabilite meıkezî BOLU (AA) - Bohı'da depremde psikolojik travTna>a maruz kaian depremzede çocuklar, 3 yıldır Rehberfik ve AraşOrma Merkezı'nde rehabüite ediîrvor. Rehbeıük ve Araşürma Merkezi Müdürü Bahadır Ozgüler, yaşanan fld depremden sonra 10 bin depremzede çocuğun üzerinde depremin etkfleriyle ilgili araşürma yaptıklannj söviedi 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerini vaşavan çocuklarda depremin etküerinin yeni yeni ortaya çıkbğnu beiirten Bahadır Özgükr, şunlan söyledL "Çocuklann hafizalan, yaşadıklan kötü anm fotoğrafinı çeker, biünç dışına atar ve o olaya iüşkin en küçük bir tekrarda yine unutulan bütün travma etkileri ortaya çıkar. Yapöğımız çahşma sonrasuıda depremin etkflerinin, ögrencilerde ve özeDikle kız çocuklannda korku, ders başansmda düşüş, uv ku bozukluğu, arkadaş çevresiyle mıımsuzhık ve kapab yer korkusu olarak depremîerden 1 yıl sonra ortaya çıküğnu tespit ettik." Bahadır Özgüler, üç senedir depremde psikolojik travmaya maruz kalan öğrenciler, öğretmenler ve öğrenci veiilerme yöneök psiko sos>al destek eğhmıi verdflderini benrterek "Eğitime katdanlan ruhen ryileştirdikten sonra eski yaşanü ve ortamlanna sokuvoruz. Bu aşamada depremin üzerlerindeld kötü etkflerini azâltmava çahşıyoruz'' dedi Özgüler, Bolu'da görev yapan 10 kişilik rehabiMtasyon eldbinin, UMCEF ve \tilu Eğitim Bakanhğı'nnı çabşmasıyla psiko- sosyal damşmanbk, grup damşmanbğı, psiko-eğitim ve snuf içi mudahale konulannda eğitim aldıklannı beürtti. Özgüler, eğitimlerini tamamlayan öğretmen \e uzman psikologlardan ohışan ekibin depremin psikolojik travma etkflerinin ortaya çıkûğı çocuklar üzerinde rehabihtasyoa — ^ çahşmalan yaptığuu kaydederek u Bu kapsamda, depremzede çocuklarda görülen korkular neredeyse tamamen ortadan kalkti. Çocuklann ders başansı yüksddi" dedi Özgüler, depremden sonra kurulan rehabilitasyon merkezinin, Karaçayur'da yaklaşık 1500 depremzedenin yaşadığı prefabrik alanda ücretsiz otarak hizmet vermeye devam ettigini büdirdi. (Fotoğraf AA) DÜZYAZI ORHAN BtRGİT Evli Evine... Kemal Derviş, ıstedığı kadar lyı nıyetle yola çık- mış olsun Polıtıkada yakın geçmışte yaşanan de- neyımlerı olmamış sayarak solu bırleştırmek ama- cıyla başlattığı gınşımın, 15 Ağustos 2002 gunu oğ- le saatlerınde sergıledığı manzara, kaostur; kav- ganın daha hızlanarak sureceğının ışaretıdır Derviş, tıpkı o masallara başlarken soylendığı gı- bı "azgıtmış, uzgıtmış ve bır de arkasına bakmış- tır kı, bır arpa boyu yol gıtmemıştır" öyle olacağını, kendısı ıle bırlıkte bu bırleşme ya da butunleşme denemesı ıçın yola çıkan troyka- nın otekı ıkı başı bılmıyor muydu7 Bılmış olsalar, CHP Genel Başkanı'nın oncekı gun kucaklama gorevıne hazır olduğunu bıldırdığı Derviş, Cem ve arkadaşları, dun oğle saatlerınde Hacıbektaş oto- busundekı yerlennı almalan ıçın sadece 360 da- kıkalık bırduşunme ultımatomu vermesını bekler- ler mıydı9 Murat Karayalçın, CHP Genel Başkanı'nın ne- dense toplumun bır kesımını fazlasıyla heyecan- landıran çağnsı ıçın en gerçekçı teşhısı yapıyor ve "Bırıttıfakdeğıl, ıltıhak onerısıdır Kesınlıkle tuzak kurulmamalı, utme utulme kaygısı ıle goruşme masasına oturulmamalıdır" derken, Kemal Der- vış'ten farklı olarak damdan duşmuş bır adamın tecrubesını konuşturuyor Benzer bır soylemı YTP Merkez Yurutme Kuru- lu'nun Karayalçın'dan farklı olarak Baykal ın ul- tımatomunun duyulmasından sonra açıklaması ıse bu bırleşme serguzeştıne son noktayı koyuyor. YTP'lıler, CHP Genel Başkanı'nı "geçmıştenbu yana çevresındekı tum bınkımlen bozup parçala- yan" bır kımse olarak suçlamakla da yetınmıyor- lar Adını vermeden Baykal ıçın, "klasık, eskımış, taktık amaçlı soylemlenn sahıbı" tanımını yakıştı- nyor, hıç kımsenın onun soyledıklerıne ınanma- ması, guvenmemesını oğutluyorlar Şımdı herkes, kendı belleklennden yakın geç- mışe bırer pencere açarak aynı Kemal Dervış'ın Tur- kıye'de sıyasal belırsızlık olduğunu soyleyerek bır erken seçım ıçın funyeyı çektığı gunlen hatırlama- lıdır Bütünleşmek için parçalamak! Otanhlerde, bınsı ustelıkTBMM'nın en çoksan- dalyesıne sahıp olan, otekısı ıse parlamento dışın- da olmakla bırlıkte kamuoyunda yukselen bır çız- gısı olan ıkı sol partı vardı Çekılmış funyenın ateşledığı fıtılın, DSP grubun- da Ecevit'e yonelık darbeyı gerçekleştıremeyın- ce, grubu nasıl ortadan bolduğunu Dervış, hıç he- saba katmamış gorunerek "Zaman şımdı solun bu- tunleşmesı zamanıdır" dıye sahnenın onune çık- madı mı'? Attığı her adımda, oncelıkle buyuk sermayenın, ış çevrelennın nabzını yoklamayı ıhmal etmedı LJ- beral sol adını verdığı utopyanın sınırları, Süley- man Demirel'ın YTP'den umudunu keserek kur- durttuğu DTP'yı de ıçıne alacak bıçımde, Bülent Eczacıbaşı'lı, Tuncay Özilhan'lı, ANAP'ın bu- gunku çızgısıne başkaldırmış ama ıvmesını öza- lızmden aldığını ınkâr etmemek ıçın kendısını su- reklı "an hareketı" olarak tanımlayan Kemal Köp- rülü ve arkadaşlarından oluşan bır halıtaydı. Derviş, ancak yolun sonuna doğru, ışçı konfe- derasyonlannın başkanlanndan da goruş ısteme gereğını duydu ve son sozunu de nasıl bır rastlan- tı ıse Denız Baykal'ın ultımatomunda verdığı muh- letın bıtımı olan saat 17 00 ıçın soylemeyı uygun gordu DSP'yı sandığa gommek amacı ıle başlatılan solda sozde butunleşme hareketı oylece doğma- dan olmuş olacak Şımdı artık herkes o masalın sonunda soylendığı gıbı, evlı evıne, koylu koyune dıye, yol ayrımını daha da genışleterek uzun yu- ruyuşlerını surdurecek Baykal, SHP ve YTP'nın ılerı surduğu gıbı, "bı- nkımlen bozma yanlısı" ya da "utme kaygısı" ıle yola çıkan bınsı olabılır lyı de YTP lıden ve kurmaylannın tıpkı Kemal Der- viş gıbı, sıyaset bılımınden ne kadar uzakta, bırer acemı olduklarını dune kadar ızledıklerı stratejıler belgelemedı mı'? Öyle olmamış olsaydı Ismaıl Cem, Denız Bay- kal'ın Hacıbektaş'a CHP otobusu ıle gıdelım çağ- nsının altındakı yapmacık maskesını ındınp ger- çek amacını ortaya çıkarmak ıçın derhal yanıt ve- nr, "Hay hay, CHP otobusu ıle hep bırlıkte buyûk hunkânn yanına gıdelım Ama donuşu de Anka- ra'ya YTP otobusu ıle yapalım" deyıverırdı Faks: 0212- 677 07 62 obirgrttae-kolay.net KÜLTUK • SANAT Sinema TEK K A D I K Ö Y CaferağaMah Sakız Gûlü Sok No 29Bahanye-Kadıköy Tel 0216 3460141 HERKES KENDİ KEDİSİNİ ARAR "Chacun Cherche Son Chaf YALNIZLIĞIN TARİFİ OLMAZ SEYİRCİLERİMİZE TEŞEKKÜR EOERİZ YOĞUN İSTEK OZERİNE 2. HAFTA 4.000.000 TL. lndirinıli: 3.000.000 R. Yönetmen -Senaryo: Cednc föapısch Oyuncutaf- Garance Clavei Snedlne Souafem OlıverPy Renee le Casm GörOntO Ydnetmeni. Benoıt Delhomme Sanat Y&netmenl- Françoıs Emmanueli Turkıye Gazetecıtec Cemıyetı'nın yayınladığı gûnluk Bizim Cazete Ulke sorunlanna ılışkın rapoHanyla, araştırmalanyla, koşe yaalanyla, tarafsız haberlenyle sıvıl loplumlann gazetea Duzenlı okumak ıçın abone olun. Tel: 0.212.51108 75
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog