Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

1«5 AGUSTOS 2002 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER ÇYDO'den solda bjrtik çağnsı • İstanbul Haber Servisi - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr. Tûrkan Saylan. "4 Kasımda Türkiye"yi yeni bir kaosa teslim etmemek için" Başbakan ve DSP Genel Başkanı Bülent Ecevıt, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. TDP Genel Başkanı Sema Pişkinsüt. shasi çalışmalannı sürdüren eski Devlet Bakanı Kemal Derviş. SHP Genel Başkanı Murat Kara>alçın ile YTP Genel Başkanı Ismail Cem'ı bırlikte hareket etmeye çağırdı. Saylan. "Yurttaşlık bilincine sahıp. çağdaş insanlann ve partilerin. farklılıklannı bir kenara koyup ortak paydada birleşmelerinin, geleceği gören ve aklını kullanabilen \ r atandaşlar olarak en doğru çözüm olduğu kanısındayız" dedi. Sandıktan kaçana 5 milyon ceza • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) milletvekili genel seçimine ilişkin çalışmalannı sürdürüyor. 3 Kasım milletvekili genel seçiminde bağımsız aday olacaklar. 309 milyon 700 büı lira teminat yatıracaklar. Seçimlerde mazeretsiz olarak oy kullanmayanlar da 5 milyon lira ceza ödeyecek. Seçimlerde mükerrer oy kullanımım önlemek için Hindistan'dan 150 bin şişe çıkmaz mürekkep ithal edilmesi için Deviet Malzeme Ofisi görevlendirilirken karşılığında 150 bin dolar ödeneceği kaydedildi. TSK'denAvrapa'ya teröpsitemi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Arnavutluk'un Afganistan'da görevli uluslararası güvenlik destek gücü ISAF'ye katılması nedeniyle düzenlenen uğurlama töreninde konuşan 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yılmaz, çeşitli Avrupa ülkelerinin, bazı terör örgütlerinin isim değişikliğiyle varlıkJarını sürdürme çabalanna dolaylı destek verdiklerini söyledi. Bu ülkelerin terör örgütleri listesini güncelleştirme konusunda "'ayak sürümeleruT, terörle global anlamda mücadele konusundaki samimiyetsizliklerini ortaya koyduğunu belirten Yılmaz. "Bu tür yaklaşımlar yanlıştır, tehlikelidir ve her şeyden önemlisi terör örgütlerini cesaretlendirir" dedi. TGC, milletvekili adayını kınadı • İstanbul Haber Servisi - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Orhan Erinç, Yeni Gebze gazetesini basarak gazetenin sahibi ve yönetmeni Ismail Kahraman"ı tartaklayan milletvekili aday adayı Harun Demirkaya'yı kınadı. Erinç, olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bir demokrasi platformuna dönüşmesi gereken seçim dönemini kaba kuvvet ve saldırganlıkla karartmaya kalkışan aday adayını kınıyorum. Şikâyeti varsa yasal yollara başvurması gereken bir siyasetçinin, kaba kuvvetle hak arama yanlışına düşmesi, ülkemizin geleceği açısından düşündürücüdür" dedi. Başesgioğlu bugün aynlacak. Küskünler seçilecek parti anyor. Saygın AKP'yle temasta ANAP'ta istifalar yoldaEMÎNE KAPLAN ANKARA-ANAP, istifalar nedeniy- le sıkıntıh günler geçiriyor. YTP"ye ka- tılan Rıfat Serdaroğju ve tbrahim Gür- dal' ın ardından bugün de AKP" ye geç- mesi beklenen Murat Başesgioğlu ıstı- fa edecek. Küskün milletveldllerinın di- ğer partilerden yer arayışı içinde olduk- lan belirtilirken DYP kökenli Işılay Say- gm'ın da AKP ile temasta olduğu kay- dedildi. ANAP'ın liderliğini isteyen Er- kan Mumcu ekibinde ise bölünme ol- duğu vurgulandı. ANAP yöneticileri, "Nehir geçilirken at değiştirumez" ya- nıtıııı verdikleri Mumcu'nun siyasi ge- lecek arayan kişiler tarafindan kullanıl- dığını belirttiler. ANAP'ta ıstifa furyası sürüyor. Ser- • Yılmaz'dan genel başkanlığı isteyen Erkan Mumcu'nun ekibinde bölünme olduğu vurgulandı. Bir süredir Mumcu ekibiyle hareket eden Başesgioğlu'nun AKP'ye katılması bekleniyor. ANAP yöneticileri "Nehir geçilirken at değiştirilmez" yanıtını verdikleri Mumcu'nun, siyasi gelecek arayan kişiler tarafindan kullanıldığını belirttiler. daroğlu ve Gürdal'm ardından bugün de Murat Başesgioğlu ANAP'tan aynla- cak. Bir süredir Mumcu ekibiyle hare- ket eden ve toplantılanna katılan Başes- gioğlu'nun AKP'ye katılması bekleni- yor. ANAP lideri Mesut Yılmaz, parti- sinin başkanlık divam toplantısında Ba- şesgioğlu ile görüştüğünü belirterek "Bugüne kadar partide birçok sorum- hıluk üstlenen bir arkadaşa ne diyebuir- dnn" dedi. Parti içinde eski Cumhurbaşkanı Sü- leyman DemireTe yakınlığıyla bilinen DYP kökenli milletvekilleri ile parti ıçindekı küskünlerin de istifa edebile- ceklen behrtüdi. DYP kökenli CemalÖz- bflen, istifa etmeyi düşünmediğini açık- larken Işılay Saygın'ın AKP ile temas- ta olduğu ileri sürüldü. Edirne Millet- vekili Evren Bulut'un ıse istifa etmek için Demirel'den işaret beklediği kay- dedildi. Parti içinde küskünler arasında yer alan BülentAkarcah, Burhan İsen, Ata- ullah Hamkfi, Ühan Aküzüm. Yücel Seç- kiner, Veysel Atasoy ve Işm Çelebinin ÇİZMEDEN YUKARI MUSAKART adlan da istifa edecek milletvekilleri arasında geçiyor. Akarcalı, konuyla il- gili sorulara "Çeşme'de, ailemle birtik- teyim. Bu konuda hiçbir yonını yapma- yacağun" demekle yetinirken Veysel Atasoy, "Şu safhada istifayı düşünmü- yorum" diye konuştu. Kamran tnan, İvlehmet An BikLŞadanTuzcu ve Meh- met Güneş'in de aday olmayı düşün- mediği kaydedildi. Güneş, "Partiden istifa etme>eceğim, ama aday da otana- yacağım. Bir süre durieneceğun" dedi. Mumcu ve ekibl 1-2 gün lclnde karar verecek Yılmaz'dan genel başkanlığı kendisi- ne bırakmasını isteyen Erkan Mumcu, ekibindeki milletvekilleriyle değerlen- dirmesini sürdürüyor. Yıl- maz'ın başkanlık divanında yer vermediği Hasan Özyer, hafta sonuna kadar karar ve- receklerini söyledi. Mumcu'ya yakın bazı isimler ise son ge- lişmelerden sonra Mumcu'dan uzaklaştı. Bu isimler arasmda eski ANAP Genel Başkan Yar- dımcısı Mehmet Çakar ile Nesrin Nas da bulunuyor. Doğrudan destek vermemesi- ne karşın Mumcu'nunyakın ar- kadaşlan arasında yer alan Nas, bu dönemde tatile çıkmayı ter- cih etti. Mumcu-Yılmaz saflaş- masında renk vermeyen bazı yöneticilerin ise son dönemde Mumcu aleyhinde konuşmaya başlamalan dikkat çekti. Erken öten horozun bası keslllr' Yılmaz'a "Genel başkann- ğıbanabırak, olağanüstü kong- reye gjdelim" dıyen Mum- cu'ya parti yöneticilerinden "Nehir geçilirken at değiştiril- mez" yanıtı geldi. ANAP kur- maylan, "Erken öten horu- zun başı kesflir. Mumcu, daha çok genç ve siyasi tecrübesi yok. Eğer biraz daha bekle- seydi farklı olabilirdi. Zaten genelbaşkanıncumhurbaşka- nı oimak gibi bir hedefi var. O cumhurbaşkanı, Mumcu da gendbaşkan ohırdu.Ama sab- redemedL Çevresindeki bazı kişiler siyasi gelecekleri için onu kullanrvor" dediler. Cem 'Yolumuza devam ediyoruz' açıklaması yaparken partiden istifalar olabileceği belirtildi YTPde Kemal Derviş şokııANKARA(CumhurrvctBürosu)-Ke- mal Derviş'in partilerine katılmaması ve CHP'yi işaret etmesi, Yeni Türkiye Partisi'nde (YTP) şok etkısı yarara. YTP lideri tsmaflCem, Derviş'in partilerine katılmama karannın ardından "Yblu- muza devam ediyoruz" açıklamasını yapmaklayetindi. YTP Genel Sekreter Yarduncısı Metin Şahin, "CHP'ye gide- bflir, hayırh olsun ama bizden kopma gerekçeleri çok yakışıksız. kınryoruz. En azından bir a> dır süren birtikteliğimize saygıh olmahydı'' dedi. Derviş ın kara- nnı açıklamasınm ardından YTP'den önemli ölçüde istifalar olabileceğine dikkat çekildi. CHP liden Deniz Baykal'ın öncekı gün yaptığı bütünleşme çağnsının ardın- dan gece boyu yoğun bir trafik yaşan- dı. Derviş bu çağnyı olumlu karşdarken YTP'den olumsuz yanıt geldi. Bunun üzerine gece boyu yapılan görüşmeler- de Cem ve Baykal'm dönüşümlü lider- liğinden her iki genel başkanın özveri- de bulunarak Derviş'e yol vermesine dek çeşitli formüllerin gündeme geldi- ği haberleri yayıldı. YTP MYK adına dün öğle saatlerinde yapılan açıklamada, knmemefafc YTPhareketCem-Ozkan- Derviş'in birfikte aktağı kararla yola çık- nuşür. Saym Derviş'inbazı arayışlan ne- deniyte bugüne kadar kaufamı benüz ger- çekteşmemiştir. Biz, başlangıçtaki sözü- mözünarkasmdayiz.HalkımızwniTür- kiye'yibenimsemiştir. YTP,karart bir şe- K emal Derviş'in partilerine katılmaması ve CHP'yi işaret etmesi YTP'de moralleri bozdu. Genel Sekreter Yardımcısı Şahin, Derviş'in karan üzerine "Müthiş üzüldük. Yakışuramadık" dedi. Cem ve Özkan'a atfen basuıda yer alan haberlerin gerçek dışı olduğu vurgula- narak şu görüşlere yer verildi: "Geç- mişten bu yanaçevresindekitüm birikim- leri bozup parçalayanlann herseçim ön- cesi gündeme getirdikleri ktasik,eskimiş vetaknlcamaçfabirkşmesöyiemlerinehiç kimsenin inanması veyagfivenmesi hek- kfldeiktidar yürüyüşünü sûrdürmekte- dir. 3 Kasım seçimine kendi partisi ve künfiği ile karjlacakrjr." YTP'nin açıklaması, Derviş ile iple- rin koptuğunu ortaya koydu. tyimser YTP liler dün "Pofitikayı brakıp üraver- ateyedönecek" beklentisi içine girerken karann açıklanması moralleri bozdu. Parti yöneticileri ve milletvekilleri ge- nel merkez binasuıda bir araya gelerek değerlendirme yaptı. Derviş'in Baykal ile anlaştığı, son günlerde yaşananlann "danışıldı'' olduğu değerlendirmesi ya- pıldı. Bu saatlerde. Derviş'e yakınlığıy- la bilinen Celal Doğan, "Derviş'in siya- sete girmeyeceği'' izlenimi edindiğini açıkladı. Kulislerde, Derviş'in siyasete girmesi için büyük çaba gösteren Mar- dın Milletvekili Mustafa Kemal Tuğ- maner'in istifa edebileceği bildirildı. Metin Şahin, Derviş'in 5-6 ay önceye- ni oluşumu telaffuz ettiğini, Cem ve Öz- kan'la birlikte yola çıkhğını anımsata- rak, "Görüşmelerinden sonuç alamadry- sa kabahaöisi nicin YTP oisun. Kendi bütünMiğunüsağlayamamışobn CHP,sol- da biıüği naal sagjavacak? YTP'den a\- nbnakiçin gerekçe anyordu. Açıklama- larmı kınıyor ve j-adırgıyorunr dedi. IRMIKI A\T)IN ENGİN aenging doruk.net.tr Haydi buyrun da bir siyaset yazısı döktürün bakalım. Kararsız mı, sabırlı mı oldu- ğunu tam da kestiremediğim Kemat Derviş siyasete nere- de devam edeceğini, ya da siyasete devam edıp etme- yeceğini bugün (Perşembe) saat 17'de açıklayacak. Oysa bu yazıyı saat 16'da yazıişle- ri masasına teslim etmezsem, o odadakı zat-ı şerıfler anın- da su koyverirler. Onlarla da- laşmaktansa bükü... Neyse. Tutup siyaset dışı bir yazı yazmaya kalksam, yazıişle- rindeki o zat-ı şerifler yine su koyverecekler; "Abi, o köşe sana güncel olaylar üstüne yaz diye verilmedi mi? Şimdi çiçeğin böceğin, denizin, ada- çayının, karadut dondurma- sıntrt, martt çtğttğtnm, istavrit tavanın, mezgit buğulama- nın, zargana çirozunun sırası mı" diyecekler. Ne yazık ki haklı da olacak- lar. Kendinizden pay bıçin. Şu ağustos sıcağında sanki ken- diniz siyasetten başka bir şey mi konuşuyorsunuz? Ayrıca Beş Parmak ve Bir Yumruk zaten Derviş'in birkaç saat sonra yapacağı açıklamanın da çok büyük bir anlamı kal- madı. Olsa olsa Derviş'in si- yasete hangi partinin (CHPya da YTP) çatısı altında devam edeceğini öğreneceğiz. Ama bu artık çok önemli ol- mayacak. Önceki akşamki başdöndürücü Derviş trafiği- nın ardından bu sabah CHP'den ve YTP'den gelen "tutum açıklamaları" seçim ıttifakı bebeğinin doğmadan öldüğünü ortaya koydu. Bu satırlaryazılırken Deniz Baykal etkili sesiyle ekranlar- da konuşuyor; akşama Hacı- bektaş ilçesine gidecek CHP otobüsünü bir metafor olarak kullanıyor ve "CHP otobüsü bu akşam 5'te hareket ede- cektir. Yerleriniz ayrılmıştır. Geliniz CHP otobüsüne bini- niz" diye kostaklanıyordu. Aynı dakikalarda YTP, ben- zer bir kostaklanmayla "Se- çimlere kendi partimizle ve kimliğimizle gireceğiz" diyor; SHP lideri Murat Karayalçın ise haklı bir eleştiri yapıyor, Baykal'ı yanıtlıyor, "Bunaitti- fak değil iltihak çağnsı denir" diyordu. Yani... Sosyal demokratlar bir kez daha en iyi bildikleri işi yaptı- lar; bir kez daha parçalanma- yı ve parça buçuk kalmayı ba- şardılar. Elbirliği ile seçim ittifakı de- nen bebegi ana rahmindey- ken, yani doğmadan boğdu- lar. Sosyal demokrat elebaşı- lar şimdi önümüze "mazeret tezkereleri" koyacaklar. Firak- tı dil cambaztıktan ite kendite- rinin neden "çok haklı ve hep haklı"olduklannı, "ötekiler"\n ise neden "çok haksız ve hep haksız" olduklarınıbizeanla- tacaklar. Biz de yutacağız; ardından da sövüp saymamak için yut- kunacagız. ••• Eh, bu saatten sonra önü- müzdeki günlere ilişkin falcılık yapmak zor da değil, sakın- caiı da... Bir kere medyada zaten ufak- tan ufaktan başlamış olan "Yav, bu AKP ile de olur belki bu iş- ler. Hem zaten onlar şeriatçı değiller ki. Dindar demokrat onlar..." muhabbeti hız kaza- nacak. "Milletle devletin banş- ması" başlığı altında epey ge- yik muhabbeti dinleyecek ve okuyacağız... Dahası, "sosyal liberalsen- tez" şöyle dursun "sosyal de- mokrat bir seçim ittifakı"n\ bi- le elde edemeyen büyük ser- maye de ufaktan ufaktan AKP ile arayı düzettme manevrala- rına başlayacak... AKP'li bir iktidarı rüyasında görünce korkudan dudağı uçuklayanlar ise bütün umut- lannı 80'lik (yoksa 90'lık mıy- dı?) mollabaşı Erbakan'a bağ- layacaklar. Erbakan meydan- lara çıkıp AKP'nin önünü ke- serse, Saadet Partisi sanılan- dan çok oy toplayıp AKP'nin birinci parti olma düşlerini su- ya düşürürse, laik devtetimiz ve o devlete tapanlanmız Erba- kan'ı demokrasi kahramanı, laiklik mücahidi ilan ederlerse şaşmayın. Ne kaldı geriye? Sosyal de- mokratlar mı? Geçiniz. Beş parmağı sımsıkı birleş- tirirseniz, ona artık "beş tane parmak" denmez, yumruk de- nir. Beş parmağını yumruklaş- tıramayanlar şimdi yiyecekle- ri seçim yumruğunun hesabı- nı yapsınlar... Kaza ile barajı aşarlarsa bu- nun bir seçim zaferi olduğuna bîzi inandırmaya çabatasınlar... Bu yazı da burada bitsin. Ben alışkanlıklarımı bozup te- levizyonun başına gidiyorum. Birazdan Derviş kararını açık- layacak. Karan bir merak ediyorum, bir merak ediyorum ki, deme- yin gitsin!.. POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA YTP'nin Şansı Azalıyor... Deniz Baykal, birleşmenin CHP çatısı attında ol- masını söyleyip, Ismail Cem ve Kemal Derviş'e seslendi dün sabah: 'Hactbektaş'a gidiyoruz, yann (bugün) saat 17.00 'de CHP Genei Merkezi'nde bulunan CHP otobüsün- de yeriniz hazııi" Bu ne demek oluyor? Baykal'ın çağnsı çok açık: "Bize katılın kiyüzde 12-13 olduğunu sandığımız oylanmız, yüzde 15-16 olsun!" 3 Kasım'da yapılacak milletvekili seçimlerinde AKP rüzgânmn esmesine karşın, sosyal demok- ratlann hâlâ ittifak peşinde koşmalannı benim gibi ka- muoyunun büyük bir kesimi de pek anlamıyor... Ankara'daki trafik bir hayli yoğun!.. YTP lideri Ismail Cem ve arkadaşlan CHP çatsı altına girmeyi içlerine sindiremiyorlar... Kemal Derviş'in milletvekilleri lojmanlannda Isma- il Cem ve Hüsamettin Özkan'la 'geceyansı diyalo- ğu' ise yine Ankara'da tartışma konusu oldu!.. Peki, Deniz Baykal'ın, Kemal Derviş ve Ismail Cem'e "gelin CHP'ye" demesinin ardında nelerya- tıyor... Deniz Baykal, YTP'ye seslenirken kapalı kapılar ar- dından bir öneri getirdi: "Biz ancak 20 YTP milletvekiline listelerde yer verebiliriz..." Oysa bugün YTP'de 63 milletvekili bulunuyor... Bu milletvekillerinin çoğunun seçim bölgelerinde tabanı yok!.. • • • Belki bu yüzden, ANAP'tan kopan Rrfat Serda- roğlu ile Ibrahim Gürdal'ı 'kurtancı' olarak gördü Is- mail Cem!.. Rrfat Serdaroğlu, Adalet Partisi'nde pol'ıtikaya baş- layan Demokrat Partili birailenin çocuğu. AP Genç- lik kollannda çalıştı uzun yıllar, bir dönem de Berga- ma Belediye Başkanlığı yaptı... Bakırçay bölgesinde sevilen ve sayılan bir politi- kacı... Ibrahim Gürdal da Antalya da merkez sağda et- kin bir siyasetçi... Her ikisinin de özellığı Süleyman Demirel'e yakın olmalan... Burada ortaya çıkan fotoğrafa bakınca Ismail Cem, merkez sağda etkin iki politikacıyla 'merkez sağ oy- lann' DYP ve ANAP yerine YTP'ye grtmesini sağla- yacak!.. Yani Antalya'da ANAP ve DYP ile birlikte Deniz Bay- kal'ın gücünü Ibrahim Gürdal'la, Izmir'de Bergama yöresinde Rıfat Serdaroğlu'yla kesecek!.. Amaolmaz!.. Siyasetten anlayanlar, sol gösterip sağ vuranlara seçmenin ilgi göstermeyeceğini bilirler!.. Dün sabah Izmir'deki havayı yokladım... YTP'nin yanlış üzerine yanlış yaptığını söyledi ço- ğu deneyimli siyasetçi... Dediler kı: "YTP rüzgân dindi Izmir'de. Bakın Belediye Baş- kanı Ahmet Piriştina bile yerinden kımıldamıyor. ör- gütsüz bir YTP, Izmir'de sağcılarla sol oylan alamaz. Ustelik sağ oylan da..." Tüm bu olup bitenler karşısında Kemal Derviş ne yapacak? Derviş'in yakın çevresi diyor ki: "Kemal Derviş, CHP'yi tercih ederse kafasındaki hedefe ulaşamayacağını biliyor. Aynı şekilde YTP'ye gitse farklı bir durum olamayacağı bilincinde..." Diyoruz ki: "O zaman ne yapacak Derviş?" Yanıt: "Politikaya girmeyecek!" Soru: "Sizce CHP, artı YTP, artı Kemal Derviş, 3 Kasım seçimlerinde oylann yüzde 25'ini alır mı?" Yanıt: "Alır, alır!" • • • Galiba Dervış'i sevenler hayal kuruyor!.. Şöyle Karadeniz'e, Ege'ye, Çukurova ya, Trak- ya'ya bir uğrasınlar, üretici neler konuşuyor dinlesin- ler... Üzüm, tütün, pamuk, incir, fındık, ayçiçeği üre- ticileri perişan!.. Kemal Derviş'in eski havası yok buralarda!.. Eğer Izmir'den Adana'ya, Denizli'den Trabzon'a dek her yerde AKP rüzgân esiyorsa, şu sosyal de- mokratlar, liberaller, merkez sağcılar, hâlâ Güneydo- ğu'da akıtılan kardeş kanı üzerine politika yapanlar, takıyyeci Tayyip'in partisinin neden umut olduğunu bir araştırsınlar!.. 4 Kasım sabahı bazı hesaplann tutmadığını göre- cek onlar!.. Bakın, seçmenin yüzde 30'u ne diyor: "Sandığa gidip hiçbir partiye oy vermeml" Deniz Baykal'dan Ismail Cem'e, Tansu Çiller'den Mesut Yılmaz'a dek mangalda kül bırakmayanlar hayal kurmaktan vazgeçsinler!.. Gelelim Kemal Derviş'in basın toplantısına... Der- viş, YTP'ye katılmıyor. Solun birlikteliği için CHP'yi adres gösteriyor... Ben hiç şaşırmadım!.. hikmet.cetinkaya(a cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Aydın Engin 'Kitabm içinde, 12 yıllık siyasal göçmenliğime ilişkin epey ip- ucu, epey aynntı var. Keza Al- manya 'da Frankfurt gibi birfi- nans metropolünde taksi süren bir göçmenin 'ruh hali' de kita- bm çeşitli bölümlerineyanstyor. Aradan yıllar geçti. Hâlâ Frankfurt un sokaklarım ezbere biliyorum. Yaşamda bir daha hiç kullanmayacağım bir sürii 'çöp' bilgi belleğimde hâlâ canh ve silinmiyor. Sizin açınızdan elinizdeki kitap, kolay okunan, kimi kederli çoğu eğlenceli anılardan ibaret. Yazar açısından ise çok zorlu, çok boğucu 12 yıllık siyasal göçmenlik yasamının yansım kapsayanbiranılardemeti.' Aydın Enguı BEN FRAMvFt KT1\ %OFÖRKt\ DENEMELER 12 Eylül darbesine Almanya'da bir otel odasmda yakalanan, tam on iki yil boyunca Türkiye'ye döneraeyen, siyasal sürgûn ola- rak yaşadığı bu dönemin altı yı- lını Frankfurt'ta şoförlük yapa- rak geçinen gazeteci, tiyatrocu, oyun yazan, radyocu Aydın En- £İn'inanıları. YAYINLARl np^*www caoviyulan con
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog