Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 AĞUSTOS 2002 CUMA HABERLER DÛNYAHA BUGUN ALİ SİRMEN Neye Düşen Denize Sarılır? Bır atasozu "Denızs- duşen yılana sarılır" der Mahmud II de bu sczû Çariık Rusyası ıle yaptığı anlaşma sırasında <ül.anmıştır Kemal Derviş ıse şi mdı yenı bır deyışı gelıştı- nyor, "Çaresızlığe dış&n, Denız'e sanlır", dıyor Kemal Derviş, sos/^l demokrat cephede bır çekım odağı oluşturna çabalannın başansızlıkla sonuçlanmasını hıçde çoğunluk gıbı anlamış go- runmuyor Kemal Bey bır yardan, YTP'nın "Ittıfak çaba- lan bızı ılgılendırmıycr" açıklaması uzenne artık YTP'de yer almasınır lcendı goruşlenyle çelışme- sı anlamını taşıyacağnı soyleyerek harekete bır- lıkte başladığı arkadaşlanyla yolunu ayınrken ote yandan Deniz Baykaf ın aynı retçı tutumunu olum- lu yorumlayarak gerçekdeşmesıne olanak bulunan bır çağn olarak algı ıy>r Oysa Denız Bey desoldakı herturlu ıttıfak ara- yışını reddetmış, yalrız bunu dıle getınrken san- kı kabul edıyormuş gbı bır hava vermeyı becer- mıştır Denız Bey'ın "Gelın, sıze kucak açıyonız" so- zu, bana çeyrek yuzyl öncesının "solda ılkelı bır- lık" çağnlannı anımssttı 0 zamanlar solun kuçuk fraksıyonlan, arada böyle çağnlar yaparlardı, bunun anlamı ıse "Bır- lık ıstıyorsanız bıze gel/n, bızım lıderımız sızın de fıdennız olsun, bızım orgutun ılkelen çevresınde bırieşelım"û\ * - • • Bugun de, sosyal dsmokrat kesımın barajın al- tında gorunenlenn arasında kntık noktayı geçme- ye en yakın gorunen oartısı CHP'nın Genel Baş- kanı Denız Baykal aynı çağnyı yapmıştır Doğrusu, bunun soda bırlıkyolundaolumlu bır açılım olduğunu Sayır Dervış'ten başka (tabıı CHP mılrtanlan hanç) kımse soyleyemıyor Sayın Kemal Derviş, ya ekonomıyı çok lyı bılı- yor, ama sıyasetı hıç anlamıyor ve venlen mesaj- lan yanlış algılıyor ya da oylesıne usta bır polıtı- kacı kı, Denız Bey'ı son ana kadar duvar dıbıne sıkıştınp solda bır çekım merkezı oluşturma pla- nını surduruyor Ancakzamanın kısalığı, DSP ıle YTP'nın karar- lı tavırlan, boylesıne br gırışıme ne kadar gerçek- leşme şansı verebılır dersınız 9 Gerçeğı soylemek gerekırse Sayın Dervış'ın dunku açıklamalan, benı hem şaşırttı hem de duş kınklığına uğrattı Bu duşunce ve duygulan benımle paylaşanla- nn çok olduğunu duşunuyorum Eğer bu yolda yuruverek Kemal Bey gerçekten 4 Kasım'da TBMM'de guçlu bır sosyal demokrat veya sosyal lıberal bır grup oluşturacağını sanı- yorsa aldanıyor. • • • "Kemal Dervış'ın, CHP'ye gıreceğını açıkça soylemese bıle, çekım merkezı oluşturma çalış- malanna Denız Bey ıle bıriıkte devam edeceğını soylemesı, ışbıriığı konusunda sosyal demokrat- lann oburlıdehennden hıç de farklı olmayan tav- nnı olumlu ve yapıcı olarak nıtelemesı neyı de- ğıştınr" dıye soracak olursanız, yanıtım, "Kemal Bey'ın kışısel oy potansıyelının CHP'ye gıderek bu kunıluşun barajı çok buyuk farkla olmasa bı- le, aşabılecek tek partı olmasını sağlamak" ola- caktır Sosyal demokratlan bırieştırme çabalannı, Sa- yın Eczacıbaşı ıle bıriıkte surduren Dervış'ın, YTP'nın sosyal demokratlığı hakkında soyledık- lenne de şaşırmamak elde değıl Eğer "Ayınesı ıştır kışının, lafa bakılmaz" goru- şu doğru ıse herhalde YTP'ye bu eleştınyı ve goz- lemı yonettmek konusunda son kışı Kemal Der- viş olmalıydı Kemal Dervış'ın açıklamasını kendı goruşleny- le de tutarlı bulmak olanaksızdır Baykal ıle yuruteceğı çalışmalarla sağlayacağı alız tnriık, ne sosyal demokratlann parlamento ant- metığındekı zayıf ternsıllerını çozebılecektır ne de Turkıye'nın çağdaşlaşması yolunda yenı olanak- lar sağlayacaktır Belkı de bız yanılıyoruzdurda, Dervış'ın bır bıl- dığı vardır Şunun şurasında 77 gun kaldı, bekleyelım ve gorelım. Baykalla görıtserek nabız yokladı Erbakan \n doktoru CHP'ye başvurdu ANKARA (Cumlm- rivet Bıirosu) - Necmet- tin Erbakan ın doktor- lanndan Adana Mıllet- vekılıProf Dr AliGö- ren, seçımde CHP'den aday olmak ıçın geael başkan Deniz BaykaT la goruşerek nabız yokla- dı Alı Goren'ın, Denuz Baykal ıle oncekı akşaon goruştuğuoğrenıldı G-o- ruşrneyı doğmlayan Gro- ren, Baykal'ın eskı h»ır arkadaşı olduğunu, go- ruş alışvenşınde bulmı duklarını behrterek "CHP ve Türkiye biztmı için omııt veren bir alan Aflah'm izniyle. Tın+o- ye'run taşı toprağıkutsal- dn-, CHP de bu ulkenjn ennıümtazkurumlarm- dan biridir'' goruşunu dıle getırdı CHP'den adaylığı ko- nusunda henuz sormıt bır adım atmadığını vıar gulayan Goren, "Öyle birhizmetveçahşmaala- nı gerçekleşirse hayırfa olabilir. Önemli olan, Türkiye'nin getişmesini sagfcyacakkarariann a- yasetten,politikadan çık- masıdn-" dıye konuştu Uzun yıllar Necmettın Erbakan'uı doktorluğu- nu yapan Ah Goren, 18 Nisan 1999'da Fazılet Partısı lıstesınden mıl- letvekılı seçıldı FP'nın kapatılmasının ardından bolunme surecınde Er- bakan'dan kopmayarak SPde kalan Alı Goren, Erbakan tarafuıdan par- tının yan organlanndan Ekonomık ve Sosyal Araştırmalar Merke- zı 'nın (ESAM) başkan- lığına getınlmıştı Bazı SP'h yonetcıler- le ters duşmesı sonucu ESAJVI'dan aynlan Go- ren, geçen haftalarda SP den de ıstıfa etmıştı Bugün başlayacak törenlere Ecevit, Baykal, Cem, Karayalçın, Uras ve Bozlak da katılacak Hacıbektaş'ta liderlerzirvesiMÎYASEİLKNUR Geleneksel Hacıbektaş Anma Torenlen'nın 39 'su bugun açılış seremonısı ıle başlıyor 39 Ulusal, 13 Uluslararası Hacıbektaş An- ma Torenlen'nın açılış seremonısı liderler zır- vesınesahne olacak Solda seçımıttıfakıve ış- bırhğı tartışmalan yapan lıderlenn tamamı açı- lış torenınde hazu- bulunacak Törenlere Baş- bakan Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanı De- niz Baykal, YTP Genel Başkanı tsmail Cem, Karayalçın: Baykal CHP'ye katılın diyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP hden Deniz Bav'kal'ın Yenı Turkıye Partısı'ne yaptığı çağnnın "ittüak değil, iltihak (kaübna) olduğunu" vurgulayarak sol ıttıfak konusunun sahıbınm kendılen olduğunu savundu Seçımlerde ODP ıle ışbıriığı yapacaklannı soyleyen Karayalçın, "BavkaTın çağnsı Ismaıl Cem ve Kemal Dervış ile smırh tutulmuş. Bu çağnyı eksik buMuk" dedı Karayalçın, ÖDP Genel Başkanı Ufek Uras ıle SHP Genel Merkezf nde bır araya geldı Goruşmeden sonra açıklama yapan Uras, seçım oncesınde barajlann duşurulmesı gıbı könularda somut adım atılmadığuıı vurgularken parlamentodakı sıyası partılen eleştırdı Uras, Turkıye'nın krızden çıkmasuım tek yolunun sol seçenek olduğunu vurgulayarak "Bu konuda hepimizin tarihi sorumluluğu var. Bu seçimde, SHP ile büükte davranmak, MecHs'te mutiaka grup kuracak bir solun obnası tarihsel bir göre\" goruşlerını dıle getırdı SHP hden Karayalçın, SHP ıle ODP'nın sıyası gelışmelen bıriıkte değerlendırmesının Turkıye soluna yon verecek onemlı bır gehşme olduğunu kaydettı Sıyaset alanında duzenleme yapılmadan seçıme gıdılmesının de sakıncalanna ışaret eden Karayalçm, "4 Kasım'da Milli Cephe (MQ olasıhğı ciddi olarak önümüzde durmakta. Daha önceki MC'ler, yurutme ölçeğinde iken 4 Kasımdaki MC, parlamento ölçeğinde ohışacak. Bu, Türldye'deki rejime yöneKk ciddi bir tehdittir" dedı Karayalçın, bu tehlıkeye karşın "sol >a da sol benzeri partilerin" koltuk kavgasma tutuştuklannı soyledı • 39. Ulusal, 13 Uluslararası Hacıbektaş Anma Törenlen nedenıyle yurtdışından ve yurdun dört bır yanından on bınlerce Alevi, on bın nüfiısa sahıp Hacıbektaş ılçesınde buluşuyor. Partılenn lider kadrolan da, seçımler öncesine rastlaması nedenıyle ılçeye akın ettı. SHP Genel Başkanı Murat Karayalçm. ÖDP Ge- nel Başkanı Ufiık L ras \ e HADEP Genel Baş- kanı Murat Bozlak'ın katılacağı açıklandı Her yıl 16-19 Ağustos tarıhlen arasında ya- pılan Hacıbektaş Anma Törenlen nedenıyle yurtdışından v e yurdun dort bır yanından on bın- lerce Alevı, on bın nufusa sahıp Hacıbektaş ıl- çesınde buluşuyor Torenlenn ılk gunu, sabah saat 10 00'da Beledıye Meydanı'nda açılış se- remonısı gerçekleştınleceİc Okunan nefesle- nn v e semah göstenlennın ardından konuşma- lar yapılacak Bu yılkı torenler. Hacıbektaş Be- ZAFER TEMOÇtN ledıye Başkanı Mustafa Özcivan'ın konuşma- sıyla açılacak 9 Hacıbektaş Dostluk \ e Banş Odulu'ne layık gorulen gazetemız ımtıyaz sa- hıbı ve Yayın Kurulu Başkanı İJhan Sdçuk a odu- lu venlecek Slyasl partiler kulls yapıyor Başbakan Bulent Ecevit, bu yıl açılış toren- lennden sonra Hacıbektaş'a gelecek ve ılçe bı- nasuıdan halka hıtap edecek Ardından da "Ale- viBğin Toplumsal Boyutla- n" konulu panelı ızleye- cek Seçımler oncesıne rast- laması nedenıyle partılenn lıder kadrolan eksıksız Ha- cıbektaş'a gehyor Ancak her yıl olduğu gıbı bu yıl da kursuden halka seslenme olanağını elde edebılmek ıçın partiler yoğun kulıs fa- ahyetlen ıle Hacıbektaş Be- ledıye Başkanı Mustafa Oz- cıvan'ıadetabunalttılar Sı- yası lıderlenn dışında, mıl- letvekılı aday adaylan da genel merkez yonetıcılen- ne daha yakın olup kulıs yuratmek ıçın Hacıbektaş'a akıneth Mahzuni İçin özel toren 17 Mayıs'te yıtırdığımız buyuk ozan Aşık Mahzuni Şerifde bu yılkı torenlerde anılıyor Açılış torenınde Mahzuni aılesı Hacıbektaş Beledıye Başkanı Mustafa Ozcıvan'a şukran plaketı sunacak Aşık Mahzuni Şenf ıçın bır de panel duzenlenecek Panelde Edip Akbayram, Dertii DKanl oğlu AB Mah- zuni ve Kubîlay Dökmetaş buyuk ozanı anlatacaklar Aynca oğullan Ali ve Emrah Mahzuni, akşam duzenlenecek konserlerde Mahzunı turkulennı oku- yarak ozanı anacak Baykal, Hacıbektaş'a giderken 'Yeriniz aynldı, gereğini yapmazsanız hayal kınklığı olur' dedi CHP otobüsü Cem'siz gittiANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Başkanı Deniz Bavkal, CHP çatısında bırleşme çağnsının Yenı Turkıye Partısı Merkez Yurut- me Kurulu'nca reddedıldığı dakıka- larda, "Hacıbektaş'a giderken CHP otobüsünde yeriniz aynldı. Bunun ge- reği bugun yann verine getirUmezse, hav al kınkhğı olacak, hamur çürüye- cek"sozlenyledavetıruvıneledı Bay- kal, İsmaiCem ve Kemal Derviş'eses- lenırken Hüsamettin Ozkanın adını kullanmamaya ozen gosterdı Baykal, Prof YaşarNuriÖztürk'un partıye katılım torenınde bırleşme arayışlanna donuk sorulan da yanıt- ladı Tıkanıklığı aşmak ıçın çağnda bulunduğunu vurgulayan Baykal, 'kendi liderüği ve CHP çatBi" koşu- lunda ısrarlı oldu "CHP bizim öz mahmız değiklir tophımsal bu-varhk- ür" dıyen Baykal, açıklamasını şoy- le surdurdu "Bu samimi bir çağndır. CHP ola- rak biz herkesi CHP'de kucaklamak istryoruz. Bu çağn Derviş'e, Cem'e ve diğer herkese. Ne soylediğimizi bile- rek çağırryoruz. Sonu gehnez muza- kerelerle, çeşitli ayak ovunlanvia, i>i niyetK bu çağn boşa çıkarümamah. Herkesi cesaretü ve net olmaya çağı- nvoruz. Ahşddık tutumlann d^ına çıkahm ve bu iyi niyetö öneriyi de- ğeriendireiim. Bu işin savsaklanacak, lastik gibi çekilecek bir yönü kalma- dL Yeterince konuşuldu, artık karar noktasuıdayız." Hacıbektaş torenlenne katılmak uzere bu sabah saat 05 00'de CHP otobusunun genel merkezden hare- ket edeceğını anımsatan CHP hden, "Derviş, Cem ve arkadaşlan gelsinler, CHP önünden kalkacak otobüste yer- leri hazınür. Haa Bektaş'ın huzuru- na büieşerek çıkmayı önerivorum" dedı Denız Baykal. her şeyın bır za- manı v e "tavı" olduğunu belırterek, "Bunun geregi bugün yann verine ge- tinlmezse, hayal kınklığı olacak, ha- mur çürüyecek. Kimsevi köşeve sıktş- nrmava çahşmrvorum. KısrtlavTcı, dış- lavıcı değil açıklamam" goruşunu dı- le getırdı Bav kal daha sonra Turk-Iş Başkanı BavTam Meral'ı zıyaret ettı Demş'ın karanru açıklamadan on- ce yapılan goruşme sonrasuıda ga- zetecılenn sorulan uzenne Bavkal, "Derviş'in sivased bırakmama kara- n almasını umduğunu" soyledı Toplumcu Demokrarık Partı (TDP) Genel Başkanı Sema Pişkinsüt ıse CHP hden Denız Baykal'ın "güçte- rin CHP'de toplanması çağnsını" olumlu değerlendırdıklennı açıkladı Pışkınsut, "BiçimdegeriendiriJir,ama ilke olarak bu çağn doğrudur" dedı RİYETHALKPART'ISİ ->ıveGü»encesi" Ilahiyatçı Öztürk CHP'de ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - llahıyat profesorü YaşarNu- ri Ozfurk, erken seçımde mıllet- vekıh adayı ohnak ûzere CHP'ye katıldı Öztûrk'ûn kaülımı ve adayhk başvurusu ıçuı genel merkezde torenduzenlendı CHP Genel Baş- kanı Deniz Baykal, Prof Dr Öz- turk'ûn seçkın bır ılahiyatçı, büım adamı, felsefecı ve değerlı bır dü- şünur olduğunu soyledı CHP'nın, toplumun tum kesımlennden tem- sılcılen sıyasette görme anlayışı- na sahıp olduğuna dıkkat çeken Baykal, "Miffitakımıoluşruruyo- ruz demiştim.Tophımumuzunher alanmdaki önde gelen kişilerini kavnvoruz, kucakbvoruz" dedı YaşarNun Ozturk de, sıyasenn bır anlamda yaşamın kendısı ol- duğunu, duşuncelennı pranğe ge- çırmek ıçın elle tutulur hızmetler ûretmek amacıyla bır şeyler yap- mak gerektığı kanaatıne vardığı- nı soyledı. IR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@yahoo.com Mersın'den, bırsureden berı oğret- menlerın topluca surgun edıldıklenne ılışkın haberlergelıyor Işın ne olduğu- nu ve nasıl olduğunu Mersın'dekı oğ- retmen orgutlerıne sorunca şoyle bır tabloortayaçıktı Mersın'de Eğıüm-Sen uyesı 35 oğretmen ve bu sendıkanın uyesı olmayan Mersın'ın en buyuk okulu Tevfik Sırn Gur Usesı'nın mudu- ru ıl dışına surulduler Bu surgun ka- ramamesı, okullartatıle gırdıkten son- ra ışleme konuldu Surgunler, Mıllı Eğrtım Bakanlığı'nın Dısıplın Yonetmelığrnın 16/A madde- sıne dayandırılarak gerçekleştırıldı Eğıtım-Sen yetkılılen bu madde uya- rınca soruşturmaya tabı tutulan oğ- retmen sayısının 4-5 cıvannda oldu- ğunu dîte getırdiler Yanı sürülen öğ- retmenlenn onemlı bır kısmı ıçın boy- le bır ıddıa bıle daha once ortaya atıl- mış değıl Surgune tabı tutulan oğret- menler arasında Kamu Emekçılen Sen- dıkalar Konfederasyonu (KESK) Mer- kez Yurutme Kurulu eskı uyesı de bu- lunuyor Surgun karannın çok onceden plan- Mersin'de Öğretmenler Sürülüyor landığını gosteren ılgınç tutarsızhklar da dıkkat çekıyor Örneğın surgunler arasında bır yıl ucretsız ızın alarak yurt- dışında bulunan bır oğretmen de yer alıyor Surgun olanlar ıçınde Eğıtım- Sen'e bır ay once uye olmuş oğretmen- lerın yer alması da ışın bır başka ılgınç yanı Eğıtım-Sen, Mersın'ın en buyuk kıt- le orgutlerınden bınsı 5 bın 500 cıva- rında uyesı bulunuyor Eğıtım-Sen yo- netıcılen bu garıp surgunu oğrenınce yenı goreve başlayan Mıllı Eğıtım Ba- kanı Necdet Tekın'le goruşuyorlar Bakan Tektn, Eğıtım-Sen Genel Baş- kanı Alaattin Dinçer'ın de aralannda bulunduğu yonetıcılere, bu uygula- mayı soruşturacağını ve bır yanlışlık var- sa duzelteceğını soyluyor • • • Mersın dekı bu olayı ılkoğrendığım- de aynı kentte benzer bır olayı da anım- sadım Geçen yıl bu koşede surulen doktorlardan soz etmıştım Bu doktor- lar ortada hıçbır sebep yokken Mer- sın ılınden başka ıllenn ılçe ve koyle- rıne surulmuşlerdı ilgınçtır, bu dok- torlann hepsı Doğu ve Guneydoğu ko- kenlıydıler yanı Kurt'tuler Sağlık Ba- kanı da MHP'lı Osman Durmuş'tu Bu konudakı yazım uzerıne benı arayan ve açıklama yollayan Osman Durmuş, bu doktorlann en hafıf deyımıyle "sa- kıncalı' olduklannı belırtmıştı Bu ko- nuyu Içtşlen Bakanı na sormam gerek- tığını ıfade etmıştı O zaman Içışlen Bakanı Ruştiı Ka- amYüceten'dı Kertdısmı aradım, ba- najandarmadan gelen bazı raporlar ol- duğunu ve bunu 'gereğı ıçın" Sağlık Bakanlığı'na yolladığını soyledı Sağ- lık Bakanı'nın soruşturmayaparak uy- gulamaya gırışmesı gerekırken boyle bır yola başvurmuş olduğunu one sur- du Doktorlar surgune gıttıler, dava açtılar ve davayı kazanarak eskı go- revlerıne donduler Neden Mersın'de boyle bır uygula- ma olduğunu o zaman da sormuş- tum bıryanıtalamamıştım Şımdı da- ha genış bır surgunle daha karşı kar- şıyayız Ustelık bu uygulamayı bu kez de DSP'lı Mıllı Eğrtım Bakanı yapıyor Bu surgun karannın arkasından da tahmın edıldığı gıbı Içışlen Bakanlığı çık- tı Içışlen Bakanlığı'nın uygulamayı sa- vunan bır yazı yazdığından soz edıyor Eğıtım-Sen yonetıcılerı Mersın'den daha başka endışelı ha- berlerde gehyor Mersın Emnıyet Mu- durtuğu'nun raztrladığı br raponjansoz edılıyor Bu raporun etkısıyle 199 sağ- lık çalışanının da surgune gondenl- mesı gundeme geldı Yerel basının yazdığına gore Mersın Valısı Akrf Tığ 199 kışılık son kararnameyı ımzala- mamış • • • Insanları, duşuncelerı, doğdukları yer, etnık kokenlerı uye olduklan sı- vıl toplum kuruluşları nedenıyle sur- gune gondermeye devam eden bır sıs- temden ne zaman kurtulacağız"? DSP'lı Mıllı Eğıtım Bakanı nasıl boy- le bır uygulamaya ızın verıyor"? Bura- sı polıs devletı mı'' Son gunlerde dev- let hastahanelerının başhekımlennın MHP'den aday olduklannı oğrenıyo- ruz Isteyen ıstedığı partıden aday olabilir, bu her kışının demokratık hak- kı Ancak başhekımlerın MHP lı ol- masıyla, MHP'lı Sağlık Bakanlığı ndan sureklı surgun kararları çıkması ara- sında bır bağ yok mu'? • • • öğretmenler orgutlenmeyecekler mt''Orgutsuz bır ulkenın halı ortada Seçımlere gıdıyoruz, sol partiler ne- redeyse ortadan kalkacak hale gel- dıler Hâlâ öğretmenler, sağlık emek- çılen suruluyor DSP'lı Mıllı Eğıtım Bakanı'na soru- yorum Bu sıyası nıtelıktekı surgun- lerden kendısı ne umuyor1 ? Çok me- rak edıyorum ve cevabını beklıyorum
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog