Bugünden 1930'a 5,470,688 adet makaleKatalog


«
»

Cumfıuriyet İmthaz Sahibi: CLJMHURIYET VAKFI adına İLHAN SELÇ*UK Genel Yayın Yönetmeni: îbrahim Yıldız # Yazıişleri Müdürleri: Safim Alpaslan - Necmi ÇeHk # Sonırnlu Müdür Menmet Sucu# HaberMerkezi Müdürii: HakanKara lstıhbarat: Cengiz Yıldınm # Ekonomi: Öz- lem Yüzak • Kültûr Eeemen Berköz • Spor. Abdülkadir Vücelman • Makaleler Sami Ka- raören • Duzeltme Abdullah Yazıcı # Bil- gi-Be!ge: Edibe Buğra • Yurt Haberleri: Meh- met Faraç • Avrupa Temsılcisr Güray Öz Yayın Kuıulu: Ühan Selçuk (Baş- kan;, EmreKongar (Danışman), Orhan Erinç, Hikmet Çetin- kaya, Şükran Soner, tbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Musta- fa Balbay, Hakan Kara. AnkaraTemsıkısı Mustafa Balbav AtaturkBulvan No 125. Kat4. Bakaniıklar-Ankarâ Tel 4195020 ı 7 Müessese Mudüriı Erol REKL4M: P.M. Ud. Şıi. • Geı Erkut # Koordınatör UudürGülbin Erduran#Kooıdınat. hat). Faks 419502 7 #îzmırTemsılcısı SerdarKızık. Ahmet Korulsan • Mu- Reha Işıtman • Genel MudûrVn H ZıvaBh 1352 S 2 3Te) 4411220. Faks. 4418745 hasebe Bülent Yener« S^da Çoban • Fınansman Müdüı • AclanaTemsilcısi Çetin Yiğenoğlu, inönüCd 119 tdare Hüsejin Gürer Çetin Erduran Tel 021:514 0-5:Ç ğ ğ S No.l Kat 1, Tel 363 12 11, Faks. 363 12 15 y Ç Fazilet Kuza 513 S46O-&1.Faks.0212513 S463 V ayımlıtaD: Yenı Gûn Haber Aıans! Basın ve Yayıncdık A Ş, Baskı: Sabah Yaymcılık A Ş Tflrkocagı Cad. 39'41 Cagaloglıi 34334 lsanbul PK. 246 - Sırkecı 34435 Istanbul Tel (0 212) 512 05 05 (20 hat) Faks (0/212)513 85 95 16AĞUSTOS2002 tmsak:4.27 Güneş: 6.07 Öğle: 13.16 Ikındı: 17.03 Akşam:20.11 Yatsı:21.4: Pîtt argo öğreniyor • ANKARA(AA)- Beyazperdede rolünün hakkını vermek için kılıktan kılığa girmesiyle tanınan ünlü aktör Brad Pitt, "Alfie" adlı film için yeşil sahalardan sinemaya transfer olan Vinnie Jones'tan sokak ağzıyla konuşma ve argo dersi alıyor. Interaetteki "peoplenews" sitesinin haberine göre Pitt, boş zamanlannda da kendi başına çabalannı sürdüriiyor. Papa emekli olacak Iddiası • NEWYORK(AA)- New York Times gazetesi, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 2. Jean Paul'ün hafta sonu anavatanı Polonya'ya gideceğini ve orada emekli olduğunu açıklayarak bir daha Vatikan'a dönmeyeceğini öne sürdü. Papa'nın emekJi olacağı yolunda '"ısrarlı" söylentıler dolaştığını duyuran gazete, 82 yaşmdaki Papa'nın emekJiye aynlma karannı kendi yurttaşlannın arasında olduğu sjrada açıkJamayı planladığı dedikodulanna da >'er verdi. Uyluk kemiği ve tansjyon • ANKARA (AA) - Bilim adamlan, anne karnındaki bebeğin uyluk kemığinin uzunluğuna bakarak ilerikı yaşlardald tansiyonu konusunda bilgi edinilebileceğini kaydetti. Avııstralyalı bilim adamı Kevin Blake ve çalışma arkadaşlan, 18. ve38. gebelik haftası arasında olan 300 fetusun uyluk kemığını ölçtü. Çocuklann tansiyonunu 6 yıl sonra ölçen bilim adamlan, anne karnındaki 24. haftasında uyluk kemiği kısa olan çocuklann tansiyonunun da o oranda yüksek olduğunu tespit etti. DTMr halılara desen • STVAS (AA) - Sıvash bir hah işletmecisi, sipariş üzerine 11 Eylül terör saldınsı sonrası yıkılan "Dünya Ticaret Merkezi"ni (DTM), ürettiği halıya işliyor. İşletme sahibi Sebahattin Dönertaş, ürettiği halılardan bir tanesini. ABD Ankara Büyükelçisi Robert Pearson aracıhğıyla terör olayırun birinci yılı 11 Eylül 2002 tarihin'de, ABD Başkanı George Bush'a gönderecek. Variste arüş |İZMİR(AA)-Ege Üniversitesi (EÜ) Kalp - Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim ÜyesLProf. Dr. Önol Bilkay, geçmiş yıllara oranla varis vakalannda yüzde 40 artış olduğunu söyledi. Toplardamar yapısı bozuk olan kişilerde varisin görülme olasılığının yüksek olduğunu belirten Bilkay, bu hastahğın orta yaşlarda ve daha çok kadmlarda görüldüğünü dile getirdi. Bodrum Kalesi'nde alarma takılmadan yapılan soygunun faturası 16 altın, 25 bakır sikke RomaBaüğı'nın ruhu çalındınceki gece soyulan Bodrum Kalesi'nde Doğu Roma Batığı Sergisi'nden altın ve bakır sikkeler çalındı. Alarm sisteminin çalışmaması, soygunun içerden destek aldığı ihtimalini güçlendiriyor. ÖZCAN ÖZGÜR ML'ĞLA- Bodrum Kalesi önceki gece soyuldu. Kale içinde bulunan şapelde yer alan Doğu Roma Batığı sergisindeki 16 altın sikke ile 25 bakır sikke çalındı. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürii Oğuz Alpözen, "En büyük suçlu benim. 2 bekçi değil, 16 bekçi ahaydım bu soygun olmazdı. Benim 40 yıl önce bulup çıkardığım Roma Baüğı'nın ruhunu çaldılar" dedi. Bodrum Kalesi'nin en ünlü sergisi 'Doğu Roma Batığı Sergisi'nin en önemli parçaları olan altın ve bakır sikkeler kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. 'Müze içerden soyuldu1 Soygun, Alpözen in dün mesaisine başlamasıyla anlaşıldı. Soygunu gerçekleştirenlerin, müze çalışanlanndan destek aldığı üıtimali üzerinde duruluyor. Serginin yer aldığı bölümün camını kırarak içen girdikleri tespit edilen kişi ya da kişilerin, müze alarmına takılmadıklan bildirildi. Soygun sırasında, alarmın çalışmaması dikkat çekti. Muğla Valisi Hüseyin Aksoy, olaym ardından yaptığı açıklamada, "Araşürmalar sürüyor. Emniyet çok yönlü olarak olayın üzerine gidiyor. Soygun gece de olabüir, gündüz ziyaret sırasında da. Çahnan eserlerin maddi değeri henüz belüienmedi. Ancak manevi değeri maddi değerinin çok üstünde" dedi. Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürii Oğuz Alpözen, soygun ile ilgili olarak kendisini suçladı. Alpözen şunlan söyledi: "Müze içeriden soyuldu. Dışandan so\ıılması mümkün değil. Şapelin camını kırıp, içeriye ip sarkıtıp giriyoriar ve sikkeleri aldıktan sonra av nı yerden çıkip gidiyoriar. Olacak iş değil. Bu soygunda en büyük suçlu benim. Oğuz Alpözen yeterli «jü\ enlik önlemi almadı. 2 bekçi değü, 16 bekçi görevlendirmeh'ydim. 40 yıl önce bulup çıkardığım eseri, ruhumu çaldılar. Müzenin ruhu çahndı." r Woods iddiali ABD*ii ünlü golfçü Tiger \Voods 2002 Hazelrine Ulusal Golf Kulübü'nd|d| PGA Şampiyonası'nm yûie favori antrenmanlarryla yapan \Voods. Âfeî ismî. Dün başlayan, golfçülerin Jaraıı kırana yanşfığı onıli turnuvanın fhnı Isota'daki tarihinde en başanlı golfçü seçilen ilk siyahi golfçü olnıa unvanmı da elin ' tulunduruvor. Golff ülerin nıücadelesinden bir sporcu yine umanla Belekgolf sahasına döndü GURSU KUNT ANTALYA - Antalya"da turizm alternariflerini geliştirmek için atılan adımlar sonuç vermeye başladı. Turizm Bakanhğı'ndan onaylı 6 golf tesısinden 4'ünün yer aldığı Belek, yılda 150 binden fazla golf rutkununu ağırlıyor. Golfçüler, turizmin ölü sezonu olarak bilinen eylül-ma\ıs döneminde Belek'e gelıyor ve Avrupalı diğer turistlere oranla kat kat fazla para harcıyor. En çok para bırakan ise golf sporunun çıkış ülkesi ve dünyanm en ıyi golfçülerinin bulunduğu Iskoçya. Bu yıl Kıbns Türk Ha\a Yollan'ndan faraîadıldan uçakla. îskoçyalı golfçülen Antalya'ya çekmeye çalışan Millenium Golf. Glaskovv-Antalya arasında direkt uçak seferleri düzenledi. Şirket, önümüzdeki yıl 2 bine yakın Îskoçyalı ve 3 bıne yakın da Ingiliz golfçüyü Antalya'ya getırmeyi hedefliyor. Yaş ortalaması 43.5 olan golfçülerin, kendi işmin patronu, sosyoekonomik düzeyi >iiksek, ekstra harcama yapabılen, golf dışında kültür ve alışveriş turlanna katılan, özel hizmet beklentileri olan bir profil çızdiğini belirten Millenium Golf Koordınatörü Metin Özata,"Düma golçükri arük, dünya standartlanndaki golf sahalanna sahip Belek'e gelrvor"dedı. Bölgeye temmuz ayında 138 ülkeden turistgeldi Dünyanın insanı Antalya'da ANTALYA (Cumhuriyet) - Turizm sektörü- nün gözde kenti Antalya 'ya, dünyanın dört bir yanından turist akıyor. Bölgeye tem- muz ayında dünyanın tam 138 ülkesinden turist geldi. Bunlardan 81'i temmuz ayında kente 1-100 arasın- da, 57'si de 100'le 260 bi- nin üzerinde turist gönde- ren ülkeler olarak belir- lendi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kentin en önem- li pazannı Almanya ve Rusya oluşrururken bu ülkele- riAvustur- ya, Belçika, Isviçre, Dani- marka, Fransa, Hollanda gi- bi ülkeler izledi. Antalya'ya, az sayıda da olsa turist gön- deren 81 ülke arasında Ar- jantin, Birleşik Arap Emir- likleri. Brezilya, Cezayir, Dominik Cumhuriyeti, Ek- vador, El Salvador, Endo- nezya, Füistin, Jamaika. Iz- landa, Yeni Zelanda, Şili, Peru, Meksika, Küba, Ku- veyt, Lübnan, Suriye, Tu- nus, Venezüella yer aldı. Alman sayısı artıyor Kente; Zimbabwe, Togo, Ruanda, Maldive Adalan, Na- mibya, Mozambikgibi ülke- lerden de gelenler oldu. Türkiye'nin en iyi pazan olarak bilinen Alman turist sayısındaki artış da devam ediyor. Geçen yılın Ocak- Temmuz döneminde Antal- ya'ya 1 milyon 84 bin 7 Al- man gelirken, bu yıl bu rakam 1 milyon 155 bin 910'a ulaş- tı. Rus turist sayısı 217 bin 935'ten284bın42'ye, Hol- landalı tunst sayısı da 168 bin 669'dan 203 bin 453'e yükseldi. Bu yıl 5 milyon turistin he- deflendiği Antalya'ya hava- yoluyla gelen turist sayısı ise geçen yıla göre yüzde 7'lik ar- hşla 2 milyon 885 bin 171'e ulaşh. Geçen yılın aynı döne- mindeki rakamsa 2 milyon 691 bin 690 olarak belirlen- mişri. Dış hatlar terminaline ise sadece bu yılın Temmuz ayında 8 bin 309 uçak gelir- ken rekor yılı olarak bilinen geçen yıl 7 bin 613 uçak in- mişti. SÖYLEŞİ ATTİLÂİLHAN 'Dibe Vurmak' mı? VAKFIN 20. YIL ETKİNLİKLERİ Noel Baba, elinî yaşlılara uzatacak ANTALYA (Cumhuriyet) -NodBaba Vakfi tarafindan düzenlenen Uluslararası Noel Baba ile Dünya Banşına Çağn Etkinlikleri, 20. Yıl konusunuJ^Barış Yolunda Uçtocü Kuşak" olarak belirledi. Bu çerçevede, yaşlılar yurdu ziyaret edilecek, onlann hikâyeleri dinlenecek, tecrübelerine kulak verilecek; üçüncü kuşak temsilcilen, ülkelerini temsilen folklorik veya sanatsal gösteriler sunacaklar. 1 -7 .<\ralık tarihlerinde Antalya'da yapılacak etkinlikte, bu yıl ilk olarak da Banş Ülkesi seçilecek. Vakıf, Dünya Kupası'nda Türkiye'ye yönelik gösterdiği ilgi nedeniyle bu ödülün Güney Kore'ye verilmesinde fıkir birliğine vardı. Aynca her yıl düzenlenen "Noel Baba Banş Ödülü" de bu yıl Dünya Lions Kulüpleri Birliği'ne verilecek. Ödülü, birliğin uluslararası başkanı Japon asıllı Kavk Fukushima alacak. Tanıtımımn 189ülkede yapıldığı 20. yıl etkinliklerine, binlerce kişinin de katılması bekleniyor. Soyledıği şu sözlere. kım ımzasını atmaz; ya da kim, onlan haksız bulup. itiraz edebilır? Doğrusu, me- rak ediyorum; içinde yaşadığı somut örnekleri verdik- ten sonra, konuyu genelleştirerek diyor ki mesela: "... Çekilmiş bazı acılar vardırki, sonradan gideril- mesi imkânsızdır; gıderilmeye kalkışılsa da, artık geç kalınmış olunur; eğerbirçocukyeterincebesleneme- mış, ya da çaresıziıkten okulunu terk etmek zorunda kalmışsa, olan olmuştur, eğerbirişyehiflâsa uğramış- sa, o iş bitmiştir, öyle kolay kolay, bugünden yanna işlehni düzeltemez..." "... (IMF'nin ve Dünya Bankası'nın) ekonomik sorunlann, toplumsal ve beşeri boyutlarını anla- maktaki yetersizliği ve soğukluğu, beni fena hal- de çarpmıştı. Zaten. bılmem farkettınız mi? IMF'nin hesaplannda ve grafiklennde, enflasyon yüzdeleriya da mübadele değerlen yer alır da, yoksullann sayı- sı asla yer bulamaz..." (Le Nouvel Observateur, 18 Temmuz 2002) Evet bıldinız, bu yürek buran 'tesbiti' yapan da Jo- seph Stiglitz'dir; tartışmayı sürdürüyorzira, 'kafayı yi- yen' Kapitalizm, hem de liberalliğin kalesi sayılan ABD'de hanidir bir rezâletten ötekine savrulup durmak- tadır: Ağustos 2001 ile Ağustos 2002 arasında on üç buyük rezâletın, bırbirıni izledığini, duymamışolamaz- sınız. Şimdı istersenız, bu dehşet verici sahtekâriık zincırıne, şöyle bir goz atalım; bakalım, bizim yaşadık- lanmıza mı benziyor; yoksa 'Küreselleşme'nin yaşa- tacağı 'parlak istikbal'de yaşayacaklanmıza mı? Al birinden vur birinef "... 1/ENRON: Aralık 2001: Enenl devi Enron ge- çen Ekım 'de, bılançosunu açıkladığında, hesaplarda- ki bir 'kara delik'. dikkatleri çekti; bunun üzerine şir- ket hakkında tahkikata geçildi: Enron, kânnı şişirdiği- ni kabul ettı. 2/TYCO: 3 Hazıran 2002: lleri teknoloji şirketi Tyco 'nun eski CEO'su DennizKozlowskihakkında, yol- suzluktan ötürü soruşturma açıldı. Kozlowski'nin su- çu 1 milyon dolar tutanndaki satış vergisini ödeme- mek ve 13 milyon dolar değerinde sanat eseh satın almak! 3/ANOERSEN: 13 Hazıran 2002: Enron'un hesap- lannı denetieyen, dünyanın en büyük denetim şirket- terinden birisiolan ArthurAndersen, adaletiyanıltmak- tan suçlu bulundu. 4/WORLDCOM: 25 Haziran 2002: ABD'nin ikinci büyük telecom şirketi VVorldcom'un mâli tablolann- da usulsüzlük yaptığı belirlerKİi. Şirketin 2001'deki 1.4 milyar dolarlık kârın doğru olmadığı ortaya çıktı. 5/XEROX: 28 Hazıran 2002: ABD 'nin en büyük bü- ro donatımlan şirketi Xerox'ın son beş yılda gelirieri- ni aşın şişirdiği belirlendi. 6/GE: 1 Temmuz 2002: ABD endüstrisinin en bü- yük şirketi General Electrıc'in, kayba uğradığı halde, kendisme bağlı emekli fonunu 2.1 milyar kârda gös- terdiği, iddialan üzerine ınceleme başlatıldı. 7/MERCK: 8 Temmuz 2002: ABD'nin ikinci büyük ilaç şirketi Merck'ın, aracılıkhızmetleriyapan kendi bi- rimi MEDCO'nun bir yılda hiç toplamadığı halde, 124 milyar dolahıkprimi, gelirolarakgösterdiğiiddia edil- di. Daha sonra iddianın doğru olmadığı ortaya çıktı. 8/G. CROSSING: 10 Temmuz 2002: lleri teknoloji şirketi Global Crossing, sektörünün partayan yıldızla- nndan biriydi; 28 Ocaktaiflasınıaçıklayan şirketin, mu- hasebe oyunlan sonucunda battığı, iflasın düzmece olduğu iddia ediliyor. 9/PVVC: Dünyaca ünlü muhasebe devi Price Wa- terhouse Coopers fPWC) ABD'nin sermaye piyasası kurulu (SEC) tarafindan, uygunsuz muhasebe ve ser- bestlikstandartlannı ıhlal ettiğigerekçesiyle, 5 milyon dolarpara cezasına çarptınldı. 10IBANKALAR:23 Temmuz2002:ABD'nin en bü- yük bankacılık gruplanndan Cıtygroup ve VV.J.PMor- gan 'ın, Enron 'ın batmaya doğru ıleriemesine rağmen, kârlıyatınm olarak görünmelehnde yardımtı oldukla- n iddia edildi. ABDAdalet Bakanlığı'nda oluştun/lan 'Enron Görev Gücü' adlı bırim, bu iki bankanın yanın- da Menill Lynch ve National VVestminster bankalan- nın da rollerini araştınyor. 11/ADELPIA: 24 Temmuz 2002: ABD 'nin 6. bûyük kablo şin\etiAdelpıa Comunication'ın kurucusu ve iki oğlu ile şirketin iki yöneticisi, banka ve muhasebe ka- yrtlanndaki usulsüzlüklerle şirket hesaplannı 2.3 mil- yar dolar şişirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. 12/AOL: 25 Temmuz 2002: Usulsüzlüklere dünya- nın en büyük media grubuA OL Times Warnes de ka- nştı. AOL'ın 2000 ve 2001 yıllannda, gelirierini oldu- ğundan yüksek gösterdiği yolundaki iddialar dahil, bir dizı muhasebe usulsüzlüğü inceleniyor. 13/QWEST: 29 Temmuz2002: ABD'nin dördüncü büyük telecom operatörü QWEST'in, 1999/2000 dö- nemindeki kayıtlannda 1.6 milyar dolariık usulsüzlük belirlendi..." (Akşam, 4 Ağustos 2002) Burjuvazf, artık korkak ve hilekâr... Meraklısı bilmez mı? Burjuvazi, o zamanlar (XVI- II. yy) devrimci -çünkü 'üreticı'- birsosyal sınıf idi; ekonomide toprak sahibi derebeylerinin (zadegân) ye- rini, 'sermaye'nin alması; Burjuva'yı, bu 'sermaye'nin önce 'ticaret' sonra 'sanayı' düzeyinde 'üretici' -dola- yısıyla 'yaratıcı'- olarak değerlendirmesine yol açmış, tarihindeki ağırlığı ve önemi böyle kazanrnıştı. Oysa bugün, gördüğümüz nedir? Burjuvazi, artık korkak ve hilekâr; elinde tuttuğu egemenliği ko- ruyabilmek için, 'sermaye gücü'nü 'üretim'de ya- ratıcı kılacak yerde; işi spekülasyona dökmüştürj bir kumarhane gibi, uzaktan kumandayla denet- lediği 'borsalar'da, türlü çeşrt fınldak çeviriyor az önce kanrtlarını okudunuz: dünyaya dürüstlük ve in- sanlık dersi vermeye kalkışan, Amerıkan büyük bur- juvazisi; her türlü pislik içinde yuvarlanmaktadır. Ahlâk düzeyinde 'dibe vurmak' başka nasıl olur? e-maii:tilahan" isnet.net.tr http://www.bilgiyayinevi.com.tr/ailhan Faks:0-212 / 260 19 88
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog