Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

-«SâUSTOS 2002 CUMA *-••• + CUMHURİYET SAYFA SPOR spor@cumhuriyet.com.tr 19 Karaman iddialı KocaelTnJn Beşiktaş'ta ÎZMTT «A.A)- Kocaelispor Teknik Di- rektcıü Hikmet karamaa, tabmının gü»ç]3&dplerekarşı dahaıyi oynadığı- nı scvledi. ftörfez ekibi. yann İstan- b u J 'dâcyn_a\acağı Beşıktaş maçının ha- zu-LJdinnı S'efaSirmenTesıslen'ndesür- düjrü/or. Veni transfer Brezilyalı Ca- posneik bel fitığı teşhisi konulan Bul- g a r (vancu Lazarovun düz koşu yap- tiğn antrennnanda, ftıtbolcularkondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Teknik Dırektör Karaman. antren- mauî sonr&sı vaptığı açıklamada. ligde- ki tnitûn taücımlann zorlu bir ekip hali- ne geldiğini belirterek, şöyle konuştu: "FÜçbir takım mucizc değiidir. Olsa bi- k, l>izmucize takunlanyenmesini bikn bir eJabfa. Beşiktaş maçınm önemi.Genç- lerbiriiği rmağlubiyeti dolayısryla daha daartaGe^enhaftanınyarasınısarmak isöyonız." İstanbuFda satranç festivaK Spor SeH-visi- Uluslararası Istanbul Satranç Festivali 19-29 Ağustos tarih- leri arasmda Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nd» yapılacak. 19ağustostaaçı- lışı yapılacak satranç festivalinde kar- şılaşmalara 20 Ağustos'ta geçilecek. Dünya ve Türkıye'de satranç tarihi ko- nulu bir de sergınin düzenleneceği fes- tivale. Türkiye'nin yanı sıra Irak. Gür- cistan, Irak, Moğolistan ve Azerbeycan gibi ülkelerden de profesyonel oyuncu- lar katılacaJc Turnuvanın açılış seansı üniversite takımlan arasındaki karşılaşmalaria baş- layacak. Katılırn için her hangı bir şar- tın aranmadjğı tumuvaya başvurularbu- gün sona erecek. Eminönûndeki îstanbul Vakfiııııı Emi- nönündeki ofisindeki kayıtlar saat 17 ye kadar zsûrecek. Cünün Içlnden • Tenis Federasyonu'nun 2002 yılı faabyetprogrammdayeralan 14 Yaş Grubu Yaz Kupası Tenis karşılaşma- lan, 17-25 Ağustos tarihleri arasın- da Zonguldak'ta yapılacak. • Hentbol Federasyonu, gelen talep üzerine Kosova'ya eğitim yardımı yapma karan aldı. Federasyondan verilen bilgiye göre, 26-30 Ağustos tarihleri arasında Kosova'da düzen- lenecek antrenör ve hakem semıner- lennı Türk yetkıliler verecek. H tUerArasıBinicilikYanşmasj. 17- 18 Ağustos'ta Eskişehir'de yapıla- cak. Bu yıl beşmcisi düzenlenen ve Eti Biskûvileri'nin sponsorluğunda gerçekJeştirilen yanşma, Eskişehir Atlı Spor KLulübü tesislerinde 8 ayn dalda gerçekleştirilecek. Yanşmaya tstanbul, Ankara, Bursa. Konya ve Es- kişehinden çeşitli atlı spor kulüple- ri katılacak. • Istanbul at yanşlannda altılı ganyan 3-5-4-7-2-2 kombinesini bi- lenler 152 milyon 20 biner lira ik- ramiye kazandılar. Şampiyon atlet SüreyyaAyhan hn hedefi olimpiyat rakibim traktördü "11 üreyyaAyhan, "19 Mayıs, 23 Nisan gibi özelgünlerdeyapılan 300-400 metrelikyanşlarda erkeklerigeçer birinci olurdum " diyor KEREMGEZER ANKARA - Türkiye'ye 52 yıl sonra A\ - rupa Şamlpiyonası'nda madalya ıle bukış- turan Süreyya Ayhan, "Uzun sürederi eleş- tiri yağmuru altmdayım. Eleştirilere cevap vermek istemedim ama en iyicevabı ahnı ma- dalya ile verdiğimi düşünüyorum" dedi. Süreyya, Avrupa Şampiyonasını ve his- setiklerini Cumhuriyete anlattı. - Dün ya sekizûıciliği, ünKersitder arasın- da çdüzenlene yanşmada dünya şamph on- luğu ve A\rupa Şampivonu Süreyya Ayhan kimdir? - 1978 Çankın doğumluyum. 1992 yı- lında atletizme başladım. Çankın'da yapı- lan seçmelere katıldım. llçedeki seçmeler- de birinci oldum. ancak genel seçmelerde dördüncü olabuldum. llk üçe girmem ge- rekiyordu ama benım fiziğimın iyi olduğu- nu görünce benı de aldılar. Böylece atletiz- me 11 yaşında başlamış oldum. Atletizm ya- pacağım çocukluğıımdan belliydi zaten çok hızlıveacelecıydım. Okula koşarak gıder- dim. tarktörlerle yanşırdım. - Avurupa ŞampvonJuğu öncesi hiç bir yanşa katılmad^m için yoğun bir ekştiri var- dı nasıl değeriendirivorsun? - Bir yıl boyunca yanşmama çok eleşti- rildi. Bir yıl içinde sakatlığımın geçemisi için yoğun teda\ i geçirdim. Fakat kimse bunu göz önüne almadı. Aynı zamanda da antremeanlanma günde 6 saat olarak devam ettim. Erzurum. Karaman ve Antalya'da yo- ğun kamp dönemleri geçirdim En büyük ra- kibim Gabriela Szabo ile ile karşılaşacık- tım ve onu yeneceğime emindim ve perfor- mansımla ılk defa A\Tupa Şampiv onası'nda karşısına çıkmaya kara vermiştik. - Şamphona öncesi seçmelerde yanşı ka- zandığnı söv lemiştin.Bu tanıya nasıl vardın? - Seçmelerde koştuğum derece 4.04.42 çok iyi bir dereceydi benim için. Ve çok ra- hat koşmuştum. Kendime o kadar inanmış- tımkı finalde koştuğum derecenin altına 2O.YılKonseri 17 Ağustos Cumartesi Saat :20.00 Harbiye Açık Hava Tiyatrosu Bilsi icin: 253 36 36 Cumhuriyet 8İLET SATIŞ NOKTALARI Bahukcy AıKadaş Kıtapevı (02'2) 542 72 7- Beyoğ; ı Metropd MûiiK (O2t2) 243 KadıKoy Seyhan Mûrıh (0216) 414 73 64 - Şışiı SaŞlam Optik (0212) 234 3î Sanaazt Ba^lıca İnşaat fO2I6l 62t 85 09 KARAMAN'A SÜREYYA AYHAN PİSTİ Spor Servisi - Karaman'da yapımı tamamlanan ve Avrupa Şampiyonu milli atlet Süreyya Ayhan'ın isminin verildiği tartan pist, 18 Ağustos Pazar günü açılacak. Karaman Gençlik ve Spor II Müdürû Recep Yıldırım, yapımına bu yıl başlanan tartan pistte Süreyya Ayhan'ın 1.5 ay süreyle çalışma yaptığını söyledi. Tartan piste Devlet Bakanı Fücret ÜnJü'nün emriyle Süreyya Ayhan ismini verdiklerini dile getiren Yıldınm, "18 Ağustos Pazar günü Süreyya Ayhan'ın katdacağı bir programla tesisi açacağız. Açıhşa Devlet Bakanı ÜnJü'nün de kaûhnasmı beknjoruz" diye konuştu. ineceğimı biliyordum. - Rumen Gabriela Szabo dünya ve olim- piyat şampyonuydu hiç mi heyecanlanma- dın janş öncesi? - Rakibim iyi tanıyordum ve kendimden o kadar emındimki hıç bir heyecan belirti- sı yoktu. Ben artık hedefi dünya ve olim- piyat şampıyonluğu olan bir atletim. Sza- bo için heyecanlamam. Szabo"nun beni ge- çebileceğıni hıç düşünmedim yanş başın- dan sonuna kadar. - Son 400 metrede yoğun bir çekd^me ya- şandı bunun farkmda mısın? - Hayır Szabo'nun geldiğini farketme- dım. Bir an bile olsa ikinci olacağımı dü- şünmedim. Zaten son iki metrede yanşı bı- rakmıştım. - Gündeme başanlannın yanı sıra eleş- tirierie degeldin. Ebru Kavaklıoğlu ile kav - ganız, antrenöriin \ ücel Kop ile ilişkin veson bir yıl içinde hiç yanşa kanlmaman. Ne dü- şünüyorsun? - Ebru Kavakhoğlu ile 1500 metre de bir çekışme yaşandı. .Ama buna kavga denemez. Sonuçta kazanan da ben oldum. Eleştirile- re açığım ama ilk önce benim bir sporcu ol- duğumu v e eleştiriler karşısında konsantras- yonumun bozulacağını lütfen unutmasınlar. Herkes ıstediğini söyleyebilir. Doğuroldu- ğuna inanmadığım hıçbir şeyı yapmam. Yaptığım işin doğru olduğuna eminim ama özel havatımla eündeme eelmekde iste- mezdim. Özel havatımla ve bir yıl içinde ya- nşa katılmamam hakkında yapılan eleşti- rilere en iyi cevabı aldığım altın madalya ile verdiğime ınanıyorum. Ve inanıyorum ki ba- na karşı acımasız eleştırilenn sahipleride bu- gün pişman olmuşlardır. - Antrenöriin ileyola de\am edecekmisin yada yapılan eleştiriler nedeniyle yabana bir antrenöıie çahşmak istermisin? - Benim için antrenörüm vazgeçilmez. Güven. bilgi, antrenörüm eşittir madalya ve vazgeçebileceğimi sanmıyorum. Beni bu noktaya getiren hocam ve hırsım oldu. - Avrupa Şampiyonası sonrası çalşmala- nnı nasıl sürdüreceksin? - Şu anda önümde yoğun bir dönem var. Münih'te yanş sonrası sevincim yüzünden kendime dikkat edemedim. Şu anda hafif bir rahatsızlığım var. Zürih"te ki yanşa ka- tılamayacağım. Ama çlışmalanma çok yo- ğun olarak devam edıyorum. 30 Ağustos'ta Belçika'nın Brüksel kentinde ve 6 Eylül ta- rihinde Almanya'nın Berlin kentinde yapı- lacak olan ISTAF 2002 Golden League ya- nşlannı son ikı ayağına katılacağım. - Beklentilerin neler? - Yaşadığımız bıreysel bir başan değil grup ve ekip çalışması. Öncelikl ekibimi- zin gelişmesini bekliyoruz. Sponsorbekler- timiz vardı Spor Toto Teşkilatı bu sorunu 2004 yılma kadar bana sponsor olarak çöz- dü. Gün geçtikçe hırsımartıyorkendime ina- nıyorum ve güveniyorum. Dünya ve olim- piyat şampiyonluklan ülkeme getireceğim. - Türkiye'ye döndüğünde neler hissettin? - Uçaktan iner inmez heyecanuna hakim olamadım. Beni karşılamaya bir basın or- dusu ve en önemlısi Türk halkı gelmışti. He- yecanım bir kat daha arttı. .Ankara'da yaşa- nan karşılama törenı ıse beni çok etkiledi. Ülkenın Başbakanı tarafından ödüllendı- rildim. Bu benim içm cok özel bir olaydı. Başbakan Bülent Ecevit söylenenlerin ak- sine çok sağlıklı görünüyordu. \'e çok nazik bir insan. ATA'NIN HUZURUNA ÇIKTILAR- ABD'deki Dünya Basketbol Şamphonası öncesüıde Ankara'ya gelen 12 Dev Adam, Aıutkabir'i nysoret ettikten sonra Başbakan Ecevit ve Cumhurbaşkanı Sezer'in konuğu oldu. (Fotoğraf: AA) 12 Dev Adam'dan Ankara turu Anıtkabir ziyaretinden sonra Ecevit ve Sezer 'le görüştüler ANKARA (CumhııriyetBürosu)-ABD'de- kı Dünya Basketbol Şampiyonası öncesınde Ankara'ya gelen 12 dev adam. Başbakan BülentEcevif'i ziyaret etti. Ecevıt. Ulusal Bas- ketbol Takımımıza. kendisinın ve bakanla- nn imzasını taşıvan bir top hediye etti. Ant- renör Aydın Örs. Amenka'ya şampiyonluk hayalı ile gıttiklerini. çünkü en iyısıni hak et- tilerini söyledi. Başbakan Ecev it. basketbol- da gösterilen başandan kıvanç duvduğunu. sporda göstenlen başanlann Türk hafkının kendine olan güvenini ve Türkiye'nin ulus- larası saygınlığını arttırdığını vurguladı. Türkiye Basketbol Federasyonu üyelen ve 12 dev adam dün Ankara'ya geldi. Anıtka- bir'i ziyaret eden 12 dev adain daha sonra Baş- bakan Ecevıt ve Cumhurbaşkanı Ahmet Nec- detSezer'ın konuğu oldu. "12dev adanımü- ziği ve alkışlarla" Bakanlar Kurulu salonuna giren basketçiler. Başbakan Ecevit'e imza- lannın bulunduğu fonnayı hediye etti. Baş- bakan da ulusal takıma kendisinın ve bakan- lann imzasını taşıvan top ıle başan plaketi verdi.Başbakan Ecevıt, 12 dev adamla bira- raya gelmekten büyük mutluluk duvduğunu. başan üstüne başan kazanan Basketbol Ulu- İBRAHİM: SPOR BAKANI OLMAK İSTERİM tbrahim KutJuay. pazartesi günü ABD'ye gidecekJerine işaret ederek, şampiyonada büyiik başan lara imza atmayı beklediklerini kaydetti. "Şu anda bakanlarm koltuklarmda oturuyorsunuz. Hangi bakanın yerinde obnak isterdiniz'' sorusuna yanıt veren Harun Erdanay. "Havatim boyunca spor yapüm. Ama herhalde bakan ohnak isteseydhn, sayın Ünlü'nün yerinde ohnak isterdim" dedi. Anterenör Aydın Örs, şampiyonluk hayali ile ABD'ye gittikJerini vurgulayarak. "Tek dezav antajımız ilk kez dünya şamphonasına kanlmanuz. Ük kez bu atmosferde olacağız. Ama iddialı gküvoruz. Zorlu bir turnuva. En iyisini hak ediyoruz'' diye konuştu. sal Takımf nın Türk halkının kendisine olan güvenini de perçinlediğini söyledi. Sporda- ki gelişmeyekatkı gösteren genel müdür. fe- darasyon başkanı, bakan ve teknik heyet ol- mak üzere herkese teşekkür eden Ecevit. "Avrapa Basketbol Şampinovası'ndaki ikin- cilikten sonra. ABD'deki şampiyonada da hakkınız olan yeri alacağuuza ûıanıyorum. Bundan sonraki vanşmalarda sürekli başa- nlannızı düiyorum" dedi. _ Spordan sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü. ilk kez dünya basketbol şampiyonası- na katılan Türk milli takımmın ABD'de de büyük başanlara imza atacağını vurguladı. Basketbolcnlar da şampiyonadaki hedef- leri hakkında görüşlerini belırttıler. tbrahim Kuduay. pazartesi günü ABD've gıdeceklerıne işaret ederek. şampiyonada büyük başanlara imza atmayı bekledikleri- ni kaydetti. Anterenör Aydın Örs, şampiyonluk haya- li ile ABD'ye gittıklenni. zaten böyle bir ha- yalleri olmasa başanlı olamayacaklannı ıfade etti. Süper Lig Füede Brezilya günleriBELO HORIZONTE-RECIFE (A^\)- Voleybolda 13. Dünya Erkek- ler Süper Ligi'nin fınal grubu müca- delesine, Brezilya'da devam ediliyor. 4 grupta çift devreli olarak yapılan ligde, gruplannda ılk 2 sıradayeralan 8 takımın katıldığı final grubu müca- delesi. 2 grupta Brezilya'nın Belo Ho- rizonte ve Recife kentlerinde gerçek- leştiriliyor. (E) Grubu'nda önceki gece Recife kentindeki maçta. geçen kupanın şam- piyonu ve ev sahıbı Brezilya. 10 bin se- yircısınin önünde Hollanda'yı 3-0 ye- nerek, 2. galibıyetini aldı. Bu grupta- ki diğer maçta ise favorilerden Rusya, lspanyav a. 2 saat 20 dakika süren zor- lu mücadelede 3-2 yenilerek yan fina- le kalma şansını zora soktu. (F) Gru- bu'nda Belo Horizonte kentindeki ilk maçta. 8 kezle bu ligde en fazla şam- piyonluk yaşayan takım olan ttalya, Polonya önünde 3-1, averajla grup li- deri olan Yugoslavya da Fransa karşı- suıda 3-0'lık skorİa galip gelerek 2. galibiyetlerini aldılar. Bu 2 takım. son maçlar öncesinde ilk 2 sırada yer alarak yan fınale yükselmeyi garan- tilerken, E Grubu'nda Brezilya, yan final vizesini aldı. Capriati devam Kanada'nın Montreal kentinde devam eden bavanlar tenis turnuvasında surpriz sonuçlar alındı. Rus Tcnisçi .Anna Kournikova, İspanyol Vırginia Ruano Pascual'a 7-5 ve 6-1 yeniürken. Jeniffer Capriati, Sarah Tavlor'u 64 ve 6-1 yendi. Turnuvanın diğer maçlannda ise Amerika'h Chanda Rubin, Avusturya'lı Barbara Schett'e 6-4 ve 6-4, Slovak Marrina Sucha ise Yugoslav Jelena Dokic'e 6-3 ve 6-4'lük skorlarla yenildiler. Tallhllden tüyolar Altüı oynaına taktikleriSporSenisi-lstanbul'daönceki gün koşulan at yanşlan sonunda altılı gan- yanı tek başına bilerek 771 milyar 356 milyon 50 bin lira ikramiye kazanan ta- lihli. parasmı (çek olarak) îzmir Hi- podrom Müdürlüğü'nden aldı. TJK'dan yapılan açıklamaya göre, 50 yaşında. 2 çocuk babası ve bir ka- mu kuruluşunda görevli olan, ancak adırun açıklanmasını istemeyen şans- lı yarışsever. ödülünü aldığı sırada, "Yanşçüüv tabiriyie 'ders çalışarak" de- ğil televizyon yayınlan aracıhğry la ya- nşlan takip ederek o\nuyonım. Yüz- de50 a t jiizde 25jokej ve vüzde 25 de at sahibi faktörünü dikkate alarak ku- ponlarunı dolduruyorum. Yani şansn mı kendim yaraüyorum" dedi. Yanşsever, kazandığı 771 milyar li- ranın gerçekten muhteşem bir para ol- duğunu belirtti. FİKRET DAĞLIOĞLU Kt 1. KOŞU: F: Colonels Boy (16), P: Ask Me (7). PP: Soylukan (6l, S: Sadunatör(3). 2. KOŞU: F: Peçelıkız (7). P: SilverGımt (9), PP: AJı Present {1). S: Sa\age Beauty (8). 3.KOŞU:F:Gürcihan( 11). P: Acıcan(5),PP: Baba Sedat (1), S: Baymdırlı (2). 4.KOŞU: F: Tuncal (7), P: Derebe>ı (4), PP: Show Me The \foney (3), S: Barmen (6). 5. KOŞU: F: Vıctory Song (2). P: Lingus (5), PP: Tıyatrocu (10). S: Guestt Of Honor (1). 6. KOŞU: F: Ertay (7). P: Alamet (13). PP: Bu- Iakbe>i (5l. S: Dangerous \vbman (12), S& Anashba(4). 7. KOŞU: F: Bercea (41. P: Heyday (15), PP: Baba Kurhan (1). S: Yörükefe (9). Günün fkffisi: 5. Koşu: 2/3. ÇifteBahis: l.Çıfte: 16/7. TabelaBahis:7.13 5 12.4. ALTILI GANYAN 7 11 7 2 7 4 9 4 5 13 1 10 5-12 8 4-3
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog