Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 AĞUSTOS 2002 CUM, 10 D Ü N Y 4 V E T U R K I Y E <üshab@cum huriye ..com.«r İSKAİL ORffUSU ÖLÜME YOLLADI FiİLstiııli genç canlıkalkan • TekerlekJi s-andalyeye mahkûm Hamas kornutanınm evine îsrail askerleri tarafından gönderilen 19 yaşındaki Filistinli genç öldürüldü. Ihş HaberlerServisi-îs- rail'ın önde gelec insan haklan örgütü B'tselem, îsrail ordusunun tekerlek- li sandalyeye mahkûm bır Hamas komutanını yaka- lamak içjn diizenJenen operasyonda 19 yaşında- kıFilistıniibırgetıcın "can- h kalkarT olarak kullanıl- dığını öne sürdü. Operas- yon sonunda, bombalı sal- dın hazırlığında olduğu öne sünilen engellı militan- la Filistınli genç öldürül- dü. Insan haklan örgütü B "tselem' m açıklamasına göre îsrail askerleri, ön- ceki akşam Batı Şeria'nın Tubas köyünde Harnas ko- mutanı Nasır Cerrar'ın saklandığı sanılan evi ku- şatarak hoparlörle herke- sin dışan çıkmasuıı em- rettı. îsrail askerleri. Ni- daJEbtıMıkhisan(19)ad- lı gence çelik yelek giydi- rerek Cerrar'ın evine gön- derdi. Mıkhisan, kapıyı Netanyahu Sağçı lidere vkdaniretçi yeğen KUDÜS(AA)-tsrail'in, Filistin'e karşı sert politikalanyla tanınan eski başbakanı Benyamin Netanyahu'nun aılesinden bir kışi, askerlik hizmetini yapmayı reddettiği için askeri mahkemeye çıkü. Netanyahu'nun eşi Sara'nın yeğeni Vonatan Ben Artzi, 28 gün hapis ce2asına çarptınldığı askeri mahkemede bir bildiri okuyarak, askerlik hizmetini reddettiğini açıkladı. Yonatan Artzi, bildirisinde şunlarî söyledi: "Ben, Yonatan Btn Artri, pasifîzm flkelerince, orduda mecburi askerlik kizmetini yapmayı reddediyonım. Şiddete karşı olan derin inancım, ben çocukken başladı ve kapsamlı siyasi ve felsefi anJayaş içinde yıDar boyunca geHşti. LTkenı temel ahlatii yasaya ve rüm uluslararas hukuka karşı çıkarak, mtnam nedeniyie beni kapse gönderiyor. Başm dik hapse gklecejğpn." çaldıktan sonra çıkan ça- tışmada vurularak öldü- rüldü, ancak Filistinli gen- ci kımın vurdugu henüz belırlenemedi.Hamas'm Cenın bölgesi askeri lıde- ri oldufu behrtilen Cer- rar'ın içinde bulunduğu ev daha sonra, îsrail askerle- nnce tank ateşine tutularak ve buldozerlerle yerle bir edildı. Ordu ardından Cer- rar'ın operasyonda öldüğü- nü açıkladı. îsrail ordusu, geçen yıl bomba hazırlarken iki ba- cağı ve bir kolunu kaybe- den Cerrar'ın, Israıl'in merkezindekı yüksek bir bmaya saldın düzenleme hazırhğı içinde olduğunu öne sürüyor. Israil ordusu suçlama- lan reddederek Cerrar'ın kapısını tanıdık birinin çal- masının daha uygun ola- cağını düşundüklerini ıle- n sürdü. Önde gelen bazı îsrail insan haklan örgüt- lerinin Anayasa Mahke- mesi'ne başvurma- sının ardından, îs- rail ordusunun ope- rasyonlarda Filistin- li sivillen canlı kal- kan olarak kullan- maya son verdiği açıklanmıştı. Bu arada dün, Han Yunus'ta Ay- man Feres adlı ço- cuğun başına isabet eden kurşun yüzün- den öldüğünü, 60 yaşındaki babası ve 40 yaşındaki diğer FüistinUnin göğsün- den ağır yaralandı- ğınıkaydetti. Öte yandan, Israil asker- İerinin Nablus ken- hndeElAksaŞehit- len Tugayı milita- nı bır Fıhstinlinin eşinigözaltınaaldı. Gazeteci gözalünda Bu aradaIsrail'in, Belçıka vatandaşı olan Reuters ajansı kameramanı Ahmet Bahadu'nun ülkeye gınşıne izın verme- yerek kameramaru havaalanında gözal- tına aldığı bıldıril- di. Polis, TelAviv'de- ki Ben-Gurion Ha- vaalanı'nda bir hüc- rede tutulan Baha- du'nun, Amman'a geri gönderildiğini açıkladı. Devlet Başkanı Fox, bir Meksikalmın Texas'ta idam edilmesi üzerine ABD ziyaretinden vazgeçti Meksika, Bush'uprotesto ettiDış Habeıier Servisi - Bir Mek- sika yurttaşının ABD'de dün idam edilmesı, Washıngton'la Meksika arasında krize yol açtı. Meksika Devlet Başkanı VicenteFoı, 33 ya- şındakı Javier Suarez Medina'run dün Teksas eyaletinde idam edil- mesı üzerine bu ülkeye yapacağı geziyi ıptal etti. Fox'un basın danjşmanı, Meksi- ka yurttaşı Medina'nın idamı üze- rine Devlet Başkanı'nın Teksas zi- yareti ve Başkan George Bush ile yapmayı planladığı görüşmenın ıp- tal edıldığını belirterek, "Bu karar, bizim ölüm cezasuıa karşı olmamı- zm açık bir işaretidir. Bu koşullar at- ündaznaretin gerçekkştiriJmesi uy- gun olmaz" dedı. Fox, Medina'nın J\l eksika Devlet Başkanı Vicente Fox'un ziyareti iptal kararı idam karşıtlannı sevindirdi. ABD'nin, bütün çağnlara karşm uluslararası anlaşmalan çiğneyerek bir Meksika yurttaşını idam etmesi iki ülke arasında ilişkilerin gerilmesine yol açtı. hayatımn bağışlanması için Bush'a kişisel olarak ncada bulunmuştu. Meksika Devlet Başkanı'nın rica- sına karşm. Medina dün sabaha kar- şı zehirli iğneyle idam edildı. Fox, 26-28 Ağustos tarihleri ara- sında Teksas'ın dörtkentıni ve Bush'u çıftlığınde ziyaret etmeyı planlıyordu. Medina, 19 yaşındayken polis me- mııru LavvrenceCadena'yı bir uyuş- turucu operasyonu sırasında silahla vurarak öldürmek suçundan ölüm cezasına çarptınlmıştı. 'Kaçakçı sanrmştırrT Medina, duruşmalar sırasında ken- dısini, Cadena'nın polis olduğunu söylemediğini ve memuru sıradan bir uyuşturucu kaçakçısı sanarak öl- dürdüğünü söyleyerek savunmnştu. Medina'nın tutuklandığının, 1963 Viyana Konsolosluk Ilişkileri Sözleş- mesi uyannca Meksika konsoloslu- ğuna bildirihnemesi nedeniyie ida- mına itiraz edildiğı ve idam karan- nın temyize görürüldüğü belirtildi. ABD Yüksek Mahkemesi, Medi- na'nın temyiz başvurusunu idam ce- zasının infazından 90 dakıka önce reddetti. Caracas'ta çattşma Yüksek Mahkenıe'yi de bölen karar, Chavez yanhlannın sokaklara dökülmesine yol açü. Yaşanan arbedede bir güvenlik görevKsiyle bir kameraman yaralandılar. Karan eleştiren Chavez yanlılan mahkeme binasına ginnek istedi, ancak güvenlik güçlerinin göz yaşarücı bombalanyla geri çeldlmek zorunda kakü. lFotoğraf:REUTERS) Chavez 'e darbe girişiminde bulunduğu iddia edilen 4 ordu üyesi suçsuz bulundu Venezüella yine kaosa sürükleniyor Dış Haberler Servisi - Venezü- ella'da, Devlet Başkanı HugoCha- vez'e nisan ayında darbe girişimin- de bulunduğu iddıa edilen 4 ordu mensubunun Yüksek Mahkeme tarafından suçsuz bulunmasının ardından çıkan şiddet olaylannda iki kişi yaralandı. Yüksek Mahkeme'nin aslında Chavez'e karşı bir darbe girişımı olduğunu da yok sayan karan, Cha- vez yanlılannı kızdırdı. Bazı çev- relerse, karan yargının Chavez kar- şısında özgürlük mücadelesı ola- rak yorumladı. Chavez, nisan ayındaki darbe gi- rişimi sırasında 2 gün boyunca bir askeri üste tutuhnuştu. Yargılanan dört asker, nisan ayında Chavez' in • Yüksek Mahkeme'nin karan, bazı kesimlerce yeni bir darbe girişiminin habercisi olarak yorumlanıyor. koltufundan indirildiği dönemde ısyan etmekle suçlanıyordu ve suç- lu bulunmalan halinde 30 yı! ha- pis cezası alacaklardı. Ancak ni- san ayında bir isyanın söz konusu ormadığını savunan sanıklar o dö- nemde görevli olan Silahlı Km^vet- ler Komutanı 'nın Hugo Chavez'üı istifa ettiğini açıkladığını söyledi- ler. Sanıklar, Chavez'üı aynlmasıy- la oluşan güç boşluğunda ülkede kaos yaşanmaması için Chavez'in yerine geçen PedroCarmona ile ça- İıştıklanm iddia ettiler. Karan alan Yüksek Mahke- me'nin de kendi içinde bölündü- ğü görüldü. Yargıçlardan 11 'i as- kerlerin suçsuzluğu yönünde oy kullanırken 8 yargıç yargılanma- lan için oy verdi, bir yargıçsa oy kullanmaya gelmedi. Yüksek Mahkeme'nin bu kara- n Chavez yanlılannı oldukça kız- dırdı, hatta birçok Chavez yanlısı soluğu mahkemenin kapısında al- dı. Karan eleştiren Chavez yanlı- lan mahkeme binasına girmek is- tedi, ancak güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı bombalanyla geri çe- kilmek zorunda kaldı. Başkent sokaklannda yaşanan arbedede bir güvenlik görevlisiy- le bır kameraman yaralandılar. Yüksek Mahkeme'nin karan, ba- zı kesimlerce yeni bir darbe giri- şiminin habercisi olarak yorumla- nırken ABD Büyükelçüiği'nin va- tandaşlannı dikkatli olmalan yö- nünde uyarması dikkat çekti. Chavez uyarmıştı Yüksek Mahkeme'nin aldığı bu karar, bazı çevrelerce yargının Cha- vez karşısında özgürlük mücade- lesi olarak da yorumlandı. Devlet Başkanı Hugo Chavez geçen haf- ta içinde hükümetinin askerlerin le- hine alınacak bir karara anlayış gösteremeyeceğini söylemiş, mu- halefet partUerinden de yoğun eleş- ririler ahnıştı. Meksikalı yetkililer, savunması- nın dıkkate alınmadığı ve kendisıne Meksika konsolosluk hizmetlerin- den yararlanabileceği söylenmediği için Amerikalı yetkililerin Medi- na'nın haklannı çignediğini belirti- yor. Avnıpa Birliği ve Birleşmış Mil- letler de Viyana Sözleşmesi'nın çiğ- nendığı gerekçesiyle Medına'nın ce- zasının yaşam boyu hapse çevrilme- si için baskı yapmıştı. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Mary Robinson, öncekı gün Dışişle- ri Bakanı CoKn ftwefl'a gönderdiği birmektupta Suarez'in idam edilme- mesıni ıstemiş ve yargı sürecinın ulus- lararası insan haklan öiçütlerine uy- gun olarak yapılmadığı yönünde cid- di kuşkulan olduğunu bildinnışti. Avvacs ucakları ABD'nin ortaklığa verdiği değer ANK\RA (Cumhuriyet Bürosu) -ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Awacs erken uyan uçaklannın Türkiye'ye satışının rekor sürede Kongre'den geçtiğini vıırgulayarak "Bu ABD hükümetinin Türkiye ik stratejik ortakhğa verdiği değeri ortaya koymaktadır" dedı. ABD yönetimi, Irak'a operasyon için Türkiye'den "stratejik ortakhk" çerçevesinde destek isterken Ankara'nın beklentilerini karşılayacak adımlan da art arda atıyor. ABD Savunma Bakan Yarduncısı Paul WblfowT(z'in "Şimdi bizim yapmanuz gereken ev ödevleri var" dıyerek tamamladığı Ankara temaslannın ardından, önce ISAF için Türkiye'ye ödenecek 228 milyon dolar sorununu çözen Washington yönetimi, Awacs erken uyan uçaklannın sahşının da sonınsuz geçmesini sağladı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Washington yönetiminin Boeing şırketınden Avvacs uçaklan ve sıstemin ihracı için yaphğı başvuruyu aldıktan sonra "süraüi incclediğini ve rekor sürede sonuca bağladığını* 1 vurguladı. Büyükelçilikten yapılan açıklamada şu ıfadeler kullanıldr "Türk hükümeti, ABD hükümeti ve Boeing firması arasında, Amerikan hükümetinin resmi incelemelerini hızlandınp Awacs programına Kongre desteğini sağlama\a \öneük işbiriiği, ABD hükümetinin Türkiye ik stratejik ortaklığa verdiği değeri ve ABD- Türkrve iküı iUşldlerinin güçlendirilmesi yolunda ABD'de mevcut partilerüstü desteğin yoğunhığunu ortaya kmTnaktadır." RUHİ SU KÜ LTÜR VE SANAT VAKFI "ÖLÜMÜ2SÜN17. YILINDA" RUHİ S1J SANAT GECELERİ "ÎÜRKÜLER İMECESİ" PROGRAM 1. Bölüm * Ruhi SU'nun Sesinden "Merhaba" * Belediye Bcşkanı'nın "Açılış Konuşması" * SıdıkgSU'nun "Sunuş Konuşması" * Ruh SU Belgeseli "Ezgili Yürek" * ûzgür Ürem Q N - Devrım CAN; "Türküler" _nJfu^KARAKOÇ^OperaSanatçısı); "Türküler" * Tuncer TERCAN Opera Sanatçısı); "Türküler" * Ömer YILMA2 Dpera Sanatçısı); 'Türküler" 2. Bölüm ' Ruhi Su Dostlar Korosu ' Arif SAĞ 'Türküler" Sant Yönetmeni: Rüştü ASYALI Sunanlar: Bein ÛTENEL - Rüştü ASYALI FIHİ SU KÜLTÜRVESANATVAKFI ALTIMCLUK ve BURHANİYE BELEDİYEL&İNİN KATKİLARIYLA 20 Ağustos 2002 Salı Günü Anfi Tiyatro / ALTINOLUK Saat: 21.00 Davetiys Tenvn Noktalm: Satmüyim-Altmoluk Eıg; Kttabevi • Altınoluk Cagdaş Yaşam Destekteme Detneği • Edrem HilkatKırtaslyt-Edremit Alatûrkçû OûşOnce Demeği-Edrmıt-Mça'/ Alıbey KudarEtnoğ. Cal. - Tahta Kusl. KöyO Atatürkçiı Düşince Derneği • Altınoluk 21 Ağustos 2002 Çarsamba Günû Acıkhava Tıyatrosu / ÖREN Saat: 21.00 Davetrye Temin Noktaian: Gezıntı Yolu Bilet Gtşesı - Ören Zeus Mûzik Home • Burhaniye (Vıdinli Plz.) Cağdaş Yasamı Oestekleme Der. - Burhaniye Eğıtim Sen Temsilciliği • Burtıaniye Oren Kitabevi - Ören KUŞADASIİZALE-İ ŞU\X SAHŞ MEIVIURLUĞU'NDAN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTI1RMA tLANI Dosva \o 2002 7 Satış Kuşadasılzale-ı Şuyu Satış Memurluğu'ndan Satılmasına karar venlenga>Tİmenkulün- cinsı.kıymetı.adedi.evsafi Kuşadası Hacıfeyzullah Mahadesı. Kemerönu mev kıınde ada 1734. parsel 1. cılt 106 ve sayfa 10403'de kavıtlı 2 216 arsa paylı. 1. blok ' 1. kat 3 bağımsız bölum nolu mesken. Taşınmaz Kuşadası Kadınlardenızj Mahallesi. Kemerönu mevkıinde Emek Sıtesi'nde 1 blokta zemin üstü bırinci katta olup. 96 m2 kuilanım alanlı, ıkı oda. salon. mutfak, banyo \e vvc'den ıbarettır Mesken ınce ınşaat aşamasında olup. dış cephenın tamamen tamamlan- dığı, ıç ınce sıvalannın yapıldığı, elektnk ve sıhhı tesisat borulannın çekıldığı, montajlan- nın yapılmamış olduğu, pencere \e balkon kapılannın P\'C olarak takıldığı. camlannın me\cut olduğu, ıç kapılann kor kasalannın takıldığı. dış kapının çelik kapı olduğu, meske- nın taban tesvıvelennın atılmış olduğu, meskenın bulunduğu apartman çıft daırelı olup, dı- ğer daırelerde ıkâmet edılmektedır Her rürlü altyapı hızmetlennden faydalanmaktadu Par- sel blok nizam 5 kat konut ımarlıdır. 3 bağımsız bölüm nolu mesken yüzde 80 cıvannda ta- mamlanrruştır. Taşınmazın değen 13.000.000.000.- lıradır Hıssedar Elmas Akkale: Talat Paşa Cad Beşık Sokak no 20 1 Gültepe< Istanbul adresıne ışbu satış ilanı ılanen teblığ nite- lığindedır. Satış şartJan: 1 - Satış, 24/09/2002 Salı günü saat 11 .OO'den 11.15'e kadar Kuşadası Adli- ye Çay Bahçesı'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır Bu arttırmada tahmın edilen kıy- metin yüzde 75'ını %eriiçhanlıalacaklılar varsa alacakiarı mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ıhale olunur. Böyle bır bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak şartı ile 04 10 2002 Cuma günü aynı yerde saat 11.00-11 )5'de ıkıncı arttır- maya çıkanlacaktır Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememışse gaynmenkul en çok art- tıranın taahhüdü saklı kahnak uzere arttırma ılanında göstenlen müddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır. Şu kadar kı arttırma bedelinın malın tahmın edilen bedelinın yüzde 40'ını bulması \e satış isteyenın alacağına rüçhanı olan alacaldannın toplammdan fazla olması \e bundan başka paraya çevırme ve paylaştuma masraflannı geçmesı lazım- dır Boyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı düşecektir. 2- Arttırmaya ıştırak edecek- lenn, tahmın edilen kıymetin yüzde 20'sı nıspetınde pey akçesi veya bu para mıktan kadar millı bır bankamn temınat mektubunu vermelen lazımdır. Satış, peşın para ıledır, alıcı ıste- dığınde 20 günü geçmemek üzere mehıl verılebilır. thale pulu. yüzde 1 KDV ve tapu harcı- run 1'2'sı ve masraflan alıcıya aittır Bırikmış vergıler, tellaliye bedelı. 1 '2 tapu harcı satış bedelınden ödenır. 3- Ipotek sahıbi alacaklılarla diğer ılgılılenn (*) bu gaynmenkul üzenn- dekı haklannı hususıyle taız ve masrafa daır olan ıddıalannı dayaoağı belgelen ile on beş gün içinde daıremize bildırmelen lazımdır. Aksı takdırde haklan tapu sıcili ile sabıt olma- dıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelını ya- tırmamak suretiyle ıhalenin feshıne sebep olan rüm alıcılar \e kefıllen, tekJif ettiklen bedel ile son ıhale bedelı arasındaki farktan ve diğer zararlardan \e aynca temerrüt faızınden müteselsilen mesul olacaklardır. Ihale farkı ve temerrüt faızı aynca hükme hacet kalmaksı- zın datremızce tahsıl olunacak. bu fark, \arsa öncelıkJe temınat bedelınden alınacaktır. 5- Şartname. ılan tanhınden ıtıbaren herkesın görebılmesı ıçın daırede açık olup masrafı veril- dığı takdırde ısteyen alıcıya bır örneğı gondenlebılır 6- Satışa ıştirak edenlenn şartnameyı görmüş ve münderecatını kabul etmış sayılacaklan, başkaca bılgı ısteyenlerin 20027 Satış sayıh dosya numarasıyla müdiirlüğümuze başvurmalan ilan olunur 07/08 2002 (Ic.If.K.126) (*) Ilg'ılıler tabınne ırtıfak hakJcı sahiplen de dahıldır. Basm 49971 Bilgisayar Kullanan Gerçek Aydınlar!.. NASIL KULLANIYORŞUNUZ Bilgisayarınızı ? 1 - 2 parmakla BİLİNÇSİZCE mi ? 10 parmakla + bakmadan UZMANCA mı ? Aradaki farkı düşünmek istemiyorsanız: İYAZIK DEGİL Mİ•***•'Zamanınıza ? 14 Dünya Rekoru 28 Dünya Şampiyonluğu 76.730 Gence Meslek-lş www.sampiyon-kurslari.com.tr - sampiyon@superonline.com ONPARMAKLA + BAKMADAN BİLGİSAYAR KULLANIMI İŞLETMENLİK + MUHASEBE OAKTİLO + YABANCI OİL ESKİ FIYATLARLA Beyazıt:5179257 Kadıköy: 3361150 Şişli: 230 90 37 Bakırköy: 56129 06 5179258 (0216) 3380842 234 3049 5713131
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog