Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı f SLAMİYET GERÇEĞÎ3 (Islamivet'te Ahlak ve Kadın) ErdoğanAydın Ç ^ ÇaiPazariamAŞTüıkocagıCadNo3941 . k i t a p kulûbü (34334) Cagalogfu-kimD.il Tel (212)514«!96 Cumhuriyet Cumhuriyef k ı t a p 1 a r ı İSLAMDA KADIN VE CÎNSELLÎK Oral Çalışlar Çag Pazariama A_Ş T&kDcagı Cad NoJtyJl 134334ıCagaiogto-lsonbulTeL (212) 51401 96 79. YIL SAYI: 28069 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (7924-7945; BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 2002 SALI IKDP Ankara Temsilcisi Dizayi, Türk basınındaki Irak haberlerinin amaçlı olduğunu savun Türkiye üzerine oyım TARTIŞILAN İ HAVAALANI AYHAN ŞİMŞEK ANKARA - Irak Kürdistan De- mokratik Partisi (IKDP) Ankara Temsilcisi Sefin Dizayi, Türk bası- nında Irak konusunda son dönemde artan spekülatıf haberlenn "Türki- ye'nin askeri müdahalesi için uy- gun atmosfer yaratmayı amaçladı- ğını" öne sürdü. Ankara'nın IKDP liden Mesud Barzani'ye, PKK'ye destek verdiği gerekçesiyle tepki gös- 17 Kasım üyesi Ksiros, Atina Basın Ataşesi Görgü'yü öldürdüklerini söyledi Bir cinayeti daha itiraf etliSUStU SUStU kOnUŞtU Savvas Ksiros'un, Çetin Görgü cinayetine katıldığını itiraf ettiği belirtiliyor. Yunanistan'daki basın organlannda yer alan haberlere göre, Türk diplomata yönelik saldında, halen aranan "Lukas" kod adlı Dimitris Kufondinas da yer aldı. Düne kadar Çetin Görgü cinayeti konusunda susmayı tercih eden militanın, şimdi neden konuşruğu henüz bilinmiyor. MURAT İLEM ATİNA - Yunanistan'da 17 Kasım örgütüne yönelik sorgu- lama ve operasyonlar sonuç vermeye devam ediyor. Bu çer- çevede tedavi altında tutulan militan Savvas Ksiros'un, Tür- kiye'nin Atina Basın Ataşesi Çetin Görgü cinayetine katıl- dığını ıtiraf ettiği belirtiliyor. Yunanistan'da yayımlanan tüm basın organlannda yer alan haberlere göre, Türk diplomata yönelik saldında, halen aranan "Lukas" kod adlı Dimitris Kufondinas da yer aldı. Itiraf- çı militan Savvas Ksiros, geçen günlerde yaptığı açıklamalarda 4 Temmuz 1994 yılında öldürü- len Türk diplomat müsteşar Ö. Haluk Sipahioğlu cinayetine katıldığını belirtmışti. Ksiros, bu açıklamalan sıra- sında Çetin Görgü cinayetine değinmemiş, karanhkta kalan birçok soruya cevap vermeme- yı tercih etmişti. Düne kadar Çetin Görgü cinayeti konusun- da susmayı tercih eden milita- nın, şimdi neden konuşruğu he- nüz bilinmiyor. Kendileri ile görüştüğümüz Türkiye'nin Ati- na Büyükelçiliği yetkilileri, iti- MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de YENÎ EKONOMt BAKANITÜRKER: Gölge ekiple Derviş'i izledik Masum Türker # Kemal Derviş, ekonomıden sorumlu devlet bakanlığı görevini dün Hazme Müsteşarlığı'nda düzenlenen törenle Masum Türker'e devrettı. Programı izlemek için DSP içinde Hikmet Uluğbay'ın başkanlığını yaptığı 6 kişilik bir gölge ekip kurduklannı açıklayan Türker, reel sektöre önem verileceğı ve seçim ekonomisi uygulanmayacağı mesajını tekrarladı. • 12. Sayfada ESKİBAKAN YILMAZ CHP'YE KATILDI CHP yeniden Meclis'te • DSP ve bakanlıktan istifa etikten sonra kısa bir süre YTP ile hareket eden ancak tabanı istemediği için YTP'den kopan Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz. CHP'ye katıldı. CHP, 2 milletvekili daha transfer ederse yaklâşık 7.5 trilyon liralık Hazine yardımından yararlanabilecek. DSP'li "9'lar" ise CHP'den çağn bekliyor. • 4. SayfadaMustafa Yümaz üreyyaAyhan 'a 48 milyar ödül Avrupa Atletizm Şampi>onası'nda 1500 metrede şampivon olan Süreyya A\han dün yurda döndü ve büyük sevgi gösterisiyle karşılandı. Başbakan Ecevit'le bir ara\a gelen Ayhan'a, ilk olarak ödül yönetmeliği gereği 48 mihar liralık ödül ve- rildi. Bu arada Ayhan'ın geçtiği dünyaca ünlü Rumen atlet Gabriela Szabo, 2004 Atina Olimpiyatları sonrası sporu bırakmayı düşündüğünü açıkladı. I Spor'da askerlyle çatişma Olmadl Sefin Dizayi, Ankara'rnn IKDP lideri Barzanfye, PKK'ye destek verdiği gerekçesiyle tepki gösterdiği ve pasaportunu uzatmadığı yönündeki haberleri yalanlayarak "Barzani ABD'ye gitmedi bile" dedi: IKDP temsilcisi, Türk askerlennin K. Irak'ta Irak askerleri ile çatışarak Bamerni Havaalanı'nı ele geçirdiği iddialan için de "36. paralelin kuzeyinde Irak askeri yok ki çatışma olsun" diye konuşru. Dizayi, haberlerle kafalann kanştınldığını ve müdahale için uygun atmosfer yaratılmaya çalışıldığını öne sürdü. terdiği ve pasaportunu uzatmadığı haberlenni yalanlayan Dizayi, "Tür- kiye geçiş izni vermediği için Neçir- van Barzani'nin de Suriye üzerin- den ABD'ye gittiği yazılmış. Oysa- ki Barzani ABD'ye gitmedi bile" dedi. IKDP temsilcisi, Türk askerle- nnin Kuzey Irak'ta Irak askerleri ile çatışarak Bamerni Havaalanf nı ele geçirdiği iddialan için de "36. para- lelin kuzeyinde Irak askeri yok, ça- tışma nasıl olsun" diye konuştu. ABD'nin Irak'a operasyon beklen- tisi güçlenirken, Türkiye'nin Kuzey Irak'taki rolü üzerinde spekülasyon- lar da artıyor. Son olarak basına yan- sıyan, Türk Silahlı Kuvvetlen'nin bölgedeki Bamerni Havaalanı'nı I- rak askerleri ile çatışarak ele geçirdi- ği ve Ankara'nın IKDP'ye tepki ola- rak bir dizi yaptınm karan aldığı ha- berleri taraflarca yalanlandı. Türk diplomank kaynaklar, Barza- ni'ye daha önce verilen diplomatik pasaportun talep gehnediği için yeni- lenmediği bilgisini verirken, Mesud ve Neçirvan Barzani'nin Türkiye'den geçişlerinin engellendiği haberlenni yalanladılar. Yetkililer, IKDP'nın son dönemdeki bazı etkinliklerinden ra- hatsızhk duyulduğunu kabul eder- ken, bunlan engellemeye dönük ge- rekli girişimlerin yapıldığını kaydet- tiler. Spekülasyonlann odağı haline gelen IKDP'nin Ankara temsilcisi Sefin Dizayi, ortaya atılan ıddialar ve son gelişmeleri Cumhuriyet'e de- ğerlendirdi. Dizayi'ye yönelhlen so- rular ve yanıtlan şöyle: - Mesud Barzani'ye VVashington toplantısına gitmek için Türki- ye'den geçiş izni verilmedigi doğru mu? - Bu haberler tümüyle gerçek dışı. Böyle bir şey yok. Zaten haberlerde- ki maddı hatalar da bunu göstenyor. Türkiye geçiş izni vermeyınce Sayın Mesud Barzani'nin yeğeni Neçirvan Barzani'nin Suriye üzennden ABD'ye gittiği yazılmış. Oysaki Sa- yuı Barzani, özel nedenlerinden ötü- MArkası Sa. 8, Sü. 3 'te • SERSlNG HAVALANI ABD'NİN KONTROLÜNDE • 10. Sayfada Rus askerleri Kodori geçidinde Kafkaslar ısınıyor # Tiflis Moskova'yı Abhazlara, Moskova da Tiflis'i Çeçenlere destek vermekle suçluyor. Son olarak Gürcistan'ı "güç kullanmak"la tehdit eden Rus askerlerinin Abhaz güçlerle birlikte Kodori geçidine girdiği ileri sürüldü. Gürcistan Sınır Birlikleri Komutanhğı'nın iddiası, Gürcistan Cumhurbaşkanı Şevardnadze tarafından da doğrulandı. • 11. Sayfada Dürüst tabiath Istanbul efendisi Abdülcanbaz'ın Insanın Serüveni adlı harikulâde maceraları 32 kısım tekmili birden... TURHAN SELÇUK çizdi Çarşamba Cumhuriyet 'te Ekonomik bunalımdan toplumsal bunalıma... # Güçlü ekonomiye geçiş programı iflas.etti. Emek piyasalan, her şeyin serbestleştiği iddiasında olan dünyada sınırlandınlmış tek piyasadır. Uluslararası piyasada işlem gören 1.8 trilyon dolann yüzde 80'i, girdiği piyasayı bir hafta içinde terk ediyor. Neoliberalizm tüm dünyada siyasal bir kimliksizleşmenin başlangıcını oluşturdu. Çarşamba günü Cumhuriyel 'te Dünya okuyor, biz bakıyoruz ) Türkiye'de kitap okuma oranı yalnızca yüzde 4.5. Japonya'da bir yılda 4 milyar 200 milyon kitap basılırken Türkiye'de bu sayı yalnızca 23 milyon 386. Yani, Türkiye'de bir yılda basılan kitap, Japonya'da neredeyse bir günde basılıyor. . • 7. Sayfada ON NUMARA' ÇEKlLDt • 8. Sayfada GEÇMÎŞ ZAMAN DENİZLERİ • 9. Sayfada ÖZGENACAR Y.A21ARINA BAŞLADI M10. Sayfada FENERBAHÇE KAZAKMAK ZORUNDA U Snor'dû GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Temelden Yoksun BiPliktelik Derviş sendromu yaşanırken seçime, öteki parti- lere bakmanın neredeyse olanağı kalmadı. Bakanlıktan istifa ettı, YT'ye gırecek mi girmeye- cek mi tartışması, tartışma bile değıl. kuşkulu bek- lenti manşetlerde. YT öncülerinden Hüsamettin Özkan'ın da sabrı tükenmiş olmalı ki; son "troyka îoplantısında" "ge- MArkasıSa.8,Sü.l'de Ege sıcaktan kavruluyor # Izmır, meteorolojı kayıtlannın tutulmaya başlandığı 1939 yıltndan bu yana 43 dereceyle en sıcak gününü yaşadı. Bandırma'da 42 derece ile rekor sıcaklıklara ulaşıldı Türkıye'nin bugünden itibaren Balkanlar'dan gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisıne gireceği ancak sıcaklıklann mevsim normallennin yıne üzerinde olacağı kaydedıldı. • 3. Sayfada Orman yangım can aldı: 2 ölü # Bahkesır'in Kepsut ılçesi Akçakertil bölgesinde çıkan yangında 1000 hektann üzerinde orman alanı kül oldu. Alevler arasında kalan Sarfaklar köyünde 10 ev yanarken yatalak olduklan bildinlen Bedriye (70) ve Süleyman Barut (75) çifti yaşamını yitirdi. Kontrol altına alınamayan yangının tehdit ettiği 5 köy boşaltıldı. COŞKUN YAMAN'm haberi B 3. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY MHP: Kuran'la Turan Arasında 21. Yüzyıl Arayışı... MHP'nin Meclis'te temsil edilen öteki partiierden farklı olduğunu kanıtlama ve varlığını sürdürme kay- gısı, siyasi yelpazenin uçlarını radikal yaklaşımlara kadar uzatıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 6 partiyi PKK ile neredeyse ozdeş tutması, bu parti kadrola- MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog