Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı ULUS OLMAK Necati Cumalı AŞ T&bM*CadNo:3*41 k j t a p kulübü C4334lCagdogiu-tsaobuJTel (212)5140196 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı ATATÜRKÇÜLÜĞÜN KÖKENt, ÜNCELİĞI 79. Y1L SAYI: 28068 / 500.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU. Y U N U S N A D İ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-7997) Siyasetçiler seçim, öğrenci aileleri ise geçim derdinde Zor sonbaharLise öğrencisinin masrafı 333 milyon Okullann açılmasına kısa bir süre kaldı. Eğitim-Sen'in hazırladığı rapora göre, ilköğretime yeni başlayacak bir çocuğun kitap, kırtasiye, giyecek ihtiyaçlan için yapılması gereken zorunlu harcama en az 160 milyon lira. Geçen yıl 247 milyon lira olan lise son sınıf öğrencisinin kitap, kırtasiye, giyim ve diğer masraflan bu yıl 333 milyon liraya yükseldi. Aileler Slkltltlll günler yaşiyor Bu zorunlu masraflara bir de "zorunlu" olmadığı sık sık vurgulanan milyonlan bulan bağışlar eklenince özellikle eğitim çağında birden fazla çocuğu olan aileler sıkıhtıh günler yaşiyor. Bu öğretim yılında hangi okulun ne kadar bağış isteyeceği henüz belli değil. Okullar bu bağışlarla ayakta kaldıklan için velilerin bağış yapması zorunlu tutuluyor. • 6. Sayfada »cretteri veffferf zortuyc Sınıflar öğrencisiz kaldı . # Ekonomik kriz ortamında dönemlik ücretleri 11 milyar liraya kadar ulaşan özel okullar, başanlı öğrencilerin devlet okullannı tercih etmeleri nedeniyle kontenjanlarmı dolduramıyor. Bazı özel okullar çözüm olarak kendi ilköğretim okulianndan öğrenci ahyor, bu da özel okullann başansını büyük oranda düşürüyor. • 6. Sayfada Zorunlu bağış yatırım oldu # Milli Eğitim Bakanhğı'na bağlı okullardaki öğrencilerden makbuz karşılığı zorunlu bağış toplayan Milli Eğitim Vakfı'nın son üç yılda 1.1 triryon liralık faiz geliri elde ettiği açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Necdet Tekin, elde edilen gelirlerin vakıf resmi senedindeki amaçlanna uygun olarak harcandığını söyledi. • 6. Sayfada Tekstil ve metal işkollannda binlerce işçiyi kapsayan toplusözleşme dönemi başladı İşçide'güvence' kaygısı Pazarlık endişesi # Çalışanlan hayli zorlu geçeceği dile getirilen 2 ayhk dönem bekliyor. Çah- şanlar, Iş Güvencesi Yasa- sı'nın uygulama tarihi olan 1 Mart 2003 tarihine kadar işten çıkarmalann yaşana- bileceği kaygısını taşıyor. Işçilerin büyük bölümü, gergin geçeceği ileri sürü- len toplusözleşme görüş- melerinin işverenin güven- ce acısını çıkaracağı pazar- lığa dönüşmesi endışesinı yaşiyor. • 13. Sayfada Esneklik sağlayabiliriz # Yeni çıkan yasanın işve- rene mali külfet getirmediği için bu pazarlık döneminde karşılanna çıkanlmasını doğru bulmayacaklannı söyleven DÎSK Genel Baş- kanı Süleyman Çelebi, "Iş- çimizi mağdur etmeyecek, enflasyonun üzerinde belli bir refah payı ile sözleşme- leri imzalamak istiyonız. Toplusözleşme göriişmele- ri biraz sıkıntıh geçeceğe benziyor" diye konuştu. • 13. Sayfada Metal işçisi bekliyor # Metal işkolunda örgütlü yaklajık 100 bin işçinin top- İusözeşme göriişmeleri 1 Eylül tarihinde başlıyor. Üç işçi bnfederasyonu, bu kez Türkye Metal Sanayicilen Sendkası ile karşı karşıya geleck. DİSK'e bağlı Birle- şik Ivetal Iş Sendikası da 34 işyernde 15 bınden fazla iş- çiyi emsil ediyor.Yetkililer uzla^ıaya vanlamaması du- runuada yüksek hakem ku- rulun gidilebileceğini dile getir.orlar. • 13. Sayfada HİÇ GEÇİLMEDİ - Süreyya Ayhan, hem eleme, hem finalde hiç geçilmedi ve finlü rakiplerini geride bıraktı. Süreyyaşampiyonluğa koştu # Süreyya Ayhan, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türk spor tarüıine geçti. Mü- nih'teki 18. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metre finalinde bitiş çizgisini 3.5 8.79'da ge- çen Ayhan, hem dünyada yılın en iyi derecesini yaptı, hem de Avrupa Şampiyonu olan ilk Türk at- let unvanını ele geçirdi. Ayhan, "Münih'e gelirken altm madalyayı hedeflemiştim. Başardım" dedi. # Elemelerdeki başansını finalde de yineleyen SüreyyaAyhan, yarışın son metrelerinde dünya ve olimpiyat şampiyonu Rumen Szabo'nun ataİdan- na direnince birincilik kürsüsüne çıktı. Atletizm otoriteleri ve ajanlar altrn kız Szabo'yu geçen Ay- han'ın olimpiyatlarda da avantajlı olduğunu söy- lediler. 23 yaşındaki sporcuya şampiyonluğu son- rası kutlama mesajı yağdı. • Spor'da V$\ürkocagı Cad No 3*41 Tel C12I5140196 V1HÛ YİÛİ Derviş'in, Hüsamettin Özkan'ın hükiimetten ve DSP'den istifasından bu yana beklenen siyasi parti karan. üçlü görüşmenin sonunda da net- kazanmadı. İsmail Cem ve Hüsamettin Öz- kan'la İstanbul'da 3 saat süreyle göriişen Der- viş. gazetecilerin ısrarlı sorulanna karşılık net ^i r yanıtvermeyerek"Birlikte çahşmaya devam ediyoruz" demekle yetindi. • & Sayfada Bahçeli 'nin '6parti PKKyanhsı 'sözlerine tepki Apo siyaseti• DSP Genel Sekreteri Süleyman Yağız, "Abdullah öcalan'ı yakalatan hûkümetin başbakanının partisine böyle bir suçlama yöneltmek ciddiyetle bağdaşmaz" derken Grup Başkanvekili AydınTümen, Bahçelı'nin sözlerinin "Meclis'e hakaret" olduğunu belirtti. ANAP'lı Turizm Bakanı Mustafa Taşar da Bahçelı'nin sözlerini "dil sûrçmesi" olarak değerlendirmek istediğini söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - MHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçelinin, AB'ye uyum yasala- n konusunda hükümet ortaklan- nı da hedef alan "Bölücü örgü- tün yanında şimdi 6 tane de parti var" sözlerine siyasetçiler tepki gösterdi. DSP Genel Sekre- teri Süleyman Yağız, "Apo'yn yakalatan hûkümetin başbaka- nının partisine böyle bir suçla- ma yöneltmek ciddiyetle bağ- daşmaz" derken Grup Başkan- vekili AydınTümen, Bahçeli'nin sözlerinin "Meclis'e hakaret" olduğunu belirtti. ANAP'lı Tu- rizm Bakanı Mustafa Taşar da sözleri "dil sûrçmesi" olarak de- ğerlendirmek istediğini söyledi. MHP Genel Başkanı ve Başba- kan Yardımcısı Bahçeli'nin AB'ye uyum kapsamında çıkan- lan yasalara destek veren partile- ri "PKK yanusı" göstermesi tep- kilere neden oldu. ANAP Grup Başkanvekili BeyhanAslan, TB- MM'nin çatısı alnnda Türk dev- letinin bütünlüğünden, üniter ya- pısından taviz verecek tek parti bulunmadığım belirterek "Ki- min bu konuda ne kadar hassas olduğu da belli olmaz. Bu giri- mArkasıSa.8,Sü.l'de Ekonomiye seçim dopingi # Siyasal partilerin seçim kampanyalannı etkıli kılmak amacıyla yapacağı çalışmalann reklamdan ulaşıma, ses-ışık sistemlerinden baskı-matbaaya pek çok alanda canlanma yaratacağına kesin gözüyle bakıhyor. Yetkililer toplam harcamalann 1 katrilyon lırayı aşacağını öne sürüyorlar. • 4. Sayfada İstanbul'da 3 bin araç # 32 ilçede 23 partinin seçime gireceği İstanbul'da, 3 bine yakın araç kullanılacak. Istanbul Ticaret Odası Servis ve Okul Taşımalan Meslek Komitesi Başkanı Ersoy Erol, ulaşım araçlannın seçim çalışması için çok önemli olduğunu ifade ederek bu araçlara olan talebüı 15 Eylül'den itibaren hız kazanacağını belirtti. • 4. Sayfada Aydın Doğan, Akşam ve Uzan grubunun bir süre sonra medyadan silineceğini öne sürdü: Her şeye hâkim değilim • Dünya standartlanna uygun olmak için çalıştıklannı söyleyen Doğan Grubu sahibi Aydm Doğan, yazarlann para cezalanmn yüzde yirmisini kendilerinin ödeyeceğini söyledi. Medyayı kirletenlerin, kendi çıkan için kullananlann bu sektörden gitmesini isteyen Aydm Doğan, hiç kimsenin, bir yazannın işten çıkanlması için baskı yapamayacağım vurguladı. CNN Türk ve Kanal D'de tasarrufa gidileceğini, Bulgar medyasma eleştiriler yüzünden giremediğini, bu yüzden Almanlara kaptırdığım da sözlerine ekledi. LEYU» lirŞJINKUrMII StytSfiSİ • 7. Sayfada VTTİLÂ ÎLHAN YAZLARINA BAŞLADI UArka Savfada .UZEY IRAK'TA kVAŞ HAZIRLIĞI B11. Savfada TRİSTE GECELtĞÎ fvflLYARAVÎLLA TtXER: PROGRAMIN SÎ\St SAHİBİ BENİM • 12. Savfada Schmidt: ABD hiç bu kadar emperyal olmamıştı # Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Die Zeit'ta bir yazı yazan Almanya'nın eski başbakanı Helmut Schmidt, "ABD kamuoyu, bugün önleyici bir savaşın yapılmasma giderek ikna edilmektedir" dedi. Amerikan dış politika- sınm emperyal olmadığını öne süren Schmidt, ancak Av- rupa'nın bunun önünde eğilmemesi gerektiğini vurgula- dı. Schmidt, "Başkan George W. Bush'un Irak için bir BM Güvenlik Konseyi karannı gerekli görüp görmeyeceği so- rusu ortadadır" dedi. • 9. Sayfada Saddam, BM silah denetçilerine izin verecek 1 Avrupa'nın, ABD'nin Irak'a açacağı olası bir savaşa git- tikçe daha fazla karşı çıkması Irak yönetimini sevindir- di. Irak basını, Avrupa'nın tepkisine geniş yer ayınrken Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in silah denetçile- rinin Irak'a girmesine izin vermeye hazır olduğunu bil- dirdi. Ingiltere'de yayımlanan The Mail on Sunday gaze- tesi Irak Devlet Başkam Saddam Hüseyin'in "Caddeler- de, çatılann üstünde ev ev direneceğiz, asla teslim olma- yacağız" dediğini aktardı. • 11. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Seçim Sicime Dolanıpken... Siyasi partilerin seçim sürecinde kullanacakları malzemelerın ucu görünmeye başladı. Bunların be- lirtileri vardı. Ancak aktif propaganda dönemiyle bir- likte sertleşmelerin ve restleşmelerin daha derin ve kırıcı biçimde gündeme geleceği anlaşılıyor. AB yasaları Meclıs'ten geçmeden önce şöyle bir MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog