Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuıryet k t a p 1 a r ı ŞAİRLER VE BEN (JktayAkbal (54334) Ca^akflu-lstaobolTd (212)51401 % Cumhuriyet Cumhuriyef k ı t a p I a r ı HACIBEKTAŞ EFSANEDEN GERÇEĞE Irene Melikof A-Ş TiünafcCadNo3*41 i TcJ^U) 514 01 <« 7 S . \- SAYI: 2CO57 / 500.000 TL (KDViçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADJ (1924-1945)BAŞYAZARI: NAOİR NADİ (1945-1991) 1 AĞUSTOS2002 PERŞEMBE üşişleri: ABD'nin Türkiye'den asker ve üs talebi yok. Savunma sistemi pazarlığı var Güçlü savunmaKfLE İMHA StLAHLARI Aparuk:Erken uyarı stitemihırulmalı %> hva Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cunhur Asparuk, M5 Savunma ve Strateji drgisınde yer alam yazısında, Türkiye'nin, k«nşulann<ian kaynaklanan füze tehdidine krşı önlem almakta olduğunu açıkladı. Aparuk, kontrolsüz devletlerin kitle imha sijhlanna kolay er.şimi nedeniyle ortaya çı:an tehlikelere dlikkat çekerek "Uzaydan y^arlanma dahil her türlü teknolojiyi kulanarak fîize savunma sistemini geiştirmeye çalışıyoruz" dedi. • 8. Sayfada # Ankara, savunma sisteminin güçlendirilmesi hedefi doğrulrusunda her ülkeyle olduğu gibi ABD ile de pazarlıklann ve görüşmelerin yapılabilecegini belirtirken "Pazarhk meselesi yapılamayacak konular vardır" görüşünü vurguluyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yusuf Buluç, haftalık olağan basın toplantısında Türkiye ile ABD arasında yaşanan görüşme trafiğinin Irak'a müdahaleyle ilgili olmadığını söyledi. Sözcü Buluç "Ülkemizin çevresinde, balistik fîize yeteneğine sahip veya sahip olma gayreti içinde olan ülkeler vardır. O nedenle, bu tehditlere karşı ülkemizin savunma imkânlanna kavuşturulması bir ulusal güvenlik politikası gereğidir" açıkJamasmı yaptı. ANKARA (Cumhuriyet Bfirosu) - Türkiye, ABD'nin Irak operasyonu için kara gücü ve üs talebinde bulunmadığını açıklarken "srratejik ortaklık" çerçevesınde görüşme ve pazarlıklann yürütüldüğünü biJdirdi. Dışişleri Bakanlığı, Tür- kiye'nin her ülkeyle olduğu gibi ABD ile de pa- zarlıklannın olduğunu vurgularken "Pazarhk meselesi yapılabilecek konular vardır, yapıla- mayacak konular vardır.ABD ile srratejik or- takJığımızın derinleşmesi bize sıkmtı veren bir konu değüdir" açıklamasuu yaptı. Dışişleri Ba- kanlığı Sözcüsü Büyükelçi Yusuf Buluç, son günlerdeABD ilestratejik ortaklığı güçlendırme- ye yönelik temaslann Irak'a olası operasyonla ilişİdlendirilmemesi gerektiğini savundu. Türki- ye'nin Irak konusunda banşçıl çözüm yollannın hâlâ bulunduğuna inandığını kaydeden Buluç, bu yönde çabalann sürdürüleceğini vurguladı. ABD yönetiminin Büyükelçi Robert Pearson aracılı- • Arkast Sa. 8, Sü. 3 'te • ECEVÎT: ABD PSÎKOLOJlK SAVAŞ PEŞÎNDE • 5. Sayfada 'Ayfa'yı (bir de yazarından) Dinler misiniz? Evin İlyasoğlu Keman sanatçısı Ayla Erduran, 1930'lu yılların Türkiyesi'nde varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş, Fransa, Amerika ve Rusya'da en üsf düzey hocalardan eğitim almış; dünyanın en önemli sahnelerinde en ünlü şeflerile konserler vermiş bir sanatçı. Bugün Cumhurfyel 'le birlikte Bayinizden istemeyi unutmay TBMM Genel Kurulu'nda 62 'ret' oyuna karşı 449 'evef oyuyla erken seçim teklifi kabul edildi Erken seçim 3 Kasım'daMifletrekilleri vedalaştı TBMMde erken seçirrin görüşüldüğü dünkü birleşime tüm liderltr katıldı. 514 milletvekilinin hazır buluniuğu oylamada 3 milletvekili çekimser kaldı.Seçim karan alkışlarla karşılanırken millet/ekillerinin birbiriyle vedalaşması dikkati çekti. Başbakan Ecevit oylama sonucunu bekleneden Genel Kurul'dan aynldı ErtGİeni6 tartl$maSI Karann ahnmasından hemer sonra, "Irak operasyonu başlarsa seçim erteletir mi?" tartışması yapıldı. SP lideri Recai fCutan, "Seçim ertelenir" derken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimin erteleremeyeceğini söyledi. • 5. Sayfada Derviş'ten söylentilere yanıt: Görevîmin başındayım Program önemli Devlet Bakanı Kemal Derviş, yurtdışına yaptığı özel ziyareti tamamlayarak yurda döndü ve görevinin başında olduğunu söyledi. Kemal Derviş ayağının tozuyla yaptığı değerlendirmede. ekonomik programın önemli olduğunu, bu nedenle görevini sûrdüreceğini belirtti. • 8. Sayfada Dosya Yargıtay'a gitti AKPiçin sııç duyurusu SCfUŞturma evraklaN Gazeteci-yazar Ergün Po'Taz'ın AKP'nin kapatılması istemiyle yaptığı ba<vnruyu değerlendiren DGM Cumhuriyet Savcısı Nın Mete Yüksel, suç duyurusu dosyasını Yargıtay Cımhuriyet Başsavcılığı 'na gönderdi. Dosyada, Erroğan hakkındaki Rize konuşması nedeniyle açılan sonşturma evTaklan ile AKP Grup Başkanı Bülent toç'ın bazı konuşmalan yer alıyor. • 4. Sayfada Başbakan Bülent Ecevit ve YAŞ üveJeri toplantının ardından Anıtkabir'i ziyaret ettiler. Ecevit'in. Atatürk'ün kabrine kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan ve üzerinde "YAŞ Üyeleri" yazan çelengi koymasındao sonra savgı duruşunda bulunuidu. Ozkök yeni Genelkurmay Başkanı TSK'nin yeni üst komuta kademesi belirlendi. Toplantıda irtica başta olmak üzere disiplinsizlik nedeniyle ordudan ilişiği kesilmesi gündemde olan subay ve astsubaylann durumu da ele alındı Orgeneral Hilmi Özkök ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) üst komuta kademesini belirleyecek olan Yüksek Askeri Şûra (YAŞ), Başbakan Bülent Ecevit'in başkanlığında Genel- kurmay Başkanlığı Karargâhı'nda top- landı. Genelkurraay Başkanı Huseyin Kıvnkoğlu, göre\ r süresinin dolması ne- deniyle emekli edilırken, yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hilmi Özkök atandı. 3 Ağustos'a kadar süre- cek toplantıda birüstrütbeye yükselecek general ve amirallerle, general ve ami- ralliğe yükselecek albaylann durumu da göriişüldü. Başbakan Bülent Ecevit, dün YAŞ'ın sabahki bölümüne katıldı. Ece- vit ve YAŞ üyeleri ardından Anıtkabir'i ziyaret ettiler. Ecevit'in, Atatürk'ün kabrine kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan ve üzerinde "YAŞ Üyeleri" ya- zan çelengi koymasından sonra saygı duruşunda bulunuidu. Anıtkabir Özel Defteri'nı ımzalayan Başbakan Ecevit, şunlan yazdı: "Türk Süahlı Kuwetle- ri'nin böyök komutan ve eşsiz önder Atatürk'e sarsılmaz ve bilinçli bağü- lığı, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin ve ulusal bağımsızlığımızın sarsılmaz bir güvencesidir.Yüksek Askeri Şûra'nın öncülüğünde bilim ve teknolojideki geüşmeleri yakından izleyen Türk Si- mArkasıSa.8,Sü.l'de irlikte. I tmayın. I MB 'nin itirafi Düşük ücret büyüme engeli # Merkez Bankası, temmuz ayına ılişkın "Para Politikası Raporu"nu açıkladı. Banka, büyümenin önündeki en büyük engelin ücretlerdeki gerileme olduğunu da itiraf etti. "Reel ücretlerdeki gerilemenin durdurulması ve işsizliğin azaltılması ile üretün artışı süreklilik kazanacaktır" saptamasında bulunan banka, yıluı ikinci yansında talepte aşamalı canlanma beldedığini kaydettı. • 12. Sayfada ABD lobisi kararh Tekstihle ödünyok # Irak savaşı öncesindejest gibi Türkiye'ye sunulan nitelikli sanayi bölgeleri hiçbir ekonomik avantaj sağlamayacak. Tekstil başta olmak üzere emek yoğun sektörlerin nitelikli sanayi bölgeleri kapsamuıa ahnması halinde Türkiye'nin hem ihracatının hem de istihdamının 5-6 kat artacağı belirtiliyor. • 13. Sayfada Paşabahçe eylemi Destek büyüyor # Beykoz'daki Şişe Cam Fabrikasi 'nda 3 bin lcişi, "umudunu kaybetmeden" direniyor. Eylem devam ederken, işçilere toplumun tüm kesimlerinden destek yağıyor. Güvenlik güçleri, "Şişe Cam Fabrikasi İşsızler Sokağı"nı bankatlarla kapatırken fabrikanın 500 metre uzağındaki gazeteciler de adeta tecrit uygulaması altında görev yapmaya çalışıyor. • 8. Sayfada YENÎ HAYATA K^\YLI KUTLAMA M 3. Savfada HML İÇİKZAMAN DARALIYOR B 11. S*xfada ÎAVETTÎ'DEN HIÇ tOPMADAN ^ • 15. Se&fada ZVRLYA PLAJLARI VIAS1V1\VÎ I4rka Stvfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK 3 Kasım Karşıtlarımn Son Umudu: Savaş! Ekonomiyi yeniden bunalıma sokacağını, Ortado- ğu'da dengelerj altüst edeceğıni, Kürt devletıni res- mıleştireceğini varsayanlar; artık 3 Kasım'dan kur- tulabilmek için savaşı yeğliyorlar. Ellerduayakalkmış. Dudaklar mırıldanıyor: "Savaş, M Arkast Sa. 8, Sü. 1'de Görkemli stada gölge düştü # Atatürk Olimpiyat Stadı'nın açılış maçında Galatasaray, — Ohympiakos'u 2-0 yendî. 79 Hn ~ kişinin izlediği karşılaşma öncesi ve sonrasında ulaşım skandalı nedeniyle Galatasaray taraftarlan büyük sıkıntı yaşadı. Stada ulaşan yollar yetersiz kalmca görkemli stadın açılışına gölge düştü. MSpor'da israiFde üniversite kana bulandı # Israil iç istihbarat örgütü Şin Bet'in dün FilistinJi militanlann 6 ~" intihar saldırısı hazırlığı içinde olduğunu öne sürmesinden birkaç saat sonra, Dogu Kudüs'teki Yahudi Üniversitesi'nde meydana gelen patlamada en az 7 kişi öldü, 9'u ağu" olmak üzere 70'e yakın kişi de yaralandı. Saldınyı Hamas örgütü üstlendi. M10. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ontak Ruhunu Yitiron Meclis... 29 Temmuz'da olağanüstü toplanan yüce Mec- lis'in son üç gün içindeki çalışmaları, Meclis'in artık yenilenmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Koalisyon partileri arasındaki ortaklık ruhunun tü- müyle kaybo/duğunu görüyoruz. Meclis gündemini iki ana konu oluşturuyor: MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog