Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9NİSAN2002SALI 8 DUNYA VE T U R K I Y E dishab(a cumhuriyet.com.tr KAVŞAK OZGEN ACAR Şaron'un Hedefi Yayılmacılık Ortadoğudaki olaylarne "Filistin terörü " ne c& "Israil'in kendini sa- vunması"dn Olaya doğru tanı koy- mak gerekir Israil Başbakanı Ariel Şaron 'un temel hedefinın ne oldu- ğu dıkkatleden kaçıyor. Şaron'un değişmeyer hedefi "Israil'in geniş- lemesi"dir. Şaron yayılmacılığının tek engeli. Filistnlilerin genelde birleş- tiği bır lider clan Yaser Arafat'tır. Bu köşede. Likud Partisi lideri Şa- ron'un ıktida'a geldiği andan itiba- ren nelerın oacağını yazdık. Bu bir kehanet dejildi. Çünku Şaron'u 1982 de Lütnan'a karşı yürüttüğü "Galile Haretâtı" sırasında IsraıTde yakından tanmıştık. Bır an için oir geri dönüş yapalım. Oslo Antlaşnası, Camp Davıd gö- rüşmelen der<en, Ortadoğu'da baş- layan "Banş Sürecinden" umutlan- dığımızı anırrsayalım. Bölgedeyeni yapılanma panları oluşturulurken Türkiye de bj sürece etkın bir kat- kıda bulunma< için taraflarlayakın ıliş- kilerkurmuştj. Ancak Şaroi, seçim öncesınde Ha- remüşşerif Camii'ne yaptığı ziyaretle bu süreci askrça alırken bugün olacak- lann ışaretını de o gün ver- memiş miydi'; Şaron. Filis- tinlıleri tahrik eden kıvılcımı o gün çakmış, (günümüz- de arök antikaolan arkadan anahtarla kurulan yürüyen oyuncaklar gıbi) Filistinlı canlı bombaları Israil so- kaklannda harekete geçir- miştı. Şaron'agörebu birte- rördü. Saldınlara karşı "nef- simüdafaa" için "Savunma Duvan Harekâtı" başlatıl- malıydı. Başlattı da... "Bul- dozer" ya da 'insan kasa- bı" denilen 74 yaşındakı Şaron'un sabıka kaydını bir Şaron, daima "en büyükhatadan" söz eder. 1982 Lübnan işgalınde Arafat ve silah arkadaşlarının Tu- nus'a gitmelerine ızin vehlmesınin "bağışlanamaz en büyük hata ol- duğunu" söyler. O günku koşullar al- tında Arafat ve yakınlarının "temiz- lenmesi" ve Filıstinlilerin "bel kemi- ğınin kınlması" gerektıği görüşunü sa- vunagelmıştır. Şaron, bu hedefini kı- sa bir süre önce Başbakan Bülent Ecevit'e de söyledi. Ecevit açıkla- mamış olsaydı, Arafat daha ılk haf- ta içınde "temizlenmiş" olacaktı. Şaron. bugün dünya önünde "nef- sı müdafaa"kandırmacasını kullan- maya çalışıyor. 11 Eylül'den sonra moda olan deyimıyle bunun "terö- re karşı birsavaş" olduğunu söylü- yor. Şaron, hiçbir tankı, silah dona- nımlı helikopteri, F-16 uçağı, nükle- ersılahı bulunmayan Filistinlilere kar- şı "savaştığını" ektiyor. Israil Başba- kanı tanklan ıle önce Ramallah'ta, ar- dından otekı Filistin yerleşkelerınde taş taş üstünde bırakmadı. Kimse- yi takıyor mu? Şaron. Filistinlilerin bugüne değin sağladığı tüm hakların uzerıne bır (INTERNATIONAL HERALD TRIBUSE) kez daha ırdelersek, Israil liderinin te- mel hedefinin ne olduğunu daha iyı algılanz. 1953'te bir binbaşı olan Şaron, Kibya köyünü basarak 69 sivılin öl- dürülmesini, 45 evin yıkılmasını ger- çekleştirdi. 1982'de Savunma Bakanı olarak Galile Harekâtı'nda Lübnan'da 20 bın kişinin ölümünden sorumlu tu- tuldu. Aynı yıl aynı koltukta oturur- ken Beyrut yakınındaki Sabra ve Şa- tila göçmenler kampındaki ikı bın ki- şinın öldürülmesJnden dolayı yargı- landı. Neydi amaç? Bir süre siyasa sahnesinden çekil- mek zorunda bırakıldı. Daha sonra Imar Bakanı olarak siyasal yaşama döndü. Bu bakanlık, Şaron için pa- sıf bir görev olarak yorumlandı. Oy- sa, işgal altındaki bu topraklardan de- ğil çekilmek, tam tersine oralara ye- ni Yahudi göçmenlerini yerieştirerek Israil'in kalıcılığını kanıtladı. Bu, "Şa- ronyayılmacılığı"nın ilk adımıydı. Ar- dından bildiğimiz gibi 2000 yılında Ha- rem El Şerif Camii'nin ziyareti ilebu- günkü olaylan başlattı. sunger çekip olayı sıfır noktasına döndürerek, "kendiınançları doğrul- tusunda" büyük başan kazanmıştır. Istediğı kadar Bush, "çekil" desin. Daha önce işgal edilen topraklar- dan Israil çekildi mi? O toprakları yerleşmeye kım açtı? Şaron bu nok- tada da durmayacak, yakın gele- cekte bugünkü Israil'in sınırları dışı- na taşacak yeni adımlar atacaktır. Çünkü başında bulunduğu Likud Partısi'nin ortaya çıkış nedenlerinden biri de "Büyük Israil" hedefinin ger- çekleşmesidır. Nedir "Büyük Isra- İri Hergeçen gün artan Yahudi göç- menlerinin de yerleşebileceği gü- venli sınırlara ulaşmaktır. Nedir bu sı- nırlar? Ürdün Nehn'nden Akdenız'e kadar olan toprakları ele geçırmek değil mi? Dolayısıyla Şaron, bu de- ğışmez hedefine ulaşabilmesinin tek engeli olan Arafat engelıni ortadan kaldırmalıydı! Şaron, katliamlan ile de- ğişmeyen hedefine yürüyor. Israil'in Filistinlilere son Ramallah saldırısı, "uluslararası hukukun" değil "güç- lü"nün kazançlı çıktığını bir kez da- ha kanıtladı. Afgan afyonıı, Türk yolsuzluğu Geçen hafta Sakarya'da ele ge- çirilen 7.5 tonluk baz morfin, ba- sınımızda yeterince değerlendiri- lemedi. Jandarma Komutanlığı ile Amerika uyuşturucuyla mücade- le örgütü (DEA) arasındaki işbirii- ği sonucu ele geçen bu uyuştu- rucunun, Türkiye'de bir yılda el konulan aynı kökenli uyuşturucu- nun iki katı olduğu açıklandı. An- cak, bu olayın ardında önemli ba- zı gerçekler dikkatlerden kaçtı. Türkiye 1972'den bu yana ge- leneksel biçimde haşhaş bitkisi- ni çizerek afyon sakızı üretmiyor. Bolvadin'de kurulan özel fabrika- da haşhaş kellesinden doğrudan morfin ve kodein üretiyor. Üretimini de BM gözeti- minde uluslararası ilaç fab- rikalanna pazarlıyor. Ancak, afyonla eroin arasında bir ara madde olan baz morfin ile eroin kaçakçılığı Türkiye üze- rinden sürüyor. Türk maf- yası, Avrupa uyuşturucu pazarını ele geçirdi. Ero- in paralan başta Türkiye olmak üzere bazı ülkeler- de aklanıyor. Aklanan pa- ra ile herönünegelen yet- kilinin satın alındığı, Türkiye'de hertüriü yolsuzluğun tohumlannın bu yolla atıldığı çok iyi biliniyor. Artık, herkes Susurluk Skanda- lı'nın ardındaki kavganın uyuştu- rucu pazarındaki rekabet olduğu- nun bilincinde. Afganistan'daki iktidar boşlu- ğu, afyon sakızı üretiminin ulus- lararası kaçakçılık pazannda yük- selmesine yol açmıştı. Uyuşturu- cu demek, terörün finansmanı de- mekti. Başta PKK olmak üzere, Ta- leban, terörü için gerekli olan si- lahları uyuşturucu ticareti ilesağ- lamadı mı? Uyuşturucu, terörün, kara pa- ranın, yozlaşrnanın patronu oldu. Usame bin Ladin'e karşı Afganis- tan'da başlatılan askeri harekât en çok uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele eden güvenlik görevli- Afyonsakızfa haşhaş. lerini sevindirdi. Afganistan geçici hükümeti haş- haş ekiminı, afyon üretimini veti- caretini 16 Ocak'ta bir kararname ile yasakladı. Bu yasak. Afganis- tan'da Bin Ladin'e karşı başlatı- lan askeri harekâtla da destekle- nince ülkede afyon patronlannda bir paniğe yol açtı. Kaçak afyon sakızının fiyatının yüzde 400 ora- nında düştüğü bildiriliyor. Yasa- dışı afyon stoklannı toprağa gö- men Afganlar şimdi bunlardan bir an önce kurtulmanın, elden çıkar- manın yollarını arıyor. Türkiye'de yakalanan 7.5 ton- luk baz morfinin de bu gelişme- nin bir sonucu olduğu düşünülüyor. Doğal ola- rak 10 kilo afyondan bir kilo morfin ya da eroin üretildığine göre 7.5 ton- luk baz morfinin 75 ton- luk bir afyon sakızından üretilmesi gerekir ki.. bu rakam neredeyse Türki- ye'nin 1970'lerdeki yıllık afyon üretimine denkti. Oysa, baz morfin ya da eroinin içine katkı mad- deleri konulduğu ve için- deki gerçek morfinin yüz- de 10-30 arasında değiştiği bili- niyor. En azından TMO'nun eline bu yolla yaklaşık bir tonluk mor- fin geçmiş olacak. Afganistan'da afyon üretiminin yasaklanması en çok Iran'ı üze- ceğe benziyor. Afgan kaçak af- yonunun yolu üzerindeki iran her yıl ülkesinde ele geçirdiği afyon- dan 20 ton kadar "kodein" üret- mekte ve bunu uluslararası ilaç firmalarına satmaktaydı. Böyle bir ticaret ise Türk kodeininin fi- yatını düşürmekteydi. Afganis- tan'da afyon üretiminin durması; Türk kodeininin değerinin artma- sına, ülkede aklanan kara para- nın azalarak yolsuzlukların, hep- sinden de önemlisi, Türk genç- terinin eroin kullanımlan gibi bir sal- gının önlenmesine büyük katkı- da bulunacaktır. Elmek: oacar(5superonline.com Faks:0312.442 79 90 Ariel Şaron, 'işini tamamlaymca' askerin tampon bölgeye çekileceğini söyledi Israil işgali bitirmeyecekDış Haberter Senisi-ABD'nin aske- ri operasyona son vermesi talebine ku- laklannı tıkayan Israil Başbakanı Ari- el Şaron, Israil'in Batı Şeria'daki işini henüz bitirmediğini ve operasyon ta- mamlandıktan sonra da birliklerin oluş- turulacak "tampon bölgelere" çekile- ceğini söyledi. Filistin, bu sözleri "ye- ni bir işgaJ" olarak yorumladı. Şaron'un Israil parlamentosu Knes- set'te yaptıgı konuşma, ABD Dışişle- ri Bakanı CoKn PöweD'ın zıyaretiyle il- gili zaten kısıtlı olan beklentilerin ta- mamen çöpe atılmasına neden oldu. Israil ordusunun kanlı operasyonlan sürerken Knesset'te konuşan Şaron, Fi- listin Devlet Baskanı Yaser Arafat'ın Cizmeyi aştı AB sesini yükseltti Dış Haberler Servisi - Israil ve Fi- listin arasındaki anlaşmazlığın gide- rilmesinde etkisiz kalmakla suçla- nan Avrupa Birligi (AB) ülkelenn- den Israil'e yönelik tepkiler sertle- şiyor. AB Komisyonu Başkanı Ro- manoProdl Israil hükümetine, işgal ettiği topraklardan derhal çekilme, Va- ser Arafat ve Filistin yönetimine de terorizmi kınama ve terör eylemle- rine son verme çağnsında bulundu. Brüksel'de basın toplantısı düzenle- yen Prodi, Ortadoğu'daki olaylann, büyük bir hızla insanlık trajedisine dönüştüğünü belirtti. AB Komisyo- nu'nun Filistin'e 5 milyon Euro'luk insani yardım paketini onayladığını belirten Prodi, Israil'inse insani yar- dım kurumlannın çalışmasını engel- lediğini söyledi. tngiltere, tsrail askerlerinin Beytül- lahim'deki Nativitas Kılisesi'ne ateş açmalannın "kesinlikle kabul edile- roejeceğini'' bıldırdı. Ingıltere'nin Or- tadoğu'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı BenBradshan. "!sraD,çok tehtikeK bir oyun ovnuyor. Başbakan Şaron da korkunç hatalar yapmayı sürdüriiyor" dedi. Ispanya'dan sonra temmuzda AB dönem başkanlığını devralacak Da- nimarka'nın Dışişleri Bakanı Per StigMöfler, Israil'in "açıkça çizme- >i aşûğmı" söyledi. • Şaron, Knesset'te yaptığı konuşmada, operasyonun Arafat'ın "terör rejiminin" altyapısı çökene kadar süreceğini, ordunun daha sonra tampon bölgelere çekileceğini söyledi. Filistinli yetkili Erakat, Şaron'un konuşmasının ardından "Artık bir Filistin devletimiz yok" dedi. bir terörrejimi kurduğunu iddıa etti. Şa- ron. öfkeli Israilli Arap mılletvekille- rince sık sık kesilen konuşmasında, bu yüzden "Koruyucu Duvar" operasyo- nunun, Arafafın "terörrejiminin" alt- yapısını hedef aldığını ve amacına ula- şana kadar süreceğini söyledi. Başta Israilli Arap milletvekilleri ol- mak üzere Şaron'un sözünü kesen bazı milletvekilleri, salonun dışuıa alındı. re bir araya gelmeye istekli olduğunu Ordusunun Batı Şeria'daki operas- yonun "geçici olduğunu, ancak henüz hedeflerineıdaşmadıklaraıı" söyleyen Israil Başbakanı "Orduoperasyonuta- mamladıktan sonra beluienen güven- tik bölgelerine çekilecek. Bu bölgeler Filistin topraklanmızla bizün toprak- lannuz arasında tampon işlevi üstiene- cek" dıye konuşru. Arap liderlerle banşı görüşmek üze- rajediyaşanıyor Baö Şeria'daki yüzlerce FiHstinli, İsrafl saidınlan yüzünden sığınmacı konumuna düştü. Bir yandan bombalardan korunmaya çalışan FıKstinli srvilkr bir yandan da yiyecek sılanbsı çekivor. Kuşatma ahmdaki Filistin bölgeieri günkrdir yardım alamıyor. BM Genel Sekreteri Kofi Annan. Israil'e. askerlerini derhal çekmesi çağnsında bulundu. Belçika Savıınma Bakanı Andre Flahaut da, Ortadoğu'ya çokuluslu bir askeri gücün gönderilmesiıün tek çare olduğunu söyledi (Fotograflar: AP > REUTERS) mesi durumunda Suudi banş planını destekleyeceklerini belirtti. Filistin devleti bitti Filistinli başgörüşmeci SaibErakat, Şa- ron'un açıklamalannı "banş sürecinin, Oslo anlaşmalannın ve Filistin yöneti- minin somT olarak nitelendirdi. Erakat, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Şaron, Pöwefl bölgeye gelmeden ziyaretini sona erdirdi Açıklamasıvla PcnveU'a buraya gelme,çünkü her şeyitamamladık, tam- pon bölgeler kunıyornz, işgale devam edeceğiz demiş oidu" Erakat, Şaron'un konuşmasmı şimdiye kadar duy- duğu en "yıkıcı konuşma" olarak niteieyereİc "Arük bir Filistin dev- letimiz yok" dedi. Gazze'de yazı- lı açıklama yayımlayan Filistin Özerk Yönetimi de Şaron hükü- metinin Yaser Arafat yönetimini "parçatamaya" çalıştığım bildir- di ve "Şaron'un açOğı savaşa di- reneceğiz" ıfadesıni kullandı. Sokaklar ceset dolu fsrail güçleri Nablus ve Ce- nin'deki mülteci kamplannı bom- balamaya devam ediyor. Filistin- li kaynaklar, cesetlerin sokaklar- da yattığını söylüyor. El Cezire Televızyonu Cenin'de 100 Filis- tinli'nin öldürüldüğünü ileri sür- dü. Görgü tanıklan, Cenin mülte- ci kampındaküerin evlerini bo- şaltmayı ve merkez meydanda top- lanmayı reddetmelerinin ardından tsrail helikopterlerinin mülteci kampına roket saldınsı düzenledik- lerinı bildirdiler. Nablus kentinde- ki mülteci kampında Israil asker- lerinin açtığı ateş sonucu bin 12 yaşında bir çocuk olmak üzere 3 Filistinli öldü. Israil ordusu Nab- lus'ta son 48 saatteki çatışmalar- da 30 Filistinli militanın öldürül- düğünü açıkladı. Kilisede bir ölü Şaron dünkü konuşmasında ay- nca Beytüllahim'deki Doğuş Ki- lisesi'nde bulunan Fılistinliler tes- lim oluncaya kadar kuşatmanın süreceğini bildirdi. tsrail askerle- rinin, kilisedeki Fılistinlilere dün ateş açtığı ve çıkan yangtnı sön- dürmek için dışan çıkan bir Filis- tinliyi öldürdüğü bildirildi. Yunanistan Dışişleri Bakanı, Israil ve Filistinli yetkilileri Atina'da buluşturacak Cem'in önerisini Papandreu kaptı AYH.4N ŞtVIŞEK ANKAR4 - Dışişleri Baka- nı İsmail Cem'in tsrail ve Fi- listinli taraflan bir araya getir- me önerisini Yunan meslekta- şı Vbrgo Papandreu kaptı. Papandreu'nun, Filistin Plan- lama ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Dr. NebflŞaat, Arap Bır- liği Genel Sekreteri Amr Mu- sa ile Israil'in bir önceki başba- kanı EhndBarak'ı 17 Nisan'da Atina'da buluşturacağı öğrenil- di. Buluşma, Israil'üı Filistin'e yönelik işgal harekâtının ardm- dan taraflar arasuıda ilk doğru- dan temas olanağını yaratacak. Barak, Şaat ve Musa, w Küre- sel İstikrar veYeniden Yapılan- maya Ortadogu'nun Katktsı" başlıklı toplantıya konuşmacı olarak katılacaklar. The Eco- nomist dergısinin düzenlediği "Hükünıetler Yuvarlak Masa Toplanülan" çerçevesinde ger- çekleştirilecek resmi olmayan oturumdagelinen aşama üzerin- de görüş bildirecek olan tsrail ve Filistinli yetkililerin karşı- hklı mesaj alışverişinde de bu- lunabılecekleri belırtiliyor. Atınada "Astir Palace"ta yapılacak toplantmm koordi- nasyonunu yürüten Chryssoula Kaİabaüki. Cumhuriyet e bılgı verirken Cem'in de toplantıya da\ et edildığıni, ancak olumlu yanıt alınamadığını söyledi. Çırağan düşünülmüştu Dışişleri yetkilileri iseCem'in toplantıda bulunmayı arzuladı- ğını, ancak aynı tarihte Brük- sel'deyapılacak Türkiye-AB Or- taklık Konseyi toplantısı nede- niyle katılamayacağını kaydet- tiler. Cem, Ortadoğu'da duru- mun kritık bir aşamaya ulaşma- sı uzerıne, meslektaşlarına so- runun tüm taraflannı bir araya getirecek bır konferans düzen- lemeyıönermişti. Toplantıiçin Cırağan Sarayı'nın düşünüldü- ğü basuıa yansımışu. K.YAKA 2. İCR4 DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İL4M DosyaNo: 1999,1159 Tal. Satılmasına karar venlen gayrimenkulün cinsi, kıymeti. adedi. evsafı: Tapu sıcılının Karşıyaka. Bayraklı Mahallesi. 31609 ada, 13 parsel. 30 cilt, 3883 sayfada kayıtlı olup. Bayraklı 2084 1 Sokak No: 20 adresınde kaindır. Tapu sıcilinde cınsı kargır e\ olarak yazılmakta ise de arsanın tamamına oturmuş 4 katlı her katında bır mesken bulunan betonarme bına mevcuttur. Her kat da salon, 2 oda. banyo. wc, mutfak \e 2 balkondan ıbarettır. Yatak odalan döşemeleri ahşap. dığer odalar döşe- melen seramık kaplıdır. Iç kapılar yağlıboyalı ahşap. pencere \e balkon kapılan renk- lı alımınv^imdur Su. elektrik. lietışün ve ulaşım gıbı altyapı hızmetlennın mevcut ol- dugu taşınmazın bulundufu bölge ruhsatsız yapılaşma sonucunda meskun duruma gelmiştir Taşınmazın birincı katı yaklaşık 21 yıl. dığer katlan ise 3 yıl önce ruhsatsız olarak inşaa edılmıştir. Taşınmazın muhammen değen: 50.000.000.000.- (ellimilyar) Saüş şarttan: 1- Satış. 145,2002 günü saat 10.00'dan 10.10'a kadar Karşıyaka 2. lcra Müdürlû- ğü'nde açık arttırma suretivle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetın yüzde 75"inı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu \e satış masraflannı geçmek şartı ıle ıhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taah- hüdü bakı kalmak şartıyla 24,5 2002 günü 10.00-10.10'da ıkmcı arttırmava çıkanla- caktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklılann alacagını ve satış masraflannı geçmesı şartıyla en çok arttırana ihale olunur. 2. arttırmada muhammen değerinin yüzde 40 al- tında satılamaz. 2- Arttırmaya işrirak edeceklenn. tahmm edilen kıymetin yüzde 20"sı nispetinde pey akçesi veya bu mıktar kadar mılli bir bankanın teminat mektubunu vermelen la- zımdır. Satış. peşın para ıledır. alıcı istediğınde 20 günü geçmemek üzere mehil veri- lebilır. Tellaliye resmi. ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Binkmiş ver- gıler satış bedelinden ödenır. KDV alıcıya aıttır. 3- Ipotek sahibı alacaklılarla dığer ılgılilenn (*) bu gayrimenkul üzerindeki hakla- nnı hususıyle faız ve masrafa daır olan iddıalannı dayanağı belgeleri ıle on beş gün ıcinde daıremıze bıldırmeleri lazımdır: aksi takdirde haklan tapu sicıli ile sabit olma- dıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4- Satış bedelı hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse lcra ve Iflas Kanu- nu'nun 133. maddesı gereğınce ıhale feshedılir. İki ihale arasındaki farktan ve yüzde 60 faızden alıcı \e kefılleri mesul tutulacak ve hıçbır hükme hacet kalmadan kendile- rinden tahsıl edılecektır. 5- Şartname, ılan tarihınden ıtibaren herkesin görebilmesı için dairede açık olup masrafi \enidıği takdirde ısteyen alıcıya bir örneğı göndenlebılır. 6- Satışa iştırak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıla- caklan, başkaca bılgi almak jsteyenlenn 1999ı 1159 Tal. sayılı dosya numarasıyla mü- dürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 29'3-2002 (*) Ilgılıler tabırine ırtifak hakkı sahıpleri de dahıldır. - Basın: 19409 ISAF'ın komutası için hazırlıklar sürüyor Stratejik işlemler karşdanamadı • Askeri kaynaklar, ISAF'ın görevinin zorlaşacağmı belirtiyorlar. ANKARA (Cumhuriyet öngörüyor. ISAF'ın Bürosu) - Türkıyenın Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nün (ISAF) komutasını almak için öne sürdüğü bazı stratejik koşullar henüz karşılanmadı. Askeri kaynaklar, ISAF'ın görevinin asıl bundan sonra zorlaşacağmı, Afganistan'daki şeriatçı güçlerin toparlanarak yabancı unsurlara saldınlara başladığını vurguluyorlar. Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) alınan ilke karanyla komutayı üstleneceğini açıklayan Türkiye, komutanın üstlenilmesiyle asker sayısını bine çıkarmayı basına geçirilmesi beklenen Tümgeneral AkuıZoria başkanlığındaki askeri heyet, Ingilizlerle yaptığı temaslan tamamlayarak yurda döndü. Zorlu'nun temaslannın ardından Türkiye'nin komuta görevini yerine getirebilmesi için gerekli stratejik koşullann tam olarak sağlanmadığı belirlendi. tngiltere ile udaşma sağlanamadı Türkiye, Ingiltere'nin stratejik öneme sahip elektronik haberleşme sisteminin de dahıl olduğu bazı altyapılan, komutayı devTerrikten sonra da Afganistan'da bundan sonra bırakmasını istiyor. Henüz bu konuda Ingilizlerle bir uzlaşma sağlanmadığı belirtiliyor. Bu kapsamda Türkiye, ABD'den de Türk askerlerinin ve gerekli askeri malzemenin taşınması için ulaşım desteği istiyor. Türkiye, C-130'lannyeterli olmadığı düşüncesinde. ABD 228 milyon dolarlık mali yardım güvencesi vermişri. Ancak Türkiye, mali konularda olduğu kadar güvenlik kaygılannın da olduğunu, ISAF'a asker veren ülkelerin güç sayısında bir azaltmaya gıtmemeleri gerektiğini kaydetmişti. Türkiye görevi 6 aylığına üstlenecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog