Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

İSAN 2002 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER m Syasi ahtak' ysasıönepisi •\NKARA (Cumhuriyet Bi-osu)-DSPAnkara VUetvekili Uluç Gürkan, "TEMM üyelerinin gÖ2\leri süresince başka fc>ir ş yapmalannı ve göe\lerinden ayılmalannın ardından 2 yıl îüreyle kamu ıhaelerine girmelenni enplieyen yasa önerisi hazrladı. Gürkan'ın yasa »nrisine göre; TBMM iiyeeri ve dışandan atanan baknlar, telıf haklan harç. ücret, gündelik veya kes:nek gibı ödemeler karılığında göriilen hiçbir hiznet ve görevi yûkenemeyecekler. TBAM üyeleri aynca, öze, ticari ve serbest medek faaliyetinde bulmamayacaldar ve önc;ki işlerini tasfiye etrremelerı halinde de bu işlerini görev yaptıklan sürece kayyıma devredecekler. Çakmakoğlu'nun tank'tumı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Parlamentoda grubu bulunan partileri ziyaret eden Milli Savunma Bakaru Sabahattin Çakmakoğlu, AKP ve SP milletvekillerinden, Israil ile yapılan tank mocernizasyonu anJaşmasını sürekli gündeme getirmemelerini istedi. Türkıye'nin çıkarlanna en uygun anlaşmanın yapıldığını vurgulayan Çakmakoğlu'nun," 170 dolayında tankı modernize ettireceğiz ve tsrail'den teknoloji transferi sağlayacağız. Teklif veren ülkeler arasında teknoloji transferini kabul eden tek ülke Israil'dı" dediği öğrenildi. Komisyondan jandarmaya yan • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yasadişı telefon dinJemeleri araştırmak amacıyla TBMM lnsan Haklannı tnceleme Komisyonu'nda oluşturulan Telekulak alt komisyonu. Jandarma Genel Komutanlığı'nda da inceleme yapmayı planlıyor. Komisyonun bu yöndeki istemi, bir yazı ile komutanlığa bildirildi. Jandarma Genel Komutanhğı'ndan olumlu yanıt gelmesi durumunda daha önce emıuyet ve MÎT'te incelemelerde bulunan alt komisyondaki milletvekıllerinin jandarma istıhbarat binmlerinde inceleme yapacaklan kaydedildi. Yaalımlar ulusal olmalı' • ANKARA (Cumhuriyrt Bürosu) - TBMM Bilgi Teknolojileri Komisyonu'na kendi çalışmalan hakkında bilgi veren Savunma Sanayii Müsteşan Prof. Dr. Dursun Ali Ercan, donanım ve yazılımlann ulusal olmasının önemli olduğunu, ar-ge ;alışmalan için daha fazla jdenek aynlması îerektiğini söyledi. Ercan, \TAK helikopter projesi capsammda görev Dİlgisayarı üzerinde rÜBÎTAK ile ortaklaşa ;alıştıkJannı dile getirdi. Bircan M B Müsteşarı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Eğıtim Bakanlığı Müsteşarlığı'na Prof. Dr. İsmail Bircan vekâleten atandı. Alınan ailgiye göre, Türkıye ve Ortadoğu Amme Idaresi Enstitüsü'nde görevli Prof. Jx. Bircan, dün vekâleten müsteşarlık görevine getirildi. Bircan'ın, son genel seçımlerde Çanakkale'den DSP milletvekili adayı olduğu öğrenildi. Bener Cordan'ın 1 K.asım2001 tarihinde emekli olmasıyla müsteşarlık görevini, Müsteşar Yardımcısı Mehmet Temel vekâleten yürürüyordu. TBMM'de görüşülecek Bostancıoğlu oylamasında MHP'den 40 fire bekleniyor Türban hesaplaşması• AKP'nin Milli Eğitim Bakanı Bostancıoğlu hakkında verdiği soruşturma önergesi görüşülecek. DSP'li Tümen "Önerge siyasi, yolsuzlukla, suiistimalle ilgisi yok" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP'lilerin Milli Eğitim Bakanı Me- tin Bostancıoğhı hakkında verdiği so- ruşturma önergesi bugün TBMM Ge- nel Kurulu'nda görüşülecek. Görüş- melerin merkezine türban tartışmala- nnın oturması beklenirken iktidar grup- lannda beklenen fireler Bostancıoğlu hakkındaki önergenin kabul edılmesı olasılığmı öne çıkanyor. AKP Istanbul Millerv ekıli Irfen Gün- düz ve arkadaşlannın verdiği önerge- de, "Okulöncesi Eğitim veOrtaöğretim Y önetmetiği'nde yapöğı keyfi değişik- Bkler" gerekçe gösterilerek Bostancı- oğlu hakkında soruşturma açılması is- teniyor. Önerge gerek hükümet ortak- lan, gerekse DSP ıçinde sıkmtı yarat- tı. TBMM kulislerinde, "ANAP'tan Cumhur Ersümerbakanhktan Lstifa et- mekzorundakaldL.VIHP'EeskiBayiD- (hrhk Bakanı Koray Aydın hakkında da soruşturma komisyonu kuruldu. ANAP ve MHP, DSP'li bir bakana sa- hip çıkmakta çok hevesK davranmaya- biBr" değerlendırmesi yapıldı. Bostancıoğlu'nun millervekiUerin- den gelen isteklere olumlu yanıt ver- mediği için kendi partisinde de sert eleştirilere hedefolduğu, bu nedenle giz- li oylamada bazı DSP'lilerin de muha- lefet önergesine destek verebileceği öne sürüldü. DSP Grup Başkanvekıli Aydm Tü- men ıse "Bizinı hiçbir bakanımız hak- kında yolsuzlukla, suiistimalk ilgiB bir suçlamada buhınamathlar. Önerge. ta- mamen siyasL Ortaklanmız, sorunçık- rnaz,(fywlaranıaoyiarnagEJLRiskvar"' dedı. MHP yönetıcilerı, "Önergesiya- sidir ve muhakfet tarahndan hüküme- ti sıkıştırmak için verilmiştir'' demele- rine karşın MHP'de 40 dolayında fire çıkabileceğı belirtıldi. Bazı MHP'li milletvekilleri, "Bostancıoğlu, bakan- hkteşküaüarmdaki ulkücüler akyhine yoğun bir kadrolaşmaya gitti" derken bazılan da "Koray Aydın hakkında so- ruşturmakomisyonu kuruhırken DSP de buna destek vermistL Şimdi sıra biz- de" görüşünü dile getirdiler. ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART m.kartCd superonline.com Arif Sezer, DSP'den istifa etti Tantan'dan vekil 'transferi' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sadettin Tantan önderhğindeki Yurttaşlık Hareketi çalışmalanna katılan eski Orman Bakaru, DSP Adana Milletvekili Arif Sezer partisinden istifa etti. Böylece, DSP ile MHP arasındaki sandalye farkı 1 'e düştü. Tantan, Türkiye'nin siyasi ve ekonomide teslimiyetçi politika izlediğini vurgulayarak "Bunlar onur kıncL Ulusal çıkariar tehdit aranda. Bunu gören millervekilleri de arayış içerisinde" dedi. DSP yöneticilen. Arif Sezer'in uzun süredir Sadettin Tantan ile bırlikte hareket ettiğjni, seçim bölgesinde yeni partinin kuruluş çalışmalarma katıldığuu söylediler. Sezer'ın istifasıyla DSP'nin sandalye sayısı 128'e indi. MHP'nin sandalye sayısının 127 olduğuna dikkat çekilirken, önümüzdeki günlerde yeni transferlerin yaşanabileceği öne sürüldü. Sezer'in istifasının ardından son parlamento aritmetiği şöyle: DSP: 128, MHP: 127, DYP: 85. ANAP: 78, AKP: 53, SP: 48, TDP: 3, Bağımsız: 16, Boş: 12. Yurttaşhk Hareketi'nin önderliğini yapan Tantan, cumhuriyetin ve ulusal çıkarlann tehdit altında olduğunu vurguladı. Solda yeni oluşum çalışmalan BCH düşünce birliği anyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Prof. Dr. Mümtaz Soysal'ın liderliğindeki Bağımsız Cumhuriyet Hareketi (BCH), büyük bir siyasal oluşumun meydana çıkması için program taslaklannda yer alan düşüncelere ters düşmeyen kişi ve gruplarla temaslarmı sürdürüyor. Soysal'ın Milli Kütüphane'de verdiği konferansın ardmdan hareketin il oluşum komitelerinin başkanlan, merkez oluşum komitesi ile birlikte ortak bir toplantı yaptılar. Toplantıda örgütlenme çalışmalanna hızlı biçimde devam edilmesinin kararlaştınldığı öğrenildi. Soysal ile ZekeriyaTemizeTin hemen hemen aynı ilkeleri savunduklannı belirtildi. SHP ay sonunda kuruluyor Sosyal Demokrat Halk Partisi'ni kurma çalışmalan yürüten Munıt Karayalçın ise parti kuruluşunda yer almaya çağırdıklan Erdal İnönü, Aydm Güven Gürkan ve Altan Öymen'den "ohımlu ya da ohımsuz bir yanıt ahnadıklannı'' söyledi. Karayalçuı, Fikri Sağiar ile birlikte hazırlıklannı sürdürdüğü partiyi nisan ayı sonunda kuracaklannı belirtti. Türban yasağı Yönetmelik UEylüVden kalma ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - llk \ e orta- öğretim kurumlarında imam-hatip liseleri dahil, türban, başörtüsü yasağı- nı öngören yönetmelik 12 Eylül yönetimi dönemin- de çıkanldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Dığer Ba- kanlıklara Bağh Okullar- daki Görevlılerle Öğren- cılerin Kılık ve Kıyafetle- nne tlişkin Yönetmelik 12 Temmuz 1981 yılında çı- kanldı. Yönetmeliğin 12. maddesinin c fıkrasında yer alan "İmam-hatipBse- lerinde laz öğrenciler yal- mz Kuramkerim ders sa- aöerinde başlannı örtebi- tirter" ifadesi ile imam- hatip olcullanndaki kız öğ- rencilerin okula ve diğer derslere girerken başlan- nın açık olması kesin ola- rak hükme bağlandı. ANAP iktıdarlan döne- minde uygulanmayan yö- netmelık,"ılk DSP'li Hik- met Uluğbay'ın bakanlı- ğı dönemınde uygulama alanı buldu. Uluğbay bu nedenle şerıatçı kesimle- nn sert tepkilerine maruz kaldı. "Demokrasilerde kuraDan uygulamazsamz anarşi doğar. Kıhk kıya- fetie ilgiH yasa hükümle- rini uygulajacağız" diyen Uluğbay'dan sonra, yönet- meliği, Milli Eğitim Baka- nı Metin Bostancıoğhı uy- gulamaya koyunca, par- lamentodaki sağ partile- rin tepkisini çekti. AKP'nin yaru sıra hükü- met ortağı MHP de imam- hatip liselerinde "Kura- mkerim'" dersleri dışında da türban kullanılması için baskı oluşrurmaya başla- dı. Diğer sağ partılerin de desteklemesı nedeniyle DSP Meclis'te yalnız kal- dı. Türban yasağını uygu- lamaya koyduğu için din- ci kesimin tepkisini çeken Bostancıoğlu'na yönelik tepkiler, 26 Şubat tarihin- de yapılan değişiklikler ile daha da arttı. IRMIKI AYDIN ENGİN aengin a doruk.net.tr Zorgünlerdi ve güzel günler- di. Yurttaş şapkalannı kuşanan milyonlarca kışı "Susurluk'a ha- yır" demek, Susurtuk utancını iç- lerine sindirmeye niyetleri ol- madığını ele güne haykırmak için evlerinin pencerelerinı ateş- böceklerine çevirmışti. Dönemin Başbakanı Mollaba- şı'nın ''Mum söndü oynuyor- lar" yollu alayları milyonlarca evin penceresinden dönüp onun (da) suratında şaklayan bir to- kat olduydu. Susurluk'u unutturmak için koca bir devlet aygıtının kolları sıvadığı zor günlerdi. Kollarını sıvayıp evlerindekı elektrik düğmelennın başına ge- çen milyonlarca yurttaşın dıren- cini ve inadını haykırdığı güzel, çok güzel günlerdi. Sonunda yurttaş kazandı. Susurluk'un hiç olmazsa te- tikçileri bugün demir parmak- lıklar ardında volta atmakta ve suç ortağı oldukları kendi ıtiraf- lan ile kanrtlanmtş general emek- lileri "sıra bize de gelırmı acep" tedirginliğine mahkûmlar... Sonunda yurttaş kazandı... Eylemin adı: "Sürekli aydın- Bir Kez Daha: Çıt Karanlık - Çıt Aydınlık lık için bir dakika karanlık"tı. • • • Bugün akşamdan itibaren ev- lerimızin pencereleri yine göz kırpacak. Bu kez Filistin için... Bu kez karargâhında elekt- riksiz, ışıksız, karanlığa mah- kûm edilmek istenen Yaser Ara- fat için... israil'de "Savaşa ha- yır" deme yiğitliğini gösteren ve geri adım atmayan o yürekli Ya- hudilerıçın... Israiloğulları ileArap "amca- oğullan "arasındaki savaşın bıt- mesi ve barış güvercininin ka- natlanması için... "Kahrolsun Israil" diye bö- ğüren bağnazlığada, 'Araplar- dan bize ne kardeşirn" diye ah- kâm kesen çokbilmiş entelek- tüel gevezelere de metelik ver- meden, barışı barış olduğu için savunmak üzere... Bu akşam 21,00'den itibaren "Filistin'i ve Arafat'ı kuşatan karanlığı paylaşmak, Filis- tin'de aydınlık için bir dakika karanlık" eylemı başlıyor. Barış Girişimcileri'nin çağ- rısı gazetelerin. televizyon ka- nallarının haber merkezlerine ulaştı. intemet kanalları dün- den ben Barış Girişimcileri'nin çağnsını dünyanın dört bir ya- nına ulaştınyor. Susurluk gün- lerinde "yurttaş''\r\ sahıp olma- dığı bu harikulade olanak. inter- net erişimi ve ulaşımı, bugün "Banş Girişimcileri"n\n hizme- tinde... • • • Beni de aldı bir heyecan, bir coşku... Susurluk günlenndeki gibi an- neannelerin, dedelerin elektrik düğmelerinin başında nöbete bırakıldığı; tenceresini, tavası- nı, düdüğünu kapanın balkon- lara yığıldığı; küçücük semt mey- danlarında, site avlularında, "Ooooon... Dokuuuuuz... Seki- liiızzz... Yediiiı... Altım... Beee- eeş... Dööööört... Uüuüüç... Ikiiii... Biiiir" diyerek ellerinde- ki yanmış mumları çocuksu bir coşku ve yurttaşça bir inatla üf- ieyenlerin sevınç çığlıklannın yankılandığı o günleri bir kez daha yaşama umudu çıçeklen- di içimde... Arap düşmanhğına da, Ya- hudı düşmanhğına da asla ka- pılmadan, ama savaşa aman- sızca düşman olarak "terörün gücüne ve gücün teröriıne" as- la boyun eğmeyeceklerini ele güne, dosta düşmana duyura duyura "Haçlı ordularına da, cihat ordularına da" itiraz ede- rek yola çıkan Barış Girişimci- leri'nin çağrısını önemsedim. Nasıl önemsemem? Günlerdir Filistin yazıyorum. Petrol ve silah tekellerinin işba- şına getirdiği çift V'li Bush ve suç ortaklarının Ortadoğu'yu kana buladığı şu günlerde ağ- layan her Filistinli çocuğun göz- yaşları içime akıyor ve itilen ka- kılan, hırpalanan, aşağılanan, "hain" diye damgalanan her Yahudi banşçı içimi kanatıyor. Sessiz bir seyirci olarak kal- manın kahredici utancını üç beş Tırmık'la. sekız on paragrafla gidermek mümkün mü? Şimdiyse her akşam saat 21.00 olunca evimin pencere- sinden komşulanma seslene- ceğim. Susmadığımı, terörün gücüne ve gücün terörüne bo- yun eğmediğımi onlara anlata- cağım ve evimin pencereleri komşulanma göz kırpacak: - Haydi sen de... Sen de... Fi- listin için... Banş için... ••• O zehiriı, o caydıncı soru mu? Hanı "Ya kimse katılmazsa" sorusu mu? Boşverin. Susurluk'a karşı bize sesle- rimizi yükseltme çağrısı yapan yurttaşlar da bu soruyu kendi kendilerine sormuşlardı. "Ya çağrımızyanıtsız kalır, kimseler katılmazsa ne olacak" demiş- ler ve sonra gözlerinin derinlik- lerine kadargülerek "Bizyapa- nz" diye yanıtlamışlardı. "Tek başımıza da kalsak biz yakar söndürürüz ışıklanmızı..." Sonra da eklemişlerdi: - Ve ertesi sabah aynada göz- lerimizin içine gözlerimizi ka- çırmadan bakarız... Ben yarın sabah, ondan son- raki sabah, sonraki, sonraki, sonraki sabahlarda gözlerimin ıçinegözlenmi kaçırmadan ba- kacağım. Siz? POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Banş Gelir mi?.. ABD Başkanı Bush, Filistin'i kan gölüne çeviren Israil'e nihayet "dur" dedi... Şimdi ortada tüyler ürpertıd bir manzara var: 200 ölu, 1500 yaralı... Bu sayıyı israil Genelkurmay Başkanı General Şaul Mofaz açıklıyor!.. Gerçekten ABD Ortadoğu'da bir banş ortamının yerleşmesinden yana mı? ABD Dışişleri Bakanı Colin Povvell, bölgedeki bazı Arap ülkelerini ziyaret edecek, daha sonra Israil'e geçecek... Tüm bunlar olurken insanın aklına şu soru geliyor: "Fransa niçin somut bir tepki koymuyor?" 1996 yılında Ortadoğu'dayine önemli gelişmeler olurken Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad Fransa'yı ziyaret etmişti... 22 yıldır ilk kez bir Avrupa ülkesini ziyaret eden Esad, Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac a aynen şöyle demiştı: "Ortadoğu 'da banş sür&dninyeniden başlaması için Fransa'nın yardımına ihtiyacımız var..." O tarihte Fransa Ortadoğu'yu ABD'nin tekeline bırakmamak, Lübnan ve Suriye'nin aracılığıyla bölgede söz sahibi olmak için harekete geçmişti... Chirac, Esad'la görüştükten hemen sonra Herve de Charete'yi Lübnan'a göndermişti... Aynı gün ABD'nin Dışişleri Bakanı VVarren Christopher krizi çözmek için Şam'la Kudüs arasında mekik dokuyordu... Fransa'nın ışe kanşması ABD üzerinde büyük etki yaptı; Paris'ın bu gınşimi VVarren Christopher'ı çileden çıkardı... Şimdi ise ne Suriye ne Mısır ne de başka bir Arap ülkesi, kılını bile kıpırdatmıyor Avrupa ülkeleri gibi... Ortada sadece tepki var!.. • • • 1997 yılında yine Ortadoğu kanşmıştı... Amerikalı ünlü yorumcu William Plaff, Interna- tional Herald Tribune gazetesinde şunlan yazmıştı: "Bölgedeki bunalım laik kavgadan bir din savaşına dönüşmeye başlamıştır..." O sırada Israil Başbakanı Benyamin Netahyahu'nun koalisyon hükümetindeki aşırı dinci partiler ayağa kalkmıştı... Daha açıkçası Netanyahu, aşın dinci partilerin tutsağı olmuştu... Buna karşın Filistin'de de radikal Islamcı HAMAS, halkın ilgisiyle giderek etkili olmaya başlamıştı... Acaba hem İsrail'de hem de Filistin'de aşın dinciliğin yükselmesinden sorumlu kimdi? Ünlü yorumcu VVilliam Plaff'a göre ABD'deki Clinton yönetimiydi... Plaff şöyle diyordu: "Clinton yönetimi İsrail'de dincipartilere tutsak Netanyahu hükümetine karşı tavır alacağına susmuştur. Çünkü dinci partiler Ortadoğu'da barış istemiyorlar. Bu olguda ise Yaser Arafat yıpranmış, HAMAS ise güçlenmiştir..." Amerikalı Profesör Samuel Huntington, Ortadoğu bunalımını tıpkı Plaff gibi değerlendiriyordu: "Laik nitelikte bunalımlar müzakerelerle çözümlenebilir. Ama iki tarafın da nihai gerçeği temsil ettiğine inandığı din savaşında müzakere yoluyla uzlaşılmasına olanak yoktur..." • • • Beş yıl önce yapılan bir saptama bugün gerçek oluyorL ABD o yıllar Israil'in Batı Şeria'nın yüzde on üçünden çekilmesini Netanyahu hükümetine önerdiğinde aşın sağcı ve dinci partiler ayağa kalkmadı mı?.. Ariel Şaron imar ve iskân bakanıydı... Aynen şöyle demişti: "Yüzde dokuzdan fazla toprak vehlirse hükümeti düşürmek için heryolu denerim..." ABD Dışişleri Bakanı Colin Povvell hâlâ Arafat'ı suçluyor: "Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan intihar saldırılarına karşı çağrı yapsın, çünkü Arafat böyle çağnya yanaşmıyor..." Arafat'ın gücü mü kaldı ki? Arafat'ın itibannı elinden alan Israil değil mi; aşın dincileri Filistin'de örgütleyip besleyen, laikleri, demokratları ezen Israil değil mi?.. • • • Bugün saat 21.00'den itibaren Arafat'ı ve Filistin'i kuşatan karanlığı paylaşmak için Banş Girişimcileri'nin başlattığı Filistin'de Aydınlık için Bir Dakika Karanlık' eylemine katılın lütfen!. hikmet.cetinkayargcumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 O da gitti Türk tiyatrosundan bir yıldız daha kaydı. Değerli ağabeyimiz, dostumuz, kardeşimiz SAVAŞ YURTTAŞ sonsuzluk sahnesinde yerini aldı. ANKARA EKİN TİYATROSU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog