Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

SNİSAM2O02SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Telekom genel müdürüne dava 'Keyfi' atamaya 3 yıl hapis istemi • Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan da-vanın iddianamesinde, sanıklann haklı nedenlere dayanmadan bir dizi atama ve göre\lendirme işlemi yaptıklan belirtildi. ANKARA (Cumhuri- yet Bflrosu) - Türk Tele- kom AŞ Genel Müdürü İbrahim Hakkı Alp- türk"ün de aralannda bu- lunduğu"" kişi hakkında. yargı kararlanna karşın keyfi işlem yaptıklan ge- rekçesiyle 3'eryılakadar hapıs cezası istemiyle da- va açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcüığı, Sultan Gü- lümser Sungar' ın suç du- yurusu üzerine başlattığı soruşturmayı tamamladı. Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan da- vanın iddianamesinde, sa- nıklann, şikâyetçi Sungar hakkında haklı nedenlere dayanmadan bir dizi ata- ma % e görevlendirme işle- mi yaptıklan belirtildi. Sanıklann, şikâyetçi ya- ranna verilen yargı karar- lanna biçimsel olarak uyar gibi görünüp görevine dönmesini sağladıklan be- lirtileniddianamede, daha sonra yargı kararlannı yet- kisiz kılmak için yeniden başka görevlere atadıkla- n kaydedildi. îddianamede, Alptürk, eski yönetim kurulu baş- kanı AK Hervacı, eski yö- netım kunılu üyeleri Fatih MehmetYurdal,Ayşe Dön- rnezer.MahmutOzdemir, MehmetTaşaftm ve Hüse- yin Münip Dinçer hak- kında TCY'nın "görevde yetkiyi kötirye kuüanarak keyfi işlem yapma" hük- münü ıçeren 228/1. mad- desi uyannca 3'eryıla ka- dar hapis istendi. Oğiunun cesedi için yürüyor • tstanbul Haber Servisi - Elazığ-Bingöi Karayolu'nda 1993 yılında terör örgûtü PKK tarafindan şehit edilen 33 er ve erbaş arasında yer alan oğlu Çavuş Ünal Kalafat'ın cesedine ulaşamayan baba Selami Kalafat, cesedin bulunması için Şehit Aileleri Derneği Ümraniye Şube Başkaru Necati Selvitop ile birlikte Ankara'ya yürüyûş başlattı. Kalafat, oğlunun cesedinin, "yanlış numaralandırma" sonucu Şehit Murat Elibol olarak Çanakkale'de toprağa verildiğini iddia etti. Miffiar bir araya geliyor • Haber Merkezi -•'1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun" kapsamında devlet bursuyla yurtdışında yükseköğrenim gören kişileri intemet üzerinden bir araya getiren Grup 1416'nın üyeleri, bir dernek çatısı altında resmi kimlik kazanmayı planlıyor Devlet bursu kullanmış uzmanlar arasında iletişim kurmak ve Türkiye'nin sorunlanna biümsel çözümler üretmek amacıyla oluştunılan grupla ilgili geniş bilgi "www.grupl416.org" adresindeki internet sitesinden elde edilebilir. 310 öğpenciye dtekçe cezası • tSKENDERUN (Cumhumetj| -Kürtçe eğitim talebıyle Hatay Mustafa Kemal Universitesi (MKU) Rektörlüğü'ne dilekçe veren 310 öğrenciden 9'u okuldan atıldı. MKC Disiplin Kuruiu, 60 öğrenciye biı dönem, 241 öğrenciye ise bırer ay uzaklaştırma cezası verdi. • tsanbul Haber Servisi - tstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, îçişleri Bakanlığı Mülİdye Başraüfettişi Candan Eren taranrtdan görevden* ahnaa 16 üst düzey yöneticinin yerine atamalar yaptiiı. Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapıkn açıklamaya göre Belediye Başkanlığı Genel Sekreterliği'ne, Adem Baştürk'ün yerine Genel Şekreter Yardımcısı Altan Raşit Civan atani. Enniyete kaüte belgesi • İîanbul Haber Servis - tstanbul Emniyet Müaırlüğü'ne K-Q TSE-ISO- EN 9000 Kalite Yöatim Sistemi Belgesi'nin teslim töreni, öncad gün Beylerbeyi Sabancı Polis Evi'nde yapıdı. Törene katilan îçişleri Bakaru Rüştü Kâzın Yücelen, canının, malmın korunacağı güvncesinin verilebihnesi durumunda yunaşlann, silah taşıma isteği duymayacağını söyedi. Yücelen "Dileğim, vatandaşlanmızm ernnyet teşkilatına güvendiği ve kendisini konmak maksadıyla silah taşıma isteği duynadığı bir Türkiye'yi yaratmaktır" dedi. Nearette intfttar iddiası • Manbul Haber Servisi - Kadıköy tlçe Emniyet Mûtürlüğü'ne bağh Hasanpaşa Polis Kaakolu'nda gözaltma alınan Ahmet Arslan keııiini kazakla nezarethane demirine asarak intıar etti. Arslan'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu'na görierildi. Yapılan incelemeler sonucu Arslan'ın, kaığını ip haline dönüştürerek kendini neîrethane demirine astığı tespit edildi. SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk ANA MUHALEFET ÜDERİ AİHM Başkanı Wildhaber: Azınlıklar kendilerini ifade ederlerse rahat olurlar Anadilülkeyibölmezİstanbul Haber Servisi - Avrupa In- san Haklan Mahkemesi (AtHM) Baş- kanı LuziuskNVHdhaber, verdikleri ka- rarlarda ellerinden gelenı yaptıklannı be- lırterek "Her şevin en ryisini biz bifiriz iddiasndadeğiiz" dedı. AtHM'nın Türk yargıcı Rıza Türmen de "Demokrasi- ler teröre karşı bir eü arkadan bağh ola- rakmücadefeetmekzDrunda.Budetnok- rasinin gereğT diyerek terorizmle mü- cadele gerekçesiyle insan haklanmn ih- lal edilemeyeceğini söyledi. Galatasaray Üniversitesi'nin kurulu- şunun 10. yılı nedeniyle düzenlenen \\Hdhaber.Galatasarav Üniversitesi'ııce düzenlenen konferansta, AvrupaİnsanHaklanSozleşmesı'nın v e r d i k l e r i k a r a r d a ^ ^ ^ , e n i v a ^ l k , a TanıfDevtetfercelJygutonmasrkomı & . F n ı u ^ lu konferansta konuşan AİHM Başkanı Wild- haber, mahkemenin, insan haklan ihlali ve sınırlanması konusunda ulusal hukuk organ- lannın verilerine dayanarakkararverdığini ifa- de etti. tç hukuk sistemlerinin, Avrupa tnsan Haklan Sözleşmesi ve içtihadrnı uygulama- lan gerektiğini savunan Wildhaber, ülkeler- deki yargıçlann da kendilerini yalnızca ulu- sal yargıç olarak değil. bu sözleşmenin söz- cüsü ve yorumcusu olarak görmeleri gerek- tiğini belirtti. Vv'ildhaber, taraf olan ülkelerin AtHM içtihatlannı doğrudan uygulamalan gerektiğini anlatarak bazı kararlann siyasi so- nuçlar doğurabildiğini. mahkemenin sonuç- lan takiple yükümlü olmadığını vurguladı. AtHM yargıcı Türmen ise 11 Eylül'den sonra dünyada, toplumsal ve hukuksal olarak değişiklikler yaşandığını. ABD, Ingiltere, Aİmanya ve Hollanda gibi ül- kelerde terörle mücadele konusunda ye- niönletnlerinalındığını belirtti. "Güven- liğe karşı tehdit artukça. insan haklan- na daha fazla kısıtlanıa yapmak meşru sayıbyor. Hukuk devleti olmanın asgari koşuÜarı nedir? İnsan haklan sadece probiemsiz dönemleriçin mi? İnsan hak- lan ktyfini/ geldiği, iyi oktuğunuz za- man açıp yediğiniz. işleri>i girmediği za- man kapayıp tekrar rafa kaküracagınız çikolata kutusu mudur? Yoksa insan haklan her zaman için mi geçerbdir*' dı - ye soran Türmen, bu tür davTanışlann insan haklanmn dayandığı değerlere itibar kaybettırdiğini belirtti. Luzıusk Wildhaber, katıldığı bir televizyon programında anadılde yayın konusunda ken- disıne yöneltilen bir soruyu, "Bencebo,ülke- nin bütünlüğünebirtehditoJuşturmuyor. Eğer azınhklar kendilerini ifade ederlerse daha ra- hat hissedeceklerdir" diye yanıtladı. Operasyon Hizbııllah tetikçisi yakalandı DİYARBAKIR(Cumhuri- yet Bürosu) - İstanbul Bağcı- lar'da düzenlenen operasyon- da yakalanan 3 Hizbullah- çı'dan birinin, örgütün tetik- çiler listesinde adı geçen Bur- han Kıhç olduğu belirlendi. Kılıç'ın Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan su- ikastına katıldığı iddia edildi. Bağcılar'da 6 Nisan gecesi bir hücre evine düzenlenen operasyondapolisle çahşma- ya giren 3 Hizbullahçı yaka- landı. Sorgulanmaküzere Di- yarbakır'a götürülen militan- lardan birinin Burhan Kıhç olduğu belirlendi. Emniyet yetkilileri, Okkan suikastına katıldığı iddia edilen Kılıç'm eylemleri hakkında bilgi ver- mediler. Ancak Kılıç'm adı, Okkan suıkastı sonrasında em- niyet müdürlüğünce tüm kent- lere dağıtılan 23 kişilik tetik- çi listesinde bulunuyor. Okkan için orman •*AB Gaffar Okkan ve Silah Arkadaşlan Haüra Ormanı" ve "Polis Şehitteri .^nıö*1 dün Ankara- Samsun \xthı üzerinde açıldı. îçişleriBakanı Rüştü Kâznn Yücelen,törendeTürkmilletinin şehitierinin haüralannıveemanetkrini gururla.sa\gı>la konn^acağmı belirterek gÜAenlik güçlerinin vatanın bölünmez bütünlüğüne ve uiusun birliğine zarar veren bötücü ve irticai eşkrva çetelerine karşı üzerine düşeni kararhhkla yapmaya devam edeceğini vurguladı. (AA) Adalet Bakanı Türk, Af Yasası'ndan 39 bin 796 kişinin yararlandığını söyledi Yeni tasarı haftaya Meclis'teİstanbulH^berServisi-Adalet Bakanı Hik- met Sami Türk, Şartla Salıverihne Dava ve Cezalann Ertelenmesıne Dair Kanun da ya- pılacak düzenlemelerle ilgili hazırlanan ta- sannın, bu hafta TBMM'ye sunulmasını beklediğini bildirdi. Adalet Bakanı Türk, resmi bir ziyarette bulunmak üzere dün Hindistan'a gitti. Ata- türk Havalimanı'nda gazetecilerin soruları- nı yanıtlayan Türk, af yasasında yapılacak düzenlemelerle ilgili bir soru üzerine yasa- dan 39 bin "96 kişinin yararlandığını, bun- lardan yeniden suç işleyenlerin sayısınm ise 616 olduğunu söyledi. Türk. bunun, normal olarak cezasmı çekip tahliye edilenler ara- sında rastlanabilecek bir oran olduğunu \ıır- guladı. Hazırlanan tasannın yeni bir kanun ol- madığını dile getiren Türk, "Daha önce çı- kanlan kanunun bazı hükümlerinin Anaya- sa Mahkemesi'nce iptal edilmesi sonucu or- taya çıkan boşluğun doldurulmasını anıaç- lamaktadır. 6 ayhk süre 27Nisan'da dobnak- tadır. Bu nedenle tasannın bu hafta içinde TBMM'ye sunulmasını ve önümüzdeki haf- ta içinde de konıisvonda ele ahnmasuu bek- Hyoruz" diye konuştu. Tasanda. "ceza indiriminin çekilmesi ge- reken cezaya göre hesaplanmasının benim- sendiğini'' ifade eden Türk, "Çekilmesi ge- reken cezanın süresüıe göre 3 ile 5 bin kişi- nin daha şartb sabvermeden yararlanması beklenmektedir" dedi. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ SÜPÇ-Ü LisanSon birkaç haftada, üst duzeyden devlet sonjm- lulanmızdan (çok ciddi olması gereken) ikısınin, "so- rumsuz" sayılabılecek ıfadeleri, üzerinde durul- ması gereken bir gelişmedir. llk sorumsuz ifade, Dışişleri Bakanımız Sayın ismail Cem'ın, Roma polisiyle ilgili olarak, "Mus- solini 'nın polısı gibiydiler"e benzeyen bir cümle- si oldu. Bence Ismaıl Cem, Türkiye Dışişleri Ba- kanlığı için gereğinden fazla nıteliklıdir. Bu "pabuç", onun ayağına kuçük gelir (Tabii bu söyledığim, si- yasetçiler açısından geçerlidır. Dışişleri Bakanlığı'nın meslek memurlan, her türlu övguye layıktırlar). Sayın Cem'in, Roma polısınin Galatasaraylı spor- cular ve idarecılere karşı gıriştiği anlamsız sertlığe ve polis olduklarını unutmalanna tepki duyması çok doğaldır. Fakat her ne olursa olsun, bu tepkilerini saklaması ve soğukkanlı bir biçımde olayı değer- lendirmesı gerekirdi. Aslında Italyanlar, Mussolini konusunda çok da duyarlı değildir. Ve böyle bir degerlendirme; ital- yanların çoğunluğu açısından, fazla "rencide" edı- ci olmaz. Fakat italya resmi görevlilerinin Türkiye'ye karşı, açıklanması pek de kolay olmayan bir tep- kisi var (Düşmanlık dememek için kendimi tut- tum). işte bu "tepkisellik" nedeniyle, duygusal bir açıklamayı gereğinden fazla abarttılar. Neyse, iş faz- la büyumeden kapatıldı. Aksi takdirde, çok daha büyük tatsızlıklara yol açabilirdi. Bu arada Galatasaraylı sporculann, daha doğ- rusu birkaçının da "sütten çıkmış akkaşık" olma- dığınm altının çızılmesi gerekir. Hele Emre'nin (söz- de forma ıstemek için) sahayı terk etmekte olan Romalı sporcuların yanına gitmesının olayların başlangıcı olduğunu düşünürsek, FIFA'nın Gala- tasaray'a neden ceza verdiğini daha kolay anla- rız. Final umudunu yıtiren birtakımın futbolcuları- nın yanına giderek 'efelenmek", ancak gen zekâ- lı bir sporculuk anlayışının eserı olabilirdi ve bizim futbolculanmız arasında, böyle geri zekâlılıklan ya- şama geçırecek tipler maalesef var. Italyanların büyük bir çoğunluğu, Roma polisi- nin, Mussolinı'nin polisıne benzetılmesinden ren- cide olmaz, ama istisnasız tum israilliler, bugün Fi- listın'de yaşanmakta olan insanlık dramının bir "soykınm" (genosıd) olarak ısimlendirilmesine, ınanamayacağımız kadar kırılırlar ve rencide olur- lar. Düşününüz ki; o İsrailliler, tarihin en büyük soy- kınmına uğrayan bir ırkın gerıde kalanlandır. Ausch- vvitz'i falan bir yana bırakalım. benım kimi Yahudi arkadaşlanm, Hitler'den sözedildiği zaman müt- hiş rahatsız olurlardı; son dönemde ağzımıza ya- pışan deyimıyle, "vücut kimyaları bozulurdu". O dönemle ilgili fılmlerin kapısından bile geçmezler- di. Büyük acılar yaşamışlardı. Kendileri yaşama- sa bile, yakın akrabalan, yakın dostlan bu acıları yaşamışlar ve "unutulmaması için" bunları genç- lerine aktarmışlardı. Ve bu insanlar (haklı ya da haksız) bir devlet sa- hibi olmuşlardı. Yahudiler bir devlet sahibı olmuş- lardı, ama otopraklardayaşamaktaolan Filistin hal- kına yapılan büyük haksızlık ve Filistin halkının çektikleri unutturulmak istenmişti. Dünyanın güç- lü devletleri, bir "haksızlık"a son vermek isterken bir başka "haksızlık" yapmışlardı. • • • Bugün Israıl Silahlı Kuvvetlerı'nın mazlum Filıs- tinlilere reva gördüğü muameleyi desteklemek, makul karşılamak ve hak vermek asla mümkün ol- madığı gibi, bu yapılanları görmezden gelmemiz de çok yanlış olur. Bugün Filistin'de bir "katliam" yaşanmakta ve bir "vahşet sergilenmektedir". Fakat bu vahşeti "soykınm" olarak ısimlendirmek doğru değildir. Hele bu işin taraflarından birinin, soykınmdan en çok çekmış olan insanlar ve bu insanların çocuk- ları olduğu düşünüldüğü zaman... Yugoslavya'daki vahşet bile, "soykınm" olarak ısimlendirilmemış, "etnik temizlik" vb. gibi kav- ramlar üretılmişti. Umalım Sayın Başbakanımızın "gaflannı", Israil halkı doğru değerlendirir. Malatya İdare Mahkemesi 'Mecburi iskân' uygulamasına dava TUNCE1İ(Cumhu- riyet) -12 Eylül darbe- sinin ardından yaşama geçirilen "mecburi is- kân" uygulamasıyla il- gili ilk dava açıldı. Tun- celili An Suıcar, Ada- pazarında "mecburi iskân"a tabi tutulma- sının hukuka aykın ol- duğunu saN-unarak so- rumlular hakkında Ma- latya tdare Mahkeme- si'ne 200 milyar liralık tazminat davası açtı. Sincar'ın avukatı Tunceli Baro Başkanı Hüse>in Aygün, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunce- li'nin Mazgirt ilçesin- de yaşayan işçi emek- lisi müvekkili Ah Sin- car'ın 1984 yılında Sı- kıyönetim Komutanh- ğı'nın aldığı bir karar- la 2 yıl boyunca Ada- pazan'nda "rnecburi Bkân"a tabi turulduğu- nu söyledi. Bu uygu- lama neticesinde Sin- car'ın ailesiyle birlik- te 2 yıl boyunca Ada- pazan'ndayaşamak zo- rundabıraİaldığını an- latan Aygün. sorumlu- lann cezalandınlması amacıyla Malatya tda- re Mahkemesi"ne da- va açtıklannı belirtti. Esenler olayları 148 sanıkj 9 ayrı suçtanyargılanacak İstanbulHaber Servi- si - Bakırköy Cumhu- riyet Savcılığı, Esenler Karabayır Mahalle- si'nde 1 kişinin ölümü, 21 kişinin de yaralan- masıyla sonuçlanan so- kak kavgasına ilişkin 148 sanık hakkında, "Faili belli obnayacak şekikle adam ökJürmek ve yaralamak"," Polise mukavemet", "Kamu malına zarar vermek" gibi 9 ayn suçtan dava açtı. Bakırköy Cumhuri- yet Savcılığı, yürüttü- ğü soruşturma sonucu hazırlanan ve 45 "i tu- tuklu 148 kişinin sa- nık olarak gösterildiği iddianamede, 9 sanık için 24'eryıldanbaş- lamak üzere değişen ağır hapis cezalarına çarptınlmalan isteni- yor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog