Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA + CUMHURİYET 9 NİSAN 2002 SALI OLAYLAR VE GORUŞLER olay.gorusa cumhuriyet.com.tr EVET/HAYIR OKTAY AKBAL Necati'den Çetin'e... "Sen kı ka'deşım Çetın I Taşan volkanıydın dıl- sız yureklenr / Senı aQiz bılır dıl bılır goz bılırler I Nasıl onlanıdr senm çjczlenn I Onlann gozlen de şımdı senıncr " Çetırı Altan hapısteydı 0,12 Mart gunlen1 Goz- lennden hastaydı Koskoca Çetın Altan hapıslerde çurumevnetttfi1 Bır yazı yazdım, Çetın ın hastalı- ğından, bır an once ozgurluğe kavuştunjlmasının gereklılığınden sozettırrı Bırde negoreyım okJjrlardan mektuplar, telefon- lar, "gozjlenmzı verelım". "yazanmızkurtulsun"ses- lenışlen'-.SevgılıNecati Cumalı yazımı okumuş ye- rn şıınnı getırdı Onuda bır yazıma olduğu gıbı koy- dum1 "Halk Guzelı "ydı Çetın, Cumalı'nın gozunde Şı- ınnı şoyf-e sunmuştu "Çetın Altan'a gozlennı ba- gışlamak /sfe/en okuyucuya " Bu kadarla kalma- dı1 Okuri arzarflara para koyarak gondermeye baş- ladılar Açfyorum beş lıra, on lıra çıkıyor Kımınde de bozuk pa^alar1 Fabrıkalarda ışçıler aralarında topladık) annı gondenyorlar1 Baktım ofmayacak, Ca- ğaloğlu Iş Bankası'nda "Çetın Altan" adına bır he- sap açtırdım Bır yazımda da o adresı verdım Bır sure sonra epey para bnkmıştı Gonderenler emek- çıler, ışçıler, Çetın'ın okurlan Sevılen bır yazar ol- mak buydu ışte! Hapısten çıktığında, banka def- terını de verdm kendısıne Şu gunlerde Çetın Attan "Mıllıyet'te yenıden yaz- maya başladı Kırk ıkı yıl oncekı gıbı1 Bır yıldız gı- bı gırmıştı basina! Polrtıkada da ruzgârlar estırdı yıl- larca1 Sonra, ne oldu9 Değıştı mı hayır1 Değışme değıl de bır usanç bır bıkkınlık mı' Her şeyın oy- le, yazılarla konuşmalarda değışmeyeceğını gor- mek m ı ' Ne olursa olsun, gerçek bır yazar ne yapsa ne et- se "yazar"d\r, hem de her yazdığı, beğensek de eleş- tırsek de, kızsak da yazdığım okutan bır yazar1 Yetmış altı yaşındaymış' Benden uç yaş daha genç1 Zaman hızla geçer Hep denz, ama kımı za- man da çok yavaş, çok ağır geçer Oyle boyle ge- çıp gıttı yanm yuzyıl Ben koşeyazariığına 1956 da "Vatan "da başlamıştım O da uç-dort yıl sonra "Mıl- //yef "te Daha oncesı de var, hem onun hem be- nım 1 "Uçuncu Mevkı" kıtabındakı şıırlı parçaları unutmayalım "Ulus"\ak\ kuçukfıkralar Hepbır- lıkte ilhan'la, Çetın le llhamı'yleeşdoğrultuda.hep daha lyı, daha sağlam, daha tutarlı bır duzen ara- yışlarıyla Çok zamandır yazılannı okuyamıyordum Her za- man alamadığım bırgazetede, "Saöa/ı "'tayazıyor- du Bırkaç gundur 'Mıllıyet"t alır almaz ılk okudu- ğum yazı onunkr Ötekı yazılan çogu kez atlarım Kımı zaman kızarak, kımı zaman "boyle yazariıkol- maz" dıye 1 Yazmak bır ustalık ışıdır Bunu ellı-alt- mış yıl surdurmek, okurlan bıktırmadan, yazdıkla- rını okutmak bır çeşıt mucıze değıl mıdır' Necatı Cumalı "Halk Guzelı"nde Çetin'e gozu- nu veren, yardım olsun dıye turlu geçım sıkıntısı ıçındeyken bıle "amelıyat parası "gonderen halkı- mızı şıırıyle şoyle konuşturmuş "Yayla donuşu her koyun I Nasıl kokusunu a/ır- sa kuzusunun I Senı kendılennden bıldılermı I Ya- nında kendılennden doğan lyının doğrunun I Her bın sana anadır dosttur kardeştır I Sen kı karde- şım Çetın I Taşan volkanıydın dılsız yureklennın I Senı ağız bılır dıl bılır goz bılırler I Nasıl onlanndı senın gozlenn / Onlann gozlerı de şımdı senındır." Sevgılı Cumalı'yı ozlemle anarak Ulusal Fiziksel Planlama ve Eğitim Prof. Dr. Semra ATABAY Yüdız Teknık Unı Mım Fak ŞehırveBolge Planlama Bolumu G eçen yuzyılın ıkın- cı yarısmdan bu yana yaşanan hız- lı endustnleşme ve ekonomık gelış- me olgulan. buyuk boyutta do- ğal kaynak tuketımını \ e çevre sorunlannı gundeme getırmış- tır SurekJı dev ınım kazanan bu olumsuz olgu. gunumuzde de halen aynı hızla surup gıtmek- tedır Bu nedenle son yıllarda butun dunya ulkelen tarafından sosyo-ekonomık gelışmenın me- kânın coğrafık ve doğal oğele- nyle uyumu duşuncesı yav aş da olsa benımsenmeye başlamış- tır Dolayısıyla mekânın tanım- lanmasında, çozumlenmesınde v e planlanmasında. kesın değı- şımJenn yapılması ıle bu bağlam- da mekânın doğal bıleşenlen- nın ıncelenmesınde, farkJı yak- laşımJann \e teknıklenn kulla- nılması gereğı duyulmaktadır Çunku ekonomık kalkınmanın sureklılığını sağlamak v e yaşam koşullannın nıtelığını yukselt- mek ıçın doğal çevrenın çok onenılı bır sennayeolarakdeğer- lendirilmesi \ e ekonomik kuOa- nılmasızonmluluğu gıderek art- maktadır Doğada canJı yaşama ozgu ekosıstem zıncırının ev- rensel bır butunJuk ıçınde olma- sı nedenıy le ulkelenn \ e bolge- lenn gelışme ve kalkınma plan- lannda, bolgelere ılışkın farklı doğal \ e kulturel ozellıklere sa- hıp bolge ve alanlann planlan- ması. bırbınyle burunleşen bır mekânsal duzenlemenın ortaya konulması söz konusu olmuş- rur Bu nedenle dunya ulkelen kal- kınma ve gelışme ıçın aldıklan ekonomık kararlannfizikselme- kâna yansıtılması surecınde coğ- rafı mekânın doğal kaynaklan- nın sudurulebılır korunması ve kullanılması ıçın hukuken bağ- layıcılığı olan uluslararası olçut (knter) ve normlar gelıştırmış- lerdır Stockholm Konferansı (1972), Habıtat I ve II (1976, 1996) RıoYeryuzuDoruğu(Zır- v esı 1993), Avrupa Peyzaj Soz- leşmesı (2000) ve Avrupa Bır- lığı'nın çevrenın korunması ıle ılgılı Eylem Planlan ve daha bır- çok uluslararası anlaşmalar do- ğal kaynak v e arazı kullanımla- nnı çevre açısından denetım al- tına alan araçlar olarak gelıştı- nlmıştır Bu bağlamda soz ko- nusu olçut ve normlar, ulkelenn fiziksel mekân planlaması ve pohtıkalannın yenıden yapılan- ması gereksuıımını de gunde- me getırmıştır Bu nedenle gehşmış ulkeler- de Ülke Kalkınma Planlan ıle B<Hge PlanJan "Ekolojık Planla- ma" modelı kavramı ıle tum planlama kademelennı ıçeren butuncul bırplanlama surecı ola- rak tanımlanmıştır Bılındığı gıbı sosyo-ekono- mık gereksınımlen karşılamak uzere doğal kaynaklann bır ser- ma>e olarak kullanılmasında, çevrenın ekolojık sureklılığının sağlanması ıçın doğal kaynak- lar ıle sektorel arazı kullanım- lan arasuıda oluşabılecek 'olunı- suzekoJojikilişküer ın nıtelıksel açıdan olçulmesı ve nsklenn ta- nımlanması, fiziksel planlama- dan once yapılması gerekmek- tedır Bu nedenle bolgelenn ve on- lara bağlı havzalar zıncın duze- yındekı karasal ve "akuatikeko- sistem'lere ılışkın guncel kay- nak envanterlennın çıkanlma- sı, bılımsel ekolojık yontemler- le hassasıyetlerın olçulmesı v e yorumlanması ve gıderek eko- lojık eşıklere ozgu hantalann elde edılmesı sozkonusudur El- de edılen bulgular çerçev esınde bolgelere ılışkın kesın koruma ve koruma-kullanma kurallan plan lejandın da tanımlanmış "ekolojik master planlan**nın elde edlımesıyle uzun sureh pers- pektıfler ıçın amaçlanan ekono- mık ve ekolojık gelışme karar- larının sağlıkh verılebıleceğı açıktır Fiziksel planlama ve eğitim Ulkemızde hızlı kalkınma ve gelışme olgusu çerçevesınde hu- kumetlerın aldıklan sosyo-eko- nomık otonom kararlar ıle eko- lojık master planlan elde edıl- meden, bırçok değerlı arazı ve bolgeler klasık planlama mode- lıyle kullanıma açılmaktadır Bu tur planlama yaklaşımının doğal kaynak kaybı ve gıderek çeşıtlı çevTe sorunlannın temel kayna- ğını oluşrurduğunu, Guneydoğu Anadolu Projesı, Doğu Karade- nız, Guney Antalya, Belek Tu- nzm Projelen ve benzen bolge planlanyla obur sektorel ve şe- hır planlanndan ızlemekteyız Dolayısıyla bu olumsuz olgular ulkemızı, bolge-yerel alanlar ıçın amaçlanan sosyo-ekonomık hedeflenn gereğı gıbı gerçek- leşmemesı gerçeğı ıle karşı kar- şıya bırakmaktadır Konuyu ınsan ve gıderek top- lumun "çevre hakkı" ve u kamu yaran" bağlamında ele aldığı- mızda sosyo-ekonomık kalkın- manın surdurulebılırlık ılkele- nne uygun olabılmesı ıçın ulke- mızın doğal mekân boyutu ıle bu- runleşen bır planlama modelı anlayışının kalkınma planlan- na, bolge ve şehır planlanna ve çevTe polıtıkalanna uyumlandı- nlması (entegre edılmesı) zo- nınluluğu bulunmaktadır Aynca Turkıye'nın ımzaladı- ğı doğal çevrenın kuresel eko- sıstem butunluğu ıçınde surdu- rulebılırkorunması ve kullanıl- ması hususundakı çok sayıdakı uluslararası anlaşmalann çevre olçutlen ıle Avrupa Bırhğı çev- re mevzuatında ongorulen fi- ziksel planlamalardan once ya- pılması gereken stratejık çevTe etkı değerlendınlmesının, fizik- sel planlama surecının hıyerar- şık kademelennde yer alması gereğı de soz konusudur Bunun yanı sıra 2000 yılında Turkıye'nın de ımzaladığı Av- rupa Peyzaj Sozleşmesf nın ana ıçenğı olan sürdürüJebüir kal- kuuna ve geüşme çerçevesınde tum doğal kaynaklann meyda- na getırdığı kıtasal peyzaj ın eko- lojık ve bıyolojık zıncır butun- luğu ıle "korunması" "vöneti- mi" ve "•planlanması" ılkelen- nı ıçermekte olup bu bağlamda planlamapohtıkalan ıçınde pey- zaj planlama eğıtımı - ogretımı- ne ozel onem v enlmesı gıbı yu- kumlulukler de onumuzdedır Bu nedenle Asya ve Avrupa kı- talannın bırleştığı bıyocoğrafık noktada yer alan ulkemızın ola- ğanustu bıyoçeşıtlılığe ve gen ağlanna sahıp olması nedenıy- le doğal kaynak ve arazı kulla- nımlannı yonlendırebılecek ve ekolojık master planlan yapabı- lecek çağdaş bdırnsel bılgı ıle do- nanmış peyzaj plancılanna, bol- gesel ve gıderek ulkesel duzeyde sosyo-ekonomık gelışmelen, ge- reğı gıbı planlayabılecek bolge plancılanna buyuk gereksınme- sı olduğu açıktır Bu konu ve eğırım planlaması bır başka ya- zıda tamamlanabılır Kıbns Bekliyor... Muhsine HeUmoğlu YAVUZ Kuçuk san altın toplardan oluş- muş çıçek sal- kımlany la, derenın ustu- ne eğılıp, suyun aynasın- da kendılennı havranlık- la ızleyen mımozalar, Kıbnslılann deyışıyle al- tın toplar, bırdenbıre Lef- ke'yı sanya boyayıverdı Ardından da doğa, baha- nn sarhoşluğuy la oyle- sıne çıldırdı kı, daha ne oluyor demeye kalma- dan, burun goz alıcı renk- len ve başdonduren ko- kularıyla bırlıkte otekı kır çıçeklen ortalığı kap- ladı Bu cumbuş ıçınde, geç kalmakran korktukları ıçın olsa gerek, dallann- da henuzportakallan du- ran portakal ağaçlan da bembeyaz çıçeklerle 'do- nanmasın mı Bır ağaç duşunun kı, usfunde aynı anda hem meyvesı hem çıçeğı ol- sun Hal boyle olunca da bu bahara çılgın denmez- se ne denır Burun bun- lar yetmezmış gıbı, bır de ustune ustluk Fazıl Saj gehp Bellapaıs'de "Badı" çalrnazmı Fazıl'ınkon- sen sırasında butun Ma- nastır'ın, ıçındekılerle bırlıkte, kaç kez yıldızla- ra yukselıp tekrar yeryu- zune ındığıne tanık ol- dum Seyırcıler salondan sahneye taştılar ve Fazıl, neredeyse dınleyıcıleny- le dız dıze oturup çaldı Her gun, bu çılgın do- ğanın ıçınde yaptığım yu- ruyuşler sırasında kendı- mı AIphonseDaudrt'nın o unutulmaz oykusu Mösvö Seguin'tn keçısı Blanguette kadar esnk duyumsuyorum Hıçbır şey keyfımı ka- çıramıyor Ne, zaman za- man hatın sayılır dere- cede artan sırt ve boyun ağnlanm ne de somurge valısı ta\ ırlı kımı kendı- nı bılmezlenn, dıkkatle ve ıbretle ızledığun den- sızhklen Hıçbır şey, ama hıçbır şey Oysa bu guzel gorun- tunun arkasında, gızem- lı bır bılınmezlık anıtı gı- bı yer alan karmaşık Kıb- ns sorunu, butun soru ışaretlenyle bırlıkte oy- lece durup durmakta Kıbns halkı, gozunu haf- tamn ıkı-uç gunu yınele- nen goruşmelere dıkmış, olup bıtenı ve olup bıte- ceğı merakla kanşık bır dıkkatle ızleyıp bekle- mekte Bu goruşmeler nede- nıyle. Ankara - Lefkoşa arasuıda mekık dokuyan ışıklı beyınlerın, "Bir avuç Kıbns Türkü'nün, srvasal nedenlerie bütün dünvadan \ e insannktan kopuk \aşama>azorlan- malannı, bir insan hak- lan sorunu olarak gör- düklerini" ve olaya bu açıdan baknklannı bılıyo- rum Kabns'ın ınsanı, dağı- taşı, çıçeğı-boceğı, dere- sı-tepesı soluklanm tut- muş, karşıhklı eşıtlık ıl- kesıne dayalı ve haklı bır çozum beklıyorlar Işte bu duş gerçekle- şırse bılıyorum kı adada- kı, ozellılde de Lefke'de- kı çılgın bahar bıraz da- ha çıldu^cak Işte o za- man açılmadık çıçek, yer- yuzune çıkmadık bortu- bocek. meyve vermedık ağaç ve en onemlısı de se- vınmedık nısan kalma- yacak Kıbns bekliyor Godot'yu beklergıbı SİLtVRİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇBK ARITIRMA ÎLAM DosyaNo 2001 747 Tal Bır borçtan dolayı ıpoteklı bulunan aşağıda cınsı, kıymeh ve onemlı nıtelıklen yazılı taşınmazlann satı- larak paraya çevnlmesıne karar venlmıştır 1 Istanbul ılı, Sılıvn ılçesı, Gumuşyaka koyu 70 pafta 5536 parselde kayıtlı 503 95 m2 yuzolçumlu (176 504) arsa paylı. kat utıfaklı arsada 3 nolu dubleks mesken sayılı taşınmazın tamamı bılırkışı tarafın- dan takdır olunan 40000000000 TL bedel uzennden saat 14 00- 14 15 arasında 2 Istanbul ılı, Sılıvn ılçesı, Gumuşyaka koyu 70 pafta 5545 parselde kayıtlı 300 m2 yuzolçumlu arsa vasıflı taşınmazın tamamı bılırkışı tarafından takdır olunan 12 000 000 000 TL bedel uzennden saat 14 30-14 45arasında Gaynmenkulun yen Soz konusu taşınmazlar Istanbul ılı Sılıvn ılçesı Gumuşyaka koyu Papazlı mevkıınde yer almaktadır Gaynmenkulun ımar durumu Soz konusu taşınmazlar uygulama unar planı ıçınde kalmaktadır Gaynmenkulun halıhazır durumu 5536 parsel Parsel uzennde 1 adet çıft dubleks 1 adet de tek dubleks olarak yapılmış 3 adet mesken mevcuttur Tek dubleks şeklınde yapılmış mesken borçluya aıttır Soz konusu mesken yaklaşık 170 m2 olup alt katta 1 adet salon, 1 adet murfak ıle 1 adet banyo+vvc ust karta 2 yatak odası ıle 1 adet banyo+vvc çatı arasuıda ıse 1 yatak odası bulunmaktadu- 5545 parsel Parsel uzennde herhangı bır yapı olmayıp boş arsa vasfındadır Saüşşartian: 1- Satış 24 05 2002 gunu karşılannda yazılı saatlerde Sılrvn Icra Mudurluğu'nde açık arttırma suretıyle yapılacaktır Bu arttırmada tahmın edılen kıymetın yuzde 75"ını ve ruçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflaruıı geçmek şarh ıle ıhale olunur Boyle bır bedelle alıcı çıkmazsa, en çok artnranın taahhudu bakı kalmak şarhyla 03 06 2002 gunu aynı yer v e saatte ıkıncı arttırmaya çıkanlacak- tır Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememışse gaynmenkul en çok arttıranuı taahhudu saklı kalmak uzere arttırma ılanında gostenlen muddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır Şu kadar kı arttırma bedelının malın tahmın edılen kıymetının yuzde 40'ını buhnası ve satış ısteyenın alacağına ruçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka para)a çevırme ve paylaştınna masraflannı geçme- sı lazımdır Boyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı duşecektır 2- Arttırmaya ıştırak edeceklenn, tahmın edılen kıymetın yuzde 20 sı nıspetınde pey akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu vermelen lazımdır Satış, peşın para ıledır, alıcı ıstedı- ğınde 20 gunu geçmemek uzere mehıl venlebılır KDV, resmı, ıhale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aıttır Bınkmış vergıler satış bedehnden odenır Tellalıye bedeü ve tapu satış harcı satış bedelınden odene- cektu- 3- Ipotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgıhlenn (*) bu gaynmenkul uzenndekı haklannı hususıyle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgelen ıle on beş gun ıçınde daıremıze bıldırmelen lazımdır Ak- sı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt ohnadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır 4- Ihaleye katılıp daha sonra ıhale bedelmı yatırmamak suretıyle ıhalenın feshıne sebep olan tum alıcı- lar ve kefıllen, teklıf ettıklen bedel ıle son ıhale bedelı arasındakı farktan ve dığer zararlardan ve aynca temerrut faızınden muteselsılen mesul olacaklardır thale farkı ve temerrut faızı aynca hukme hacet kal- maksızın daıremızce tahsıl olunacak, bu fark, varsa oncelıkle temınat bedelınden alınacaktır 5- Şartname, ılan tanhınden ıtıbaren herkesuı gorebılmesı ıçuı daırede açık olup masrafı venldığı tak- dırde ısteven ahcıya bır orneğı gondenlebılır 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı gormuş ve munderecannı kabul etmış sayılacaklan, başkaca bılgı almak ısteyenlenn 2001 747 Tal sayılı dosya numarasıyla mudurluğumuze başvurmalan ılan olunur 02 04 2002 (*) Ilgılıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basuı 19826 PENCERE Dinozorlar Haklı Çıktılap.••• Çevremde kafasını Fılıstın'e takmış olan ınsan- lar var, kendı dertlerını bır yana bırakıp Fılıstınlı'nın derdını dert edınenlenn haddı hesabı yok Bır hanım - Dunyanın gozlen onünde bu canavarlık nasıl surebılır? inanılır gıbı değıl Suruyorışte' Hesaplı krtaplı, sennkanlı, plafılı bır "operasyon" soz konusu 11 Eylul "Ikız Kuleler 'ın New York'ta yerle yeksan edılme- sı, Pentagon'un Vaşıngton'da vurulması... Afganıstan'ın tepesıne bınılmesı Irak'a saldınnın tezgâhlanması. Fılıstın'ın ışgalı • Oysa ber şey ne kadar lyıydı . Ne dıyordu Fukuyama "- Tanhın Sonu1 " Sovyetler yıkılıp, Berlın Duvarı yerle bır edılıp, Doğu Bloku ortadan kalkınca, ış bıtmıştı, pıyasa eko- nomısı tum dunyada ulusal sınıriarı ortadan kaldı- rarak egemenleşınce "Yenı Dunya Duzenı" kuru- lacak, "Kureselleşme"surecındealgulum, vergu- lum ınsanlık oynaşacaktı.. Kımılen uyanyorlardı - Durun hele' Ama donen doneneydı, dunun en azgın solcula- n hemen dın değıştırmışlerdı, eskı yoldaşlanna sal- dırıyorlardı - Dinozorlar1 • Yenı Tann neydı' Pıyasa ekonomısı1 Neolıberalızm1 lyı de Kuzey Kore'dekı gumburtu, Guneydoğu As- ya'da bırbırı ardına depremler, Arjantın'dekı çokun- tu, Turkıye'dekı felaket yenı Tanrı'nın manfetı mıy- dı'.. Ne acımasızdı bu yenı Tann, neden hep yoksul- lan vuruyordu, tum 9O'lı yıllar boyunca fakırler nı- çın daha da fakırleşıyor, zengınler nıçın daha da zen- gınleşıyorlardı? . Emperyalızm Somuru Bu ıkı sozcuk 'SoğukSavaş' yıllanndan kalma dı- nozorlann dudaklannda donakalacak sanılırken or- talıkta kol gezmeye, dunyanın genış coğrafyasın- da depremler yaratmaya başlamışlardı Ya 'ulus devleP'^ Fılıstın'ı ışgâl eden Israıl acaba ne devletıydı Yoksa yaşadığımız, televızyonlarda seyrettığımız, algıladığımız, ağladığımız ılgınç olaylar kotu bır ru- ya mıydı'. Bır yandan sınırlan kaldırmaya çalışan ınsanlık, ote yandan sınırlan çığneyıp ulkelen ışgal eden, tepeden tırnağa sılahla donatılmış askerle- nn bılımkurgu filmlennı mı ızlıyordu' Yoksa "Tanhın Sonu" Kutsal Topraklar'da bıle gelmemış mıydı' 'Tanhın Sonu' yok muydu? . • Sovyetler'ın yıkılışıyla bırlıkte tum dunyaya daya- tılan 'ekonomık model' daha başka deyışle 'neolı- beral şablon' bugun seçeneksız gorulse bıle, ye- nılıp yutulamayan bır çıklet gıbı mıydı' Hele bu şablon Tanrı buyruğu gıbı algılanırsa, Batı'da kurulan kılısenın papazlanna yarayan, ama, dunya yoksullannın canına okuyan bır duzen mı or- taya çıkıyordu' . Ortalık bu yuzden mı kan revandı' • Sonuç' Dinozorlar haklı çıktılar. Gerçekte haklı çıkanlar dinozorlar değıl, uygarlı- ğın hakça bır duzene dayanmasını akılla bılımle on- goren, adıyla sanıyla ınsan oğlu ya da kızı ınsan- lar.. ENGLISH CENTRE L a n g u g e S c h • o Genel Ingilizce Programlan Şırketter ve Kuruluşlar Içın Özei Programlar 1$ Ingilızcesi TOEFL-IELTS-KPDS Sınavlanna Hazırlık Programlan Çocuklara Özel Programlar Blre-bir fngilizce Eğitimten Ev Hanunlanna Özel Hafta lql Gündüz ıngilizce Programlan Ögrencilerimize Ücretslz Aktıviteler ûl oû/tuznuı onututf&o.. BAŞARINIZI ZİRVEyE TAŞIMAyA rlAZIRIZ... YA siz?... Runw«Cwl NO-*2 «O20 OsmanMy btaned T»l (O212)22S «172 » 7 0M3 2412034 ENGLISH CENTREL a n g u a g e S c h o o NOVITAS Turizm Adım adım Anadolu Turları Kastamonu Kapadokya Orta Anadolu GAP (Uçakld) Doğu Anadolu Tel: (0212) 251 28 08 20-23 19-23 05-11 11-15 09-15 N'isan Nisan Mayıs Maj ıs Haziran 09 E-mail novıtas@novıtascom tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog