Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

9 NISAN 2002 SALI CUMHURIYET SAYFA 15 i•a. döaüyonmuş... t Rekabet Uskudar'da bir Turkcell abonesi... 0.532'lf cep telefonuna "standart" tarrfeden fatura gelmış... Mart ayı faturası... Fatura dokumune gore bır ayda tam tamına 678 bın 300 lıralık telefon goruşmesı yapmış... Bır bakıma c e p telefonunu hiç kullanmamış gibi... Ancak ödeyeceğı tutar farklı... Sabıt ucretler, dığer ucretler, nereden çıktığf bellı olmayan 3.7 mılyon lıralık gecıkme faızı, katma değer vergısı, özel iletışım vergısı, otekı vergıler, oteki harçlar, ötekı fonlarla ödeyeceğı tutar tam tamına 10 mılyon 700 bın 431 lıra... Küsurat sayılan 431 lira gelecek aya devredılerek fatura 10 mılyon 700 lıra olarak kesılmış... Kuflanılan telefonun bedeli 678 bın 300 lıra; faturası 10 mılyon 700 bın lira... Dunyada bır başka ülke söyleyın kı hem pıyasada serbest rekabet olsun hem de telefon ücretınin 15 katı telefon faturası kesılebılsin... Turkıye'dekı rekabet başka rekabet! Elektronik posta: defHzsom®cunıhuriyetconı.tr Tel: 0.212 512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 - 3-5 bın mahkûm daha af edı/ecekmış... "Afda kaokaca benzedı!" H ukumet unıversıteogretım uyelerının maaş- lannda gorev tazmınatı ıleıyıleştırmeyap- tı Sonra anlaşıldı kı "gorev tazmınatı" ıletıp ' fakultesı oğretım uyesı profesorler mağdur edılmış Şımdılerde hukumet mağdur ettıgı tıp pro- fesorlen ıçın yenı bır lyıleştırme yapmayı planlıyor- muş Oğretım uyelerının ucretlennde yapılan boy- lesı ıyıleştırme"ye ancak Allah lyılığını versın, denır' Profesorlerın maaşlarında 450 mılyon lıra lyıleştır- me' yapılmıştıya eğertıpprofesorienunıversıtehas- tanesınde tam gun çalışıyorsa bu paranın karşılığın- da, doner sermayeden aidıkları pay kesılıyormuş Devlette yarım gun çalışıp ogleden sonra muaye- nehanesıne ya da ozel hastaneye gıden tıp profeso- ru doktorlar ıse 450 mılyon lırayı alabılıyormuş Yanı devlet "gıt dışanda çalış" dıyor' oğretım uyelerının maaşlarına "gorev ta2mınatı adı altında yapılan zam tam bır komedıye donuşmuş durumda örneğın rektorlenn durumu Oğretim üyeleri Unıversıte rektorlerı ' temsıl tazmınatı' aJıyor Bu para 500 mılyon lıra dolayında — Bu noktada kuçuk bır ayrıntı var Turkıye'de tum rektorier tıp doktoru değıl ve tum un/versıtelerde maaşının uç katına kadar doner ser- maye gelın saglayan tıp fakultesı hastanesı yok Son uygulamada rektorlenn 500 kusur m/lyon lıra- lık "temsıl tazmınatı 'ndan 450 mılyon hraiık "gorev tazmınatı duşuluyor Boylece tıp fakultesı hastanesı olmayan bır unıver- sıtenın rektoru, profesorlerden ancak 50-60 mılyon lıra fazla ucret alabılıyor Ama devlet, rektorden "temsıl" ıstıyor Ne yazık kı bugun Turkıye'de, "gorev tazmına- tı ndan gelecek paraya guvenerek devletı temsıl et- mek ıçın borçlanmış, orneğın yenı b/rtakım elbıseal- mış ve şımdı borcunu odemekte zorlanan rektorler var Profesorlere 450 mılyon lıra "gorev tazmınatı" ve- rıldığı soylenıyor Oysa bu da gerçek değıl Bu pa- rayı profesörfukte beş yıfını doldurmuş oğretım uye- lerı aJabılıyor Beş yılını doldurmamış profesorlere verılen para 345 mılyon lıra Doçentlenn durumu ıse başka bır komedı Kad- rolan 1 derecede ıse ancak 240 mılyon lıra alabılı- yorlar Kadrosu 1 dereceden olmayan doçentlere "gorev tazmınatı" verılmıyor Yardımcı doçentlere ıse kadrolan 1 dereceden ol- sa bıle hıç para yok Öte yandan, emeklı oğretım uyesı unıversıtede ders verırse verdığı dersın parası emeklı maaşından ke- sılıyor 10 saatten sonrasına ders parası verılmıyor Hukumet aslında bılım ınsanlarından ustune para ısteyecek ama henuz formulunu bulabılmış değıl1 SESSlZSEDASIZ (!) Yuksek YenlımHattı erdıncutku » yahoo com Hesap soramamamızın matematık ozurlu bır toplum olmamızla ılgisı \ar mı abıler0 Bir köyü yoksulluğa mahkûm etmek Anamur un Sanağaç koyu llçeye 32 kılometre uzakta Ekın alanı yok Heryertaşvekayalık Devlet koyesu bıle goturmemış su kuyulardan çekı- lıyor Yoksulluk dız boyu Gençler parasızlıktan evlenemıyor Beş yıl once Anamur Halk Eğıtım Merkezı, koyde halıcılık kursu açıyor 11 tezgâh kuruluyor Koyun genç kız- lan tezgâhın başına geçıyor ve halı do- kumasını oğrenıyor Sonra başlann- da eğıtmenlerı, uretıme geçıyorlar Dokudukları halının metrekaresı 15 mılyon lıra Bır kışı haftada 5 metre- kare halı dokuyor Haftada 75 mılyon, ayda 300 mılyon lıra , Koyde, heleSarıağaç gıbı yoksulluk ıçındekı bır koyde ayda 300 mılyon lı- ra bır servet Halı dokuma tezgâhlan koyun ka- derını değıştırmeye başlıyor Genç kızlar kazandıkları parayla hem evın ekmeğını çıkartıyorlar hem de evlılık hazıriığı ıçın çeyızlennı yapıyoıiar A- ma geçenlerde Tezgâhlar susuyor Kurs kapatılıyor Sanağaç koyunden gelen mektup şoyle dıyor "Uç-beş sıyasetçının oyununa kur- banedıldık Halıcılık kursumuzun ka- patılmasının tek nedenı kurs oğ- retmenının solcu olması Kade- nmızı tersıne çevırmek uzerey- ken bızlerı yıne açlığa mahkûm ettıler Sıyasetçılerden ısteğımız, ekmeğımızle oynamasınlar Dokuma tezgâhlanmızı gen versınler" Yahudi Oiişmanlığı ve îsrail Prof.Dr.TÜRKKAYA ATAÖV Bugun Başbakan Şaron yonetımındekı Israıl'ın Fılıstın- lılere aynlan topraklarda orala- rın Arap halkına uyguladığı kanlı baskı rejımı tum dunya- nın gozlerı onunde yer alıyor Buna yalnız Turkıye'de değıl, bırçok yerde bu arada Avru- pa'da da bırtakım tepkılenn ol- ması kaçınılmaz Ancak, Ya- hudı duşmanlığını da bırlıkte getırmesı temelınden yanlış olur Israıl'ın bugunku yonetı- mını eleştırmek ıle antısemı- tızm aynı kavramlar değıl Bu ayrımı kalın çızgılerıyle yap- mak, kanımca, son derece onemlıdır Ikı bın yıllık bır geçmışı olan antısemıtızm Isa'dan oncekı yıllarda bıle, kaç kez Yahudi katlıamıyla sonuçlanmış ve Avrupa'nın Nazı ışgalı sırasın- da da altı mılyona yakın Yahu- dın n de gaz odalannda ya da fırınlarda oldurulmelerıne yol açnıştı Boylesıne Yahudi duşmanlığı ırkçılığın ve soykı- nm n ta kendısıdır Çağdaş Is- raıldevletının kabul ettığı bazı yasalar da Fılıstınlı Arap ko- kerlı olup aynı sınırlar ıçınde yaşayanlara uygulanışı yo- nurden ırkçı nıtelıktedır Ama buçun tsraıl yonetımının yan- lışlen, aşırılıkları ve sergılenen acımasızlığı bızı ve dunya ka- muDyunu bır başka yanlışa suruklemesın Ayrıca unutma- yalcn kı uzak ve yakın tarıhı- mızde Yahudılere ılışkın tavrı- mızda altın sayfaları bulunan ulkemızde de Yahudi dınınden yurtaşlarımız vardır A.rupa'ya gelınce ozellıkle Batda sosyal demokrasının felsefe, ıçerık ve ıktıdar olarak gerıemesıyle 'yenı tutuculuk' deren akımların karşı saldırı- sı, czellıkle bu anakarada ırk- çılıkve Yahudi duşmanlığına son/ıllarda bırhız kazandırdı Yen bıçımlerdekı antısemıtız- me Yahudılerın guçlu baskı gru:larına sahıp oldukları Am-nka da bıle daha sık rast- lanıor Hele Batı Avrupa'da 'yer sag kenöı başına yenı sıyas partıler bıçımınde orgut- lenr ş ya da mevcutlann ıçın- de ağırlığını arttırmıştır Bunla- rın etkılerı fazlalaşınca, orta- dakı kuruluşlar da o yone meyletmış ve bu ırkçı gıdışın sonuçları Almanya'dakı bazı Turk aılelennın evlerıyle bırlık- te yakılmalanna değın varmış- tır Işte, bu nedenledır kı, Isra- ıl'e yoneltılen eleştınlerın Ya- hudi duşmanlığını besleme- mesıne ozel duyarlılık goster- mek zorundayız Avrupa da koklerı çok gen- de yatan bır antısemıtızm her zaman vardı Fransa'da J. M. Le Pen'ın "UlusaJCephe 'de- dığı ırkçı ve Yahudılerden nef- ret eden partısı oylarını arttır- mayı surduruyor Dıkkat et- mek gerekır kı aynı tavır gene Fransa da Kuzey Afrıkalı Araplara karşı da uygulanıyor Almanya'da bıldıklerımıze ek olarak Italya Avusturya, Brı- tanya Belçıka ve başka ulke- lerde de ırkçılık ve Yahudi duş- manlığı tırmanışta Doğu Avru- pa nın Sovyet donemınden oncekı yılları da koyu ırkçılık ve antısemıtızm donemıdır örneğın Polonya'dakı 3 mıl- yon Yahudıden gunumuze, ancak bırkaç bın kalmıştır Fransız Yahudılerını toplama kamplanna yollamak ıçın tren- lere dolduran Nazılerdı, ama onları teslım edenler de ırkçı Fransızlardı Ustelık, bundan sorumlu olan yalnız faşıst Vichy reıımı de değıldı Vatı- kan bıle Isa'nın çarmıha gen- lışınden tum Yahudılerın bu- gun de sorumlu tutulamaya- cağı açıklamasını, bunca yuz- yıl sonra, ancak 1965 gıbı çok yenı bır tarıhte yapabılmıştır Ant/semıtızm boylesıne guçlu ve ınsanlık ıçın utandıncı bır gerçektır Bu duşmanlığın asıl nedenı Yahudi olmayan bazı toplumların kendı ıçındedır ve zaman zaman yukselışe ge- çen ırkçılıkta aranmalıdır Tum dunya Israıl ve Fılıs- tın'de yeralmakta olan olayla- nn yorurnunu daha genış bır çerçeveye taşırmamaya dık- kat etmelıdır Fılıstınlılenn hak- larını korumak Yahudi duş- manlığını hıç gerektırmez Fı- lıstınlılenn kendılen de antıse- mrtık değıllerdır Bu ayrımı du- yarlılıkla gozetmek gerekır HAYV4NLAR ISMUL GI LGEÇ gulgec2" hotmail.com ÇİZGİLİK K.ÂMİL MASARÂCI HARBİ SEMIH POROY semıhporoy(n yahoo.com TARİHTE BL GÜN ML \ITAZ ARIKA* 9 \isan 7 r^ÇOK ÛNLÜ Bf'R ELEKTR/K MÜUENÜIS/.. 65'TE SUGUN, UMCU ELEKTKJK MuHEMOtS! CHAfiCSS'ftSO- TECJ? STEINMETZ (jp&yA/METS^) ALA/tAM>A 'OA OOĞMUÇTU., ÇOK SAÇA&Lt GEÇEM OĞ&EHtM yiLLA&t/JbA, SOSyAL £>£- MOKJZAT /ÇC PAGTTSf ı-ÇSAİ c^AzeTE ÇtKA£l&Z£M PO- FrRSAT/ SrrEtMMET2. ALMAAjy/i ÇŞ BlR. SUR£ SONRA GENE/SAL <S(REfZ£K EM AZ ZOO SULUÇ yAPM/Şr/ AtCfMLA Ç/tLtfAA/ StST&MLER UZG/S/AJ- APM/fr/ G£N£RAL ec6~CTK/C , 8UIZO/JUH PUVAÜ/NDA S/SAISA 1Ç1L- M£Z i-EVHASfMt GO/eUAJCE ALT/AJA 'S7EtMM£7Z& YOk ' & İLAN T.C. İNEBOLU ASLtYE HUKUK ^L4HKEMESİ'^VDE^ EsasNo 2000 70 KararNo 2001 162 3a\acı Serpıl Kendıgel (Baş) tarafından da\alı Murat Kendı- ge ale>hıne açılan tenfız davasının vapılan \argılamaM sonun- 3a\alı Murat Kendıgel aramalara rağmen bulunamadığmdan dîa dılekçesı de ılanen teblığ olunduğu bu kez de vukarıda ess\e karar numarası ıle \enlen 24 12 200I tanhlı hukum Te- lcriaS flı Merkez Yavıız Mahallesı cılt no 8 hane no 277 de nu- fuakayıtlı Dursun \e Avşe kızı 05 07 I973 doğumlu Serpıl FCrdıgel ıle yıne a>nı verde nufiısa kayıth Mehmet ^bdullah ve IVtaerra oölu H 6 197 3 d lu Murat Kendıgel ın boşanmalanna cL. Hollanda Nertogenbosch Mahkemesının 6 Kasmı I998 ta- n l 28191 FA. RK 98-2738 savılı karannın Mılietlerarası Ozel Hiıuk ve Usul Hukuku hakkındakı kanunun 34 ve devarn eden rruidelen gereğı tenfızıne karar venldığı bu karann ılan edıldı- Sı ınhten geçerlı olmak uzere I ^ gun ıçınde ıtıraz etmedıâı tak- diı e kesınleşeceğı hususu ılan olunur Basın 4033 KADIKÖY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ o 2001 86^ Davacı Canan Suner tarafından davalı Bahme *\vşen Suner aleyhıne açılan tapu ıptalı da\a;>ında Caddebostan Sarıgul Sok Tuncel Apt 18 2 D 3 Kadıko> Ist adre- sınde mukım da\alı Bahrı>e \vjen Suner ın adresınm bulunmadıgın- dan da\a dılekçesının 7201 savılı Kanunun 28 ve 29 maddesi geregın ce ılanen teblıgıne bır nüshasının 1 av sure ıle mahkememız dnanha nesıne talıkıne duruşmanın 22 4 2002 gunu saat 9 ^^ e bırakılmasına karar venlmış olup voıkanda yazılı gun \e saatte duruşmada hazır olma- nız ve>a kendınızı bır \ekıl ıle temsıl ettırmenız bır vekılle temsıl ettır- medığınız veva mazeret bıldırmedıgınız keza delıl ıbraz etmedıgınız takdırde HLMK nın 2"^ ve 3 7 ? maddelen gereğınce >argı/amanın gı- vabınızda yapılacagına \e hukum kurulacagına karar venlmekle dava dılekçesı ve davetne venne kaım olmak uzere ılanen teblıg olunur 2^2 2002 BasııT NAZİLER KÎTAPLARISOICAKLARA YAKMAK ÎÇİN YIĞIYORDl KORSAN HAKSIZ KAZAhıÇ /Ç/\ YIĞIYOR IKİSİMİS DE GORL \'l ML IĞRENÇi Bilim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Mcslek Birliği (BESAM) BİSMİL KADASTRO MAHKEıMESt EsasNo: 1980/112 İLANMETNİDİR Bısmıl ılçesı Mırzabey koyunde kaın mahkememı- zın 1980 f 12 E^as sa> ıiı dosvasına konu Mırzabev ko- vu 101 100 103 109 111 113 114 229 240 128 130 133 137 l>0 212 156 161 180 183 184 189 191 195 196 167 202 208 220 233 238 154 206 143 119 158 216 164 P 3 243 245 235 231 1<P 181 ve 219 no lu parsellerın davacıları olan E\ LP l.ZL'NBCn LL ÎHSAN DAG ve IHSAN GULun teb- lıgata >arar açık adreslen tespıt edılemedığınden ıtıraz neden ve delıllennı bıldırmelen dayandıklan tapu ve vergı ka>ıtlanndan hangısının hangı parsele uvduğunu açıklamaları ve zıKet tanıklarının ısım ve adreslerını lıste halınde »unmalan ıçın kendılenne I ^ gun kesın sure venldıgınden ıstenılen lıususlan >enne getırme- dıklerı takdırde bu delıllennden vazgeçmış sayılacak- lan ve dosya ıçengıne göre karar venleceğı ve >xıkarı- da numaralan vazılı parsellerle ılgılı olarak Bolge Ta- pulama Mudurlufu nun 28 5 1980 tanhlı ıtırazlannın reddıne daır Tapulama Komısvon Karan ve 18 6 2002 ve 20 6 2002 tanhlı duruşma gunlerının ''201 »ayılı Teblıgat Kanunu nun 28 ve muteakıp maddelen gere- gınce"ılanen teblıg olunur 20 3 2002 Basm 19378 KALEM METİN ERKSAN Milli Savunma Sanayiî Turkıye'dekı "sıyasal Islam ve şerıat yandaşla- n", 'Turk Tanklan"nın Israıl Devletı tarafından ya- pılacak yenıleme ışlemıne karşı sıyasal bır eylem başlattı "Turkıye Cumhurıyetı Devletı "nın yaşam- sal çıkarlanna karşı o?an bu eyfem "gencı ve ırtı- caı" bır olaydır Avrupa Bırlığı ve Amerıka, Turkı- ye'ye savaş araç ve gereçlen satmıyor Turkıye bu savaş araç ve gereçlennı yapamıyor Turkıye bu sa- vaş araç ve gereçlerının yenılemesını yapamıyor Bu konuda tek seçenek ve zorunluluk "Turk Tank- lan"nın yenıleme ışlemını Israıl'ın yapmasıdır Turkıye Cumhurıyetı Devletı'nın, Turk Ulusu'nun, Turk Ulkesı nın sıyasal asken, ekonomık, yaşam- sal çıkarlan kapsamında, ıç ve dış "Tank Yenıleme Olanaksızlığı" bağlamında, devlet saygınlığı, kışı saygınlığı, tıcaret anlaşması yapma saygınlığı kap- samında Turkıye'nın Israıl Devletı ıleyaptığı "Tank Yenıleme Anlaşması"nm koşullarının yenne getı- rılmesı zorunludur Amerıka ve Avrupa'dakı "Yahudi Lobılerı ve Dı- asporaları"ntn, Amenka ve Avrupa'dakı Rum/Er- menı/Kurt lobılennın ve dıasporalannın Turkıye kar- şıtı haksız tehlıkelı, ınsanlık dışı, zararfı duşunce ve eylemlerını engellemesı goz ardı edılmeden, Turkıye ve Israıl arasında yapılan bu "Tank Yenıle- me Anlaşması"ntr\ yurutulmesı gerektır 1 Mayıs 2001 'de bu koşede "Tank/Uçak/Sa- vaş Gemısı" başlıklı bır yazım yayımlanmıştı Ko- nuya açıklık getırmek amacıyla bu yazımın kımı bolumlennı bır kez daha yayımlıyorum "Turkıye Cumhurıyetı Devletı"nın dunya coğ- rafyası ıçındekı jeopolıtık ve stratejık konumu, dı- ğer devletlerın konumuna benzemez Turkıye'nın, Ermenıstan, Iran, Irak, Sunye Yunanıstan, Bulga- nstan gıbı devletler ıle kara ve denız sınırları var- dır Ortadoğu Balkanlar, Kafkaslar gıbı barut fıçı- sı bolgeler, Turkıye'nın sıyasal ve asken ılgı alan- lan ıçındedır Turkıye, Rusya Gurcıstan, Ukrayna, Moldovya, Romanya, Bulganstan gıbı devletler ıle Karadenız ı paylaşmaktadır Devletlerarası adı "Turk Boğazlan" olan, Istanbul Boğazı / Marma- ra Denızı / Çanakkale Boğazı'ndan geçıp dunya- ya ulaşan petrol taşımacılığı, son derece duyarlı ve tehlıkelı bır konudur Turkıye ve Yunanıstan arasın- da askıda duran "Ege Denızı Sorunu" ve "Kıbns Adası Sorunu" çok tehlıkelı ıkı sorundur Turkıye'nın Avrupa Bırlığı / Avrupalı Bırlığı (AB), Batı Avrupa Bırlığı (BAB), Avrupa Guvenlık ve Sa- vunma Kımlığı veya Polıtıkası (AGSK/P), Avrupa Parlamentosu ıle yaşamsal sorunları vardır (AB), (BAB), (AGSK/P) ve Avrupa Parlamentosu, Turkı- ye'nın devletlerarası anlaşmalar ıle saptanmış sı- yasal ve ekonomık haklanna vu hukukuna karşı bır somurge yonetımı gıbı davranarak Turkıye'ye kar- şı hıç kabul edılemeyecek sıyasal ve ekonomık koşullar one surmektedır Amerıka, Kanada, Rusya veAvrupa ulkelerınde- kı Rum/Ermenı/Kurt lobılerı ve dıasporaları Turkı- ye'nın potansıyel duşmanıdır Bu lobıler ve dıas- poralar bulundukları ulkenın Turkıye'ye karşı olan sıyasal ve ekonomık davranışını etkılemektedır Soğuk savaş ıçınde Turkıye'ye dalkavukluk yapan bu devletler, bugun Turkıye'nın dalkavuklan değıl- dır Şerıat yasaları ıle yonetılen Arap ulkelen ve şe- nat yasalan ıle yonetılen Iran ıle laık Turkıye ara- sındakı sıyasal ekonomık, toplumsal kulturel, dın- sel ılışkılerçok sorunlu konulardır Turk ordusu Do- ğu'da ve Guneydoğu'da az yoğun bır savaş hare- kâtı ıçındedır Turkıye Cumhurıyetı Devletı'nın ulusal ekonomı sıyasetını belırten ılkelen ılk kez 17 Şubat / 4 Mart 1923 tanhlerı arasında, Lozan Konferansı'nın ke- sılmesı ve yenıden başlaması aralığında Izmır'de yapılan 1 Iktısat Kongresı'ndesaptanm/ştır Bu ıl- keler arasında "Mıllı Savunma Sanayıı" kurulma- sı ılkesı yoktur Turkıye'de 1933'te ve 1936 da ya- pılan 1 ve 2 Sanayı Planları kapsamında "Mıllı Sa- vunma Sanayıı" kurulması ılkesı yoktur Sıyasal ve ekonomık bağımsızlığını korumak ıçın Turkıye nın, çeşıtlı turde savaş uçaklarına ağır ve hafıf tanklara, her çeşıt zırhlı savaş araçlarına her tursavaş gemılenne uzun, orta ve kısa menzıllı ba- lıstık ve nukleer fuzelere, ateş gucu çok etkın sa- vaş sılahlanna gereksınımı vardır Bugune değın bu savaş araç ve gereçlerı yabancı ulkelerden satın alınmış veya yabancı ulkelertarafından Turkıye'ye hıbe edılmıştır Bu durum boyle surup gıtmez Yo- lun sonuna gelınmıştır Turkıye'nın bu savaş araç ve gereçlennı kesınlıkle yapmak zorunluğu vardır Bır devletın, bır ulkenın, bır ulusun bağımsızlığı- nın tam guvencesı "Mıllı Savunma Sanayıı"dır B L J L M A C A SEDATYAŞAYAN 1 2 3 4SOLDA.NSAĞA 1/ TembeJ. uşengeç 2/Ya- pağının dovuJ- mesıyle elde edılen kaba kumaş oluvor halımı 5 takrıre hıca- bım" (Nıgâr Hanım) 3/ Edırne nın bır 8 ılçesı 4/Herı- g kı kuregı bır kışı tarafından çekı- len. bırden uç çıfte>e kadar sandal 5/Mus- tahkem yer Bır no- 3 ta Gureşte bır oyun 4 6/ Kımse. kışı Lu- tesyum elementmın sımgesı Ilkel benlık II Valnızlık korkusu 8/Bahkavlamakta>a da yuk taşımakta kul- lanıian bu>iik kayık 9/ Kağıtlan bır arada tutma\a yarar madenı çengel Hındıstan da halkın a\nlmış oldueu bırbınne karşı kapalı sınıflann adı VTTİARIDAA AŞAĞnA: 1/ Bır >ere sunulan bıldın ozetı II Bır nota Ağn Dağı'na \enlen bır başka ad 3/AJkolsoz ıçkı, meş- rubat Kumaşla astar arasına konularak gıysının dık durmasını sağlavan kolalı bez 4/As> a da bır ul- ke Bır çeşıt borulce 5/Kayaksporundakı>anşma dallarından bın 6/ Maden eşya uzenne vurulan bır cıns cıla 35'lık rakıva venlen ad 7/Bırçok ufle- melı çaigıda, govdenın son kısmındakı hunı\ı andı- ran genışlık O ' adılının >onelme durumu 8/ Olumsuzluk belırten bır onek Gıysı 9/Borusesı 'Mehlıka Sultan'a aşık — genç Kara se\dalı bırer âşıktı" (Yah>a Kemal)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog