Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

9NİSAN2002SALI CUMHURJYET SAYFA ekonomi(S cumhuriyet.com.tr 11 Şimdidte tüccara kolaylık İZMİR(Cumhuriyet Ege Bürosu) - Türkıye Iş Bankası. Izmirlı esnaf ve sanatkânn ardından, "soJuk akbnna" amacıyla tüccara da uygun koşullu kredi vermeye hazırlamyor. Türkıye Iş Bankası Genel Müdürü Ersin Oziııce. dün. tş Bankası tzmir Şubesı'nın, Izmir Ticaret Odası'na (IZTO) kayıtlı en kıdemli üye olması nedeniyle düzenlenen plaket töreni ve "ÜlkemizEkonoınisi ve Bankacılık Sektöriinün Bugünü ve Gdecek Ptrspektifleri" konulu toplantıya katıldı. Özince konuşmasmda, Türk bankacılık sektöriinün sıkıntıya. yeterli yasaJ düzenlememe bulunmamasından çok, var olanlann yeterince uygulanmaması nedeniyle düştüğünü kaydetti. Özince, lzmir"de esnaf ve sanatkâra yönelik başlattıklan uygun koşullu kredı olanaklannın benzerini, IZTO'nun girişimiyle tüccara da sunma amacıyla proje hazırladıkJannı belirtti. Özince. şunlan söyledi: "KaynakJa Ugili bir sıkınümız yok. tlk aşamada 10-40 milyar Hra arasında limit düşünüvoruz arna durunıa göre güncelJenebilir. Krediler, 12-24 ay vadeli ve ayhk taksit ödemeli olacak. Başlangıç olarak faiz oranı taşıt kmiileri faiz oranına yakın olacak. Projeyi bir hafta içinde başlatacağız." Özince. bankalann 15 Mayıs"ta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na (BDDK) bilançolanru sunmalannın ardından yeni el koymalar olup olmayacağıyla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine de -BDDK'ninbiçbirözel tarih beklemesine gerek yok. Önlemi anında alma vetkisi % an Ancak ben bu tarihte çok büyük, fe\ kalade sonuçlar çıkacağmı sannuyonım'' diye konuştu. Kartlarla hareket yakalayan bankalar, son çeyrekte de konut kredilerinde canlanma bekliyor İŞÇİNİNEVREINİINDEN SırakonutkredilerindeOLCAYBÜYnaAŞ Mali sektördeki krizin büyük oranda giderilmesinin yanı sıra fi- yat artışlannın bellı bir noktaya ofurması bir dizi yeni gelişmeye yol açıyor. Krizin etkısiyle birey- sel bankacıhk faaliyetlenni büyük oranda sınırlayarak yalnız kredi kartlanna yoğunlaşan bankalar da başta konut olmak üzere diğer bi- reysel bankacılık alanlanna ağır- lık vermeye başladı. Finansbank dün itibanyla konut kredisi oran- lannı yüzde5.25'tenyüzde4.65'e indirirken Iş Bankası ve Oyak- bank da vadeleri bir süre önce 3 yıla kadar uzattı. 2000 yılında 10 yıla kadar uzayan konuk kredile- ri, krizin başladığı Şubat 2001 'de önce durdurulmuş. uzun bir süre sonra da en uzun iki yıllık vade ile verilmeye başlanmıştı. Normal ekonomılerde, konut kredilerinin büyük finansman tut- ruğunu ve bunu karşılamak üzere özel kurumlann kurulduğunu an- latan Iş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Aykut Demiray, olum- lu sinyallerin olduğunu, reel sek- tör ve istihdam sorunlannın da çö- zülmesi ile konut kredilerinin açı- Jacağını dile getirdı. Bankalann artık büyük ölçüde bıreysel kredi- lere yöneleceğini de anlatan De- miray, bankacılık alanın- da yasal mevzuatta bazı düzenlemelerin yapıldı- ğını ve dövizli krediler- deki ipotek sorununun çözüldüğünü hatırlattı. Konut kredilerinin uzun vadeli verilebilme- si için bankalann pasif- lerinin de uygun olması gerektiğinin altmı çizen Demiray, en uzun mev- duatın üç ayhk olduğu- nu, bunun da çok uzun vadeli kredi vermeyi zorlaştırdığını söyledi. Bankacılık faaliyetleri içinde konut işlerinin yavaş yavaş ağırlık kazanmaya başladığını da ifade eden Demiray, Casaba ve ben- zen projelere özel bir uygulama yaptıİdannı da sözlerine ekledi. FaizJeryûzde 4'e iner 2000 yılında 10 yıla kadar vade- li kredi verdiklerini hatırlatan Fi- nansbank Bıreysel Krediler Grup Başkanı Serdar Şirin, kriz sonra- sında zaten talep olmadığını, an- cak yavaş yavaş olsa da konut kre- dilerinde bir hareketlenme başla- dığını söyledi. Faiz oranlanndan ziyade asıl olarak vadelerin uzaül- masının önemli olduğuna değinen Şirin, mali sektördeki krizin bitti- Faizler düşüyor 6 Vade<%) 24 Ay (%) 36 Ay (%) RAPORLUBlMLÂRCÂZfP Kaııııı belirleyici rol oynamalı ğini, faızlerde kıpırdanma yaşan- dığını ve bunlann olumlu gelişme- leri hızlandıracağını dile getirdi. Son dönemlerde özellikle proje bazında konut kredisi konusunda şubelere çeşitli talepler geldiğini de söyleyen Şirin, yılın son çeyre- ğinde konut kredilerinde faizlerin yüzde 4'e kadar düşeceğini ve 2003 yılında vadelerin de uzaya- cağını belirtti. Koçbank Kurumsal tletişim Yöneticisi Nice Seocer de piyasa- lardaki olumlu gelişmeler ve eko- nomik koşullann faiz oranlannın aşağıya çekilmesinde ve vadelerin uzamasında etkjli olacağını dile getirdi. Konut kredileri konu- sundabankalann en bü- yük handikabını fonla- manın oluşturduğunu söyleyen GayrimenkuJ Yatınm Ortaklığı Der- neği Başkanı Hakan Kodal, fonlama sorunu- nun aşılması halinde, bankacılık sektöriinün en önemli büyüme ala- nıru konut kredilerinin oJuşturacağını dile ge- tirdi. Kamunun daha önce Emlakbank'la yaptığı gibi proje üreterek sat- mak yerine, sistemi yönJendirici çalışmalar yapması gerektiğini be- lirten Kodal, devletin belli bir finans desteği ile yapılaşmanın da bel- li bir yöne kayacağını anlattı. Bankalardaki soru- nun, konut kredileri fonlannm uzun vadeli mevduatla finanse edil- mesınden kaynaklandı- ğını anlatan Kodal, dı- şardan fon saglanama- dığı sürece konut kredi- lerinde sıkınfj yaşanabi- leceğine dikkat çekti. Büyük kentlerde es- kiden gözde olan bölge- lerde fıyatlann düşme- sine karşın, büyük pro- jelerle yapılan ve ortala- ma fiyatlan 600-700 bin dolardan başlayan konutlara daha fazla ta- lep olmasını da deprem- le açıklayan Kodal, "Burada deprem önem- li bir unsur. Bu bölgeJer planlı bir şekilde geh'ş- miyor. Ancak, her türiü araşürmasj yapılmış ve önlemi ahnmış bölgeler tercilı edilivor'' dedı. ÜRK-YUNAN ÎŞBÎRLIĞI GüneyKıbns'a denizaltından elektrik ANKARA (AA)- Türkiye ile Yunanistan arasında doğalgaz boru hattı projesiyle başlayan enerji işbirliği yaygınlaşıyor. Türkiye'den KKTC'ye, ileri aşamada da Güney Kıbns Rum Kesimı'ne denizaltından enerji hatlan ile elektrik taşınmasına yönelik proje hayata geçiriliyor. Anamur'dan Girne'ye 70 millik mesafede denizaltından döşenecek kablo projesinin yatınm bedelinin tespiti için fizibilite hazırlıklan sürerken projenin olumlu çıkmasının ardından Kıbns Elektrik Idaresi (KIBTEK) adına projeyi TEtAŞ'ın gerçekleştirmesi gündeme gelecek. Geçen günlerde KKTCyegıdenTürk heyeti, burada yaptığı müzakerelerde, denizaltı kablo döşeme projesinin kendileri tarafindan hazırlanması konusunda. Kıbns Elektrik Idaresi ile ön anlaşma sağladı. TEİAŞ ûstienecek~ Denizaltından kablo döşeme yatınmınm uygun bulunup onaylanması halinde her iki tarafta yapılacak yatınm ve gerekli finansmanı, Kıbns Elektrik Kurumu adına Türkiye Elektrik Iletim Anonim Şirketi (TEfAŞ)üstlenecek. TElAŞ'm Anamur'dan Girne'ye denizaltından döşeyeceği kablo projesiyle, Türkiye'de üretilen elektrik eneriisi, ilk etapta KKTC'ye, daha sonra ise buradan Güney Kıbns Rum Kesimi 'ne mevcut hatlardan gönderilecek. Öte yandan denizaltı kablo inşaatının yapımı, yine TElAŞ'ın yapacağı uluslararası ihale ile gerçekJeştırilecek. Türk fırmalanmn yanı sıraprojeyeltalya, Ingiltere ve Fransa firmalannın da katıhnası bekleniyor. Alman otomotiv isçisi öfkeli3 -* -* Almanya nın ıkıncı büyük sendikası IG Metall, "tyi işe iyi ücret" sloganı ile üye işçileri greve çağırdı. Ülkenin güneyinde Bavyera eyaletinde faaliyet gösteren 18firmanın8 bini aşkın işçisini greve çağıran sendika, evlemin ülkenin diğer kesimJerine de kısa sürede sıçrayacağı iddiasuıda. Daimler-Cbrysler, BMW; Opel gibi otomotiv devierinin, büyümesi halinde grevden olumsuz etkilenecekleri kajdedilrvor. Toplam 2 mihon 800 bin üyesi olan sendika, iicnerJere yüzde 6£ oranında zam \apdmasmı talep ediyor. KKAYNAK Dünya Bankası'ndan yeni kredi yok ANKARA(AA)-Dün- ya Bankası'mn, zor du- rumdaki şirketlerin kurta- nlmasına yönelik Istanbul Yaklaşımı için vereceği 500 milyon dolarlık kredi, Türkiye'ye daha önce ve- rilmesi taahhüt edilen 6.2 milyar dolarlık Ülke Yar- dım Stratejisi (CAS) kre- disi kapsamında sağlana- cak. Ira Lieberman baş- kanJığındakı Dünya Ban- kası A\Tupa ve Orta Asya Bölgesi Mali ve Özel Sek- törBirimi(ECSPF)heye- tinin, banka yönetimine sunacağı raporun ardın- dan, 500 milyon dolara iş- lerlik kazandırma yolu açılacak. CAS kredisi çerçeve- sinde Dünya Bankası, bu yıl Türkiye'ye 1.3 milyar dolarlık Programlanmış Kamu ve Mali Sektör Özel Uyum kredisi (PSF- SAL2) dahiJ olmak üzere, toplam 3 milyar dolarkre- di verecek. 500 milyon dolar, 3 milyar dolann ge- n kalan yaklaşık 1.7 mil- yar dolarlık kısmından karşıJanacak. 500 milyon dolarlık uygun koşullu kredinin faiz oranı Libor artı yüzde 0.75 olurken, vadesi de 5 yılı geri öde- mesiz 17yıl vadeli olacak. TURGUTLUİCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL AÇIK AKTTIRMA İLAM Dos>aNo:2001 1496 Satılmasına karar \erilen gavrimenkulün cinsi. kıvmetı. adresı. evsafi: 1 nolu laşınmaz: TurgutJu'nun Sınırlı kövii. köy ıçı mevkıinde. tapuda 1337 parsel- de kayıllı, 316 m2 mıktannda avlulu ev vasfındadır. Parsel ıçensınde 40 m2 cıvarında kerpıçten yapılmış. harabe vazıyette ekonomik değeri olmavan ev mevcuttur. Ev ha- len kullanılmamaktadır. Taşınmaz arsa olarak gözönune alınmış ve degerleme yapıl- mıştır. Raviç değer 1.000.000./ 000.-TL olup borçlunun taşmmazdakj hıssesı tamdır. Saiış ılanı. tapu kaydındakı adreslere göre ılgılilere teblığ edılememesı halinde ga- zete ılanı teblığ yenne geçecekrır. 1. nolu taşınmaz: 1. günü 20/05/2002 Saat: 09.40/09./ 50'a kadar, 2. günii: 30/05/ 2002 aynı ^aane. Satış şanJan: 1- Satışlar vnkanda belirtılen gün ve saatlerde Hükümet Konağı. 1. kat Icra Müdür- lüğü'nde açık arttırma suretiyle vapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetm \-iizde 7 5'ıne ve rüçhanlı alacaklıîar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şanı ile ihale olunur. Böyle bir bedeile alıcı çıkmazsa. en çok arttıranın taah- hüdü bakı kalmak şartı ıle 2. arttınma günü aynı yerde avnı satte ıkincı arttırmaya çı- kanlacaktır Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememışse gaynmenkul en çok arttı- ranın taalıhüdu saklı kalmak üzere arttırma ılanında göstenlen müddet sonunda en çok arttırana ihale edıîecektır. Şu kadar kı arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıv- metınm yüzde 40"ını bulması ve satış ısteyenın alacağına riiçhanı oian alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevırme ve paylaştırma masraflan- nı geçmesı lazımdır. Böyle fazla bedeile alıcı çıkmazsa satış talebı düşecektir. 2- Arttırmaya ıştırak edeceklenn. tahmin edılen kıymetm yüzde 20'sı nispetınde pey akçesi veya bu miktar kadar mılli bir bankanın temınat mektubunu vermeien la- zımdır. Satış. peşin para iledir. alıcı ıstedığınde 20 günü geçmemek üzere mehıl ven- lebılır. Tellalıye resmı, ihale pulu, tapu harç ve masraflan ahcıya aıttir. Bırikmiş ver- giler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahıbi alacaklılarla diger ilgilılenn (*) bu gayrimenkul üzenndekı haklan- nı hususıyle faiz ve masrafa daır olan iddialannı dayanağı belgelen ile on beş gün içinde daıremıze bıldırmelen lazımdır. Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ile sabit olma- dıkçapaylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4- Ihaleve katılıp daha sonra ihale bedelinı yatırmamak suretiyle ıhalenın feshine >ebep olan rüm alıcılar ve kefılleri. teklıf ettikleri bedel ıle son ihale bedelı arasındakı farktan ve dıger zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsılen mesul olacak- lardır İhale farkı ve temerrüt faızı ayrıca hükme hacet kalmaksızın daıremizce tahsıl jlunacak. bu fark. varsa öncehkle temınat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname. ilan tanhinden ıtıbaren herkesin görebılmesi için daırede açık olup •nasrafı venldiğı takdırde isteyen alıcıya bir örnegj göndenlebılır. 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıla- .•aklar;, başkaca bılgı almak ısteyenlenn 2001,1496 dosya numarası ıle müdürlügü- nüze başvurmalan ılan olunur. 25 03 2002 (*) llgıhler tabınne ırtıfak hakkı sahıpleri de dahıldır. Basın: 20023 TURGUTLU İCRA MÜDLTILÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARniRMA İLANI DosvaNo 1999 3296 Satılmasma karar venlen gavnmenkulun cınsı, kıvmetı, adresı. e\safr 1 nolu taşınmaz Turgutlu'nua Yakupiar ko>ü. Dolluk mevkıınde. tapuda 113 ada 6 parselde kavıtlı, 1717.81 m2 mıktannda fıstıklık vasfında taşınmazdır Arazi hıç ışlenmemış durumda olup engebeiı ve mevıllıdır. Içensınde prynarlık. menengıç (antep fistıgı >abanısı) 5-6 tane antep fıstığı aşılanmış. 3-4 vaşlannda fıstık ağaçlan mevcuttur Fıstıklar yeni verım vermevel>aşlamış- tır Taşınmazın ra\ıç deaen: dönıinıü, 150 000.000.-TL'den tamamı 25~".52O OCKJ -TL olup borçlunun hıssesı tamdır 2 nolu taşın- maz Turgutlu"nun Yakupiar koyü. Çalıduzü mevkıinde tapuda 115 ada 23 parseîde kayıtiı 642.04 m2 mıktannda ze\iınlık \as- fında taşınmazdır. Taşınmaz. yamaç, kıraç, sulama ımkânı olmavan. ormana bıtısık durumda olup ıçensınde dağuıık durumda 10- 12 yaşlannda zeytın ağaçlan me\currur Işçilıği ınsan giicü ile japılır Taşınmazın rayıç değen. donümü 400 000 000 -TL'den ta- mamı 256 816 000.-TL olup borçlunun hıssesi tamdır 3 nolu taşınmaz Turgutlu'nun Yakupiar köyü. kö\ ıçı mevkıinde tapuda 102 ada 17 parselde kavıtlı, 572.52 m2 mıktannda a\lulu vığma ev \e dam vasfında taşınmazdır Parsel ıçensınde 2 katlı 80 m2 eıvannda basıt vapı tarzmda mesken, aynca 60 m2 civannda basıt yapı taızında hav^an damı ve sava mevcuttur. Mesken zemın- de iki oda bir salon, üst katta iki oda bir salondan ibarettır Elektrik ve suyu mevcut olup tamamı 2 500 000 000.-TL degennde- dır Borçlunun taşınmazdakı hıssesi tamdır. Satış ılanı. tapu kaydmdakı adresJere göre ılaılılere teblığ edılememesı halinde gazete ılanı teblıS yenne geçecektır. 1. nolu taşınmaz l" gunü 20 / 05 2002 Saat?09.00 09 lö'a kadar. 2. gunü 30 05 2002 aynı saatte. 2 nolu taşınmaz 1 günü 20/052002 Saat: 09 1009 20\e kadar. 2~günü: 30 05 2002 avnı saatte 3 nolu taşınmaz. 1. günü 20 / 05 2002 Saat 09 20 09 30'a kadar. 2 günü: 30,05 2002 avnı saatte Satış şartları: 1- Satışlar yukarıda belirtılen gün ve saatlerde Hûkümet Konağı. 1 kat tcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretı\le yapılacak- tır Bu arttırmada tahmin edilen kıymetın yiızde 75'ıne le rüçhanlı alacaklıîar \arsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şarrı ıle ihale olunur. Böyle bir bedeile alıcı çıkmazsa. en çok arttıranın taahhudü bakı kalmak şartı ile 2 arttırma günü avnı yerde ajnı satte ıkıncı arttırmaya çıkarılacaktır Bu arttırmada da bu mıktar elde edilememışse gaynmenkul en çok arttıranın taahhudü saklı kalmak uzere arttırma ılanında göstenlen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektır. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıvmetimn yüzde 40'ını bulması ve satış ısteyenın alacağına riiçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması \e bundan başka paraya çevırme \e paylaştırma masraflannı geçmesı lazımdır Böyle fazla bedeile alıcı çıkmazsa satış talebı duşecektır 2- Arttırmaya iştırak edeceklenn. tahmin edilen kıjmetm >uzde 20'sı nispetınde pey akçesi veya bu mıktar kadar millı bir bankanın temınat mektubunu vermeien lazımdır Satış. peşın para iledir. alıcı ıstediğinde 20 gunü geçmemek uze- re mehıl venlebılır Tellalıye resmı. ihale puiu. tapu harç ve masraflan alıcıya aıttir. Bırikmış vergiler satış bedelinden ödenır. 3- Ipotek sahıbi alacaklılarla diğer ılgılilenn ı *) bu gavnmenkul üzenndekı haklannı hususıvle faiz ve masrafa daır olan iddialannı dayanağı belgelen ıle on beş gün içinde daıremıze bıldırmelen lazımdır. Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça pay- laşmadan hanç bırakılacaklardır. 4- îhaleye katılıp daha sonra ihale bedelinı vatırmamak suretıyle ıhalenın feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklıf ettıklen bedel ıle son ihale bedelı arasındaki farktan \e dıger zararlardan ve aynca temerrut faızın- den müteselsılen mesul olacaklardır İhale farkı ve temerrut faızı aynca hukme hacet kalmaksızın daıremizce tahsıl olunacak. bu fark, varsa öncelıkle temınat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname. ılan tanhinden ıtıbaren herkesin görebılmesi ıçın daırede açık olup masrafı \enldiğı takdırde isteyen alıcıya bir ömeği gondenlebılır 6- Satışa ıştırak edenlerin şartnamevı görmüş \e mündere- catını kabul ermış sayılacaklan. başkaca bileı almak ısteyenlenn 1999 3296 dosya numarası ıle müdürlüSümüze başvurmalan ilan olunur 25 03 2OÖ2 (*) llgılıler tabınne ırtıfak hakkı sa'hıplen de dahıldır Basın' 20024 ZAYt İLANI Ankara Gümrükleri Saymanlık Müdürlüğü adına Garantı Bankası Galata Şubesfnden tanzım ettırdı|ımız 15.03.1996 tanh. 26367 sayılı \e 400.000.000.- TL. tutarlı katı temınat mektubunun ayniyat esham ve tahv ılat alındısı kaybolmuştur Hükümsüzdür. KOÇTVĞ DEStZClLİK ve TİCARETA Ş ZAYİtLANI Ankara Gümrükler Başmüdürlüğu Saymanltğı adına Vakıflar Bankası Karaköy Şubesi'nden tanzim ertırdığimız 25.01.1982 tanh, 2011 sayılı ve 2.000.000.- TL. tutarlı katı temınat mektubunun ayniyat esham ve tahvilat alındısı kaybolmuştur. Hükümsüzdür. KOÇTVĞ DENtZClLİK ve TİCARETA.Ş. ŞÜKRAN SONER Koşk Yazarlığı Haziran 1992'de yapılan 3. izmir Iktısat Kongre- si'ne Özal cumhurbaşkanı, Demirel başbakan ola- rak katılmışlardı. Aralanndaki iktıdarkavgaşının ateş- li bir dönemiydi. İlk gece Cumhurbaşkanı Özaf'ın ye- meği vardı. Otelde gazetecilere oda anahtarlan ile bir- likte Cumhurbaşkanı'nın yemek davetiyeleri verili- yordu... Bugünün de en tepedeki 5 yıldız gazetecisinin ye- mek davetiyeleri çıkrnamıştı. Yanlışlık olabileceği sor- gulaması aşamasında, gelen gazetecilerin listesınin Cumhurbaşkanı'na iletildiği ve onaylananlara dave- tiyelerinin verildiği dğrenildi. Bir ikisinin renginin de- ğiştiğini an\msıyorum. Meslek dayanışmasının gere- ği olarak butün arkadaşlann yemeğe gitmemesini önermiştim. özellikle davetıyesi gelmemiş arkadaş- larım, asla böyle bir protestonun yapılmamasında direttiler. Ertesi gün b/zım o tarihlerde Ankara buromuzdan siyaseti, Cumhurbaşkan/'nı izleyen arkadaşım telaş- la, haber atladığını söyleyerek beni aradı. Yemeğe çağrılmamış 5 arkadaş, davetli olmadıklan yemeğin arkasından özal'ın yaverinin peşinden ayrılmamışlar, sonunda özal'ı görüşmek için razı edip sabaha kar- şı otel odasına alınmışlardı. Yapt/klan görüşme elbet- te üç büyük gazetenin ertesi günkü manşetini, bu- günkü gibi bol olmayan özel televizyon kanallannın da ana haberlerini oluşturmuştu. Bilmıyorum, bir gün öncekı gazetelerin manşetin- de Demirel'in olduğunu ve Özal'ın buna kızıp ünlü yıl- dız gazetecileri yemeğıne çağırmayarak cezalandır- dığını ayrıca açıklamaya gerek var mı? Elbette onlar da bu kızgınlığın nedeninı kavramışlar, barışabılmek için oda kapısında sabahlayıp karşılığını ertesi gün özal'ı manşete çıkararak verrnişleıhi. Yıldız gazeteci olabilmek ve kalabilmenin önkoşu- lu, Köşk'le Başbakanlık ve kilit noktalardaki diğer ki- şilerle ıçli dışlı ilişkilerden geçer. Yoksa medya dün- yasında yoksunuz. Araştırmacı-gazetecilik, bilgi bi- rikimi, özel baberi görmek, çıkarmak yeteneği.. sıra- dan gazetecıler arasında önemli, anlamlı olabilir. Ki- lit noktalarda gerçek gazetecıler değil, holdıng çıkar- larına en üst ölçülerde hizmet edecek nitelikte, do- layısıyla önemli kişilerle ilişkileri iyı tutan, ış bitıricıler aranır. Köşk gazetecilıği bu anlamda önemli bir sim- ge, olçü aracıdır. Köşk'tekine yakınlık, uzun yıllarözel ücret belirlemesinin ölçüsü bile olmuştur. Şimdi bütün bu ölçülen altüst etmiş, diyeceklerıni kamuoyuna açıklamalan ile diyen, haftalık bılgilendir- meleri basın sözcüleri aracılığı ile yapan, yıldız gaze- tecilerle içli dışlı olmayan bircumhurbaşkanım neden sevsinler ki? Medyanın gerçekten şantaj nitelığinde, Cumhurbaşkanı'nı hedef alan son yayınlan üzerine lehte ve aleyhte bırçok yazı yazıldı. Cumhurbaşkanı, yıldız gazeteciler ve patronları, başta, göze alama- yacakları mal varlığı hesabını vermekle, bir kez daha kızdırmış ve zor durumda bırakmış oldu. Köşk har- camalarının önemli oranlarda düşmüş olması ise za- ten tüm suçlamalan havada bırakmaya yetiyor. Bırakınız medya patronlannın servetlerinin hesabı- nı verebılme konumlannı, yıldız gazetecilerirniz bile, Cumhurbaşkanı'na çok gördükleri özel servetin üze- rinde mala mülke sahipler. Ve herhalde gazetecilik mesleği için öngörülen ücretlerle bu mal varlıklarına sahip olmadılar. Gazeteciliğin değil, holding çıkarla- nna hizmetin ölçü olduğu, çoğunlukla zarfla verilen özel ücretlerin karşılığı olabilecek gelirien de değil tar- tışma konumuz. Öyle biretik kaygının olmadığının bi- lincindeyim. Cumhurbaşkanı'na yönelik öfke ve şantajın üze- rinde ciddiyetle durulması gerektığine inanıyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı'na yönelik öfkede, yukarıda anlartığım, yddız yazarlar için biraz da kimlik sorunu olan neden, boyutun yanında, Filistinlilerin hedefî ol- dukları insanlık dramının gölgesinde kalan, toplu- mun gözünden kaçan çok daha önemli ayrıntılar, güncel nedenler de var. Medya açıs/ndan bu son saldın atağının en önem- li nedeni RTÜK Yasası olmalı. Holding patronlarının gönüllerince bir sürü medya yayını yanında, banka- lara kadar uzanan bir sürü işletmenin birden sahibi olmalan önündeki yasal engeller kaldırıldı kaldınla- cak. Daha önceki yasayı geri çeviren Cumhurbaşka- nı Sezer de önemli engel. Hükümete bir önceki ya- sayı aynen geçirterek bu engeli aşabileceklerse de yasada kimi ek düzenlemeler yapılması zorunluluğu var. Hatta bu apaçık tabloda hükümetin bile aynı ya- sa metninı geçirmekte zorlanacağı, kimi sınırlamalar getirmek geregini duyacağı, sonuç olarak da Cum- hurbaşkanfnın imzasına gereksinım duyulacağı söy- leniyor. Bilindiği üzere bir de Cumhurbaşkanı'nın imza yet- kisini sınırlayan, daha doğrusu kamu yaran ve hukuk adına denetim hakkını en aza indirmeye yönelik ya- sal çalışma var. Cumhurbaşkanı'na bağlı denetim çarMannın işletilmesi ve medyayı kapsayan boyutu, kimi dosyalar. başka bir boyut. Sözün özü ile Cumhurbaşkanlığı, Sezer'in kiml/ği ve anlayışında, hem hükümet hem de medya için, aşılmasının bir yolunun mutlaka bulunması gerekli önemli bir engel, sorun olarak duruyor. soner@cumhuriyet.com.tr Boy: Vergide yüzde 56 artış oldu Ekonomi Servisi - Is- tanbul Defterdan Kadir Boy, îstanbul'da bu yıl gelir vergisi tahakku- kunda geçen yıla göre yüzde 56'lık bir artış ol- duğunu bildirdi. 2001'de vergi kayıp ve kaçağıru en aza indirme yönündeki çalışmalara hız verdiklerinj \oirguJa- yan Boy, ekonomik dur- gunluğa rağmen canlıh- ğını sürdüren ve kazanç- lannı tam olarak kayıt altına almamış sektörler üzerindeki denetimleri yoğunlaştıracaldannı kaydetti. Boy, "Kayıt dışıyla görülmedik bi- çimde mücadele edece- ğiz. 2002'de 5 katrilyon- luk kayıt dışını bitirece- ğb" deü. Öte yandan îstan- buKda 2001 yılı gelir vergisi rekortmeni, 3 trilyon 553 milyar 922 milyon lira ile Aydın Do- ğan olurken ikinci sıra- da, 2 trilyon 965 milyar 699 milyon lira ile ismi- nin açıklanmasını iste- meyen bir mükellef yer aldı. Koç ailesinden Da- ime Scvgi Gönül de 2 trilyon 588 milyar 472 milyon lira ile îstan- bul'da en yüksek gelir vergisi ödeyecek üçiin- cü mükellef olarak adı- nı yazdırdı. Sanatçılar arasında ise 2001 yılı gelir vergisi rekortme- ni 991 milyar 877 mil- yon lira ile Ibrahim Tat- hses oldu. Tatlıses'i, 699 milyar 683 milyon lira ile Hülya Avşar iz- ledi. Üçüncü sırayı ise 476 milyar 590 milyon liralık gelir vergisi ta- hakkuku ile Ebnı Gün- deş aldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog