Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

-f Cumhuriyet k ı t a p ] a r ı rÜRKlYE'NÎN ŞEYTAN ÜÇGENl Hikmet Çetinkaya Og Pazariam \ Ş Türkocagı Cad No 39 41 •^ kİtapHuİûbÜ lJ4j^lCa|aJoğ(u-kant>uJ Tel (212I5M01 % Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p I a r ı KÖTÜ SONSUZDA GEZtNTtLER Ergin Yıldızoğlu ÇJ£ Pazarlama A S TüAocagı Cad NoJ9'4J 1343: 71 YIL SAYI: 27964 / 500.000 TL (KDV ıçmde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARt NADİR NADİ (1945-1991) LTVCTAD uyardı Dünyaya ABD ekonomisi tehdidi # JNCTAD'm "2002 Ficaret ve Kalkınma Etaporu"' Bırleşmış Vlılletler Enformasyon Vferkezı'nde Doç. Dr. Cem Somel tarafindan ıçıklandı Raporda. 'ABD'nin buyüyen cari .şlemler açığı, bu ülkede fcorumacı baskılann ırtmasına ve büyuk bır jolar devalüasyonuyla tur düzeninde stikrarsızlık dönemmin başlaması tehlıkesıne yol açabilır" uyansı yapıldı. M 17. Sayfada Afganistan Komuta haziranda Türlaye'de # Afganistan'da konuşlu Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nün (ISAF) komutasmı üstlenme karan, MGK'den sonra Bakanlar Kurulu'ndan da çıkanldı. Türkıye'nin görevi 22 Haziran'da alması ve bölgedekı asker sayısını 1300'e çıkarması öngörülüyor. ABD Savunma Bakanı Rumsfeld, Türkiye'ye her türlü desteğin verileceğini bildirdi. • 9. Sayfada 23 'imcüsü düzenlendi Dikmener Ödülü Özkan hn # Gazetemizın yazıışlen madürü ıken kjybettiğimız Bülent DJanener'in adına venlen "Bülent DJonener Ödülü" scnuçlandı. Haber Öiülü'ne "Şike Çetesi" hjberleri ıle Tuncay Cfckan layık görüldü. Gızetemiz muhabiri Bılent Sanoğlu'na da "jûri Özel Ödülü" vtrildi. • 3. Sayfada Çapan girevine iade edüdi % Eenyurt Eelediyesi'ndeki ylsuzluk ıddıalan ndenıyle tutuklandığı icn görevınden alınan Bşkan Dr. Gürbüz Çpan, tçişleri Bkanlığı'nca görevine iûe edildi. Çapan ıle krdeşlennın de aılannda bulunduğu 4 sanık hakkında dava aılmıştı • 3. Sayfada Cumhurbaşkanı Sezer, Af Yasası'nı veto etmesini eleştiren Bakan Türk'e yi Gerekçeyi iyiokumamış# Cumhurbaşkanı Sezer, arala- nnda Adalet Bakanı Türk'ün de bulunduğu bazı kışilerin iade ka- rannı eleştirmesı üzerine, "Her- halde ıptal karannın gerekçesıru iyı okumamışlardır" dedı Sezer düzenlemenın özel af nıteliğı ta- şıdığını yıneledi. # Türk, ülkücü katıller Kırcı ve Ağca için "Aftan yararlana- mayacaklar" dedi ancak daha sonra "Mahkemeler karar vere- cek" diyerek çelışkıye düştü. Gazetelen "kampanya" düzen- lemekle suçlayan Bakan ile ga- zeteciler arasında sert tartış- malar yaşandı. • 5. Sayfada BAKANLAR KURULU Yasa aynen Köşk'e iade # Bakanlar Kurulu, Sezer tarafindan iade edilen Şartla Salıverilme Yasası'nın Mechs'ten aynen çıkanlması yönünde prensip karan aldı. TBMM Başkanı Ömer tzgi de veto nedeniyle doğan yasal boşluğun giderilmesi için yenı düzenlemenin perşembe günü Mechs'ten çıkanlabileceğıni söyledı. • 4. Sayfada I i HUKUKÇU YORUMU Mahkeme karan uygulanmalı # Prof. Dr. Doğan Soyaslan ve Prof. Dr. Zafer Üskül, Sezer'ın iade ettiği yasayla ilgili karmaşanın hulcuk devletiyle bağdaşmadığını vurguladılar. Yüksek mahkeme karannın yürürlüğe girdiğine işaret eden Soyaslan ve Uskül, savcıhklann tahliye için yasa çıkmasını beklemesine gerek olmadığını söylediler. • 5. Sayfada POLİTİKA GÜNLÜĞÜ Yargının Gözü Kör mü? • Genç bir kızdı!.. 17 Ağustos 1995... Istanbul Gaziosmanpaşa'da bır polis otosunun silahla taranmasında gözcülük yaptıgı savıyla gözaltına alınmıştı... Gülderen Baran, on üç gün sonra çıkanldığı DGM'de işkence gördüğünü anlattı... HtKMET ÇETtNKAYA'nın yazısı • 5. Sayfada Terör örgütü PKK, ismini değiştirdikten sonra listeye almdı. DHKP-C ise dahil edilmedi AB'den geciken karar• AB Daimi Temsilciler Konseyi, Türkiye'nin bildirdiği terör örgütlerinden yalnızca PKK'yi terör listesine aldı. Adını "Kürdistan Özgürlük ve Demokrasi Kongresi" olarak değiştiren terör örgütünün yeni ismioin listede yer almaması dikkat çekti. Perşembe gününe kadar 15 üye ülkeden itiraz gelmediği takdirde, yeni liste kabul edilmiş sayılacak. PKK'nin AB ülkelerindeki malvarlıklan dondurulacak ve temsilcilikleri kapatılacak. Ermeni kızların giydiği el dokuması önlükler Anadolu köylerindeki motifleri anımsatıyor. Erivan'da Sıvas izleri1 Tavernadaki havadan sarkan bir yayık, onun al- tına kondurulmuş ağaç oymalı bir beşik, tavan- da ve biraz ötede kurutulmuş mısır, soğan, sar- mısak, kırmızıbiber desteleri ve daha ötede ku- rutulmuş tütün yapraklan iki kûltürün ne kadar yakın olduğunu gösteriyordu. ı Erivan'da ağırbaşlı bir kalabalık, 'vakur' bir ol- gunlukla Opera Meydanı'nı doldurmuştu. Yedi yıldır yaym yapan bir TV kanalının çalışma iz- ni, teknikmazeretlerileri sürülerekuzatılmamış ve kanalkapanmakzorunda kalmıştı. Oysa halk bu kanalın yayına devam etmesini istiyordu. T E K İ N S O N M E Z i n y a z ı d i z i s i 6 . S a y f a d a BRLKSEL (AA) - AB üyesi ülkelerin Brüksel'de- b büyükelçılennden oluşan AB Daimi Temsilciler Kon- seyi (COREPER), dünkü toplantısında, terör örgütü PKK'nin AB'nın karşı ta- vır alacağı teröristler ve te- rör örgütleri listesine ahn- masına yeşıl ışık yakarken DHKP-C'nın ve Türki- ye'nin ilettığı listede yer alan dığer örgütlenn ısımle- rine listede yer vermedi. Güvenilir kaynaklardan elde edilen ilk bilgilere gö- re, COREPER, dünkü bası- na kapalı oturumunda, top- lam 9 terör örgütü ve tero- rist ismini listeye eklemeyi kararlaştırdı. Bunlardan sa- dece bin, Türkiye'nin liste- ye ahnmasını talep ettiği ısimlerden oldu. Kaynaklar, PKK'nin 4 Nısan 2002 ta- nhınden ıtibaren ısim de- ğıştırerek "Kürdistan Öz- gürlük ve Demokrasi Kongresi" (KADEK) adı- nı almasımn dıkkate alın- madığını, yeni ısmın listede bulunmadığını bıldıriyor- lar. COREPER, bu karan alırken NATO'da sık sık uy- gulanan, ancak AB'de alı- şılmış bir yöntem olmayan "sessizlik süreci" başlattı. Buna göre, perşembe günü- ne kadar 15 üye ülkeden iti- raz gelmediği takdirde, ye- ni liste kabul edilmiş sayı- lacak ve dışişleri bakanla- nndan oluşan AB Konse- yi'nin 13 Mayıs'ta yapaca- ğı aylık olağan toplantıda tartışılmadan onaylanacak. MArkası Sa. 17, Sü. 31e • SOLANA DHKP-C TEMSÎLClLERtYLE GÖRÜŞTÜ M17. Sayfada TRABZON'DA ÜÇLÜ DORUK Kafkasya'da istikrar arayışı # Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan cumhurbaşkanlan Trabzon'da Kafkasya'yı | masaya yatırdı. Hazar kaynaklannm nakli | ve güvenliğinin değerlendirildiği t toplantıda bölgedeki istikrann ancak diyalogla sağlanabileceğine işaret edildi. TRABZON (Cum- huriyet) - Cumhurbaş- kanı Ahmet Necdet Se- zer, Trabzon'daki doruk toplantısına katılan Tür- kiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın birinci ön- celıkleri ve gereksinim- lerinin, banş ve istikra- nn kurulması, kalıcı du- ruma getınlmesi oldu- ğunu söyledi. Ekono- mık planda ortaya çıkan küreselleşme olgusunun ülkelerarasındaki ilişki- lerde belirleyicı olduğu- na dikkat çeken Sezer, "Diğer yandan suçsuz insanlan hedef alan 11 Eylül saldırıları de- mokrarik toplumlann üzerine kara bir gölge gibi düşmüştür" dedi. mArkasıSa.l7,Sü.8'de TANKLAR EL HALİUE GtRDl İsrail işgali sürdürüyor # Filistin lideri Yaser Arafat'ın etrafındaki kuşatmanın kaldınlması dogrultusunda ilk adım atıldı. Bir aydır süren ablukanın kaldınlması konusunda ABD'nin isteğine boyun eğen israil, dün Batı Şeria'nın en büyük kenti El HahTi işgal etti. işgali sırasında 9 Filistinli öldü, 20 Filistinli yaralandı. • 8. Sayfada OĞUBANK'TA SOYGUN M 3. Sayfada MA REJtMl ANAYASA ^a^KEMESİ'NDE M 7. Sayfada GÜRCÜ KİMLÎK 13. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK )NCE CEPLER ZAYIFLIYOR MArka Savfada Skandalın Sorumlusu mu? Törkiş Dimokrasi'de Olmazn! Af konusundakı son gelışmeler basının bir kesi- mınde "karmaşa" dıye nıteleniyor. Oysa, sozcüğün tam anlamıyla bır skandal yaşa- nıyor. Ustelik demokratlığıyla ovunmeye çalışan bir ül- kede. MArkası Sa. 17, Sü. 1 'de G.Saray şampiyonluğu kutluyor # Futbolda Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da kutlamalar başlarken teknik dırektör Lucescu futbolculanna övgü yağdırdı. Rumen çalıştıncı, başanyı karakterlı oyunculannın yıl boyunca süren mücadelesine bağladı. 9 Şampiyonluk şansını tamamen yitiren Fenerbahçe, rotasını transfere çevirdi. San - Lacivertli kulübün başkanı Yıldınm, bugün Brezilya'ya hareket edecek ve Washington ile Ortega'nın transferlerini bitirmeye çalışacak. B Spor'da • SÜPER LİG 2 1 TAKIMA DOĞRU mspor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Hazar'ın Statüsü... Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Azerbay- can Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Eduard Şevardnadze dün Trab- zon'da bir araya geldiler, Kafkaslar'da ortak yapıla- bilecekleri ve bölgenin güvenlığini konuştular. Geçen hafta da Hazar Denızı'nin statüsünü belir- lemek uzere Türkmenıstan'ın başkentı Aşkabat'ta bır zirve yapıldı. Zırveye Hazar'da kıyısı bulunan ülke- MArktısıSa.l7,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog