Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

27 «JSAN 2002 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Vepgj borçtusuna pasaportistemi • AVKARA (Cumhuriyet Bürosu)-TBMM Baskan\ekıh %e \MAP tstanbul Mıllenekili Yüksel Vabva. \ergı borcu olanlara pasap-ort \enlmesi ve bilneverek sahte belge lculianımının suç olmakîan çıkanlması ıçin >asa teklıfi haz;riadı. TBMM'de konuyla ilgılı bır basın toplantısı düzenleyen Yalova. Vergı Usul Yasası nedeniyle bırçok işadamının zor durumda olduğunu saMindu. Bu konuyla ilgilı olarak 2 ayn yasa teklifı hazırladığını açıklayan Yalo\a. şu bilgıleri verdi: "Kasıtlı olmayarak sahte belge kullanan \eya yanlannda çalışan bır elemanın aldığı belgeden dolavı kışılenn cezalandınlmaması için Vergı Usul Yasası'nın değiştirilmesini talep edivorum. Pasaport Yasası'nda yapılacak bir değişıklikle de vergi borcu olan üşılere pasaport venlmesi saglanabilir." dedı. İÜB'nin başına Bozkuptgelebilir • ANKARA (Cumhumet Bürosu) - Özelleştirme Idaresı Başkanlığı'na PETKÎM Genel Müdürü Turgut Bozkurt'un getırilebileceği belirtiliyor. Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun atamaya ilişkin kararnameye son biçimıni verdiği belirtıldi. Karakoyunlu'nun dünkü MGK toplantısı nedeniyle Başbakan Bülent Ecevit ile bu konuda görüşemedıği. atama için düğmeye pazartesi günü basılacağı kaydedildi. Özelleştirme Idaresi Başkanlığı ıçın Bozkurt'un yanı sıra Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Selçuk Polat'm da adı geçiyor. Avukatlık sınavina tepki • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara'da bir araya gelen bir grup stajyer avukat, mesleğin özgünlüğünü ve yaratıcılığını ortadan kaldıracağı gerekçesiyle "avukatlık sınavı"na karşı olduklannı açıkladılar. Ankara Adliye Sarayı önünde toplanan stajyer avukatlar adına açıklama yapan Ankara Barosu stajyer avukatlarından Sinan Aras, hukuk ilkelenni ve mevzuat hükümlerini somut olaylara uygulama yeterlılikleri olduğuna dair lisansdiplomalan olduğınu belirterek "Bu nedenle tekrar sınanmayı kabuledılemez buluyıruz" dedi. FuetoH'e zam geld • \1\KARA (Cnmhuriyet Bürosu) - Akamkıt ürünlerinden fiıeloı 6 numaranın perak;nde satış fiyatı dün geceen geçerli olmak üzerevüzde 3.15 oramnda artnndı. Akaryakıt Ana Daîıtm Şirketleri D<rrifğı"nden(ADER.) yapılaı yazılı açıklamaya göre, stanbul AvTupa Yaias'nda daha önce 349 bir. lia olan fueloil 6 nuınaaıun fiyatı 360 bın lirzyayükseltildi. I H devlet zophnmamalı' (Cınhuriyet Bürosu) - Esti ' umhurbaşkanı Sü.eynan Demirel. AKP Gene Başkanı Recep Tavyr Erdoğan'ın geçmiş yılaraki konuşmalannı degerendirirken "Laik ve üatedevlet çerçevesıni kinst zorlamamalıdır" de-iiJemirel, "Belli ki yaıgı la sıkıntısı var. Kaıulara aykın ışler yaptoı konusunda ıddialar vaı fırkiye hukuk deilödır. Türkiye"de hiç kirrs suçsuzluğunu ispat etneie yükümlü değildir. tdda;den suçu ispat eder'dıye konuştu. MGK'de anayasal rejimi tehdit eden faaliyeüeıie mücadele görüşüldü IrticayaödünyokANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli GüvenJik Kurulu (MGK). anaya- sal rejim ve ülke bütünlüğünü tehdit eden faalıyetlere karşı mücadeleyı gö- rüştü. Ortadoğu'dakı gelişmeler ve bun- ların Türkiye'ye yansımalannın ele alındığı toplanhda, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler, Türkiye'nın Afganistan uluslararası banş giicü (ISAF) komu- tasını üstlenmesi konulan değerlendi- nldi. AKP Genel Başkanı Tayyip Er- doğan'a yönelik soruşturma gündem- deki yennı korurken toplantının ardın- dan yayımlanan bıldiride anayasal re- jıme yönelik yıkıcı faaliyetlere vurgu yapılması dikkat çekti. MGK, nisan ayı olağan toplantısını, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yap- Ortadoğu'daki gelişmeler ve bunlann Türkiye'ye yansımalannın ele alındığı Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, A\Tupa Birliği ile ilişkiler, Türkiye'nin Afganistan uluslararası banş gücü komutasını üstlenmesi konulan değerlendirildi. tı. Toplantıda, irtica başta olmak üze- re, anayasal rejime yönelik bölücü ve yıkıcı faaliyetlerdeki son gelişmeler ıs- tihbarat raporlan ışığında değerlendi- rildi. Yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından açıklanan MGK bıldirisinde şöyledenildi: "Ülke bütünliiğüne. anayasal rejime ve halkın huzur ve giivenüğine yönelik faatiyedere karşı yürütülen mücadeleso- nuçlan değerlendirilmiş. Ortadoğu kri- zindeki son durum. AB ile iKşkflerve Af- ganistan'daki gelişmeler gözden geçiril- miştir. Aynca, ceza ve infaz kurumlan vetutukevlerindealınan önlemlerin son durum ile çıkar anıaclı suç örgütleriyle mücadelede ulaşılan sonuçlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur." Yeni eylemlere hazırhk yapüıyor Istihbarat bınmlennın son raporlan- na göre, irtıcacı cemaat ve terör örgüt- leri tsrail'e karşı kamuoyunda oluşan tep- kiyi kullanarak yenı eylemler gerçekleş- tirmeye hazırlanıyor. Raporlara göre, terör örgütü İBDA- C bazı Musevi yurttaşlara yönelik istih- barat çalışmalanna başladı. tsrail aleyh- İÇIII SUÜUrdU CHP Karşryaka Ilçe Örgütü, Temiz Siyaset, Te- miz Toplum İçin CHP" sloganryla, ilçe çarşısuı- da temsifi temi/Jik eylemi yaptı. Partililer, Karşı- yaka Çarşısı'ndan vapur iskelesi önüne kadar yürüyerek yollan temizlediler. CHP Genel Başkan Yardımcısı tnal Batu'nun da katıldığı eylemde, her sabah yeni bir felaket haberiyle uyanmaktan bıktıklannı sö>1e>en CHP Karşıyaka Dçe Başkanı Süha Barlak, "Bu ülke bizim. Şimdi kurtuluş zamanr dedi. URATKARAYALÇIN: Bizi izlemeyi sürdürün tstanbul Haber Servisi - Solda yeni parti kurma gi- rişimlerini sürdüren ve SHP adı verılen partinin önü- müzdeki günlerde kurulaca- ğını belirten Murat Kara- yalçm. yeni SHP'nin geçmiş sol partılere hiçbir şekilde benzetılemeyeceğini söy- ledi. Karayalçın Istanbul'da "Solda Yeni ArayTşJar" plat- formunun yaptığı toplantı- ya katılarak kurulacak ye- ni parti hakkında bılgiler (îaleri • Sergi • Atölye • Sanatevi vedi.Yeni SHP'nın ne za- man kumlacağı konusunda bir tarih vermeyen Karayal- çın "Bizi izlemeye devam edin"dedi. Partinin adının SHP'yi yeniden açmak için değil, kendilerini tanımla- mak için SHP olduğuna açıklık getıren. Murat Ka- rayalçın. yenı partide genel başkanlık süresınin 7 yılla sınırlandırıldığını. delege sistemıne ve ekspres üye yazımına son verildiğini be- lırtti. HP LÎDERİDENÎZ BAYKAL: Dürüst yönethıı gerekfi A.NKARA (Cumhumet Bürosu)-CHP Genel Başka- nı DenizBa> kal. Türkiye'nin bugünkü duruma gelmesinin nedenının. "'kötü yönetim \e yolsu/Juklar" olduğunu be- lirterek > 'Türkiye,kalkınma- ya küidenmiş olarak, dürüst kamu yönetimi ile bu krizi aşacaktır" dedı. Baykal. Türk Metal Sen- dikası 11. Olağan Genel Ku- rulu' nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nın mazur görüle- meyecek çok ağır. derin, hak- sız bır bunalımın içine sokul- duğunu söyledi. Bu bunahmın nedenının kötü yönetim ol- duğunu bıldiren Baykal, "Türkhe 1980'li yıllann orta- lanndan itibarcn, biünçti şe- kilde borçlanmaya başladı. Bu borçlan ödememevi, er- telemeyi politika haline getir- di" dedı. Knzden çıkmak için dürüst bir kamu yönetımıne gereksınım olduğunu belir- ten Baykal, milletvekili doku- nulmazlığının kaldınlması gerektığını vurguladı. tan gösterileri kullanan İslami cemaat- ler, tabanlannı genişletmeye çalışırken türban konusunu da gündeme getırerek özellikle öğrencıleri kışkırtıyorlar. İsra- il aleyhtan etkinliklere tüm irticacı ör- gütlerin katılması dikkat çekiyor. Milli Görüş'ün liderliğini yaptığı fa- aliyetlerde, Mazlum-Dergruplan orga- nize ediyor.Raporlara göre, cemaat ve terör örgütlerinin yurtdışında yoğunla- şan son dönem faalıyetlen şöyle: - Fethullah Gülen Cemaati: Cemaat, Afganistan 'dakı okullannın 4'ünün ye- nıden açılması için izin aldı. Cemaatin, ülkedeki diğer okullann açılması için de girişımdebulunduğuöğrenıldi. Fethul- lahçılar, faalıyetlen için 10 yılda 30 mil- yon dolar harcadıklan Kırgızıstan'da da yeni bir kız lisesı açmaya hazırlanıyor. - Adnan Oktar Grubu: Ad- nan Oktar Grubu, Sudan'da ki- tap basmak için temaslarda bu- lunuyor. Grubun faaliyetlerini sürdürdüğü Bilim Araştırma Vakfı, bu ülkede şube açmak için hazırlıklara başladı. Yurdcbşı faaliyerJeri - Süleymancılar: Cemaat, Rusya'ya 20'den fazla dın ada- mı gönderdi. Süleymancılann Kanada'nın Hamilton şehrin- de yahlı öğrenci yurdu inşa et- mek için 42 dönüm arazi satın aldığı öğrenildi. - Milli Görüş: Ünıversiteler- dekı türban yasağını protesto etmek amacıyla A\Tupa ülkele- rine öğrenci gönderme karan al- dı. Imam Hatip Lisesi Mezunla- n Derneği ile Milli Görüş Islam Toplumu (IGMG) ortak hare- ket ederek 2002-2005 yıllan arasında Almanya ve Avustur- ya'ya 5 bin öğrenci gönderme- yi planlıyor. IGMG avnca, tür- ban konusunda Avrupa Konse- yi ve Avrupa Parlamentosu'nu etkilemek için hazırlıklar ya- pıyor. -tBDA-C: Örgüt ıçi hesaplaş- malarla sarsılan IBDA-C örgü- tü üyeleri yeni arayışlara girdi. Bu doğrulruda, kamuovamdaki Israil'e yönelik tepkilerden ya- rarlanmak amacıyla bazı Ya- hudi asıllı yurttaşlar hakkında istıhbarat çalışması yapmaya başladı. -Imamlar Birliği: El Kaide'ye bağlı İmamlar Birliği terör ör- gütünün üyesi olan 8 kışi, Bur- sa ve Istanbul'da yakalandı. - Hizbullah: Terör örgütü, dur- ma noktasma gelen cami faali- yetlerini tekrar canlandırmak için bazı illerde yeni cami sorumlulan belırledi. -T (0212)293 89 78 ZEKAİORMANCIResim sergisi 1 2 Nısan 2OO2 - 1 2 Mayıs 2002 Gcn«« Tjtjrcû Me^met Ef*ö Cd Nc 2' 3 Dij Tel im.3SS U 6S ZEHRA COSKUN Merdivenaltı Resimleri 3-11 Mıyıt 2112 GF SanateviModa cad Sar-ata ı sok No *1 1 Kadmöy C216 4"S 52 83 F a- C216 346 '4 08 e-maıl gfsanaletfi@süperonime COTI ZAHIR GÜVEMLİ 9O.Yaş Resim Sergisi 20 Nis<ın1 5 mayıs 20O2 fi Seba Cad [Swx 3ad ı No 130O ISTANBULTel şO212) 260 44 28 °aza- Pajarresı narç \j co -ş 03 arası GALERİ ve SERGİ fçin (0212)293 89 78 perareklan@perarekiam com fr perareklam@superonline.com www perareklam com tr www sınemahlm com GALERİ ÇERÇEVE • Resminize • Duvarınıza • Mobilyanıza Uygun çerçeve • Hızlı üretim • Zamanında teslim • İleri teknoloji • Kaliteli malzeme • Titiz işçilik • Ekonomik fıyat • Adrese teslim Ulııslararası DECOR dergisinde yer alan ılk n tek Türkiye Çerçeve Atölyesi Galipdede Cd. Tımarcı Sk. No:5/5 Tünel / Beyoğlu Tel: 0212 251 26 51 1 Fax: 0212 252 45 26 www.saber com tr Levent Şubesi Nispetiye Cad. Başa Sok.' NükhetAp 4/2 Levent Tel: 0212 283 69 86 Cep: 0542 436 84 49 CUMALI Sanat Galerisi CANDAS RESİM SERGİSİ A L K E N T A C T U E L A R T G A L E R İ E TEPECİK YOLU F3-l 8 ETİLER - İSTANBUL TEL-FAX: 257 46 84 "RESİM USTALARIMKDAN SEÇKİN ÖRNEKLER" 27 NİSAN -10 MAYIS 2002 HALİLPAŞÂ İBRAHİM ÇALLI NAZMI ZİYA FEYHAMAN DURAN HİKMET ONAT AVNI LIFIJ SAMİ YETİK NAMIK İSMAİL HAMİT GÖRELE CEMAL TOLLU ZEKİ KOCAMEMI CEVAT DERELİ ALİ ÇELEBİ ŞEFIK BURŞALI ILHAMI DEMİRCİ CUMALI SANAT GALERİSİ Galen Hergun (Pazar Gunlerı Harıç) Saat 11 00 - 18 00 Aras- Açıktır Şakayık Sok. 45/3 Teşvikiye- İST. Tel: (O212) 248 31 65 Fax: (O212) 291 O1 79 www.cumalitanitim.com doku sanat galerileri ALİ CANDAŞ Resim Sergisi 18 Nisan - 6 Mayıs 2002 l. ve 2. SALON Ihlamur Teşvikiye Yolu (Av Süreyya Ağaoğlu Sok.) No: 4/2-3-4 Teşvikiye-İST. Tel: (0212) 246 24 96 Fax • (0212) 246 38 42 Hergün 11.00-19.30 arası izlenebilir. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Guzel Sanallar Uvgulama \e Araşûnna Merkezı İSA ÇELİK Fotoğraf Sergisi 29 Nisan - 24 Mayıs 2002 İKÜ Halil Akıngüç Konferans Salonu Fuayesi E-5 Karayolu, Şirinevler- İstanbul Tel: 0212 639 30 24/1851 www.iku.edu.tr .auzel.sanatlar@ıku.edu.tr New-York Times'ın iddiasi: y ElKaide adına Türkiye'de para toplamış • İspanya'da rutuklanan Galip Kalac Zuaydi'nin emlak ve inşaat şirketlen aracıiığıyla kazandığı paranın bir bölümüyle El Kaide etkinliklerini fınanse ettiğı iddia edildi. NEW YORK (AA) - lamaya çalıştığını yazdı. ABD'ye yönelik 11 Ey- liil saldınlannm planlan- masına katkıda bulundu- ğu öne sürülen tmad Yar- kas'ın. El Kaide hesabı- na adam ve para topla- mak üzere Türkiye'ye de geldiği bildirildi. New York Times ga- zetesi, Suriye'nin Halep kentinden olan Yarkas'ın geçen kasımda tutukJan- dığını ve yapılan sorgu- sü sonunda Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Belçi- ka. Danımarka. Isveç, Endonezya, Malezya ve Crdün'e giderek El Ka- ide için adam ve para top- El Kaide'nin Avrupa 7 da- ki kasası oldugu bildiri- len ve ispanya'da tutuk- lanan Suriye kökenli Ga- lip Kalac Zuaydi'nın de işlettiği emlak ve inşaat şirketleri aracıiığıyla ka- zandığı paranın bir bölü- müyle Türkiye, Suudi Arabistan, Suriye. Ür- dün. Çin ve Filistin'deki El Kaide etkinliklerini finanse ettiği gazetenin haberinde belırtildi. Po- lıs, Zuaydi'nin baştaChi- cago olmak üzere ABD'nin çeşitli kentle- rine para yolladığının saptandığını da açıkladı. Dışişleri Bakanı ismail Cem: Türkiye'nin gücü sorunlardan büyük İstanbul HaberServisi- Dışışlen Bakanı İsmail Cem, Türkiye'nin önünde gerçekten büyük sorunla- nn bulunduğunu belirte- rek "Ama şunu hiç unutma- \ahm ki, Türkhe'ningöcü, sorunlanndan çok daha büyük. Bu bilinçle ola> la- ra bakmamızlaam" dedi. Bakan Cem. Türkiye'nin en büyük sorunu olacak "kendi insanına güvenme- mek n ve "korkulara esir ol- mak" dıye tanımladı. Lütfı Kırdar Uluslarara- sı Kongre ve Sergı Sara- yı'nda devam eden Dünya Türk tşadamlan 4. Kurul- tayı kapsamında. Ekovıt- rin dergısınce şubat ayın- da yapılan anketle belirle- Susurluk davası nen "Yıhn Starlan" ödül- leri dağıtıldı. Dışişleri Ba- kanı İsmail Cem, ankete katıianlar tarafindan "Yı- hn Bakanı" seçıldı. Ödül tö- reninde konuşan Bakan Cem, Türkiye'nin korku- lan nedeniyle önünün tı- kandığını belirterek "Ben böyle korkulardan korku- yorum. Türkrve'nin bölü- neceği gibi laflara inanmı- yorunT dedi. Cem"Dış siyaset ekono- miden bağımsız düşünüle- mez, Türkiye'nin dış siya- seti, bir yönüyle mutiaka üyesiolacağı AB'\e dönük, bir yönüylede merkezinde yer almak iddiasını taşıdı- ğımız A>ras\a bütününde getişmektedir.'' dedi. Hoştan Lüleburgaz CezaevVnde tstanbul Haber Servisi - Susurluk davasında hak- kında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sami Hoş- tan, Lüleburgaz Ceza- evi'ne teslim oldu. tstan- bul Adalet Sarayı'na mü- vekkili Samı Hoştan hak- kında Adlı Tıp Kurumu 3. thtisas Daıresi'nce hazır- lanan raporu almak için gelen a\ııkat Rahmi Kuş- çu, raporda, "Hoştan'mce- zaevinegirmesineengel bu- lunmadığının" belırtildi- ğini söyledi. Kuşçu, rapora itiraz ede- ceklerini belirtti. Avukatı- nın bu açıklamalan yaptı- ğı sırada Sami Hoştan, di- ğer avukan KemalOkke ile birlikte Lüleburgaz Ceza- evi'ne geldi. Hoştan, ken- di isteğıyle cezaevine tes- lim oldu. Kanser hastası olduğu gerekçesiyle ceza- sının ertelenmesini talep eden Sami Hoştan hakkın- daki Adlı Tıp Kurumu ra- poru, istanbul Cumhuri- yet Başsavcıhğı'nca ince- lemeye alındı. Hoştan'ın Susurluk da- vası kapsamında kesinleş- miş 4 yıllık hapis cezası- nın infazı için 555 gün da- ha cezaevinde yatması ge- rekıyor. KADINLARA DAİR ORAL ÇALIŞLAR Oral Çalışlar "bir erkek olarak, kadın konusunun en çok erkeklen ılgılendırdığım" duşünerek kaleme aldığı kadın uzenne yazıları ıçın "Bu yazılar benım kadınlara daır düşüncelenmı ve gundelık olaylar karşısındaki tepkılerimi ıfade ediyor." Çatalçeşme Sok No 19Ca5alo5lu/istTel (0 2121 512 94 67 Fu: (0 212) 520 8212
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog