Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27 NİSAN 2002 CUMARTESİ 8 HABERLER Mağdurlara iş olanağı • ANKARA (WNKA) - Özelleştirmeler sonucu işsiz kalanlara Lamu kurum ve kuruhaşlarmın daimi kadrolanaa sınavsız olarak i:§çi olarak alınma danağı tanındı. Bakanlır KuruJu'nun çılardığı yönetmeliğe gcre özelleştirme neieniyle işsiz kalanlardaa en fazla 1800'ü, 3! Temmuz 2002 \ve kadar kamu kurum ve kuruluşlanna işçi olarak alınacak. Bektpiksiz pazar gilnti • İstanbul Hafcer Servisi - TEDA § Genel Müdürlüğü, Tuzia Şalt Sahası'nda yapacağı çalışmalar nedeniyle 28 Visan Pazar günii, bazı semtlere 2 saat süreyle elektrik verilmeyecegıni bildirdi. 09.00- 11.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak yerlerşöyle. "'Tuzla Şifa ve Mimar Sinan mahalleleri, Tuzia Huznr Yapı ve civan, ÇBS, Knor, Kent. Alcatel, Arçelik, Rulo Kâğıt, Vıtra, Atlas Copco, Ernak, Atlaş. Plastaş Zatel, Şişe Carn, Ferro Döküm Fabrikalan, Fiskobirlik, Gülkar. Demet AŞ, Hülsa Kimya, HacıoğuHan Beton, Tadım Gıda ve Alarko." Ulusal Egemenlik konferansı • tstanbul Haber Servisi - Atatürkçü Düşünce Derneğı (ADD) Sanyer Şubesi bugün "Ulusal Egemenlik ve Ulusal Dış Politika" konulu bir konferanş düzenleyecek. Sakarya Üniversitesi (SÜ) Uluslararası tlişkiler Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emın Gürses'in konuşmacı olarak katılacağı "Ulusal Egemerüik ve Ulusal Dış Politika" konulu konferansa, Sanyerliler Derneği Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak. FIJ ve EFJ'den bir heyet, basm mensuplarınm sorunlannı dinledi Gazetecilerel ele vermeliİstanbul Haber Servisi - Ulus- lararası Gazeteciler Federasyonu (FU) ve Avrupa Gazeteciler Fede- rasyonu'ndan (EFJ) bırheyet. Tür- kiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve Türkiye Gazeteciler Cemiye- ti'ni (TGC) ziyaret etti. Alman Gazeteciler Sendikası üyesi ser- best gazeteci Gusti Glattfelder başkanlığında, Ingiliz Barry YVhi- fe, IsveçIi ArneKönig ve Alman Manfred Protze'den oluşan heyet üyelen. TGS Başkanı ŞükranSo- ner ve TGC Başkanı Orhan Erinç'i ziyaret ettikten sonra, Ba- SID Sarayı Burhan Felek Konfe- ranş Salonu'nda. işsiz ve çalışan gazetecilerle de bır araya gelerek sorunlan dinlediler. Heyet Başkanı Glattfelder, FIJ ve EFJ'nin düzenlediği konfe- ranslarda Türkiye'deki gazeteci- lerin durumunun da ele alındığı- nı anımsatarak bu konferanslar- da alman karar gereği Türkiye'yi ziyaret ettiklerini, burada gaze- tecilerin sorunlannı dinleyecek- lerini kaydetti. Glattfelder, Türkiye'deki gaze- tecilerin işsizlik, ifade özgürlüğü konusunda kısıtlamalar, basında tekelleşme ve sendikasızlık gibi sorunlan bulunduğunu öğrendik- lerini de belirterek el ele verip güçlerin birleştirilmesi durumun- da sorunlann bazılannın üstesın- den gelinebileceğinı söyledi. fngiliz sendikacı ve gazeteci White da tekelleşme konusunda, Ingiltere'de yaşananlan anımsa- tarak "Siziıı anlarüklanıuzın ya- mnda bizimki hiçbir şey değü" de- di. Whıte, "Türknç'dc'basmdate- keDeşmenin hükümet tarafindan • eyet üyeleri, TGS ve TGCziyaret- lerinin ardindan BasınSarayı Burhan Felek Konferanş Sarayı'nda işsiz ve çabşan gazete- cilerin sorunlannı dinlediler. BASTN. MtLLETlN MUŞTEBEK SESlD KİMAl İTATÜRR teşvik edfldjğini öğrendik. Bu ül- kede hükümet üe medya patron- lan sıkı ihşkiJer içHide" diye ko- nuştu. Binlerce işsiz gazeteci Toplantıda söz alan Çagdaş Ga- zeteciler Dernegı (ÇGD) istan- bul Şubesi Başkanı Banş Yarka- daş, Türkiye de gazetecilerin en büyük sorununun işsizlik ve işsiz kalma tehdidi olduğunu ifade ede- rek 2001 yıluıdaki krizle birlikte binlerce gazetecinin işsiz kaldığı- nı, bunun, azalmakla birlikte 2002 yılında da devam ettiğini anlattı. ÇGD Merkez Yürütme Kunı- lu üyesi Nevzat Onaran da 2001 yılında 4 bin 800 gazetecinin iş- siz kaldığıru. sendikasızlık nede- niyle gazetecilerin sürekli hak gaspına uğradığuıı, ücret artışla- nnın patronlar tarafindan tek yan- lı olarak belirlendiğıni ve çok dü- şük ücret artışlan sağlandığını kaydetti. ÎYASÎLERİELEŞTİRDILER Türk ve Yunan gazeteciler buluştu İZJVÜR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Türk ve Yunan gazeteciler, iki ül- ke arasında yaşanan olumlu ilişkile- rin kalıcı olması için başlattıklan or- tak çahşmalan sürdürüyor. Izmir'de bir araya gelen gazeteciler siyasüe- rin ikridarlannı sürdürmek için ger- ginlik yarattıklannı \-urguIadilar. "Türk-Yunan İlişkikrinde Yerel Medyanm Sorumhıhıgu" konulu atöl- ye çalışması Türk ve Yunan gazete- cilerin katılımıyla sürüyor. Türk ve Yunan gazeteciler önce- likli olarak intemet üzerinde bir web sayfası oluşturulmasına karar verdi- ler. Burada Türk ve Yunan gazeteciler kalıcı banş için görüşlerini yansıta- caklar. Aynca iletışim fakültesı öğ- rencileri de ilk mesleki deneyimle- rini burada sergileyecekler. Toplantıya katılan gazetemiz mu- habiri Ozan Yayman da banş yanlı- sı iki ülke gazetecılerinin öncelikli olarak kimlikJeriru tanımlamalan ge- rektığini söyledi. Sendikalann 1 Mayıs için hazırlıklan tamamlanma aşamasına geldi Emekçiler savaşa hayır diyecek AıNKAIU(CurnhuriyetBüTosu)-1 Ma- yıs kutlamalan için geri sayım başladı. Sendikalann öncülüğünü yaptığı bu yıl- ki kutlamalann ana gündem maddesini Iş Güvencesi Yasa Tasansı ve Filistın'de ya- şanan savaş oluşturuyor. Türk-Iş, Hak-Iş, DlSK ve KESK'in ön- cülüğündeki 1 Mayıs kutlamalan için ha- zırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. Ankara'daki kutlamalar için, yasal baş- vuru sürecini başlatan 1 Mayıs Tertip Ko- mitesi de kutlamalann Kızılay'da gerçek- leştirilmesi yönündeki başvurusunu An- kara Valiliği'ne yaptı. Valiliğin bu baş- vuruyu kabul etmediğini bildirmesinin ardından, komitenin Abdi Ipekçi Parla için başvuruda bulunduğu belirtildi. Emek Platformu'nu oluşturan sivil top- lum kuruluşlan ve sendikalann da des- tek vereceği bu yılki kutlamalann ana gündem maddesini, Iş Güvencesi Yasa Ta- sansı ve Filistın'de yaşananlar oluştura- cak. IMF ve Dünya Bankası eksenli po- litikalanndaprotesto edileceği kutlama- lar strasında çalışanlann idari izinli sayıl- ması için, 1 Mayıs Tertip Komitesi de Başbakan BulentEcevit'e mektup yazdı. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Fey- zuDah Aslan polisin 1 Mayıs için tüm ön- lemleri aldığını belirtri. SINIRLIKADROYA YOĞUN İLGİ 7 bin 500 kişi başvurdu ANKARA (AA)- Türkiye Ziraat Odalan Birliği'nin (TZOB) 7 personel almak için açtığı kadroya, yaklaşık 7 bin 500 kişi başvurdu. Yeni binasına taşınan TZOB, 2 koruma görevlisi, 2 muhasebe elemanı, 2 şofbr ve 1 bizmetli almak için du- yuru yapü. Başvurular için ilk 4 günde yaklaşık 7 bin 500 başvuru yapılması üze- rine, 24 Nisan'da başvurular durduruldu. TZOB Başkanı Mehmet Rı&t Akyüz, baş- vuru için bin tane form bas- nrdıklanru. ancak formlann ilk 2 günde bifmesi üzerine, bazı "uyanıklann" formlann fotokopisini çekerek tanesi 1 mıryon liradan satnğını söy- ledi. 10 BÎNÎN ÜZERtNDE KtTAP YANDI Yayınevindekuşkulu yangın Haber Merkezi - Alan Yayıncılık'ın Bahçeliev- ler'deki deposunda yagın çıktı. Itfaiye yetkilileri, bin- lerce kitabın zarar gördüğu yangında, sabotaj ihtimali- ni araştınyor. Alan Yaymcılık'ın Bahçe- lievler'de bir apartmanın bodrum katında yer alan iki katlı deposunda önceki gün sabah saatlerinde yangın çıkö. Yangında 10binin üze- rinde kitap zarar gördü. Alan Yaymcılık, Cumhuri- yet gazetesi muhabiri Aykut Küçükkaya tarafindan ka- leme alınan ve "BejazEner- ji" operasyonunun bir buçuk yıllık sürecini anlatan "A1- nmdanVururiar" adlı kitabı 6 gün önce yayımlamıştı. Avukat Kalayıcıya dava Bakanbğı eleştirmek aşağdama suçu • Kınkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Filiz Kalaycı hakkında, gazetemizde yayımlanan eleştirel açıklamalan nedeniyle dava açtı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kınkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu avukatlanndan Fiüz Kalaycı hakkında, gazetemizde yayımlanan eleştirel açıklamalannın "Adalet Bakanhğı'nın manevi şahsiyetini tahku-" suçunu oluşturduğu savıyla dava açtı. Iddianamede, avukat Kalaycı hakkında 1 yıldan 6 yıla kadar ağu- hapıs cezası isteniyor. Bir yılı aşkın süredir devam eden ölüm oruçlannın bitirilmesi için Adalet Bakanlığı na çağnda bulunanlar ve F tipi cezaevlerine karşı çıkanlar hakkında değişik suçlamalarla dava açıünaya devam ediliyor. Değerlendirmelerinin gazetemizde yayımlanmasınm ardından haberi yazan muhabirimiz ve Kalaycı'nın ifadesini alan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kalaycı hakkında fezleke düzenledı.Adalet Bakanhğı'nın 9 Nisan 2002 tarihli izni üzerine, Kınkkale Cumhuriyet Başsavcılığı dava açtı. fddianamede, Kalaycı'nın ölüm orucuna katılan bazı müvekkillerinin mağdur edildikleri düşüncesiyle gazetemize açıklamalarda bulunduğu belirtildi. Kalaycı'nın Türk Ceza Yasasf nın "Adakt Bakanhğı'nın manevi şahsiyerini tahkir ve tezvif etmek ve avukathk görevini kötüye kullanmak" suçu uyannca 1 yıİdan 6 yıla kadar ağır hapis cezasıyla cezalandınlması gerektiği kaydedildi. Kalaycı'nın yargılanmasına gelecek günlerde Kınkkale Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. Kalaycı, gazetemize müvekkiUeri açısından yaptığı değerlendirmede, barolann da içinde yer aldığı demokratik kitle örgütlerince kabul gören "nçkapı üç küBt" önerisine bakanlığın sırtını dönemeyeceğini kaydederek "Döndüğünde yeni ölümlere davenye çıkarmaktadn-" demişti. Kalaycı. Adalet Bakanlığı'mn başka seçenek bu^kmayarak eylemi kışkııttığını söylemişti. bizim tiystro nâzım hikmet'ın y^pıtlctnrtdan kurgufayan - yöneten z a f e r «fiparr geldin bebekşjrktianyJâ ilk kez tıyaîrocia 1 melike demirağ k.îöıköy banş manço kültür merkezi nde ~ (C216) 418 95 49 / 27 nisan 2O.3O - 28 nisan 15.3O ' 90/4mayıs 1S.OO IA?8 mayıs 2O.30 / bizimtiyatro@superonline.com AiSVİÇRE HASTANESİ İV aa tSTANMJl •UnjfcŞEHH MUDmSI Ekrtm B^it HET C»m«l R«ilt REY Vfıa 3eyra- KCLDAŞ rdncMfl MacfT 24 25 26 2? 28 NİSAN AMttn ÇEHOV/Bırır SMUHCU HEBKES AYM MHÇBK /Uanlann TiıtcM Uaol SfHRAMC^IU T M h : Sa»r SABUNCU 24-26-26-27 2« NISAK www.perareklam.com.tr * www.sinemafilm.com • (0212) 293 89 78 SAHTE KIMLIKLER 5B (ASRIN ENTRIKASI) CERÇEK KİMLI5İMIZİN NE OLDUĞU ÜZERİNE FELSEFİ SORUUAR, EfiLENCELİ DURUMLAR ALIŞTlSlMIZ TIYATRO1.ARA BENZEMEVEN ÇAfiPAŞ BİR GÖSTERİ. KUMPANYA SAHNESittlSM, TARLABAŞI#02123610309 TIYATRO BOĞAZİÇİ TIYATRO İlanlarınu İçin (0212)293 89 78 perareklam@perareklam.com.tr perareklam@superonline.com.tr www.perareklam.com.tr P' E : 1 . ARIEL DORFMAN ÇEVİREN FILIZ OFLUOGLU • Z -. i r.r • fCSRİN KAZANKAYA DRAMATURG! ŞAFAK ERUYAR SAHME 7âS«:--:/.<•; OZKAN SCHULZE İŞIK TASARIMI DANIEL HOLLIGER yöMETMEN YAFaiMCISİ ZEYNEP ÖZDEN OYVNCVİÎP, AYŞE LEBRİZ, DEVRİMNAS. YETKİN DİKİNCİLER ÖLÜM VE KIZNisan Cuma-C.tesi Saat: 20.30 Pazar Saat: 18.00 Rez: 0212.245 44 60 - 244 52 03 İlanlannıı İçin (0212)293 89 78 perareklom@perareklom.com tr perareklam@superonline com www.peroreklom com.tr Kamedl İki Perde I00.OYUN HER CUMARTE5I 1 MAYA Sahn«*l: İstik, •eyoğlu Siaeatau i Pasajı S.K«t T*l: 212 252 74 52 "i İlanlannız İçin (0212)293 89 78 perareklam@perareklam.com tr perareklam@superonline.com.tr www,perareklom.com.tr , T.C. KulturBakanlığı Devlet Tiyatrotarı Genei Mudürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu www.perasanat.com.tr CABARET CİNE 27 N f S A N / A M A Y I S S A A T 2 0 : O O D E NAZIM HIKMET KULTUR VE SANAT VAKFI TIYATRO SALONU, TAKSıMSIRASELVI_EFU8TEL [02121 2-65 '3 14 KURGULAYIP OYNAYANLAR: SELMA KOKSAL. EMRAH KOLUKISA, GÜLSUM SOYDAN MUZIK. İLKER GÖRGULÜ SAHNETASARIMI ASLI TÜLUOĞLU, ISIK TASARIMI JON STIGNER EMİNİGÛS Geleneteel Ezgilet HerPöşembe 2230(östsalon) TÜRK - YUNAN TİYATROLARI BULUŞMASI (10-17 Mayıs) Taksİm SahneSİ 0212.249 69 M - 0212. 245 25 90 / web satıs www.dtgm.gov.tr KAnANINSEYİrlDEFTEflİ iremDerlen-CengcEınç MbAhıslalı-MuttijMemiş Hakan Ora: - Ahmet fcılei rtefCuma-C.teı 23.00 (öasalon) UTİNGECESİ Rhumba, Cha Cha Cha Salsa Merengue, Tango, Ftoo n Roll HerSalı 22 00 (üst saJon) BURHAN ÖZER Suluboya Resım Sergts (altsalon) Paar *e Pazartesı rıarî; «gunsaac i t JO - 03 30 Yeşıipınar Sokak No 2 (.Tiavuftoy 8CC0islanbul Tel (2)2) 257 74 38 İİSVİÇREHASTANESİ 'GerçâSmotınYaıunda' JB. ISVICRE HASTANESİ "Gerçek&mmYanmia' Yakovos Kambanellis Odisea Evine Oön lAnkara Devlet Tiyatrosu) Çeviren: Panayot Abacı Reji: Stavros Doufexis 10-11 Mayıs Saat: 20.00 Nazım Hikmet Unutulan Adam (Votos Sanat Tiyatrosu -Erineos- Cevıren: Panayot Abacı Reji: lonnis Trandas 12-13 Mayıs Saat: 20.00 Dımitri Psathas Yalancı Aranıyor (Antalya Devlet Tiyatrosu] Çeviren: Panayot Abacı Reji: Yunus Emre Bozdoğan U-15 Mayıs Saat: 20.00 Tuncer Cucenoğlu Çıkmaz Sokak (Atina Kesanani Belediye Tiyatrosu) Çeviren: Panayot Abacı Reji: Spiro Konstantinidıs 16 Mayıs Saat: 20.00 Azız Nesin Hadi Öldürsene Canikom ISelanik Beledıye Tiyatrosul Çeviren: Panayot Abacı Reji: Yorgo Dinalis 17 Mayıs Saat: 20.00 1AN HART H P JA&ED HARRIS LOUISE LOMBARD AIDAN GILLEN IAIL GEARY . Evlerinden çok uzaktaiar hayatın her anmı yaşıyaHHl Daygu ve Vlizalı birarada... GOLD IN THE STREETS ALTIN SOKAKLAR YAKINDA SİNEMA TEKTE... KAPIKÖY BAHARİYE'DE ACILIYORUZ KUÇUK SAHNE SADRİ ALIŞIK TİYATROSU DOLUNAVU f A^LIA 0 m e d i ı Yazan: ROLF OLSEN / Çeviren: HALE KUNTAY Yöneten: MERAY ÜLGEN Dekor: SEMA OLGAÇ Kostüm: ÇOLPAN İLHAN ÇOLPAN İLHAN /SELÇUK YÖNTBM SBFtA V SEVEFt / MEHMET ESEN CUMA - C.TESİ 2O.3O - PAZAR 1 S.3O Biletler Gişe ve Vakkoramalarda Satılmaktadır. GİŞE TEL: (0212) 292 39 19 • 20 sadrialisik1iyatrosu@isbank.net.tr İstlklal Cd. No:209 Atlas Pasajı Beyoğlu-İST. ^İSVİÇRE HASTANESİ "GerçâSmtınMnda"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog