Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

»7 NİSAI 2002 CUMAFTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Osman Durmuş'a suçlana • A1SKARA (ANKA) - Aııkara Tıbip Odası Başkanı Ümit Erkol, 5 Mayıs'ta yapılacak tabip odası seçmlerine Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un gölgesinin düştüğünü ileri sürdü. Erkol, seçime katılacak iki hekim grubundan Hekim Platformu'nda MHP "nin listesinin bulunduğunu kaydetti. 'Bu seçim Sağlık Bakanı Durmuş'un da oylandığı seçim olacak" diyen Erkol, Hekim Platformu'nun listesinin Durmuş'un himayesinde hazırlandığını, Sağlık Bakanı 'nın seçimlere müdahale ettiğini savundu. 4 siyasi partiye ihtar • ANKARA(AA)- Anayasa Mahkemesi, Büyük Adalet Partisi, Anayol Partisi, Türkiye Sosyalist tşçi Partisi ve Adalet Partisi'ne ilk büyük kongrelerini yasal süre içerisinde yapmadıklan gerekçesiyle ihtar verdi. Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu 4 partiye ihtar verilmesini öngören kararlan, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Kararlarda, bu partilerin kuruluşlanndan itibaren ilk büyük kongrelerini Siyasi Partiler Yasası'nın (SPY) öngördüğü 2 yıllık süre içinde yapmadıkları kaydedildi. Anayasa Mahkemesi, yasaya aykınhğın giderilmesi için bu partilere 6 ay süre verdi. TSK'den ilraç edBerter • ANKARA(ANKA)- Mılh Sa\-unma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu, TSK'den atılan personeluı, devlet memurluğu ve belirli kamu hizmetlerine kabul edilmemesi uygulamasını savunarak bunun, idarenin bütünlüğü ve düzenli idare ılkelerinin gereği ûlduğunu bildirdi. Bakan Çakmakoğlu. AKP Adıyaman Milletvekili Zekı Ünal'ın sorusuna verdiği yamtta, anayasanın öngördüğü laık demokratik düzene aykın, bölücü veya irticai tutum ve davranışlar sergilendıği tespit edilerek haklannda yasal işlem yapılrruş kişvlerin yeniden herhangi bir devlet memurluğu ve belirli kamu hizmetlerine kabul edılmemesinin ıdarerun bütünlüğü ve düzenli idare ilkelerinin gereği olduğunu belirtti. KarenFogo aynlıyor • LONDRA(ANKA)- Elektronik posta mesajlannın yayırnlanması ile tüm dıİdcatleri üzerine çeken A\Tupa Komisyonu Temsilcisi Büyükelçi Karen Fogg, Avrupa Komisyonu'ndan aynlıyor. Fogg, merkezi Stockholm'da bulunan ve hükümetlerarası bir kuruluş olan Uluslararası Demokrasi ve Seçim Desteği Enstitüsü (International Idea) Genel Sekreten olarak atandı. 57 yaşmdaki Karen Fogg'un dünyada demokrasiyi geliştirmeyi amaçlayan International Idea Genel Sekreten olarak atanması karan önceki gün verildi. Ortaklar, seçim yasalan için özel bir komisyon kurulmasını istiyor POLİTİKA GÜMJÜĞÜ Seçim gündemeyerleştiANKARA(Cumhuri\«tBün)Su)-Ge- nelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvnkoğju'nun 'iki turlu seçim"e iliş- kin açıklamalan, hükümet ortaklan ara- sında da tartışma başlattı. ANAP ve MHP, siyasi partiler ve seçim yasalan- nın özel bir komisyonda ele alınmasını istiyor. ANAP Gnıp Başkanvekili Bey- han Aslan, "Seçim atmosferine girme- den buyasalar hazırlanmah" dedi. MHP Grup Başkam ekili Mehmet Şandır. se- çim yasalannda yapılacak değişiklik- lerin bir an önce gündeme getirilmesi- ni isteyerek "Biz buna hazjnz" dedi. Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıv- nkoğlu'nun iki turlu seçim sistemi öne- risi, seçim yasalannda yapıhnası plan- lanan değişıkhkleri yeniden gündeme ge- tırdi. Başbakan Bülent Ecevit'in son grup toplanhsında AKP ve CHP"yi he- def alan sert açıklamalaryapması "Ufuk- ta seçimgörünüvor. Bu nedenle rakipola- rak gördüğü pârtileri hedefakn" yoru- muna yol açtı. Başbakan Ecevit, iki tur- lu sistemin yerel seçimlerde uygulanma- sına sıcak baktıklannı vurgularken ge- nel seçimlerde uygulanıp uygulanma- ması konusunu henüz ortaklanyla ko- nuşmadıklannı söyledi. DSP'li TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Emin Ka- raada, yerel seçimlerde "mufJaka iki tur- lu sisteme geçümesi" gerektiğını söyle- di. Karaa. "Ancak genel seçimlerde iki turlu sistemin uygulaıunası son derece yanhş. Solun silinmesi anlamına gelebi- Hr" açıklamasmı yaptı. ANAP Grup Başkanvekili Beyhan Aslan, Seçim Yasası ile Siyasi Partiler Yasası'nın bir an önce Meclis'te ele alın- ması gerektiğini belirterek şu görüşle- n dile getirdi: "Seçim yasalanmn demokratik bir hale getirilmesini istiyorsak bütün par- tiler görûş ve önerfleri Ue eDerindekiça- hşmalan Partüerarası lzlaşma Komis- yonu'nagetirmeBdir. Bu olmaz ise sürat- le sadecebu kanunlann ele ahnacağıbir özel komisyon kurulmah." MHP de, iki turlu seçim sıstemine karşı olmasına karşın seçim yasalannın değiştinlmesi için hızla çahşmalara başlanmasını is- tiyor. Parti içinde seçim yasalannda ya- pılacak değişikliklerle ilgili özel bir ça- hşma grubu oluşturan MHP. TBMM Partilerarası Uzlaşma Komisyonu'nda bir alt komisyon oluşturulması gerekti- ğini düşünüyor. MHP Grup Başkanve- kili Mehmet Şandır, u Bizhazmz,biran önceseçimyasalarnun gündeme geimesi gerekrv'or" diye konuştu. TESAV Başkanı Erol Tuncer: Yerel seçimlerde iki turlu uygun • Radikal pârtileri eleyeceği için iki turlu seçimi savunanların sistemin sakıncalannı da dikkate alması gerektiğini belirten Tuncer, "Radikal partiler her zaman elenmeyebilir. Bunun örneği Cezayir'de görüldü" dedi. EBRU TOKTAR ANKARA - Toplumsal Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfi (TESAV) Başkanı Erol Tuncer, Türkiye'de yerel seçimlerin iki turlu yapılabileceğini, ancak genel seçimlerde kararsız seçmenler ve seçim barajının dikkate alınması gerektiğini kaydetti. Sağ ve solda bütünleşmeyi sağlayacağı ve radikal pârtileri eleyeceği için iki turlu seçimi savunanlann sistemin sakıncalannı da dikkate almasını isteyen Tuncer, "PartOer arasında kutuplaşma ve pazarhklara neden olduğu için radikal partiler her zaman elenmeyebilir. Bunun örneği Cezayir'de görüldü" dedi. Tuncer, Fransa'dakı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından tartışılan iki turlu seçim sistemının Türkiye'de uygulanabilirliği ve doğuracağı olası sonuçlan Cumhuriyet'e değerlendırdi. iki turlu çoğunluk sistemının dar bölgeli ya da tek adlı olarak uygulandığını söyleyen Tuncer. şu bilgileri verdi: "Bu sisteme göre Fransa'da ilk turda kuüanılan oylann salt çoğunluğunu alan aday seçilmiş omr. Ancak oy miktan. kayıth seçmen sayısmm dörtte birinden de az ohnamak zorunda, tlk turda bu yeter sayrya ulaşamamakla birtikte, kuDanılan oylann en az yüzde 12.5'ini alan adaylar, bir hafta sonra yapılacak ikmci tura kanlırlar. Yani oylann yüzde 12ü'ini alan tüm adaylar. ikinci tura kahrlar. Eğer sadece bir aday yüzde 12.5 oy alnuş. digerieri almamışsa. onunla birtikte en çok oy alan ikinci aday da ikinci tura kahr. Hiçbir aday yüzde 12.5 oy alamazsa, en çok oy alan iki aday ikinci tura kaöhr. İkinci turda sah çoğunluk aranmaz. oylann nispi çoğunluğunu alan aday; kazanmış olur" Tuncer, Italya'daki gibi Türkiye'de de yerel seçimlerde iki turlu seçim sistemine geçilebileceğini vurgulayarak "Çünkü belediye başkanı bir yürütme orgam. ABD'deki başkanlık sistemi gibi çahşır. Beledhe mectisi bir karar organıdır ve başkanı düşüremez. Başkanm çok geniş yetkileri vannr" görüşünü dile getirdi. Tuncer, genel seçimlerde iki turlu seçim sisteminin uygulanması konusunda ise tereddütleri olduğunu aktardı. - Sistemin sakmcalan: Sağ ve sol partiler arasında kutuplaşmaya neden olabilir. Bu da ikinci turda bir düelloya dönüşebilir. Merkez sağ ve soldaki partiler. ikinci turda aşın sağ veya solun oylannı almak için onlara ödün vermeye yönelebilir. Olağanüstü ittifaklar gündeme gelebilir. Radikal partilerin elenmesi de kesin değildir. Ömeğin Cezayir'de 1991 yılında yapılan genel seçimlerde tslami Selamet Cephesi birincı turda seçimin galibi olduğunu ortaya koydu. Ahlaki olmayan pazarlıklara neden olabilir. Adaletsiz sonuçlar çıkarabilir. Örneğin Fransa'da sol partiler bloku oylann yüzde 51. 15'ini, sağ partiler bloku yüzde 48.85'ini aldığı halde, ikinci turda yapılan seçimlerde sağ blok daha çok sandalye sahibi oldu. Seçim süreci uzar ve maliyeti artar. ÇİZMEDEN YUKARI MUSAKART &H BB-KiİM ÇOÇüĞüM m.kart@superonline.com Üskül: Değişiklik radikal partilere oy kaymasını engellemez Sorıııı sadece sistem değil tSTANBUL(AA)-Bo- ğaziçi Üniversitesi (BÜ) Iktisadi tdari Bilimler Fa- kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Üskül, iki turlu seçim sistemine ilişkin ola- rak, "Sorun seçim mühen- disliğinde değjL seçim sis- temi üzerinde oynanarak oylann radikal partilere kayması önlenemez. Siyasal parti- ler halkın soruniarına çözüm üre- temedikleri sürece oylar radikal partilere kayacaknr" dedi. Prof.Dr. Üskül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Krv- nkoğlu tarafindan da dile getirilen "iki turlu seçim sistemi"nin şikâ- yetçi olunan siyasal dağınıklığı gidermeyi tek başına sağlayama- yacağını savundu. Üskül, asıl so- runun merkez sağda ve soldaki partilerin yapısından kaynaklan- dığını belirterek şunlan söyledi: • îki turlu seçimin siyasal dağınıklığı gideremeyeceğini belirten Prof. Üskül, asıl sorunun sağ ve soldaki partilerin yapısından kaynaklandığını söyledi. "îki turlu seçim sistemi ile eğer ra- dikal partiler saf dışı edilmekiste- niyorsa, bu amaca ulaşmak zor olabilir. tki turlu seçünde, ikinci tura sadece radikal partilerin kal- mayacağının güvencesi yoktur." Prof. Dr. üskül, iki turlu seçim sisteminin ancak dar bölge ile uy- gulanabileceğini belirterek, seçim çevrelerirun de tek milletvekili çı- karacak duruma getirilmesini zo- runlu kıldığını kaydetti. Prof. Dr. Üskül, "Eğerbuyolabaşvunılur- sa, ülkemizin öneinlibir bölümün- de mezhep, tarikat, etnik yapı, para gibi unsuıiaruı sryasetteki belirleyicüigi ar- tar" diye konuştu. Üskül, barajın düşürülmesi dağı- nıklık yaratır düşüncesi- nin de doğru olmadığını belirtti. Prof. Sevfettin "* Gûrsd'flen öneri Galatasaray Üniversitesi (GÜ) tktisadi Idari Bilimler Fakültesi Iktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Seyfettin Gürsd de seçim siste- minin parçalanmış bir siyasi yapı yarathgını da dile getirerek "İki tur- lu, ama yüzde 4-5 oy alan partile- rin detemsil edilebildiği bir sistem öneriyorum. 550 mületvekilinin küçük bir bölümü gerçekten nis- pi usuDebefirlensin. Bunakarşıbk, mülervekillerinin büyük bölümü, darbölgelerde,ikiturtusistemlebe- ürlensin" diye konuştu. IRMIKI AYDIN ENGİN aengin@doruk.net.tr Evet. Dün öğlenden ben ne ya- zacağımı biliyorum. Gel gör ki masaya çöküp bilgısayarayumu- lunca gülmekten yazıya başla- yamıyorum. Bari siz de gulmeye, hiç olmaz- sa gülümsemeye çalışın da şu yazının hakkından elbırliği ile ge- lelim. "32. Gün"ü biliyorsunuz. Kı- sır TV dünyamızın az sayıdaki amirai gemılerinden biri. TV ha- berciliğıne dennlik getirdi. Med- yada bir "marka" oldu. Meh- met Ali Birand bu gemınin kap- tanı. Kaptan, 32. Gün'ü bir "okul gemisine" çevirmekten geri dur- madı. 32. Gün. Türkiye'nın gör- sel medyası ıçın bir okul oldu. Bu- gün mesleğımizin ak adına ka- ra çalmayan (ülkemizde bu ma- rifettir) pek çok genç arkadaşı- mız o okuldan yetişti: Can Dün- dar, Mrthat Bereket, Mete Çu- bukçu, RıdvanAkar . (Unutup saymadıklarım, TV seyretme özürlü olduğumu anımsayıp be- ni hoşgörsünler) 32. Gün, siparişe göre sonuç vermediği, fason iş yapmadığı bi- linen kamuoyu araştırması şirke- Gülmekten Yazı Yazamıyorum ti ANAR ile el ele verip Türkiye Büyük Millet Meclısi'ndeki mil- letvekilleri arasında bir anket dü- zenledi. Ankete 200 milletvekili katıldı. Anket. siyasal yaşama, ül- ke yönetimine ilişkin pek çok soruya yanıt aradı. Bılgisine güvendığim birkaç sosyolog arkadaşım, 550 kişilik bir kitle için 200 kişiyle görüşü- lüp genel sonuçlar çıkarılması- na biraz dudak büktüler. Bükü- len dudaklar benı sevındirdi. Çünkü son umudum bu anket- ten çıkan sonuçlann yanlış olma- sı. Yoksa... Yoksa ben daha epey süre gülmekten yazı yazamayaca- ğım. • • • Anketin çarpıcı sonuçlan uzun ve aynntılı. Buraya sığmaz. Ama iki soruyu ve o sorulara verilen yanrtlardan süzülen sonuçlan si- zinle ille de bölüşeceğim. Bölü- şeceğim ki siz de gülün. Soru:Türkiye'nin kaderini be- lırlemede hangi kurum en etki- lidir? Yanıt: Milletvekillerinin yüzde 48.6'sına göre Türk Silahlı Kuv- vetleri ülkenin kaderini belirleyen en etkili güç. Ondan sonra yüz- de 37.5'la hükümet, yüzde 36.5'la medya geliyor. Genel Ku- rul salonunun alnında kocaman harflerle "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" yazan Türki- ye Büyük Millet Meclisi bu sıra- lamada yüzde 26.9'ladördüncü. Soru: Türkiye'nin kaderini be- lirlemede hangi kurumlar en et- kili olmalıdır? Yanıt: Yüzde 75.3 ile Türkiye Büyük Millet Meclisi. Onu yüz- de 62.8'le hükümet, yüzde 55.1 'le siyasi partiler izliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerı bu sıralamada hem de sadece yüzde 2.8 ile sonuncu. • • • Şimdianlaşılmıştırniyegülüp durduğum. Milletvekilleri ordunun ülke ka- derini belirlemede etkisine gö- nüllerinden yüzde 2.8'lik bir pay veriyorlar. Gerçekte yüzde 48.6'sı en etkili kurumun ordu olduğu- nu itiraf ediyor. Şimdi bu çarpıklığı, bu yanlı- şı düzeltmek, bu demokratik sa- kıncayı silmek, Türkiye'de tepe- taklak duran çağdaş demokra- silerdeki "seç//m/ş-afanm/ş"iliş- kisini ayaklannın üstüne oturrmak için kime başvurmak, suçu kim(ler)de aramak gerek? Şu son sorduklanma yanrt ara- yayım dedim mi, yanrt yerine ak- lıma bıldığim kimi fıkralar sırala- nıvenyor. Hangısınin bu duruma uyduğunu kestiremiyorum. Biri- ni bırakıp ötekine geçiyorum. Hani, köyün muhtarı oğlunu evermiş. Gerdek gecesinin sa- bahındaoğlanın suratından dü- şen bın parça. Muhtar oğlana derdinin ne olduğunu sormuş. Oğlan utana sıkıla yanıtlamış: - Baba senin gelin kız çıkma- dıbe!.. Muhtarı almış bir şaşkınlık: - Allah Allah, oğlum senin anan da öyle çıktıydı, demiş. Ar- dından eklemiş, Benim anlama- dığım, ulan kim yapıyor bu av- ratlan böyle? Gördünüz işte, fıkra iyi de hem epey edepsız hem de buraya tam uymuyor. Buyrun, bir başkası: Padişah, saraydaki merdiven- lerden tırmanırken ardı sıra ge- len dalkavuklardan birine dö- nüp buyurmuş: - Bana birşeysöyle, özrü ka- bahatinden büyük olsun... Dalkavuk anında padişahın kalçasınaçimdiği basmış. Padi- şah kükreyip sormuş: - Bre nabekâr ne yaptın? Dalkavuk boynunu büküp gül- müş: - Affedersinizpadişahım yan- lış oldu. Valide sultanın kalçası sandım da... Bu fıkra da iyi. Ama bu da buraya tam uymuyor. En iyisi ben uygun fıkra ara- maktan vazgeçeyim. öyle ya anket sonucunun eli- ne hangi fıkra su dökebilir ki... Ben gülmeye devam edece- ğim. Siz ister gülün... Ister... İster ağlayın... HİKMET ÇETİNKAYA Yahudiler... Insan sevdiğı ülkesiyle alay edebilir mi? Insan sevdiği yurttaşıyla dalga geçebilir mi? Ephraim Kishon bu soruya şu yanıtı veriyor: "Evet!" Ephraim Kishon kim? 1924'te Budapeşte'de doğdu. 1949'da Israil yurttaşlığına geçtı. Sinema yönetmenliği ve gaze- tecilik yaptı... Üstün bir mizah yeteneği olan yazann 38 dile çev- rilen öykülen, onu çağdaş edebiyatta klasıkleşmiş, günümüzün en başarılı mizahçı kimlığine sok- tu... Doğan Kitap'tan çıkan 'Peki Öğleden Sonra Ne Yapacağız' adlı kitabını bir solukta okudum... Eh, okumakta biraz da geç kaldım!.. Yazardiyorki: "Israit halkt Ibranice yazar, Ingilizce okur ve Rus- ça konuşur!" Okumaya devam edelim mi? ••• - Izin verin de size olağanüstü bir müjde vere- yim. Bu bir sansasyon, birolay!.. - Rusya'dan beklenen göçmenler mi geliyor? - Evet! Aileleri biheştirme programı çerçevesi dahilinde üç milyon Rus, Israil'e geliyor! İlk grup, önümüzdeki perşembe ülkemize ayak basacak. - Ay ne kadar sevindim, bilemezsiniz. Oh çok şükür. Izin verin de yanaklannızdan bir öpeyim! - Allah sizden razı olsun; bu soruna baştan be- ri yüreğinizi koyduğunuzu çok iyi biliyorum. - Yalan değil. Her dilekçeyi ımzalamışımdır. Her toplantıda ayağa kalkıp, Rusya'da ezilen din kar- deşlerimizin vatana çağrılması için sesimi yükselt- mişimdır. - Siz Rus asıllı mısınız? - Hayır değılim, Ben Rus sempatizanıyım. On- ların mükemmel ınsanlar olduğuna inanıyorum. Boylu, yapılı, sağlıklı; yemesıni içmesini, yaşama- sını seven bir ırk. - öyle öyle, çok hakhsınız, gerçekten de mü- kemmel bir ırk. • • • Kitap Yahudılerı anlatıyor... Yahudilerinakıllanfikirien para... Ve biraz aptal... Garson soruyor: - Siz o ünlü Amerikan yazan değil misiniz? Bay Steinberg!.. - Oğlum benım adım Steinberg değil, John Ste- inbeck... - Yanınızdaki kızınız mı? - Hayır eşim... - Sizden bir hayli genç görünüyor da... - Kahvaltımı getirin lütfen... - Derhal Bay Steinberg. Geçen hafta ünlü bir yazar daha vardı otelimizde. Exodus'un yazan. Siz Exodus'u okudunuz mu? - Okumadım... - Ben de okumadım. Çok kalındı kitap. Ama Alek- sios Zorba'nın filmini gördüm. Aleksios Zorba'yı siz mi yazdınız!.. - Hayır ben yazmadım... - Peki size neden Nobel ödülü verildi... - Gazap Üzümleri kitabım için... - Demek bir kahve bir de çay istiyorsunuz... - Evet... - Bay Steinberg, böyle birödüle bir milyon do- larmı veriyorlar... - Bu sohbetı kahvaltıdan sonra sürdürelim... - Bay Steinberg neden Israil'e geldiniz? - Benım adım Steınbeck... - Ama siz Yahudi değilsiniz, değil mi? - Değilim... - Anlamıştım zaten, Amerikalılarzaten hiç bah- şiş vermez... Yahudi garson bahşişi önceden koparmak istiyor ama karşısındakinin de Yahudi olduğunu bıl- miyor!.. Öykü uzayıp gıdiyor... Kitabı bitirdimL Gökyüzüne baktım!.. Hayret, gülümsüyordum!.. hikmet.cetinkayaiM cu.mhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Yılmaz'la 5 saatlik görüşme ANAP'tan Kemal Derviş'e çengel ANKARA(Cumhuri- yet Bürosu) - Seçim sin- yallennin artmasıyla ANAP da yeni yüzler transfer etmek üzere ha- rekete geçti. Bu kapsam- da ANAP lideri ve Baş- bakan Yardımcısı Mesut Yıfanaz'ın Hazine'den so- rumlu Devlet Bakanı Ke- mal Derviş ile geçen haf- ta 5 saat görüştüğü öğre- nildi. Liderlerin seçim sinya- li veren tutumlanrun ar- dından ANAP'ta da bu yönde hareketlilik başla- dı. Yılmaz, nisan ayında başlattığı yurt gezilerini mayıs ayında da sürdü- recek. ANAP'ın koalis- yon içinde en çok kan kaybeden parti görünü- münden çıkmakiçin Ma- latya Mületvekili Ahmet Özal ile başladığı trans- ferleri de sürdürmeyi planladığı bildirildi. Bu kapsamda TBMM'deki bazı bağımsız millerv e- killeriyle görüşmelerin sürdüğü öğrenüdi. Mesut Yılmaz'ın ge- çen hafta Hazine'den so- rumlu Devlet Bakanı Ke- mal Derviş 'i e\ine da- vet ederekyaklaşık 5 sa- at görüştüğü öğrenildi. Görüşme, siyasi kulis- lerde Derviş'in ANAP"a katılışı yönünde altyapı çalışmalan olarak yo- rumlandı. ANAP, yeni ve başan- lı yüzlerin katıhmını sağ- lamakamacıyla CKP ile ıpleri koparma noktası- na gelen Gaziantep Bü- yükşehir Belediye Baş- kanı Celal Doğan ile Ko- caehBüyükşehir Beledi- ye Başkanı Sefa Sir- men'e öneri götürmeye hazırlanıyor. Kabinede revizyon ANAP lideri Yıl- maz'ın, olası seçimlere kapsamlı hazırhk yapıl- ması amacıyla partisüıe ait bakanlıklarda ve Baş- kanlık Divanı'nda deği- şikliği de gündeme geti- rebıleceği dile getirih- yor. ANAP kulislerin- den sızan bilgilere göre Yılmaz, Çahşma ve Sos- yal Güvenlik Bakanh- ğı'nda yrpranan Yaşar Okuyan'ı genel başkan yardımcılığına çekmeyi planlıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog