Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27 NİSAN 2002 CUMARTESİ HABERLER DÜTYiADA BUGUN ALİ SİRMEN T. Erdogan, Le Pen'den Beter Obmaz Sabah kalktım Gazetelen açtım. Hurrıyet'ın manşetını gorurce kahkahayı patlattım. Sonra döndun ve - Bu manşetı etmak ıçın kaç kışı kaç dakıka kafa patlatıp tartşıyorlar, dedım. Manşet şoyleydı "Le Pen'den beteroldu" Başlığın altında Tayyip Erdoğan'ın bır res- mı ve yanında daha kuçuk puntolarla açıkla- masr "AKP lıdeı Erdoğan, Kıvrıkoğlu'ndan sonra Başbakanve Anayasa Mahkemesı Baş- kanı tarafından ca kınanarak ırkçı Le Pen'den daha zor duruma duştu" Beş gundur, Le Pen ıle yatıp, Le Pen ıle kal- kıyor, Le Pen soluyor, Le Pen yıyıp ıçıyoruz Ve ben de çok gulu'/orum. Ganp bır toplunuz, Turkçe azap çekıp, Fran- sızcaofkelenıyoruz. Elâlemın faşıstınden bıze ne9 Fransa'nın faşıstıne kızacağına sen kendı fa- şıstıne, ırtıca tuccan muraıne baksana arkadaş1 Le Pen, her ne kadar Hitler canısıne arka çık- sa, arabasında uzun namlulu sılah taşısa da, şahsen cınayet ışlememış olan bır faşıst Şımdı bu faşıste ofkelenırken, ınsan bıraz hangı ulkede yaşadığını duşunmelı Bız.faşıst katıllerı af ıle hapısten çıkaran bır ulkede yaşamıycy muyuz? • • • Le Pen ıle Erdoğan'ın kıyaslanması bıleyan- lıştır Bıreyı, ırkçı bır mekanızmanın dışlılen arası- na sokmaya çalışan Fransız malı domı sek fa- şıst ıle vatandaşı -ekrar kul yapmak ısteyen ve topluma donuşu olmayan bır bılet kesmeye çalışan dın tacınrı bırtutmak mumkun mu 7 Şımdı gelelım, Amenkan desteklı, TC uy- ruklu, yuzde 20 oy buyruklu dın tacırı Tayyip Erdoğan'a. Tayyip Erdoğar'ın Kıvrıkoğlu ve Ecevit'ten sonra Anayasa Mahkemesı Başkanı Bumin tarafından da kınanması, onu Le Pen'den be- ter hale duşurur r ı u 7 Le Pen'ı çıkmaza ıten ne sıyası rakıplerının eleştırılerı, ne Fransız Genelkurmay Başka- nı'nın ıkazı (zaten boyle bır şey orada soz ko- nusu değıldır) ne oe Anayasa Mahkemesı Baş- kanı'nın kınamasıdır Onun çıkmazı, çoğunluğu gerçek Cumhurı- yetçı Fransız Halkı'nın uyanık bılıncı ve uygar tepkısıdır Bu uygar tepkı, şıddet sınırlarına varmadan oylesıne bır kerteye ulaşmıştır kı ınsanlar elle- nnde "Fransız olmaktan utanç duyuyorum" dıye pankartlarla sokağa çıkmışlardır ••• Sız Turkıye'de bır Turk vatandaşının aynı tep- kıyı gosterebıleceğını duşunebılıyormusunuz'? Bunu duşunen varsa, şu faşıst katıllerın affı uzerıne, elıne "Turk olmaktan utanıyonjm" d\- ye bır pankart alıp Tunel'den Taksım'e yurume- ye kalksın 1 Ne dersınız, bu yurttaş başkaları tarafından dovulmeden, polıs tarafından tartaklanıp go- zaltına alınmadan, sağ salım Galatasaray'a va- rabılır mı? Ne dersınız, bu tepkısını açıkça haykırmak- tan çekınmeyen demokrat yurttaş, TCK'nın maddelerınden kendını kurtarabılır mfi Bu yurttaşa bırısı çıkıp da, - Sana ne bırader, faşıst katıllerı affeden ve- kıllere neden kızıyorsun, onların asıllen, Susur- lukçu Mehmet Ağar'ı parlamentoya sokma- dılar mı, şımdı vekıllerı neden tan eylıyorsun" 7 dese bu vatandaşın yanıtı ne olabılır kO Goruyorsunuz kı Tayyip Erdoğan'ın Le Pen'den beter olması mumkun değıldır Erdoğan'ın Le Pen'den beter olabılmesı ıçın Turk toplumunun Fransız toplumunun bılınç ve demokrası duzeyıne erışmış olması gerekır Oyle değıl mı efendım'? Işte sabah bunun ıçın kahkahalarfa guldum Sezer'den Erdoğan'a tepki: TSK ulusumuzun gözbebeğidir ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Cum- hürbaşkanı Ahmet Nec- det Sezer, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rıze'de yaptığı konuşmayı de- ğerlendınrken "Herne Kmkoğlu'na taziyemesajı ANKARA (Cum- fauriyet Bürosu) - AKP Genel Başkanı Recq) Tayyip Erdo- ğan, Genelkurrruy Başkanı Orgeneral Hüseyin Krvnkoğ- hı'na Sıncan'da şe- hıt olan askerler ıçın tazıye mesajı gon- derdı Erdoğan'ın, öncekı yıllarda Turk Sılahlı Kuvvetle- n'nı (TSK) hedef aian açıklamalarLan ortaya çıkmasınjı ardından gonderdığı mesaj, zamanlamı- sıyla dıkkat çektı şekilde oJursa olsun, Tıirk Silahh Kuvvetk- ri'ni (TSK) hedef abuı sözler kabul edflemez" dedı Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Metin Yalman dun du- zenledığı bıigılendır- me toplantısında gaze- tecılenn sorulannı ya- nıtladı Yalman, Cumhurbaş- kanı Sezer'ın, AKP Ge- nel Başkanı Erdoğan'ın I992'de Rıze'de yaptı- 3 konuşma v e DGM'de \aşanan surecı nasıl de- jerlendırdığının sorul- nası uzerıne, "Konu rargıya intikal etmiştir. Sayın Cumhurbaşka- m'nın bu aşamada söy- leyebileceği herhangi hr şey yoktur. Saym Er- doğan'uı beyanlan ko- ousunda; TSK ulusu- muzun gozbebeği olan bır kurumumuzdur. Her ne şekilde olursa dsun TSK'vı hedefalan sözler kabul edilemez" cye konuştu Kuruculann rejim karşıtı konuşmalan partinin tüzelkişiliğini de dava tehdidiyle karşı karşıya bıraktı AKP'detehlikeli sözlerANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yargı surecı ışler- ken, dığer parh kuruculannın da cum- hunyetı, orduyu, Atatürk'u ve laık- lığı hedef alan sozlen partı açısından yenı bır sorun oluşturdu Bazılan par- tı yonehmınde de bulunan mıllerve- kıllen, geçmış yıllardakı konuşma- lannda, "ÇoautfarnnzGüneydoğu'da PKK olaylannda öleceklerine, Al- lah'ın nizamını savunmak içüı öldıi- rülsün. Hep Müslüman ulkelerdeki ordular Musluman halklan sindir- mek için... Amtkabir'deki acaba ne besap veriyor,onu bilmezler de ona şi- kâyete giderier. Bu laikfkten kurtul- mahyTz" goruşlennı dıle getınyorlar Yanptay Cumhunyet Başsa\ cısı'nın, • Tayyip Erdoğan dışındakı partı kuruculannın da cumhuriyet, laiklik, ordu ve Atatürk'u hedef alan konuşmalan ortaya çıktı. Erdoğan hakkındakı ceza davasının yanı sıra, bu görüşlenn 'partı organlannca' benımsenmesı durumunda AKP'nın tüzelkışılığının de tehlıkeye gırebıleceğıne dıkkat çekıldı. kuruculann rejım karşıtı gorüşlen- nın partı organlannca benımsendığı- nı saptaması durumunda, "AKP tu- zelkişiliğinin"' de da\ a tehdıdıy le kar- şılaşabıleceğı belırtıldı Tayyip Erdoğan'ın, soruşturmako- nusu olan 2 kasetı dışında, aynı do- nemde yaptığı konuşmalardan alıntı- lar şoyle "Kimse kendi putunu dikmesin. Biz putian düaneye değü. puüan devirme- ye geuyoruz... Bizinı yaratıhşımız bu. Arük Turkiye'nin şeriatla idare edfl- diğini bilmeyen kalmadL Türkiye'de de bir şeriat var ama bir taraftan da 'Kahrolsun şenaf diye bağınlıyor. Acaba kahrolsun denflen şeriat han- gi şeriat? Peki mev cut olan şenat han- gi şeriat? Ben diyorum şu anda Tur- kiye'de laisizm şerian var. Var mı? Bu anayasa ırkçıdır. Bir Kürt'ü. Tiırk aleyhine konuşrurmuyor, bir Turk Kurt'un aleyhine konuşuyor..." 'Anıtkabir ağlama duvan' Dığer partı kuruculannın sozleny- se şoyle Hanl Ürün (MKYK uyesO - (1994 yıhnda): Anıtkabır ı ağlama duvan- na çevırdıler Anıtkabır'dekı acaba ne hesap \enyor, onu bilmezler de ona şıkâyete giderier Laıklığın hâkım olmadığı bır yer var Oraya gıdecek ve hesap verecekler Orada laıklık yok Mustafa Baş (Istanbul Milletveküi) - (1994 Istanbul Lskudar'da): (Os- manlı donemını anlattıktan sonra) Şımdı o nızam yennde Ankara"da ku- AKP liderinden laiklik takıyyesi TayyipErdoğan DGM'de çarketti ÎĞNELt FIRÇA ZAFER TEMOÇİN tLHANT\ŞCI ANKARA - Hakkında Turk Ceza Yasası'nın "anayasal düzeni bozma- ya kaüaşmak" fiılını du- zenleyen 146 2 maddesı uyannca yurutulen soruş- tunna kapsamında DGM' de ıfade \eren AKP lıde- n Recep Tayyip Erdoğan mahkemede "çark etti." Erdoğan, konuşmasında. Atatürk'u \ e duşuncesmı hedef almadığını savuna- rak "Atatürk bu devletin kunıcusudur \e komuta- nıdır. Bizim için bırput de- ğildir''dedı Konuşmasın- dakı "inekler" deyımıyle Atatürk'u kastetmedığını anlatan Erdoğan ' l 'Benu^ kemızdekı insaıüan değil, bıituninsanbğı kastettim * dedı Ankara DGM Savcısı Nuh Mete Yoksd'ın ken- dı yuruttuğu soruşturma çerçevesınde AKP lıden Erdoğan'ın ıfadesını alır- ken Erzurum DGM Baş- savcıhğı'nın başlattığı so- ruşnuma ıçın de tahmat ıfadesını aldı Cumhuriyet, Erdoğan'ın oncekı gun DGM'de ver- dığı savcılık \e yedek hâ- kımlık ıfadelennı ele geçır- dı Konuşmasındakı, "in- tihar ceflathğt" sozlennın sorulması uzenne Erdo- ğan, "Bu sözleri sarfeder- ken ben hiçbir zaman TSKNihedefahnadım. Bu sözierün Turk ordusuna olan hassasKeüm nedeniy- fesövlediğHnsazlerdir.Çün- küogünküşart)arda,40bin vatan eviadı şehitoldu. Ör- gütün karştsma o mûcade- le için oze) egitilnıiş büük- lerin çıkanlmasını dile ge- tirmek istedik" dıye ko- nuştu "Insanhğuı onunde can- SEİnekfervar* 1 sozu arum- satıldığında Erdoğan şu ıfadeyı kullandı "Bu ta- mamen \frikah bir yaza- nn Hindistan'daki se>aha- tisnusmdaşahitoiduğubir olayı anlatması neticesin- desö\iediğimsozlerdir.At»- türk veya Atatürkçiı dü- şünce kastedilmemiştir. Böylebiryorumçoksaçma- dn: Atahirk bu devletin ku- rucusudurve komutanıdır. Bizim için bir put değüdir. Zaten sözlerimde kesinük- leAtanirk geçmemiştir.Ben üısanhğın önündeki inek- ler sozûnıi söyledim. Yani ıdkemizdeki insanlan değB, butun insanhğı kastetuın." Afganıstan'dab rejıme yonelık sozlenyle ılgüı ola- rak, Erdoğan, "O yıllarda Afganistan Ruslara karşı savaş %wi\T)rdu. Burhaned- dın Rabbam'nin başkanb- ğında \fganlar bu muca- delevi kazanarak bağun- sızhjdannı flan ettiler. Ve devlet Afganistan tslam Cumhurivetı olarak. yani bu isim altında kuruldu. Ben bunu söylemek iste- dint Yoksa Afganistan da- ki daha sonra kurulan Ta- leban rejiminı kastetnıe- dim. Zaten o yıllarda Tale- ban yoktu" dıve konuştu TUSÎAD'a vonelık ış gezısıne gıderken alçı ve- ya betondan putlar gotur- duklen yonundekı sozlen- ne ıhşkın Erdoğan, "Ben bu işadamlannıno zaman ne- ler götürdukierini bilemi- yorum.Bu nedenle sorunu- zaşjmdi cevapveremeyece- ğun"dedı Adını açıklamadığı bır mısyonenn 2000'lı yıllann dıne dayalı sıstemlenn ık- tıdar yılı olacağı yonunde- kı sozlennın sonılmas uze- nne Erdoğan, partı olarak dını eksenlı partı olmaya- caklannı soyledı Almanya'dakı bırkonuş- masına ıhşkın kasetın so- rulması uzenne de Erdo- ğan, kasetı hanrlayamadı- ğını behrttı AKP lıden, yedek hâkımlık ıfadesınde de savcılıktakme benzer ıfadeler \enrken pek çok sıyasının de kendısınınkıne benzer konuşmalar yaptı- ğını soyledı AKP yöneticisi, HAMAS'ı övüp takıyye çağnsı yapıyor Bir kaset de Annç'tanANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -AKP Gmp Başkanı BöfentAnnç'ın teror orgutu HAMAS'tan ovgu>le bahsettığı bır kasetı ortaya çıktı Annç, MusJumanlann "içlerinde Müshunan, dışama laik" olmalan- nın zorunlu olduğunu belırtırken "Bundan sonrageriye gidecek bir santim ye- rimizTOktur"dıyor .\KP Genel Başka- nı Tayyip Erdoğan'ın kasetlerınınardından, dun akşam da AKP Grup Başkanı Bülent Annç'ın 1994 >ılında Kon- ya'da yaptığı bır konuşmanın kase- tı Star Haber'de yayınlandı Annç, "Yeni Dünya Düzeni" başlıklı ko- nuşmasında, Cumhunyetın kurulu- şuna değınerek "1923 yıhndan son- ra ytpyeni Mars'tan duşmuş birdev- let olarak kurukhık" ıfadesını kul- lanıyor Devletin hıçbırkokunun bu- lunmadığınıılensurenAnnı, "Kö- kümuz birsantim. Çeknginızzaman çıkıyor*'dıvor Annç, Muslumanla- nn "çifte standart" yaşadığını one surerken "Dışa dönük laik ohnaya Bulent Annç 1994 yılında Konya'da yaptığı konuşmada devletin hıçbır kokunun bulurunadığını one suruyor ve dınleyıcılere laıkmış gıbı da\Tanmalannı onenyor mecbursun. ama içinde lslamı ya- şatmaya mecbursun" dıye konuşu- yor Bulent \nnç, Fılıstın hden Ya- ser Arafat'ı demokrası ıstedığı ıçın eleşhnrkenşunlankaydedıyor "Sen nmvaffak olursan nasılbirdevletku- racakan?Demokratikml laikmi, Ba- tiyanhsımı? 'Tabıı oyle kuracağım BaşkasoruyahacetkalmadL''Annç, buna karşılık teror orgutu HA- M AS 'ın "Biz Allah'a dayanacagız, Kuran'a dayanacagız ve hedefımiz tslam devleti" dedığmı belırtırken Israıl'ı kastederek, "Sahtesine razı oluyor, Arafat'ı Devlet Başkanı ya- pfyor" ıfadesını kullanıyor "Bu noktava zındanlardan ko- şarakgeklikr dıyen Annç şunla- n sov luy or "Konya'larda sanğı boymmdaasdanlanyla, Karade- niz'desüruklenenleriyle,Yo(zgatta biJmem ne yapdanlanvla gek&k bu noktaya. Bundan sonra geriye gide- cekbirsanum>«rimizyoknnf Müs- lumanlara basb yapıldığını savunan Annç, "Gladyutörbfle senden daha insandır. OdinByor. oyle\nruyordu. Sen ise konuşturnıam deyipoylevu- rujorsun" goruşunu saMinuyor nılan bır duzen. Hatay"dakı, Maraş'ta- kı, Mardın'dekı, Sıırt'tekı bm yıl kar- deşçe yaşamış topluluklann kalbını şa- yet Ankara'ya bağlayamamışsa bu sıstemın, bu rejımın İcokunde bır ıl- let olduğunu, bır hastalığın olduğu- nu açıkça gostenr Sabah. alayı. tume- nı, orduyu, asken kaldnarak "INemırt- hı Türk'üm dByene" dıye yunlyuş ka- ran saydınnakla Türk'un mutlu olma- dığını goruyoruz Zeki Ergezen (Bitiis MUlenekili) - (1993 Mekke'de): Şımdı yıllarca bı- zı sarhoş Bekri Mustafa lar ıdare edı- yor 70 yıldır başlatılan zıhnıyet ne ıse bugun de aynı Turkıye'yı gerçekten bu mılletın çocuklan ıdare etmıyor. bu memlekeh başkalan ıdare edıyor Hep Musluman ulkelerdeki ordu- lar Musluman halklan sın- dırmek ıçın Bakıyorsu- nuz 70 yıi once bır devnm başlatmış, bu devnmle şapka ıçın, laıklık ıçuı 10 bının uzennde ınsanımız katledıldı,ıdamedıldı Ul- kemn her tarafindakı eş- raf, ılen gelenler, âlımler, soz sahıbı ınsanlar orta yerden kaldınldı Bugun butun Islam ulkelennde bırer tane kukla, Batı'ya uşaklık yapan yonetıcıler var, sadece efendılennın emırlennı yenne getınrler 'Devletin zorla kabul ettirdiği laiklik' "Müslümanlann kafa- sndaki M?kalxndeki tslam devien anlayışmı nasıl sile- riz" dıye. yasalan bunun ıçın çıkanyorlar ve yasa- lan sade Muslumanlar ıçın kullanıyorlar Dunyanın hıçbır ulkesı yoktur kı, anayasasında dını yazılı ohnasuı, dmı yazılı olma- yan tekülkebızız Eh şım- dı laıklığe mı uysun. Al- lah'm emnne mı uysun 9 Ikı Allahlı ıta peygamber- lı mıllet olur mu' Yeryu- zunde ıkı Allahlı mıllet halıne gehnlmışız Bırta- rafta kendı ınandığımız Allahnnız, kendı ınandı- ğımız ahıretımız ve pey- gambenmız. dığer tarafta dev letın bıze zorla kabul ettırdığı laıklık O Mec- lıs'te ben v e kardeşlenm Defalarca artık, Muslu- man hem Musluman hem laik olunmaz. biz bu laık- lıkten kurtulmalıyız Çocuklanmz trafık ka- zalannda oleceğıne, ço- cuklannız Guneydoğu'da PKK olaylannda ölecek- lenne, çocuklanmz arazı davası sürdureceklenne, henuz oyle e\ latlar yetış- tınn kı, Allah'uı nızamı- nı savunmak ıçın yetışsuı Allah'ın davasuıı savun- mak ıçın oldunılsun Bu duzen yıkılmıştır da, fakat Muslumanlar Ba- tı nın oyununa geldıkle- n ıçm, kendı nızamlannı takdım edemedıklen ıçın mev cut duzenın yenne kendı nızamlannı nasıl kuracaklannı halka anla- tamadıklan ıçın bu duzen payandalarla duruyor Çunku bu duzenın ayak- ta durması mumkun de- ğıldır IR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@yahoo.com Bızım Musa Kart dunku Cumhun- yet'tekı kankaturunde durumu çok gu- zel ozetlemış Turkıye bır Le Pen'ler ulkesı Turkiye'nin sıstemı uç aşağı beş yukan bıraz abartarak soylersek Le Pen'van bır sıstem Le Pen nelen savunuyor once onlara bır bakalım, sonra bunlann ulkemızde ne anlama geldığını saptayabılırız Le Pen'ın Cumhurbaşkanı olursa neleryapacağını soyledığı programın- daozetleşunlaryeralıyor 1 Idamce- zası yenıden konacak ve bu konuda Cumhurbaşkanı yanı Le Pen karar verecek 2 Olağanustu hal ılan etme yetkısı Cumhurbaşkanına verılecek ve boylece Le Pen ıstedığı zaman olağa- nustu hal ılan edebılecek 3 Goçmen akımı durdurulacak 4 AB ye karşı ye- nıden gumrukler konacak 5 Kaçak- lar hemen sınır dışı edılecek 6 Goç- men aılelerın bırleşmesı kaldırılacak 7 Vatandaşlığa geçış zorlaştırılacak 8 Bır kezden fazla mahkûm olana sı- fır hoşgoru gosterılecek 9 Polıse, meşru mudafaa halı olmadan da ateş açma yetkısı verılecek 10 AB ortak para bırımınden çıkmak ıçın referan- 'Hepimiz Birer Le Pen'iz' dum yapılacak 11 ABD ve BM'nın yenı dunya duzenıne karşı çıkılacak 12 NATO'dan çıkılacak 13 Uluslara- rası ceza mahkemesıne destek kesı- lecek 14 Fransız tanhının şanlı say- falanna tarıh kıtaplarında vurgu arttı- nlacak 15 Fransızca dışında başkadıl- lerde eğıtım kaldırılacak 16 150 bın kışılık ulusal muhafız gucu kurulacak 17 Savunma butçesı arttınlacak ••• Jean Marıe Le Pen'ın kamuoyuna açıkladığı ıktıdar programı ozetle boy- le Bu programını, ırkçı ve yabancı duşmanı bır propagandayla surduru- yor Şımdı yenıden duşunelım Le Pen'ler Turkıye'de az mı çok mu 9 Yu- rurluktekı 12 Eylul Anayasası ozu ıtı- banyle bır "guvenlık" anayasası Oz- gurluklere karşı sureklı devletı guçlen- dırmeyı, guvenlığı guçlendırmeyı esas alıyor örneğın, polısın ateş açma yet- kısı bızım yasalarımızda sureklı polısın lehıne olarak kullanılır Mahkemelerde yorumlannı bu anlayış doğrultusunda yaparlar Le Pen ın Fransız Frank'ına olan merakıdaevrenselbırdurum Alman- ya'da Nazıler seçımlerde Alman Mar- kı'nı koruyacağız dıye propaganda yapmışlardı Turkıye'dekı orneklerı anımsayın LePen, "Yabancılarbızım kulturumuzu benımsesınler, Fransız- laşsınlar mesele yok' dıyor Yanı de- ğışık bır kulture ve dıle sahıp olan ve çoğunluğunu Musluman Arapların oluşturduğu yabancılan kapı dışan et- mek ıstıyor Bu amaçla tarıh kıtaplan- nın yenıden yazılmasını ve mıllıyetçı vurguların one çıkarılmasını onemlı go- ruyor Turkıye'de boyle bır mudahale- ye ıhtıyaç var mı9 Bızım tarıh kıtapla- rımız zaten aşırı mıllıyetçı vurgularla yazılmıyor mu" 7 • • • Le Pen'ın en çok propagandasını yaptığı konulardan bınsı de AB duş- manlığı AB'nın Fransa yı yok etmek ıstedığını done done one suruyor Ta- bıı bır de ıdam cezası Idam cezasını yenıden koymak ıstemesı bu ulkede bazılannı ne kadar sevındınyordur kım bılır? Çunku şu anda hıçbır Avrupa ul- kesınde ıdam cezası kalmadı Le Pen ıktıdara gelırse bır ornek yaratılmış olur Le Pen'ın Turkıye'dekı karşılığı ola- rak kımın gosterıleceğı tartışma ko- nusuoldu Bazılan Tayyip Erdoğan'ın bazılan MHP'nın Le Pen orneğıne da- ha uygun olduğunu yazdılar Ancak kımse şu anda Turkıye'dekı durumun Le Pen'ın ıdeallerıne oldukça yakın o\- duğu uzennde durmadı Turkıye'de şu anda ıdam cezası yu- rurtukte Yabancı duşmanlığı, aşın mıl- lıyetçılık en geçer akçelerden bırısı AB konusunda da cıddı bır dırenç ya- şanıyor ve bu dırençle kısa vadede Turkiye'nin AB ye gırmesı mumkun gorunmuyor Yabancı dıldeeğrtımeve savunmayı guçlendırme anlayışına ba- karsak bu konuda da gerı kalır bır ta- rafımız olduğu soylenemez Aslında Le Pen, ılkellığın, çaresız tepkısellığın, aşın kaba mıllıyetçılığın so- murulmesıne dayalı bırsıyasetın tem- sılcısı Dunyanın her yennde bu turden sıyasetçıler var Ustelık bunlarekono- mık bunalımın arrtığı donemlerde pnm de yapıyor Fransız halkının duyarlığı onemlı Ancak daha onemlı olan Fran- sız sıyası sıstemının sıgortası Fransa da ıkı turlu seçım sıstemıyle kurulan bırsı- gorta yuzde 17'lık bır oy oranını sıste- mı yok edecek bır tehlıke olmaktan çıkanyor Bızde yapılması gereken, sıyası par- tılersıstemını demokratıkleştırmek 12 Eylulculer ıkı partılı bır sıstem kurmak ıstedıklerı ıçın yuzde 10 barajını koy- dular Bu baraj, yuzde 20-25 oy alan bır partıyı ıktıdara taşıyabılecek un- surları ıçınde barındınyor Bunun ye- nne her sıyası partı aldığı oy kadar mıl- letvekılıyle parlamentoda temsıl edıl- se o zaman yuzde 20 lık bır oy yuzde 20'yle temsıl edılır ve boyle bır guç, sıs- temı tehdıt edecek olanakları yakala- yamaz Sonuç olarak dıyebılırız kı, Turkı- ye'dekı manzara ıçınde "Hepımız bı- rer Le Pen'iz"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog