Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

27 NİSAN 2002 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Süphan'ı yenditer • Haber Merkezi - Dağc ıLıi Federasyonu'nun 2002 Oağlar Yılı oedeniyle düzenlediğı etkinlüder kapsamında Ismet Inönü a«ina Van'dald 4 bin 49 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'na tırmanıldı. Etkinlige katılıraak için Zirve Dağcılık Grubu ve E g e Orman Vakfi gönüllüleri Van'ın Erciş ilçesine giderek diğer yörelerden gelen dağcılarla Adücevaz ılçesinin Işıklar kasabasına geçti. Buradan kampuı yapılacağı 2 bin 700 metrelik noktaya ulaşan dağcılar, k ö t ü hava koşullannın etkısi altında zorlu bir tırmanışı gerçekleştirerek. dağın zirvesine ulaşûlar. Köprü zammgeri afensn • tstanbul Haber Servisi - Tüketiciyi Konıma Derneği (TükoDer) Genel Başkanı Mehmet Sevım, Bayındırlık ve Iskân Bakanlığı ile Karayollan Genel Müdürlüğü'nün, "hukuka saygılı davranarak, köprü ve otoyollarda zamlardan önceki tarifelere dönmelennı" istedi. KadıköVy'deki TükoDer Genel Merkezi'nde basın toplanösı düzenkyen Sevim, Ankara 4. Idare Mahkemesi 'nin, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 23 Hazıran 2001 tarihinde yapüan zamlar hakkında yürütmeyi durdurma karan verdiğini anımsatn. Uaberîn Yol Haritası' • tstanbul Haber Servisi - TRT'de 22 yıldır göre\ yapan Kemal Aslan'ın, haberin oluş sürecini ve gücünü anlattığı kitabı "Hab»erin Yol Haritası", Anahtar Kitaplar Yayınevi'nden piyasaya çıktı. Üetişim bilimci Prof. Dr. Ünsal Oskay'ın önsözüyle sunulan kitap, başta iletişim fakültesi öğrencüeri olrnak üzere, bu alanda çalışanlar ve medya dünyasıru merak edenlere yönelik bir içeriğe sahip. Güneydoğu'da köylerin boşaltılmasının yeni sorunlar yarattığına dikkat çekildi Kentlergüvenli değilHaber Merkezi - Prof. Dr. Doğu Ergfl, Güneydoğu Anadolu"da köy- Jerin boşaltılmasıyla kentJerin ya- şanmaz hale geldiğini belirterek "İstanbuJ'da 20 bine vakın tetikçi var. Bu insanlara birkaç yüz milyon vererek rahatlıkla kannızL, kocanı- a öldürtebilirsiniz" dedı. 1999 yılında hazırladığı "Güney- doğuRaponı"yla büyük yankı uyan- dıran Doğu Ergil, *wwwjnternetha- ber.com" adresındeki ınternet site- sinde kendisine yöneltilen sorulan yanıtladı. Güneydoğu'da yaşanan sorunlann yeni sorunlar ortaya çı- • Binlerce köyün boşaltılmasının insan haklanna aykın olduğunu belirten Prof. Ergil, toplumsal yaşamın ve yönetim tarzının sadece güvenlik sorunu üzerine oturtulamayacağı vurguladı. Ergil, göç nedeniyle kentlerin yaşanmaz hale geldiğini söyledi. kardığını ve kitlesel göç yarattığı- nı belirten Ergil, raporun yayım- landığı dönemde yaptığı uyanîann kimse tarafından dinlenmediğini belirterek şöyle konuşru: "Binlerce köyün boşalülması hu- kuka,insan haklanna ve demokrasi- yeaykm birdurumdurama geriDasa- vaşı veren bölücü bir örgütü erkisiz- leştirmek için askeri açtdan uygun bir stratejidir. Evet doğru ama eğer toplunısai yaşamı ve yönetim tarzmı sadecegüvenlik üzerineorurîursaıuz; hatta güvenlikkavramını iyice daraJ- Qp 'Güvenli kırsal bıralan yarataca- ğız' derseniz^. Ahnantedbirlerin gü- vensız kentleryararmak' gibi sonucu da olacağı hesap edildi mi? İşte şim- di kentler oldukça güvensiz yaşanı alanlan haline geldi. Sadece Istan- bul'da bundan üç sene önce emniyet müdürünün söylediğüıe göre tam 19 bin küsurtetikçivardı.yani birkaçyüz mihon liraya. çok rahat kannızL, ko- canıaöMürebüirsiniz, borçhınuzuve- yaevdenpkmayankiraancı topuğun- dan vurdurabilirsiniz." Ergil, Abdullah Öcalan'ın ida- mıyla ilgilı bir soruyu da "Öca- lan'm asılması srvasi bir karardır. SH yaset, tophımun ihtiyaaın karşdamak üzere ortak karar alraa süreciyse eğer,oturuJur bir hesapyapdır. Sağ- duyu, doğru oianın yolunu göste- rir" diye yanıtladı. Reklamcıların ödül gecesi Uhıslararası Reklamcılar DerneğTniJi beşyıkür düzenkdiği ve bu yd konusu "DenizJerimiz Boğuluvor, Onlan Kurtaraüm" olarak beürlenen "Üniverşitelerarası Reklam Yanşmasrnı Anadolu ÜnKersitesi İletişim Fakültesi'nden "Eskişehir Açık İletişinT adb takım. "*Bahğı Soframızdan Kaçırmayın, Denizin Değerini BiliıT çauşmasnla kazandL Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatiar Tasarun Mimarhk Fakültesi'nden "5-İz Tasanm" adh grup, "Suikast" adh çakşmasıyla ikinciliğc. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden "İlef İtalik" adlı grup da "İvilik Vap Deni/e Arma" çaJışması>la üçüncülüğe değer görüldu. tş Kuleleri Oditoryumu'nda gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan deni/ciliktcn sorumlu De\let Bakanı Rama/an Mirzaoğlu kirlenmiş denLd tembJemenin kötü dunımdaki hastavı tedavi etmeve benzediğini beKrterek, "Bu tür faaJiveder bü> iik ölçüde sağlıktaki koruyucu hekimliğe benzer" dedL (CANER ÖZTÜRK) 5. ÜMVEBSITELEHARASI A 0R,uL'R I K U Siyanüre karşı mücadele veren köylülerin sözcüsü Konyar tutuksuz yargılanacak Bergama'nın sesi serbesttZMİR(Cuınhum'etEgeBürosu)-Siyanürlüal- tın üretimine karşı mücadele veren Bergaraa köy- lülerinin sözcüsü Oktay Konyar, "poüse hakaret etmek" suçundan tutuklu bulunduğu SomaUa, dün çıkanldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üze- re serbest bırakıldı. Soma Asliye Ceza Mahkeme- si'ndeki duruşmaya, Konyar'a destek vermek ama- cıyla çeşitli çevreci derneklerin temsilcileri, TMMOB yöneticileri, KESK Genel Başkanı Sa- nû Evrm ile Bergamalı köylüler katıldılar. Mah- keme, Konyar'uı tutuksuz yargılanmak üzere ser- best bırakılmasına karar verdi. Duruşmanın ar- dından cezaevine götürülen Konyar, işlemlerinin tamamlanmasından sonra serbest bırakıldı. Başta Izmir olmak üzere Ege'nin çeşitli yerle- rinden gelen çevreci dernek temsilcileri \e köy- lüler, Konyar'ı mahkeme çıkışında alkışlarla kar- şıladılar. Konyar, 11 Nisan'da Ankara'ya gitmek amacıyla geldiği Manisa'nın Soma ilçesinde ba- suı açüdaması yapmak ıstemiş ve izin almak için gittiği Soma Emniyet Müdürlüğü'nde pob'slere ha- karet ettiği savıyla gözaltına aluımışh. Konyar da- ha sonra çıkanldığı nöbetçi mahkemece rutuk- lanmıştı. Eyüboğlu Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü'nden Duyuru Eyüboğlu Kadıköy • Çamlıca İlköğretim Okulları'na 2002-2003 Öğretim Yılı için 25 Ekim 2001 onay tarihlı Eyüboğlu Eğitim Kurumları Kurum Yönetmeliği 41. maddesi uyarınca kontenjan dahilınde öğrenci alınacaktır. V 2înrff^hazırlık sınıfı, 11 Ve 2. sınıflar için; Mülakat günleri 29 Nisan - 10 Mayıs 2002 tarihleri arasındadır. Başvuru sırasına göre randevu verilecektir. 3., 4., 5. ve 6. sınıflar için;,c ıjllll [llfflllill "Düzey belirleme sınaviarı ve mülakatlar 12 Mayıs 2002 Pazar Son başvuru tarihi: 10 Mayıs 2002 Başvuru adresleri Eyüboğlu Eyüboğlu Çamlıca İlköğretim Okulu Kadıköy İlköğretim Okulu Namık Kemal Mahallesi, Caferağa Mahallesı, Dr. Rüstem Eyüboğlu Sokak Dr. Neşet Ömer Sokak No: 9 No: 3 Ümraniye81240 Istanbul Kadıköy 81300 Istanbul Tel: 0216 521 15 50pbx Tel:0216 414 52 24pbx Başvuru için gerekli belgeler: Nüfus cüzdanı ve 2 adet fotoğraf lilüUUr yjUtlll KUUUnCU grncerrALPA), "26 Nisan Türldye Pilotlar Günü" nedeniyle Taksim CumhuriyetAnrtı önünde tören düzcnlendi. Törende konuşan TALPA Genel Sekreteri Na- mık Kemal Küpoğlu. Türk shil hasaeılığının çeşitli birimlerinde göre\' yapan >"a da emekli olan 10 binin üzerinde pilorun bulunduğunu bildirdi. İlk Türk pilotu >lehmet Fesa Evren- sev'in, Türk semaJannda uçtuğu tarih olarak saptanan 26 .Nisan\ "Türkive Pilotlar Gü- nü" olarak kutladıklannı belirten Küpoğlu. "Atatürk ilke \e inkılaplaruun, Türkh'e Cum- hurrveti'nin >ılma/ bekçileri olan biz Türk pilodan. Atatürk'ün çizdiği yol doğruİtusunda azinı, gavret içinde yürüyeceğuniz sözünü bir kez daha \ineli\oruz" dedL (Fotoğraf. AA) ESKİŞEHİR'DE SOYGUN GİRİŞİMI Banka aracını kaçırdı kendi kaçamadı ESKtŞEHİR (Cumhuriyet) - Tekstilbank Eskişehir Şubesi'nin içinde 116 milyar lira bulunan para nakil aracı kaçınldı. Aracı kaçıran ve paralarla kaçmaya çalışan Ahmet Sevinç (28), olaydan yaklaşık iki saat sonra * " """ yakalandı. Eskişehir'ın en işlek caddelerinden olan Atatürk Caddesi'nde silahlı bir kişi, dün akşam saatlerinde Tekstilbank'a ait içinde 116 milyar lira bulunan para nakil aracını, güvenlik görevlisı ve araç sürücüsünü etkisiz hale getirerek kaçırdı. Para nakil aracının kaçınldığı ihbarını alan polis, aracı takibe aldı. Şehir merkezinden çıkan araç, Bozüyük yönüne doğru • Tekstilbank 'a ait para nakil aracını kaçıran Ahmet Sevinç, olaydan yaklaşık iki saat sonra yakalandı. kaçmaya başladı. Para nakil aracı bir süre sonra Bilecik'e bağlı Bozüyük ilçesinin Akpınar Köyü yakınlannda terk edibniş olarak bulundu. Görgü tanığı bir çobanm araçtan torbalarla çıkan bir kişinin dağlara doğru kaçtığım bildirmesı üzerine, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Jandarma ekipleri tarafından takip başlatıldı. Aracı kaçıran kişi, bir süre sonra Akpınar Köyü ; yakmlanndaki bir tepede yakalandı. Paralarla yakalanan kişinin Ahmet Sevinç olduğu belirtildi. Sevinç, ifadesi alınmak üzere Bozüyük llçe Emniyet Müdürlügü'ne götürüldü. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Filistin Şiiri Evrensel Yayınları'ndan çıkan "Filistin Şiiri" baş- lıklı kitap, bende eski kimi anılanmı canlandırdı. Bu kıtapta "çevirenler" olarak; A. Kadir, A. Tımuçin ve S. Salom görünüyor. Çok eskilerde benzer bir kıtabım olmuştu ve o günün duygusal yapısı için- de okumaya doyamamıştım. Yeni baskıda, kita- bın 1974'te ilk baskısını yapmış olduğunu gör- düm. Aradım taradım, kitabı bulamadım. Herhal- de aynı kitaptı. 1974'ten 1982'ye... Aradan bunca yıl geçmış. Dertler aynı, çaresizlikler aynı... İnsan geçmışle ılgili bazı konularda, aynı duy- guları yaşayamaz. Örneğin çocukluğunda hayran olduğunuz bir kent, ileri yaşlarda aynı guzellikte gö- rünmeyebilir. "Çocuk gözü" başkadır; "gençlik gözu", başka, "olgunlukgözü"başka. Hele "yaş- lılıkgözü", bambaşka. Fakat "Filistin Şiiri"r\\ okur- ken, gençlik duygulanmı bire biryaşadım. Belki de, sorunun hiç değişmeden ortada durmasından ötü- rü. Ve yaklaşık bir aydır kanayan yarayı da dikka- te alarak, kimi Filistinli ozanlann şiirlerini sizlerle de paylaşmak istiyorum. • • • Şükran Kurdakul, 2002 Nisanı'nda bu kitap için yazdığı "sunuş" yazısında şöyle söylüyor: "...Yıllaryılı kasabalan, kentleri bile açık hava ha- pishanesıne döndüren bir ülke burası. Yaralarını sarmaya uğraşan gazi ülkelerden bı- ri... Bulunduğum günler, uzun yolun son aşamala- rını yaşayan direniş savaşçılannın kararlı sabrını gördüm Kudüs'te, Nablus'ta, Ramallah'ta, Eri- ha'da, Deyşa'da... Acılann sütüyleyaratılmış dizelerdinledim. Şim- di büyük çoğunluğu ya öldürüldü, ya toplama kamplanna alındı o vatanseverierin. Ama dünya halklarına armağan ettikleri direniş ve bu direnişi ağıtlayan dizeler kuşaktan kuşağa etkismı sürdü- recek. Çanlanna ot tıkayacak barbarlığın, Çoğu bu kitapta yer alıyoro direniş şarkılannın... Insanın, destan kahramanları gibi süngünün ucunda yaşadığı bir dönemin şiiri bu. Bu kitapta- kı şaırierden kaç kuşak sonra gelen Filistinlilerin dizelerinden de bize kadar ulaşıyor..." • • * O çok güzel şiirlere az yer kalması pahasına, A. Timuçin'in bu kitap için 1974'te yazdığı "sunuş "un son bölümünü de sizlerle paylaşmak istiyorum: "...Birdirenişin duygu ve düşünce yanını tem- sil eden insanlar, bütün dünyaya seslerini duyur- dular artık. Bütün dünya onlann ağzından Sıyo- nizmın zulmünü, emperyalizmin oynadığı çirkin oyunları, yersiz yurtsuz bırakılmış suçsuz insan- lann çektiklerini öğrenıyor. Filistin kavga şairieri bir yandan birersavaşçı, biryandan da dünya kamu- oyu önünde birer doğrulayıcıdırlar. Şiirlerinde, kendinihaJka ve insanlığa adamış bü- tün şairierin, dünyanın önde gelen şairierinin de- rinliğini, yalınlığını; duru, aydınlık, umutlu bakışı- nı buluyoruz. Çökmüşlüklere, yıkılmışlıklara, vaz- geçmışlıklere başkaldıran öfke ve güzelliklere, umutlara, kardeşliklere açılan sevgi, halk ve insan- lık için yazan şairierin ortakyanıdır; bu şairierin bir- birierine benzemeleri, birbirierini andırmalan bun- dandır, bu ortak bakıştandır, bu insanı yüceltme- ye yönelen tutumdandır." • • • Şimdi de çok az da olsa Filistin şiirinden birkaç örnek vermek istiyorum. "Abu Salma "nın, "Gene Geleceğiz" başlıklı şiiri: "Gene geleceğiz / karşılaşmanın yollannda. I Bir bülbül kulağıma fısıldadı: / Gene geleceğiz. / Bül- büller oralarda I yaşariar henüz. I Şakıriar yazıla- rımızda. I Gene geleceğiz I Gölgeleri arasında özlemin, I yadırgamanın mezariannda I bizim ye- nmiz de var I bu kesin. I Yorulma gönül, I dönü- şün yollannda I çökme sakın. I Gene geleceğiz, I gene." Birkaç dize de "Fatva Tukan"öan. Şiirinin adı, "Yeter Bana"... "Yurdumda ölmek bana yeter, I gömülmekyur~ dumun toprağına, / toprakta dağılmak, kanşmak toprağa, yok olmak, ! sonra dönmek birgün yer- yüzüne tekrarI biryeşil ot olarak... / Ülkemde bü- yüyen bir çocuğun elinde I bir demet çiçek olarak." 3 kişi yaralandı Banliyö treni raydan çıktı İstanbul Haber Servi- si - Gebze-Haydarpaşa seferini yapan 10077 se- fer sayılı banliyö treni- nin bir vagonu raydan çıktı. Suadiye Tren Istas- yonu yakınlannda mey- dana gelen olayda 3 ki- şi yaralandı. TCDD Böl- ge Müdürü Nejat Fırat kazanın, çocuklarm ray- lara bıraktığı taşlar ne- deniyle meydana gelmiş olabileceğini söyledi. Polıs yetkılileri de bazı tanıklann, olaydan kısa süre önce 2 kişinin ray- lann üzerine taş koydu- ğunu gördüklerini bil- dirdi. Kadıköy'de, bir banli- yö treninin öndeki va- gonunun raydan çıkma- sı sonucu 3 Idşi yaralan- dı. Raydan çıkan vagon, tren yolunun paralelin- de bulunan Çamhk So- kağa girerek, sokak üze- rinde park halindeki 34 RY 464 plakah otomo- bilin ön kısmını parça- layarak geçti. Vagon, aynı sokakta bulunan Saimbey Apart- manı'nın bahçe duvan- nı da yıküktan sonra dur- du. Kazada yaralanan Hatice Naz, Mahmut Karaman ve İsmail Üş- bay, Göztepe SSK Has- tanesi'nde tedavi altına alındılar. Sevgi dolu iki yürek birleşti... Aylin-Hüsnü çiftinin kızlan Alinda aramıza katıldı... Zltinda 26Nisan2002
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog