Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef İmtiyaz Sahibi: CUMMURIYET VAKFI adına İLHAN SELÇU*^ Genel \a>ın \ onetmenı Ibrahım Yıldız • 'Vazıışlen Yluduru Satan Alpaslan 9 Sorumlu Mudur Fıkret İlkız • Haber Merkezı Müdurü Hakan Kara tstıhbarat Cengız^ ıldırım # Ekonomı ÖzlemVu- zak 0 kultur Egemen Berköz • Spor Abdülka- dır \ ücelraan 0 Makaleler Samı Karaoren 0 Duzeitme Abdullah Vazıcı 0 Btlgı Belee Edıbe Buğra • 'ı urt Haberlen Mehraet Faraç 0 \\ rupa Temsılcısı Güra> Oz \avTnKurulu IlhanSelçuk(Ba}- kan) EmreKongarıDanişman) Orhan Erınç, Hıkmer Çetın- ka\a, Şukran Soner. Ibrahım V ıldız. Orhan Bursalı. Musta- fa Balba\, Hakan Kara AnkaraTemsılcısı Mustafa Balba\ ^taturkBuhanNo 12^ kat4 Bakanlıklar-Ankara Tel 419^020 C7 hat) Faks 419< W0îzmırTemMİcısı Serdar Kızık. H Zıva Bl\ HS2S 2 T e l 4411220 Faks 44191 P • Adana Temsılası ÇeOn\ığenoğhı, tnonuCd 119 S No 1 Kal 1, Tel 363 12 11 Faks 363 12 1< Mue«.sese Vluduru Erol Erkul 0 Koordınator Ahmet Korulsan 0 Mu hasebe Bülent\ener0 Idare Husevın Gurer # Satış Fazılet Ku/a REKLAM P M Ltd Ştı • Gene Mudur Gulbuı Erduran • koordmaıor Reha Işılman • Genel Mudur"ı rd Se\da Çoban # Fınansman Muduru Çeün Erduran Tel 0212 514 07 53 M18460-61 Faks 02125H8463 Yavunl»ın Yen Gun Haber A an,ı Ba<m \- Ya\mcılılc A S B»skı Sabah Yavıncılık \ Ş Turkocaaılad ı9 41 Canal iglu M 4 Uıanbul Pk 246 S rfceu '44 s klanbul Tel ( Faks ( U 2 1 2 2 7 N I S A N 2 0 0 2 îm:>ak 4 22 GuneşöOl O ğ l e ! 3 09 Ikındı 16 ^6 \k:»am 20 04 Yatsı 21 IMâzıni içîn... • Kültür Servisi - Esın Afşar, 27 Nısan CTumartesı gunu saat 2O OO'de AKM Konser Salonu'nda v e " Şarkılarla' adlı bır konser verecek Konser'de Afşar'a Devlet Tıyatrosu sanatçısı Zekâı Muftuoğl'u eşhk edece* Bıletler, AKM Gışe. Seyhan Muzık / Xadıkoy, Kabalcı Kıtabe\ı Beşıktaş, Cıunhunyet Kıtap Kulubu Beyoğlu'ndan temın edılebılır Yoganın kraliçesi öldü • BUENOS AIRES (AA) - "Yoganın Kralıçesı" olarak tanıraan Indra Devı, 1985'ten ben yaşadığı ve yoga hakkında kıtaplar yazdığı Buenos Aıres'te 102 yaşındaoldu 103 doğrum gunune 17 gun kala olen Indra Devı, lcısa bır zaman oncesıne kadar hâlâ turn dunyadakı yoga konulu toplantı ve kongrelere katıhyordu Matajı Indra Devı, "Insanın, sağlıklı ve mutlu, hastalıksız, stressız ve ozellıkle korkusuz bır yaşam surmesı ıçın fızık. akıl ve nıhsal açıdan taın ve uyumlu bır gelışme sağlamasını" salık venyordu Korunmaya muhtaç küçükler aile ortamında yetişiyor Çocuğa özel köyİstanbul Haber Servisi - Kımsesız ve korunmaya muhtaç çocuklara, Türkiye Konınmaya Muhtaç Çocuidar Vakfi'nın çocuk koylennde sahıp çıkılıyor Çocuk koylennde yaklaşık 160 çocuğu banndıran ve çocuİdann eğıtımını saglayan vakıf, ayakta kalabılmek \e daha çok çocuğu banndırmak ıçın yardımse\erlenn bağış ve yardımlannı beklıyor Turkıye'de "korunma>ia muhtaç çocuk" tanfıne uyan yaklaşık bır mılyon çocuktan yalnızca 18-20 bınıne devlet tarafindan sahıp çıkılabılıyor Vakfın, korunmaya muhtaç çocuklara sahıp çıkabılmek ıçın 1988yılında Uluslararası SOS Çocuk Koylen modelını aynen uygulamaya karar verdığını belırten yetkıhler, boylece ılk Turk çocuk koyu olan Bolluca Çocuk Koyu'nun kuruldufunu anımsattı Çocuk koylenndekı amaç, anne sevgısı ve aıle anlayışı ıçınde kımsesız çocuklan banndırmak ve eğıtmek Bolluca Çocuk Koyu'ndekı 12 aıle evınde 40 kız, 54 erkek olmak uzere toplam 94 çocuk kalıyor Bu çocuklardan 77'sı ılkoğretım okullan ve hselerde oğrenımını surduruyor Vakfin Izmır'de bulunan Barbaros Çocuk Koyü'nde ıse 10 ev ve bu e\ lerde yaşavan 64 çocuk bulunuyor Yetkılıler, tum hayırseverlen vakfa bağışta bulunmaya ve yardım etmeye çağırdı Bağışta bulunmak ısteyenler ıçın vakfın hesap numaralan şoyle Vakıflar Bankası Alsancak Şubesı 2002647 Zıraat Bankası Ege Tıp Şubesı 11671 Turkıye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfi'nın koylennde koaınmaya muhtaç 160 çocuk bulunuyor. MESELA DEDIK ERDAL ATABEK Elbette 'Carcoloz'... Vakfın amacı çocuklara aıle ortamında eğıtım sağlamak. Vakıf, ayakta kalabılmek ıçın yardım beklıyor. Naomi öfkeli, Mirror kararlı Supermodd ıNaomı Campbell'ın, "ozel ha>aüna müdahale ederek kışilik haklannı /edelediğı" gerekçesn le ale\hıne açtığı davavı ka\beden Ingiliz "Mirror" gazetesı, mahkeme karannı tetmiz edecek. Gazetenin Yaa Işlerı Mudüm Pıers Morgan, vargıcın karanna şaşırdıklannı belirra. CampbtlL ılk duruşmada, haben gordukten sonra şoke olduğunu sovlemişti. Yargıç, Campbell'ın geçen >ıl Londra'da "Adsız Uyuşturucu Bağımlılan" adlı demekten çıkarken çekilmış fotoğraflannı va>ımla\an gazete\i 3 bin 500 pound ta/mınat odeme>e mahkûm ehnışti. (AA) Oüle\Tnan Demirel sıyasetın i 3 renklı sımasıdır Baksanıza, o sıyauet dışı kaldığından ben nasıl da sıvah beyaz bır goruntu ızlenıyor Hoş, Suleyman Bey de ışın dışında kalışından hıç de hoş- nut değıl Fırsat buldukça. bula- mazsa \aratarak kendınden soz ettın\or bunu da başanyla >apı- >or Son olarak da "Siyaset nasıl görûnuyor?w sorusuna "Carco- loz"dı\ebır>anıtvermış "Oda ne ki?" dı\e soranlara da bır anekdot anlatarak "Sen neanlar- san"1 dıvor Hoş bır buluş Bu da yenı bır sozluk ıçın başlangıç ola- bılır Dılımızdeböyle"ııere>Bçe- kersen... oraya giden" sozcukler vardır Bırçok konudadabu soz- cukler ışe yarar K.estırmeden\e sen ne anlarsan Piyastos mu? o da ne? T 7"er şe\ olabılır, "pKastos" X~L bu Bılındıgı kadarıyla pek boburlenerek gınşılen bır ışte ko- ru sonuç alınmasıyla ışe gınşenın başansız olmaMna denır "Eko- nomi nasıl gönınuyor?" sorusu- na s yanıt v er, •'pjyastos", uymaz mır> Sen tutmuşsun, vok kur çı- pasıydı. vok dov ız çapasıydı, sa- bırlıolun jılınsonunubekleyın, hele dayanın falan demışsın Son- ra da "Bövleolmadı. çıpavi degiş- tirivoruz, çapa>ı kaldırnoruz, kazma>ısenin beline vunı>wnız" dıye vol değıştırmışsın Işyerle- n batmış, bınlerce kışı ışınden olmuş. ortada ne ış kalmış ne aş kalmış Piyastos değıl de ne9 ln- sanlar uç kuruşun peşınde koş- maktan bıtap duşerken deveyı ha- muduyla goturenlenn başı goğe ermış Aslında buna "fhaskos" demek daha dogru "O da ne de- mek?" dıyenlere "Nasıl anlar- san" dersınolurbıter "Pıjastos" sozcuğunun de aslı pıvasa-fos sozcuklennden gelıyor Pıvasa fos çıkınca buna "phastos" de- mışler. o\ le kalmış Sonradan fos çıkan durumlar ıçın de soylenır olmuş Şımdı "Kriz bitti, artıla- ra geçhoruz" denıyor Bız çev- remıze bakıyoruz Artılara ge- çenler seyyar satıcılar Artık her şeyın seyyan çıktı Kımı yerde araba, kımı yerde bır ya\gı, kı- mısınde bagajına eşvalar doldu- rulmuş bır araba dukkân olmuş, satış yapıvor Bır de artık gunun her saatınde atlı arabalara kurul- muş çop toplayanlar Sankı mem- leketın copunu ıhaley le almış gı- bı kurum İoırum gezıyorlar Bel- kı de memleketın çopunu ıhalev - le almış olabılırler Piyastos bu ış- te Kokoroz... r^okoroz. çalışıp çabalayıp ge- A . çınmeye çalışan \-atandas de- mek Onun sıfatı bu, •'kokoroz" Çunku çalışmakla geçınemıyor- sun Çalışmakla kazanacağın ya- şam standardı. surunmenın ya ıkı parmakustuyadaohızalarda lyı yaşamak ıçın çalışmaktan başka jollarbulmangerekıyor Buyol- lar da herkesın gozunun onunde Dolandıncılık ıyı bır yol Yaka- lanınca da bır şey olmuyor, buyuk \urursan "Bana komplo >apt> lar"dıyeceksın Bıraz yatsan bı- le \oırgunun emın verlerde çıkar paracıklannı yersın Usuluneuy- gun soygunculuk da ıvıdır Soy- duklannm bır kısmını ışın ıçıne katarsın. gen kalana daaldırmaz- sın Kaçakçılık oteden ben ı\ıdır nasıl olsa sen yapmasan başkala- n yapacak, ıvısı rru sen \ap da ko- şeyıdon Butunbunlardayolyor- dam bıleceksın kı o da arkanı sağ- lam tutmaktan geçer <\rtık onla- n da oğreneceksın "Madembun- lan biüyorsun da sen neden yap- mıyorsun?" dıyenlere de "Aptal- lıktan'" dıye yanıt venyoruz Bu memlekette bızım gıbı aptallar çalışıp surunuyor, elalem gıbı akıl- lılar da yolunu bulup gul gıbı ya- şıyor Seçım senın Kokoroz olup olmamak sana kalmış Kartoroz... T) u da memleketın karta kaç- -D mış horozlanna denıyor Memleketın son kullanma tanhı- nı geçırmış nıce "kartoroz''u var kı bır turlü yerlennı bırakmaya yanaşjnıy or dabu belalan başımı- za sardınyorlar Sıyasetınde. eko- nomısınde. yonetımınde. denetı- mınde memleketı bu duruma ge- tıren nıce "kartoroz" hıçbır şey olmamış gıbı bıldıkJennı yapma- v ı surduruyor Sıyaset bu halegel- mış, kendılenne toz kondurmu- yoriar Ekonomı batağa saplanmış, gıklan çıkmıvor Hıçbınsı de "Şu işlerde bızım de pavımız var. tyi- sırun \anında kotusunudebiz >ap- ük.artık çekilelim degeienler da- ha iyisinı\apsınlar"demıvor On- lardemesınedemıvordaahalıde basıretı bağlı olduğundan "kur- tar bia" dıye gene peşlenne du- şuyor Bu ahalının de basıretının açılacagı yok Boyle "banga- boz"luğa bunca i *kartoroz"luk azbıle GüLümsemek için yeni bir neden... İster evinin tüm odalarını yepyeni Studio Cotlection konseptiyle donat, ister beğendiğin tek bir ürünü al. studinC O L L E C T I O N G E L E C E Ğ İ N Ç İ Z G İ S İ Flash Vıtrın/Masa 5andalye Mavi Vıva Vıtnn Portakal Bonus Card tum Ücrelsiz Tükehcı Hatti 0800 361 5558 Rash Vı r Flash Vıtnn Bordo w w w . i < t i k b a c o . t r istikbaı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog