Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27 NİSAN 2002 CUMARTES OLAYLAR VE GORUŞLER olay.goruscg cumhuriyet.com.tr AÇI MÜMT^Z SOYSAL Isfendiyar'ın Gidişi AKŞAM, Gırne'dekJÖğretmen Evı'ndeyemek varmış Kıb'islı oğretmenlerın, daha doğrusu emeklıoğretmenlenn çoğu eskı "mucahıt" oldu- ğu ıçın, geçmıştekı mucadeleyıllannın arkadaş- lığı genellıkle oradakı buluşmalarta surup gıder İsfendıyar ca geçen akşam Buyukelçılık'tego- revlı eşını, ogretrrıen Kızını ve asker oğlunu Lef- koşa'da bırakarak tek başına oraya gıtmış, ge- ce yansını bıraz geçe toplantıdan aynlıp evıne don- mek uzere ar abasıyla yola koyulmuş Sonrasınca. sabah, gun ağardığında, araba- sının dıreksıyonu başında olu bulunan bır İsfen- dıyar Lefkoşa gınşındekı Oiakoy'de, Burhan Nalban- toğlu Devlet Hastanesı'nm hemen yakınındakı servılenn yanına park etmış olarak Kalbı vard Anlaşılan yolda rahatsızlık geçır- dı, hastaneye ulaşmak ısterken, can verdı Sessız sedasız, kımseyı rahatsız etmeden E şı, "Hıç ona yakışmadı bu olum" dıyerek ağlıyor İsfendıyar Altuğ'un başkalarınca pek sıradan sayılabılecek yaşamı, aslında dunyanın onemlı knz noktalanndarıbınndedoğan amaadısanıveçek- tıklen dunyaca bılınmeyen ınsanlann sıkıntı, uzun- tu, çırpınma ve vuruşma dolu maceralarından ıl- gınç bır kesıtoluşturur Duşunun kı, kekık kokulu dağları ve lımon ko- kulu bahçelenyle yeryuzunun en guzel, en sakın koşelennden bırı sayılabılecek olan bu adanın ın- sanlan, yaklaşık yarım yuzyıl oncesınden ben bıtmez tukenmez bır genlımı yaşamaktalar Özellıkle de Turkler 1974'e kadarçektıklen yetmıyormuş gıbı, san- kı kabahatlı olan onlarmışçasına, ambargolar, dunyadan soyutlanmalar, Turkıye dışındakı ulke- lerce adam yenne konmayışlar, hatta ınsandan sayılmayışlar altında Eşı, "Ona yakışmadı" derken oluşunun geç fark edılışını kastedryor Hem de, hemen he- men hastane kapısında ve saatlerce "Arabasında uyuduğu' sanılarak Geçmışte Rum katlıamına, kovuluşlara veezı- yetlere muthış bır dayanışmayla karşı koymuş olan bırtoplum bırbırıne boylesıne aldınş etmez, vur- dumduymaz duruma nasıl gelebılmıştı şımdı 9 Çağdaşlık sayılan bır yenı yaşama duzenının ınsanlan surukleöığı bırbencıllık mı' 7 Yoksa dun- yadan gelen çullanışlann yerleşık degerten yıkı- şı mı 9 İsfendıyar, bunları duşunme fırsatını bıle bula- madan, bunlara ısyan edemeden gıttı Sessızce, kımseyı suçlamadan Turkıye Gazetecıler Cemyetı nın yayınladığı gunluk Bizim Cazete Ulke sorunlanna ılrşkm raoorianyla araştırmalanyla, koşe yazılanyla, tarafsız haberenyle sıvıl toplumlann gazetesı Duzenlı okumak ıçın abone olun. Tel- 0.212.51106 75 *-•*» Birinci Dünya Felsefe Günü ve Türkiye... Arslan KAYNARDAĞ U NESCO, Turkı- ye'nınonensıuzen- ne 4 Haziran ın bu- tündun>adaher\ıl "Febefe Günü" ola- rakkutlanmasını kararlaştırdı Bu haben oğremnce anılanm benı on ıkı yıl öncesıne göturdu Turkıye Felsefe Kurumu Başka- nıProf IoannaKuçuradi 1989'da aynı zamanda, Dunya Felsefe Ku- rumlan Federasyonu Genel Sek- reteri ıdı O yıl bız uyelere bırer mektup göndermış, yakında top- lanacak dunya kongresırun çalış- ma gundemı ıçın onenlerde bulun- mamızı ıstemıştı Benonıkımad- delık bır hste yaparak yolladım Onenlenmden bın, yılda bır gû- nun "FdsefeGûnü'' olması ıçın ka- rar alınması ıdı Sonrakı konuşmalanmızda Prof Kuçuradı'ye konuyu yenıden aç- tım Onerunı olumlu karşıladığı- nısoyledı Nevarkı.hangıgunun felsefe gunu olabıleceğı bızı du- şunduruyordu "Sokrates'in doğum günü ola- mazmı?''dedık Felsefeyleçok>a da az ılgılenen hemen herkesın saydığı ve sevdığı bu buyuk filo- zofun doğum gunu boyle bır tanh ıçınenuygunuvdu fyı, guzel ama şovlebır sorunçıkıvordu Zama- nımızdan 2500 yıl kadar once ya- şayan Sokratesın doğum gunu hangısıydı, bunu nasıl bılecektık'' Yazıh kaynaklar araştınlırsa yak- laşık bır tanhte karar kılınabılır dı>e duşunduk Bekledığımızl9 kongrebırsu- resonraMoskovadatoplandı Ora- da bırçok şev konuşulduysa da "FelsefeGuniTnden soz edıleme- dı Ancak konu Kuçuradı nın ka- fasuıa yerleşmıştı, onu her an ve- nıden gundeme getırebılırdı Da- ha sonrakı kongrede federasvon başkanı seçüınce eskı çalışmala- nna daha ılgınç daha onemlı şev- ler ekleme>e başladı guzel ha- berler alıyorduk Felsefe KururmTnun geçen şu- bat ayuıda Antalya da duzenledı- ğı sempozyumda gorüştuğumüz- de yenı haben verdı UNESCO. Turkıye'nın onensı uzenne "4Ha- ziran"ın her yıl "Duma Felsefe Gûnü" olarak kutlanmasını ka- rarlaştumış \e bunu butun ulke- lere duyurmuştu Felsefecı arkadaşlar haben du- yunca heyecanlandık çok sevın- dık En çok heyecanlanan Doç ZuhalKarahanoldu Çunkuhuyıl 4 Haziran butun dunyada ılk kez Guneydoğu nun |rnn ılçesı Har- randa. Harran Unrversitesi nın duzenleyeceğı etlonlıklerle kutla- nacak ve bu ışı orada Zuhal Ka- rahan duzenleyecektı Daha on- ceb yıllarda ıkı kez >me orada yapılan ve amacı gençlere felse- feyı sevdırmek eleştırel \e>ara- tıcı duşunceye >ol açmak olan "Felsefe Gunİeri" tanınmış felse- fecılenn, valılığıa kaymakamhğın, beledn enın ve bolge halkının bu- yuk desteğını gormuş ve çok ba- sanlı geçmıştı Fılme de alınmış- tı ve fılm şu anda yurtıçınde ve dı- şında bırçok jerde eğıtırn mater- >ah olarak kullanılıyordu Bu yıl duzenlenecek uçuncu fel- sefe gunlen 4Haziran da baslaya- cak onunJa bırlıkte Dunya Felse- fe Gunu de çeşıtlı etkınhklerle kutlanacak Yurtıçınden ve dışuı- dan yırmı oğretım uyesı ve aka- demısyen bu etkınlıîdere katılı- >or A>TicaTurkıye'nın>Trmıbeş lısesınden öğrencılenn ve oğret- menlenn gebnesı beklemyor 4 5,6 Haziran oturumlannda şu konular ışlenıp tartışılacak Ev- renseL ulusal \e yerel kültur-ba- nş-etik-felsefi duşüncenin İslam diirryasında vükseimesi Gorülduğu gıbı konular ıyı se- çıhnıştır Yapılacak konuşma ve tartışmalann bırçok soruna ışık tutmasını beklıyonız Tanhte ılk unıversıtenın kurul- duğu >erdı>e bılınen Harran boy- lece bır sımge oluşturacak, felse- fenrn ışığı bu eskıl (antık) ılçeden yükselerek başta gençhk olmak uzere butun bır toplumu aydınla- tacak Kutlama komıtesı, etknılıklere katılan oğretım uyelenrnn, aka- demısyenlenn, Harran'a gonul verrruş dostlann bu gunu kutla- ması ıçın kaleme alacaklan bırer sa> falüc yazı> ı Turkçe ve Ingıhz- ce olarak yayrmlamayı duşunu- yor Herhalde başka yayınlar da ya- pıiacak Bütun dünya ıçın onemlı bır gün olacak 4 Hazu^n Bızım felsefe- cılenmızın onensı uzenne ahnan karar bu yıldan başlayarak butun ulkelerde uygulanacak Insanlık her yıl bugun, felsefeden kaynak- lanan duşuncerun, felsefe eğıtı- mrnın ışığında toplanıp bırleşebı- lırse çok şe> kazanacaktır Harran bır sunge Felsefe gunu kutlaması gelecek yıl başka bır ıl- de, başka bır unıv ersıtede odakla- nabılır Boylecebırgelenekoluşur Şu- nu onemle vurgulamak ıstenm Felsefe bır gunde başlayıp bıtmez Dunden bugune, bugunden yan- na surup gıder Insarun bulundu- ğu her yerde her gun felsefe >a- pıhnalı, felsefeye soz hakkı tamn- mahdır Guzel ve dost bır dunya- ya gıden yolu bıze felsefe goste- nyor 4 Haziran Dunya Felsefe Gunu'ne ıyı hazırlanalım, onu ıyı değerlendırmeyeçalışalım (**) (*) Bırleşmış Mılletler Eğıtım Bılım \e Kultur Kurumu (**) Son anda oğrendıkkı Fel- sefe Gunu bu yıl, ayııca 14 E\- luldePans le UYESCOmericezm- de de bır ızlencey le kutlanacak G Geçmişten Geleceğe... azetede. 26 yaşında unlu YaleUnıversıtesı neprofe- sor olan bı1ım v e duşun (fı- kır) adamı Oktav SinanoğJu ıle y a- ^ , . rrt.c,n.ritL/rtn pılan bır soyleşıde "Tfirkfve için laşdemiT 1A^ULMJLK Hukukçu Eğttımcı Kamupılan bır soyleşıde "1 urkîve için çok kavgıfa oJduğunu söjiüyor" "Turkne hız- la sömûrgeleşiyor" "Dışsiyasetımizsadece\aJ- varmak™" dıyor, bu başlıklan gomşlen \eral- dı Bu göruşlere ılışkın ıkı belırleme yapmadan kendımı alamadım Belırleme vealıntılarbu top- rağın ıkı çocuğuna ılışkın Ilkı, bu ulkenın kadenne kırk ıkı yıl hukmet- mışDemirel'den.(Özal"danda dıyebılınz) Obu- ru de bu topraklarda ıkı bın beş vuz vıl önce ya- şamış "Bir ırmakta ıki kez Mkanamazsınız, ar- ük o ırmak aynı ırnıak. o ınsan a\ m ınsan değü- dır. Her şej surekfa' akıp değişnıektedır'' \ e ben- ce daha onemlı ve anîamlı olarak da "Duşun- me, ınsanlann hepsinde ortaklaşadır. Ortakla- şa olan şeye uymabdır*" dıven hemşehnmız Efeslı eşsız fılozof Herakkitos"tan Demırel'den olanı "Borç>iğidin kamçısıdır" Yönehmı Uzmanı sozu Demırel'ın başbakanken ulkenın sürek- lı dışa borçlanmasının doğuracağı sakıncalan dı- le getırenlere karşı soyledığı unlu soz Herakleıtos tan olana gelınce Lnlufılozofu *yurttaşlar arasmdaki dirtik.düzen vebanş uze- nne gorüş>edıışuncelerini' so\ lemeye çağırdık- larında sojledığısozedeğılde gosterdığı dav- ranışa ılışkın Konuşmak ıçın kursuye çıktığın- da hıç konuşmadan bır bardak soguk su alarak, uzenne serptığı arpa ununu çople kanştınp \ ap- tığı bulamacı ıçıp çekıp gıtmesı Bununlao 'eldebulunanla\etınmenın\epa- halı şe\lerden vazgeçmenın ulkejı başkaJartna muhtaçolmadan hu/u r. banş vediruk ıçınde tu- tacağı' >alın gerçeğını gostermıştır Şımdı bız, ulke olarak "vığidınehndenalacak- hnın eline', yanı IMF v e Dum a Bankası nın elı- ne geçen kamçılann oldurucu dar- belennden kurtulmak "somurge- leşmemek'" "dış srvasenmızı AB \e ABD'ye vaharmak"' dunımun- dan \ e konumundan kurtaımak ıs- tıyorsak, sozcuklere başvurmadan. gerekenı sımgelerle hayranlık uyandıracak bır valınlık- la anlatan Herakleıtos un onensını benımse- mek ve bu önenye uymak zorundavız Ustelık o, eşsız ve benzersız bılge bır epıg- ramı ıle bu topraklar uzenne başka bır yol gos- tencı ışık anıtı daha dıkmıştır "Açıverme Herakleıtos'u \aprağın sonuna dek Epheslıvı; pek sarpür patıka gerçek. Karanük her \an, \ok bır ışık. guderse Ehk, her ver guneşten ajduüık." Bu vol gostencı ışık anıtından da gozumuzu ulke olarak hıç mı hıç avırmadan geleceğımı- zı lafla. oyalama ıle karartmadan. çurütmeden sömurtmeden etkın, ışteş ve donuşlu çabalarla. hep bırlıkte geçmişten geleceğe PENCERE Vajı Benim Zavallı Müslümanım... Musluman sozcuğu kımı vurgular"? Buyuk Okyanus boylamından Hınt Okyanusu en- lemıne, Asya steplennden Afnka çollenne, Akde- nız'ın guneyınden Atlas Okyanusu ufuklarına de- ğın yerkuresını sanp saımalayan, çevreleyıp ku- şatan 1 mılyar 200 mılyon nufuslu buyuk bır dının uyesıdır Musluman Avrupa ve Amerıka'dakı Musluman dıasporası da cabası sayılır Ne yapar Musluman9 Mınarede beş vakıt ezan Camıde beş vakıt namaz Kadına kara çarşaf, peçe Erkeğe haşhaş afyon • Islamın yer yuvarlağındakı coğrafyasına kuşba- kışı bır goz atın, sanayı devrımını gerçekleştırmış bır tek Musluman ulke bulamazsınız Oysa uygarlık, sanayı toplumunu da aşmış, bıl- gı toplumuna geçmış Demokrasıyı benımseyıp yaşam bıçımıne donuş- turmuş bır tek Musluman toplumu yok Oysa Batı dunyası, kulluk felsefesınden, geçmış yuzyıllarda kurtulup ınsan haklannı ozumsemış Akıl ınançtan, bılım dınden bağımsızlaşalı nıce olmuş, benım zavallı Muslumanım ıse -Tayyipor- neğındekı gıbı- dın devletı peşınde, laıklığe duş- man • Israıl uçsuz bucaksız İslam okyanusunun orta- sında bır kuçucuk ada Ama Fılıstın'de Muslumanı penşan edıyor, do- vuyor, sovuyor, olduruyor Musluman dunyasında şeyhler, ımamlar, krallar, hocalar, prensler şahlar ve sozum ona devlet baş- kanlan, olan bıtenlerı boş gozlerle seyredıyorlar Zavallı Muslumanın benım, Aydınlanma'nın dı- şında kalmış, murtecının bağnazlığında aklını pey- nır ekmekle yemış, yoksul çaresız • İslam dunyasında 'Aydınlanma Devnmı'rn Mus- tafa Kemal Atatürk'le yakın tanhının gundemıne oturtup demokrasıye yonelen, Batı ıle hesaplaşıp Avrupa Bırlıgı nın kapısına dayanan bır tek Tunkı- ye var Benım zavallı Muslumanım, Ataturk'e duşman- lıklaTurkıye'de laıklığe savaş açmış Zavallı Muslumanım benım, sen tum İslam dun- yasında Aydınlanma Devrımı'ne ve laık devlete savaş açtıkça ıflah olamayacaksın' Başını kaldırmak ıstedıkçe, başına vurup eze- cekler senı, ayaklannın altına alacaklar, Kuresel- leşen dunyada ıkıncı sınıf ınsan olmaktan kurtu- lamayacaksın 1 Yazık sana benım zavallı Muslumanım Şehır hayatı zor Onlar ıçın daha da zor. Lütfen kotu muamele gormelerıne ızın vermeyın Hayatlarını biraz olsun renklendirin. (212) 265 77 32/35 S H K D SAHİF5IZ HAf'"' 1 '"' KORUMA r
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog