Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

27 NİSAN20O2CUMARTESİ**** CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 19 TURKIYE Istanbul B 18 Sınop B 13 Adana PB 22 Ed ıme B 22 Samsun B 14 Kpcaelı B 18 Trabzon Y 13 Canakkale Izmir B 17 Gıresun Y 13 B 21 Ankara Y 17 Manisa 3 21 Eskişehir Y 16 Aydın B 21 Konya Y 18 Denızn B 19 Sıvas Y 14 Zonguldak B 12 Antalya PB 21 Kars Mersin Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Siirt Hakkâri Van Y B B B B B B 22 18 19 16 19 15 12 Yurdun kuzey ve ıç kesımlen parçaJı bulut- lu, Trakya, Iç Ege, Akde- nız. Iç Anadolu. Batı ve Orta Karadenizın ıç ke- smien, Doğu Karadenız ıle Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı sağanak ve yer yer gokgurultulu sağanak yağışlı. dığe' yerier az bıiutıu ve açık geçecek Hava acaklıgı butun yurtta artacak. DIS MERKEZLER Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Bruksel Pans Bonn Y Y Y Y Y Y PB Y 8 12 12 15 12 14 17 16 Munih Y 16 Zurıh Beriın Budapeşte Madrıd Viyana Belgrad Sofya Roma Atına Y Y A Y Y PB Y A 13 14 27 16 22 18 20 21 Y 14 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bişkek Tiflis Kahire Y B PB Y PB Y Y A 1b 22 15 16 19 10 16 28 A 26 Taşkent Tatıran £ ^ J 3 Parçalı buJutlu Sıslı ~-K Bulutlu ^ Çok Dulutlu p Yağmurtu Kariı 3 8utu kar , Gok gurvjltulu O U N C E L CÜIVEYT ARCAYLREK H Baştarafı 1. Sayfada AKP'nin gıcır mı gıcır, son model yeni mi yeni bir parti olduğunu (tabii başta genel başkan, ardından yardımcıları) söylemeye başladılar. Yenı sözcüğünün ifade ettiği anlamın Recep B-ey'le çevresindekileri nasıl oluyor da kapsadığı- nı anlamak hem güçleşıyor hem de akıllan kanştı- riyor. Oysa, genış anlamıyla "yeni"; bir bakıma duyul- marnış, üstelik hiç kullanılmamış nesnelerle gıri- şimlerden söz edilirken kullanılan bir sözcük. Recep Bey'in, kurduğu partinin, kurucularının, milletvekillerinin, lütfen söyleyiniz, nereleri "yeni?" işte kaset veya kasetlerle mal meydanda. Istan- bul Belediye Başkanlığı'na şans esen ve Necmet- tin Hoca'nın gafletiyle aday olup kazandıktan son- rakı Recep Bey neyse, bugünkü Recep Bey de o. Boy bos. endam, saç tuvaleti, pahalı giysilerie kra/atlar falan fılan ve tabii, imam-hatıpten çıktı- ğından beri değişmeyen islama yöneliş.. dünkü ve bugünkü Recep Bey'in ana çizgileri. Recep Bey'in varoluş kaynağı Refah-Fazilet. Ya, Hoca'yı arkadan bıçaklayarak ıkbal arayan Recep Be/le birlikte parti hareketine katılan yönetıcilerle milletvekilleri neyin nesı, kimin fesı? "Yanıt: AKP'ye TBMM'de temsil hakkı veren mıl- Ietv3killeri; Hoca'lannın türlü çeşit hezeyanlannı al- kışlamaktan avuçlanna kan oturan dünkü Refah'ın, Refah kapatılınca sürgiti Fazitet'e katılarak aynı gö- rüşlerı savunagelen milletvekilleri. Yeni olan nedir? Parti genel merkez binası ile, 80 ildead değiştiren parti tabelaları... Bir de Recep Bey'in yeni bir kımliğe büründüğü savlarını kanıt- larnak içın ikide bir öne sürdüğü AKP programı! Kâğıt üzerindeki bir programla yeni bir insan ol- maK yeni bir kimlik kazanmak ha! Bu sav saksa- ğan değil ki, vur beline kazmayı dıyesin. Arna Recep Bey de, parti yöneticıleri de, millet- vekileri de "eskihamamın eskitaslan". Evet, yeni olmak bunun neresinde? Tumusol kimlik rVübarekler; renk ve kimlik değiştirmekte tumu- sol kâğıdı kadar usta! Şmdi devlete, millete ve (yasalardaki boşluklar- danyararlanarak) yargıya yeni bir parti olduklannı inardırmaya, daha doğrusu yutturmaya çalışıyor- lar. Körü körüne peşine takılanlar dışındaki çoğun- luk labii yutarsa. Üstüne üstlük AKP Genel Başkanı, Başbakan Ece/it'e sanki durup durduk yerde kendisıni eleş- tirrnş gibi karşı demeçleriyle öylesine saldırgan ki, aman Allah! Recep Bey, bir aya yakın zamandır Ecevit'e sa- taşı\or. Sataşmalarının son durağı grup toplantısı. Genel olarak dediği şu: Altı yıl içeren, 4 kez hü- kün-et başkanlığında bulunan Ecevit; bu ülkeye ekopomide, siyasette hiçbir katkıda bulunmamış! Gsnel siyaset kültüründen yoksun, gerçeği sap- tırmı amacındakı bu sava, hadi siyasal bir ırdele- me jiyelim; ama, neresınden bakarsak bakalım saçnalığın dik âlâsı şu söyleme ne demeli: Ecevit için "Birdezaman zaman çıkıp laiklik, çağ- daşık, demokrasidersi vermeye kalkmıyormu" di- yor. Pik. çok yönüyle eleştirilebilir Ecevit; laiklik, çağ- daşlk ve demokrasi anlayışında? Hadi canım sen de! Bi. türden sataşmalar bir değil, iki değil ve so- nun;a demokratik yanıt hakkını kullanan Ecevit'ten okkilı bir çıkış; Recep Bey'le efrad-ı ailesine: "Ka- ranİK bir geçmişin mirasçısı olan AKP. .."ve sonra: ".. Kendini baştan aşağı aklanmış gibi göstere- rek. yyaset sahnesinde bırinciliğe oynayabileceği- niseııyor..." "C biçim yeni" tanımına tam zamanında on iki- demirvuruş! Af yasasına tepkiler artıyor Düzenleme kişilere özeltsanbul Haber Servi- si- Şirtla SalıvermeYasa- sı'n Anayasa Mahkeme- si'nn iptal gerekçesi doğultusunda değiştiren tas-aının TBMM Genel Kıırılu'nda kabul edil- mcsie tepkiler sürüyor. Trkiye Devrımci Işçi Seıukaları Konfederas- yonı(DİSK) Genel Sek- rete: Musa Çam, bu ya- sayl "kişilere özel dü- zenhnelere gidildiğini" vurplayarak "TBMM Korisyonu'ndaki tar- tışmlar bu gerçeği or- tayakoydu" dedi. Çam, *BJı yasanın amacı Anaasa Mahkeme- si'mn iptal ettiği kimi hü kmlerden doğan boşkğun giderilmesi- dir. >ncak Meclis çatısı alt ıda yaşananlar, tüm toplm için ibret verici bir ablo ortaya çıkar- dı" iye konuştu. EffiP Genel Başkan Yarancısı Mehmet Kı- Imçslan da Meclis'te kabı edilen Şartla Salı- verrineYasası'nın bir dö- nerrn simgesi 2 ismin cezavinden çıkartılması araaıyla "Kişiye özel" halejetirildiğini belirtti. Kılınçaslan, "MHP'nin ağırtığını koyarak çık- masını sağladığı bu ya- sa ile 2 faşist katil Haîuk Kırcı ve Mehmet Ali Ag- ca serbestçe aramızda dolaşacak" dedi. Ipekçi ailesinin avukaö Turgut Kazan ise Şartla Salıverme Yasası'nı de- ğiştiren düzenlemenin c^- lamada yeterli çoğunluk sağlanmadığı için Cum- hurbaşkanı tarafından reddedilmesi gerektiğini belirtti. Anayasa Mahkeme- si'nin 2001/4332 sayılı karannda Şartla Salıver- me Yasası'nın "özel af ni- teliğinde"olduğunun açıkça vurgulandığını ifa- de eden Kazan, şöyle de- vam etti:" Anayasanın 87. maddesi özel bir af için belli çoğunluk arı- yor. Bu çoğunluk sağ- lanmadığına göre, hü- kümet hangi adı koyar- sa koysun, Şartla Salı- verme Yasası'nı değişti- ren düzenleme özel af niteliği taşıdığı için red- dedilmiş sa\ılacağı açık- tır. Bu nedenle Cumhur- başkanı tarafından geri çevrilmelidir.'b Çok pişiıilen gıdalarda zelıir kuşkusu GÜRHAN UÇKAN STOCKHOLM - Başta pata- tes ve buğday olmak üzere bazı karbonhidratlı gıda maddelerinin 100 dereceden fazla ısıtılınca ze- hirli akrilamid maddesi ürettiği şeklinde tsveç"ten gelen alarm WHO'yu (Dünya Sağlık Örgütü) kaygılandırdı. VVHO'nun Gıda Güvenliğı birünının şefı Gerald Moy, Isveç Gıda Daıresi'nin, Stockholm Üniversitesi'nin uz- manlannca ortaya çıkanlan ger- çekle ilgili uyansının son derece ciddiye alındığını belirterek şöy- le konuştu, "Şimdi biz de derhal uzmanlanmıza başvuracağız. Elimizden geldiğınce çabuk ha- reket edeceğiz. Ama yanlış ka- rarlaralmamak için aşın acele et- meyeceğiz." tsveç Gıda Daıresi'nin yaptığı açıklamaya göre nışastalı gıda- lar, kızartılınca veya finnda pişi- rilince, bazı izolasyon maddele- rinde bulunan zehirli bir kimya- sal madde olan polakrilamid'in 1 Tehlikeli gıdaların listesi (Mikrogram/kuo) 1 Gıda Ortalanıa Cips Patates tava Bisküvi-gofret Gevrek Mısır cipsi Yumuşak ekmek Kızartmalar(*) 980 410 280 160 150 50 40 En az 330 300 30 30 120 30 30 En çok Tahlil sayısı 2.300 1.100 640 1.900 180 60 60 10 6 11 11 3 21 9 (*) Pizza, balık, kâfte, balıkfrit vs. imalmde bulunan akrilamid rnad- desini oluşturuyor. Bu maddenin kanserojen olduğu eskiden beri bilinen bir gerçek. Isveç'te bir süre önce bir kanal inşaatında çalışan insanlarda bu madde görülmüştü. Daha sonra o bölgeden geçmemiş insanlarda da görülmesi, maddenin başka bir kaynağı olduğu kuşkusunu doğurmuştu. Stockholm Üniver- sitesi'nde yapılan araştırmalarda patates ve tahıl içeren gıdalarda da bu maddenin olduğu ortaya çı- kanldı. Buna karşılık, aynı gıda- lar haşlanarak pişirildilden tak- dirde bu zehirli madde oluşmu- yor. Isveç Gıda Dairesi'nin Araş- tırma Bölümü Şefi Leif Busk, "Bu sonuçlar, şimdiye dek gıda maddelerinde bulunan en bü- yiik özgün kanser riskidir" şeklinde konuştu. Stockholm Oniversitesi'nden çe\Te kimyası doçenti Margare- ta Törnqvist de şu açıklamayı yaptı, "Kanser riskinin alışılage- linmiş derecede yüksek olduğu- nu görüyoruz. Bu da, gıda mad- delennin pişirilirken kanserojen madde oluşturması nedeniyle ge- nel kanser riskinin fevkalade art- tığı anlamına geliyor." Öte yandan Stockholm'de bu- lunan ve Nobel Tıp Ödülü'nü vermesinden dolayı bütün dün- yada tanınan Karolinska Enstitü- sü'nden kanser araştırmalan pro- fesörü Gert Auer, Gıda Daıre- si'nin yaptığı uyanyı gayri ciddi bulduğunu söyledi. Isveç'te bu haberin yayılmasından sonra cips satışlan durdu. Buna karşılık ta- nınmış hamburger restoranlann- da patates tava satışlarında azal- ma görülmedi. McDonald's ve Big Burger yetkılileri bu haber nedeniyle yemek listelennde bir değışiklık yapmayı düşünmedik- lerini açıkladılar. Isveç Gıda Da- iresi henüz resmen yenilmemesi gereken gıdalar listesi yayımla- madı. Daire'nin, WHO'nun vere- ceği karan beklediği sanılıyor. Halıılv Kjrcı'ımı 6 affi' karısık • Baştarafı 1. Sayfada zasına mahkûm edildi. 1991 yıhndakj şartla salı- verilme hükümlerine göre Kırcı'nın 7 ölüm cezasının her biri 10 yıl olmak üze- re 70 yıla çevrildi. MHP'lılenn iddiasına göre cezalann toplanma- sındaki had 36 yılı geçe- meyeceğinden Haluk Kır- cı'nın da cezası 36 yıla çevrildi. Bu sava göre Kır- cı'nın çekmesi gereken ce- za, 36 yıllık hükmün infa- zı 14 yıl 2 ay. Yasada belir- tilen 10 yıllık indirimde çekilmesi gereken 14 yıl 2 aylık cezadan yapılması gerekiyor. Böylece Kırcı kalan 4 yıl 2 aylık cezası- nı tamamlamasının ardın- dan tahliye edılecek. An- cak Kırcı, Susurluk dava- sındaki mahkûmiyeti ne- deniyle cezaevınde yatma- yı sürdürecek. MHP'lıIe- rin ısrarla aftan yararlana- cağım söylemesine karşın Adalet Bakanlığf ndan bir yetkili, yeni düzenlemenin Haluk Kırcı'yı etkileme- yeceğini vurguladı. Yargı- tay çe\Telerinde de Haluk Kırcı'nın çekmesi gereken cezanm 36 yıl olduğu, bu- na infaz yasasının uygula- namayacağı belirtiliyor. Yasada öngörülen 10 >ıllık indirimin 36 yıllık ceza- dan yapılabileceğine işa- ret ediliyor. Ceza hukuk- çulan da Kırcı'nın 7 kez ölüm cezasına mahkûm edildığını anımsatarak her bir cezanın ayn ayn infaz edilmesi gerektiğini söy- ledıler. Haluk Kırcı'nın yeni düzenleme doğrultu- sunda tahliye edilmesi du- rumunda karan Yargıtay değerlendirecek. Yargıtay, oluşturacağı görüşle, tar- tışmalara noktayı koyacak. Ipekçi ailesinin a\oıkatı Turgut Kazan, Abdi tpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağca'mn yeni düzen- lemeden yararlanamayaca ğını belirtti. Kazan, 1991 * deki düzenlemeyle idamın nasıl infaz edileceğinin belirtildiğini, bunun da 10 yıl olduğunu vurguladı. infaz yasasının burada uy- gulanamayacağını söyle- yen Kazan, Ağca ve Kır- cı'nın yatacaklan cezanın yasayla belirlendiğini be- lirtti. SHP'nin kuruluş çalış- malannı yürütenlerden Fikri Sağlar, Kırcı ve Ağ- ca'nın afTedilmesinin 'top lumda çok ciddi bir nef- reti, patlamayı getirece- ğini" söyledi. Sağlar şun- lan dedi: "Fethullahçıla- rın, katillerin. Türkiye Cumhuriveti'nin avdın- lanma devrimlerine kar- şı çıkanların, bir dönem gençleri kıran ve ülkeyi anarşi batağına iten in- sanlann Türkiye'de yaşa- yanların voksulluğuna çare arayacaklan yerde ülkeyi başkalarına peş- keş çekerek sadece kendi adamlarını kurtarmak ve bir dönemin önderle- rini tekrar ülkenin başı- na bela etmek istedikleri anlaşılıyor. Milyonlarca işsizle değil, iki kişiyle il- gileniyorlar. O iki kişiyi de kurtarmışlardır. Hü- kümet ve muhalefet par- tilerinin de hiçbir şey ya- pamadıkları görülüyor." Her Cumartesi 22.30da Canlı KAYNAMA NÇKTASI "LeylaTEKÜL" Şimdi Flash TV tüm tartışmaiara nokta koyuyor! Gerçeğin tartışması artık Flash TY de! ; -~~~~*— Bir haftanın sıcak gündemi, çarpıa konular, tüm gelismeler Leyla Teküll" Kaynama Noktasında! ^ j Farklı, Dürüşt, Canlı ^ % KdffiamaNoktası 'z/ey/c/^^jJI nâbzını yükseltıyor, kanını 'kayhatıyâ Bu Akşam T/ OluşumlaT^iflrtışılıyor GUNDEM MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada yorlar. Her ne kadar, "Erken seçim yok, biz yasal sü- remizi, 5 yılı tamamlayacağız" demeçleri veriyorlar- sa da, şöyle bir plan yaptıkları söylenebilir: 2002 sonbaharında ekonomıde iyiye gidişin top- lumca da hıssedilmeye başlanması, 2003 başında seçım karan alınması, 4 aylık bir seçim ekonomisiy- le birlikte 2003 ilkbahannda seçime gidilmesi! Yakın gelecek böyle görur.üyor, bugüne gelelim... Başbakan Bülent Ecevit her ne kadar partisine amb- lem olarak güvercıni seçtiyse de kafasındaki tılkilere daha çok önem veriyor ve tümü sağlıklı görünüyor! israil'de olup bitenleri "soykınm" diye tanımlama- sı değişik yankılar bulan Ecevit'in bu kez öteki parti- lere karşı ciddi bir "oykınm" atağına giriştıği görülü- yor. Şimdilik koalisyon ortaklarına dokunmuyor. Sırası değil, dıye düşünuyordur. Çiller şaha kalktıkça 5 Ni- san'ı anımsatan Ecevit, Recep Tayyip Erdoğan a karşı da en uygun zamanda en sonuç alıcı atağa gi- riştı. Geleceği karanlık görünen Erdoğan'ın geçmişi- ne de gonderme yapıp. "Karanbğın mirasçısı kendi- sini aklanmış gibi gösteriyor" dedi! 1992'deki konuşmaları için "10 yıl önceki konuş- mayı taze gibi sunuyoriar" diyen Erdoğan da hemen karşı atağa geçip, 1970'lerı anımsattı ve "Ecevit'in geçmişi daha karanlık" diye başladı. Ecevit önumuzdeki seçımde yükselme eğiliminde- ki öteki partinin de CHP olduğunu görmüş olmalı ki, oykırımdan ona da pay verdi, "Bölücülerie işbırliğiya- pıyor" dedi. Gerçi CHP de seçime hazırlanmaktan çok seçim zaferıni kutlama havasında ama, bunun ırdelemesi- ni bir başka yazıya bırakalım... Fırlama... ~ Güncel siyaset sahnesinin üç ana bölümü var: Iktidar, muhalefet, yeni isimler ve arayışlar... Ecevit'in çıkışını aktardık. DSP'nin geleceği için kulislerde konuşulanlann haberegeliryanı henüz yok! MHR arada bir Kızılcahamam'a giderek terliyor, tabanını eterliyor. Tabandaki kaynama, beraberinde başka bir çıkışı, arayışı getirır mi? Zor. Alpaslan Tûr- keş'ın Partısi (ATP) olarak da okuyabileceğimiz Ay- dınlık Türkiye Partisi'nin varlık gösteremediği bir or- tamda, MHP içinden büyük biraynlmayaşanmaz. Ta- bandaki huzursuzlann talihsizliği, parti ıçi muhalefe- tin başını küskünlerin çekmesi! ANAP arayışlarını sürdürüyor "AB'ye girişyolunu açan parti" havasının yelkenlerı şişirmeyeceğini gö- ren Yılmaz, Özal ailesine yöneldi. özal ruhunun ga- zının kaçtığı. nane ruhuyla tuzruhu arasında bir şey haline geldiğı görülüyor. Yılmaz'ın, Kemal Derviş'i, iliyle bütünleşmiş belediye başkanlannı safına çek- meye çalışacağı haberleri var... Yeni isimlere, arayışlaragelince... Meclis'teki lider- lerin tümü bu arayışlar üzerine görüş belirtmeye baş- ladığına göre durum ciddi. Çiller, telaşta. Kurduğu planlarbozuluyor. Yılmaz, "Yenilerden birşey olmaz" deyip çıktı. Ecevit de "Sabun köpüğü gibi seçimde dağılacaklar" dedi. Bu telaş, yeni arayışların kamuoyunda büyük yan- kı bulmuş olmasından değil, halkın eskilere duydu- ğu tepkıden. "Ya içlerinden biri fırlarsa" diye düşü- nüyorlar. Bir fırlama var mı? Yok... Fırlamanın olabilmesı için çok fırlama bir kişinin çı- kıp ortalığın tozunu atması gerekiyor. ankcum@ttnet.net.tr Marmarîs köylerinde Hepatit A salgı M. EMtN BERBER MARMARİS - Mar- maris'e bağlı Söğüt ve Taşlıca köylerinde görü- len HepatitA giderek yay- gınlaşıyor. Son taramada, Söğüt Köyü'nde 50, Taş- lıca'da 32 öğrencide He- patit A hastalığı göriildü. Söğüt, Bozburun, Selimi- ye ve Içmeler sağlık ocak- lan doktorlan bölgede ge- niş çapta tarama yapmaya başladı. Marmaris'e gelen yak- laşık 35 öğrencinin ilçeye girmesine izin verilmedi- ği öğrenildi. Yetkih'ler bu öğrencilerde geniş çapta bir karaciğer fonksiyon testi yapılacağuıı bildırdi. Marmaris'teki tüm okul- lara peçete dağıtıldı ve sı- vı sabun uygulaması baş- latıldı. Merkez Atatürk, Sabancı Lisesi, Halit Na- rin Otelcilik Okulu ve Beldibi Ilköğretim Oku- mı lu'nda da HepatitA hasta- lığının görülmesi üzerine, Ilçe Milli Eğitün Müdürü Ramazan Kılıç başkanlı- ğında, okul müdürleri, sağlık grup başkanı Dr. H. Bilal Seven'in katılrmıy- la bir toplantı yapılarak Söğüt ve Taşhca köylerin- den Marmaris'e gelen öğ- rencilerin, karaciğer fonk- siyon testinden geçirilme- si kararlaştınldı. 22Ekim2001tarihinde görülen ve giderek sayısı 80'leri bulan Hepatit A hastalığı ile ilgili gerekli klorlama çalışmalannın yapılmadığına dikkat çe- ken yetkililer, parasal a- kıntı yaşıyor. Söğüt Kö- yü'ne su sağlayan kayna- ğın zamanında klorlanma- ması nedeniyle hastahğm bu boyutlara ulaştığuıı söyleyen sağlık kuruluşu yetkılileri, muhtarlann ve halkın konuyu önemse- mediği görüşünde. fiuam Adası'nda deprem: 7.2 • HAGATNA (AA) - Büyük Okyanus'ta ABD'ye ait Guam Adası'nda Richter ölçeğine göre 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yetkililer, 5 kişinin hafif yaralandığı depremin merkez üssünün, başkent Hagatna'nın 50 kilometre güneybatısı olduğunu bildirdiler. Yaralılann kaldınldığı Guam Memorial Hastanesi'nin hafıf hasar gördüğü, adada elektriklerin kesildiği, tsunami (deprem dalgası) tehlikesinin olmadığı belirtildi. 12 çocuk yeniden eğitime başladı • ANTALYA (Cumhuriyet) - Antalya'mn Elmalı ilçesi Eskihisar köyünde, okula devam etmediği belirlenen 12 çocuk, yeniden eğitime başlatıldı. Milli Eğitim, Halk Eğitim Müdürlüğü ve okul yöneticileri tarafından oluşrurulan komisyonun velilerle görüşerek 12 öğrencinin eğitimlerine devam etm*İerini sağladıklan belirtildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog