Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

2 7 NİSAN 2002 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA 17 BCH'de son durum Mümtaz Soysal, Ce- vat Geray, Stna Akşın, Bırgıil A/man Güler, Atil- la Erden, Cumhur Erdin, Erdal Çalı, Ayla Yılmaz, Turan Karakaş, Hakan Reyhan, Husnu Bozkurt ve Celil Aygül den oluşan Bağımsız Cumhunyet Ha- reketı "Merkez Oluşum Komıtesı"n\n nabzını tırt- tuk BCH'lıler, yaklaşık bıray- dırsuren temaslardan son- ra eskı Malıye Bakanı Ze- kenya Temızel'ın kendısı dışında. çevresınde kume- lenen ısımlerle "ılkesel" anlamda uyuşulamayaca- ğı ızlenımı ıçındeler Buna karşın, Yekta Gungor Öz- den ve arkadaşlarının yu- ruttuğu hareketle goruş- melenn surdurulmesınden yanalar BCH, Denızh, Izmır ve Ankara'dakı kıtlesel kapa- lı salon toplantılannın dor- duncusunu yarın saat 13 00 te Istanbul'da yapa- cak Harekete duşunsel açıdan yakın olduğu bıldı- nlen tıyatro sanatçısı Le- vent Kırca, Maçka'dakı tıyatrosunu Prof Dr Mum- taz Soysal ve Prof Dr Erol Manisalı'nın konuşacak- an "Turkıye'yı Turkıye'den Yonetelım" adlı toplantı çın BCH'lılere tahsıs ettı. BCH'lıler, Istanbul top- antısının gorkemlı geçe- ceğı kanısındalar ISIK KANSU Fransa örneğinden kalkarakFransa'da cumhurbaşkanlığı seçım- lerının bırıncı turunda ırkçı Le Pen'ın yukselışı hayretle karşılandı Oysa, Tur- kıye'dekı seçımlerde aşağı yukarı aynı sonuçlarla karşılaşmadık mr? Irkçılığı gencılığı ıle tanınan parhler ılk sıralara otur- madı mı'? Sol gosterıp sonra da "neolı- beral" uygulamalarla sağ vuran sosya- lıst lıderJospin'ın hık demış bumundan duşmuş polıtıkacılar Turkıye'de de yok mu' Le Pen'ı Fransa'da almaşık yapan koşullar ulkemızde de soz konusu de- ğıl 1711? SBF oğretım uyesı Prof Dr Alpaslan Işıklı son yıllarda Batı da Ikıncı Dunya Savaşı oncesıne benzer bır ırkçılığın tır- manışı ıle ekonomık bunalım ve ışsızlı- ğın artışı arasında yakın ılışkı kuruyor "Ikıncı Dunya Savaşı oncesı dene- yım kamtlamıştırkı, ekonomıkknz-ışsız- lık-ırkçıhk ve faşızm arasında adeta ma- tematıkselbırbağlantı vardır Odonem- de, başta Alman sosyal demokratlan olmak uzere Batı solunun ıçıne duştu- ğu yetersızlık Hitter'e meydanı hazıria- mıştı " Ya şımdı9 Işıklı, benzerlıklen anlatı- yor "Şımdı de Batı sosyal demokratlan, neolıberalızme, 19 yuzyıl vahşı kapıta- lızmının dınlışıne gerçek ve geçehı bır alternatıf oluşturamadıklannı her vesı- leyle sergılemektedırler Ingıltere 'de sol- cu Blaır, sağcı Thatcher'/n devamı o/- duğunu gızlememektedır Almanya'da solcu Schröder, sağcı Kohl 'un ızınde- dır Italya'da solcu D'Alema nın Bertus- coni'den farkı, Öcalan / mısafır etmek gıbı bır gulunçlukten ıbaret kalmıştır Belkı bunlann ıçensınde en azından sozde farklı bır goruntu veren, Jos- pın dır 0nun da temelde farklı bıryo- nelış sergıledığı soylenemez veya mum- kun olamamıştır Batı sosyal demok- ratlannın cıddı bır alternatıf oluşturma şanslan Palme Brant ve bır olçude Oscar Lafontaine'/n ısımlenyle sım- gelenen bır donemın kapanması ıle so- na ermıştır Bu donemın kapanmasın- da onların başını çektıklen uluslararası yenı duzen duşuncesının başansızlığa uğraması ve bu yuzden boş kalan ala- nın emperyalızmın yenı adı olan kapı- talıstkureselleşme olgusuyla doldurul- ması ayrı bır neden oluşturur " Işıklı'ya gore, kapıtalıst kureselleşme sayesınde tum dunyada ulus devletle- rın başındakı seçılmışlerın kendı uikele- nnın kaderlerındekı rollerı gıderek orta- dan kalkıyor Ulkelerın kaden, ekonomık ve medyatık gucun sahıplerının oluş- turduğu ıktıdar tarafından belırlenıyor Turkıye'de de, bırçok ulkede de sıyası partjlenn değıl de uluslar ustu ıktıdann programı geçerlı ve seçmenler bu ger- çeğı sezıyor, goruyor ve tepkı gosterı- yorfar "Fransa'da seçmenlenn yuzde 30'u oy sandığına gıtmemışse, bunun onemlı bırnedenı Jospın ıle Chirac ara- sında fazlaca bırfarkgormemesıdır Ay- nca, kım seçıtırse seçılsın uluslar ustu ıktıdann ıradesının değışmeyeceğı yö- nundekı yargı da bır başka belıheyıcı- dır. Butun bu faktoher ırkçılığın hortla- yışının Fransa 'dakı yansıması olan Le Pen'e yaramış gıbıdır Ama oyte anla- şılıyorkı, sonuçta Chirac solun da oyu- nu toplayarak ıktıdar olacaktır Fransa, böylece uluslar ustu ıktıdara bır alter- natıf oluşturmanın çokuzağında, mer- kebını semersız bulan Nasrettin Ho- ca'nın sevıncıne benzer bır sevınçle Chırac'ı ıktıdaryapacaktır Boylece ulus- lar üstü ıktıdar kendısıne çok uyan bır ıktıdar yapılanmasını Fransa'da daha sağlamlaştırmış olarak devam ettırme şansına enşecektır" Turkıye'ye ve durtyaya sağ yapan sol değıl, sol gıbı sol gerekıyor Yoksa. Prof Işıklı uyarıyor "79 yüzyılda vahşı kapıtalızmegeçer- lı bıralternatıfoluşturulamayışı faşızmı, Nazızmı ve dunya savaşlannı ortaya çı- kardı Bugun de kuresel kapıtalızmın kuresel faşızme dönuşmesı tehlıkesı kapıdadır" Çalışma ve Sosyal Guvertlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın, SSK'ye "tyıleştıncı sarfmalze- melen "mn ıhalesız, protokolle alındığını "tesadufen" öğrendı- ğını, kurumda 1 katnlyonuaşan "tanhıyolsuzluk"yapıldıgını ıte- n surmesı uzenne, "lyıleştıncı sarfmalzemelen'nm zorunluluk gereğı 1980'lı yıllann sonundan rtıbaren zaten "protokolle" alın- dığınadeğınmıştık SSKveba- Tesadüfler tesadüfleri kovalıyop kanlıktakı kaynaklanmtz, koşe- mıze yenı bıkjıler ulaştırdılar Ör- neğın, 1999 Ekım ayından rtıba- ren SSK Genel Mudur Yardım- cısı olarak kuruma vekâlet eden Demırhan Atasoy donemınde 2000 yılı başlannda yayımlanan bır genekje ıle "protokol fıyat- lan" yuzde 30 ındıntmış Ancak, ortopedık malzemeten satan fir- malar ındınm oraniannı çok faz- la bularakrtırazedınce, bır ko- mısyon kurulmuş Butanhlerde yapılan SSK Genel Mudur de- ğışıklığı sonucu, konu bır baş- ka genel mudur yardımcısının sorumluluğuna venlmış Bır başka ornek daha Oku- yan'ın "tesadufen" oğrendığı "lyıleştıncı sarfmalzemelen"nın ıhalesız, protokolte alınmasına ılışkınhukum,31 Ekım 2000ta- rıhınde Resmı Gazete'de ya- ytmlanan "SSKBaşkanlığıAlım- Sabm Işlemlen Yonetmelığt'nm "Ihale Usullenne Tabı Olmayan Işler" başlığını taşıyan dordun- cu bolumunde açık seçık yazı- lıymış "Madde 55- Kurum yaran görülen hallerde, ılgılı genel mudüriukten yetkı almak kay- dıyla satınalma komısyonlann- ca karar alınmaksaın aşağıda- kı mallann satın alınması müm- kun bulunmaktadır d bendı- özelhkarz eden ılaç ve lyıleştıncı nıtelıktekı maize- me alımı" Bakanın kendı yayımladığı yonetmelıkten haben yok. Tesa- dufun de bu kadan yanı' Emlakbankzedeler tepkili Konutların değeri yeniden belirlenmeli ECEVtT KHJÇ Eiılakbank tarafından ya- pılan Sınanoba ve Mımaroba konutlann sahıplen, banka- nın >ozleşme şartlannı yenne getırmedığı ıçın mağdur ol- dukannı behrterek haklannı aranak ıçın "Emlakbankzede- ler Dernegi''nı kurdu Konut- larn gerçek satış değennın yenden tespıtını, borçlannın uygın faız oranlanyla taksıt- lenanlmesını ya da bugune dek odedıklen paralann ne- maUndınlarak gen odenme- sınıısteyen Emlakbankzede- ler, ann da Sınanoba'da kıt- lese protesto gostensı yapa- cakar Enlakbankzedeler Derne- ğı Bışkanı avukat Fatma Ata- nurFeyzioğlu. bankadan ko- nutkn 1998 ve 1999yıllann- da nemur maaşına endekslı olank taksıtle satın aldıklan- nı relırterek bankanın daha sona sozleşmeye aykın ola- rak aksıt faız oranlannı enf- \asyn farklannı \ e sozleşme- li pesonel ucretlenne yapılan zaman da dıkkate alarak art- tırdığını soyledı Yapılan bu artışlar nedenıyle 4 bın 810 konut sahıbının magdur oldu- ğıuıa dıkkat çeken Feyzıoglu, taksıtlen odeyemedıklen ıçın bankanın kendılerını ıcraya \erdığını anlattı Fazla tahsilat yapıkü Konutlann yapımının bıt- mesıne karşın sozleşmede yer alan sosyal tesıslenn yapılma- dığını ıfade eden Feyzıoglu, Sı- nanoba ve Mımaroba"nın çop- luğe donuştuğunu belırttı Fey- zıoglu, "Banka, sozleşmede sağlık merkezi, okul, postane, beledi\e binası, 100 dönüm üzerinde park-spor alanı, yat timanı, deniz otobusu, gezinti alanlan, piaj, ticaret ve abşve- riş merkezleri taahhıitefti. Bu şarUarm yerinegetirflmemesi> - le hukuka aykın olarak fazla tahsflat vapddı. Konutlann ger- çek saüş değerinin yeniden tes- pitinin yapdmasını istiyoruz. Bunlaryapıbnayacaksa bıitün konudan geri atap ödedeğüniz paralan bize iade etsinler" dı- ye konuştu KtM KİME DUM DL^VIA BEHİÇAK behicak(Q turk.net ÇtZGİLİK KÂMtL HASARACl Ds Hekimleri Odası Cenel Kurulu laner YüceVden oy yermeçağnsı Isanbul Haber Servisi - Is- tanhl Dış Hekımlen Odası 9 Cağan Genel Kurulu 2bu- gur e yann gerçekleşnnlecek Iki .onemdır oda başkanlığı- nı yruten Prof Dr Taner Yû- cd,ıeslektaşlannı seçımler- de ' kullanmaya çağırarak oylanı vızyonu olan adayla- ra Armesını ıstedı Isnbul Dış Hekımlen Oda- sı 9 Mağan Genel Kurulu cu- marsı gunu ÎTU Maçka Sos- yal :sıslen'nde başlayacak 2 gu surecek genel kurul on- cesrde seçıme katılacağını açıiıyan tek lıste Rifat Yüz- baş^lu'nun başkanlığında- kı B Iık Grubu oldu Ikı do- nenar oda başkanlığını yuru- ten 1- of Taner Yucel, dış he- kımlığının ınsan hayatının en vazgeçılmez değen olan sağ- lık uzenne ınşa edılmesı ge- rektığını ıfade ederek bılgı tek- nolojısının kullanımı açısından ılk sıralarda yer alan dış helam- üğının modern \ e e\Tensel ol- ması gerektığını belırttı Dış hekımlennın oylannı projele- re ve \ızyonu olan adaylara \ermesını ısteyen Yücel. "Yö- netime kaOlını ve yönetim ge- Kşmesini sürekli kılmak, de- mokrasiy e olan inancınua bir kez daha vurgulamak, odanu- zm mesleğimizi sMI topluluk- lar alanına ağuiığmca taşıya- bümesini sağlamak için genel kurulda buhışahm. Demokra- silerde nobet değişimi ve katıhmcıhk esasör" dedı HARBÎ SEMİHPOROY semıhporoyfi yahoo.com Mılti KEDİ LEVO APTLUKA aptulika" studyoimge.com. BAŞSAGLIĞI ğretmen Yetıştırme ve Eğıtımı Genel Müduru Sayın Aydm Özjar'ın sevgılı oğlu H. SERHAT ÖZYAR'ı kaybetmesının acısmı yürekten paylaşıyor, kendısıne ve aılesme sabır dılıyoruz JNCELİ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESt TARİHTE BUGÜN MLMTAZARIKAN 27 Nisan NKRUMAHIN SOSYAUZM DENEMBSI., 19?2'D£ BUGUN, BATT AF&IIZA ULKELERINOEM GAAIA'NIN ILK 1MAH (eNKttuMAH), 63 y»- COLA/ YE PENHSYLMANIA UNI\/£RStTeL£eıNP€ , 194-7'P£ SAMA (p ZAMANKt A&yiA Ai-TtN K/YfSl) ç usL £S£MENUSIHE »teçı B*şAr TTĞI POLırtK MUCAC>EC£YI HAPSE GlRMB BAHASIUA C*UlSMUf, YAP/LAAJ SEÇIMLBRI De KAZAHAAIŞTI 195? Y/. UNPA, GAMA 8t4Ğ/MGtZ.UĞt P>A DEVLET-&4Ş/b4A/( OLMÜÇTU Ş , A/W rtCtUCt AÇAMASfMM, UCKESr fÇfH SO<S>rtL/ZMt J l/yGULAMAyn KOYMAK KA&IRrN&AYPl ANCAK, IÇTEN /S VE PtŞrAU GEl£W BA&etu4R, SAfARrYt ENGEU-tYOe- \ ou. B/e yuerp/ff sezıs/Mt rm&ir etceN ^IS^ESLE/S^YO- \ ) NET/Mf ELE S£Çie£ff£K Ç1366) HK&JM4H VE SO&YAUZMI GORUŞ EMİN GÜRSES Le Pen AB Projesinin Neresinde? Fransa dakı seçımlerde 4 8 mılyon oy alan ırkçı Le Pen, 5 6 mılyon oy alan Chirac'tan sonra ıkıncı sırada yennı alarak 4 6 mılyon oy alan sosyalıst aday Josptn ın onune geçmeyı başardı Sağ ve sol sıyasette yaşanan belırsızlık,Fransa'yazararverdığınııddıaettığıgoçmen- ler ve globalteşme karşrtı soylemter kullanan Le Pen'e desteğı arttırdı Avrupa entegrasyonunun FransaVayenı ımkânlar sağ- lamadığını ve aynca Fransızların geleneksel yaşam bı- çımıne karşı bır tehdıt oluşturduğunu sık sık vurgula- ması Le Pen'ın ışıne yaradı Maden ve çelık ışçılenne yaşadıklan sorunlann sonjmlusu olarak "Maastncht'ın Avrupa globalleşmesı "nı gostenyordu Le Pen Bır par- tı açıklamasında, "Bruksel'dekı burokratlarAvrupa'yı Uçuncu Dunya goçmenlenne veyabancı urunlere açı- yor Avrupa dış tehdıtlere karşı bırguç oluşturmalı- dır" dıyordu Fransız Uluslararası llışkıler Enstıtusu'nden Domi- nic Moısı, Fransa'nın soguk savaşın sona ermesıyle buyuk kayba uğradığını ıfade edıyordu Chirac ozellık- le ABD, Ingıltere ve Almanya'ya kaptınlan sılah pazar- lanndan daha fazla pay almaları ıçın Fransız sılah şır- ketlenne ozel destek vermek ıçın 1996 da kollan sıva- mıştı özellıkle Doğu Avrupa'dakı yenı pazarlardan ye- tennce pay alamamaktan doğan şıkâyetlen var Fran- sız sılah şırketlennın Fransa'da Jospin'ın onculuğunde yapılan ozelleştır- melerde sağ hukumetlen aratmayacak adımlar atıldı Jospın, ekonomık uygulamalanyla Blaır ve Schrö- der'ın formule ettıklen sosyal-lıberal konuma yakın bır yol ızledı Bu ıkı lıder bırçok açıdan sağ ve sol kavram- lann onemını yrtırdığınırfadeetmış ve sosyal demok- rasıye karşı soguk savaş donemınde sağ kanattan ge- lenetestınvesuçlamalankullanırolmuştu Jospin'ın Fran- sa'dakı uygulamalan onemlı bır kesım sol seçmenın ka- fasını kanştınrken sol sıyası partılenn varlık nedenlen- nın sola destek verenler arasında sorgulanmasını da gundeme getırmıştı Le Pen kafası kanşık olanlara "Sız- len sağ-sol olarak ayırmalanna ızın vermeyın", "Sos- yal konularda soldayım, ekonomık konularda sağda- yım" dıyordu Solda ve sağda ekonomık polrtıkalar konusunda benzer argumanlar ve uygulamalar, farklı argumanlar kullanan Le Pen'e desteğı arttırdı Le Pen, çıkış yolu olarak benzer partılenn yaptığı gıbı kolay yola yanı suç- lu gostermeye yoneldı Goçmen ışçıler ve Musluman- lar Avrupa uygarlığını tehdıt eden ışgalcı yabancılar olarak gostenldı Ingırtere'nın Hındıstan'a uygariık goturduğu ıddıası somurgecılığı meşrulaştıımanın yoluydu Fransa, Ingıl- tere, Almanya, Belçıka ve Hollanda arasında yaşanmış olan somurge arayışındakı yoğun rekabete Rusya ve ABD de katılmışlardı Ingırtere'nın somurgelennden so- rumlu bakanı Joseph Chamberlain 1896'da şoyle dı- yordu "Pasıfkalırsak Afnka kıtasının onemlı bır kısmı tıcan rakıplenmızın elıne geçecek Dunya tıcaretının bu- yumesı ıçın ele geçırdığımız alanlan uygartığın temsıl- cısı olarak gelıştınnz " Somurgecılıkten gelen ve HrtJer'ı yaratan Batı Avru- pa emperyal kulturu Le Pen'cılığe açıktır Le Pen'cılık emperya/ bır merkezın uluslararası yağmadan aldığı pay- dan memnunıyetsızlığının ıfadesıdır 11 Eylul sonrası duş- man olarak özellıkle yoksul ulke Muslumanlarının gos- tenlmesı ve bu konudayoğun bır propaganda kampan- yası yurutulmesı Le Pen cılığın besın kaynağı olmuş- tur Fransa'da özellıkle hem ABD karşıtlığı hem de yok- sul ulkelerden gelenlere karşı ırkçılık kampanyasının tut- ması AB projesı ıçınde Fransa'nın 11 Eylul sonrası ken- dı emperyal çıkariannı koruma çabasıyla bağlantılıdır Avrupa'da hayatı çıkarlan koruma adı altında saldır- gan emperyal egılımler donem donem öne çıkmış ve ıç polrtıkada bırçok durumda ırkçı soylemlerie destek- lenmıştır Fransız devletının çıkanna olmadığı surece Le Pen'ın bır nsk yaratması soz konusu değıldır Le Pen'ı yaratan, emperyal sıstem ıçındekı yerel rekabetın ken- dısıdır Ulke yonetıcılerının nsk ve guvenhk algılamala- nnı demokrası kavramının değıl hayatı çıkarlann bıçım- lendırdığı uygariığın beşığı sayılan Batı Avaıpa'da em- peryal projeler ıçın gereklı olan hayaletleralacakaran- lıkta beklemede tutulur Not: Bağlam Yayınlan'nca yayımlanan "Bıyografya" kıtap dızısınm ıkıncısı Behice Boran'ı konu alıyor Bo- ran hakkında kaleme alman makaleler arasında Prof M. Kıray'la da bır soyleşı yapılmış Tanhe not duşme- sı açısından onemlı (Tel 0 212 513 59 68) I.Y. Hacı- salihoğlu'nun "Yenı Dunya DuzenıArayışı ve Turkıye" adlı kıtabı Çantay Kıtabevı'nce yayımlandı (Tel 0 212 526 90 45) E-posta: emıngursesft yahoo.com Fax: 0212 513 85 95 BULMACA SEDAT YAŞAYAN pueoueMuşru S0LDANSAĞ4. 1/ Cınsel uya- nlmada ve do- yumda, alışıl- mışın dışında 3 davranışlarave ozel nesnelere zorunluluk duyma 2/Içın- de bulaşık yı- kanan musluk teknesı Kan- şık renklı 3/ Tıp dılınde ıs- hale venlen ad " — benım de\' memesın- de cuceler emzıren acayıp memleketım" (BR Eyuboğlu) 4/ Halkşaın Eskıdılde kış 5/Kırmızı çuhadan yapılan süındır bıçım- lıbaşlık Melez, kır- 8 ma 6/ Maden eşya 9 uzenne vurulan bır cıns cıla Bır gosterme sıfatı 7/ Nılufer cınsınden bırçok bıtkıye venlen genel ad Arhka'dabırırmak 8/Ilkel benlık "Yenmı senn bucaga —koyunoca- ğa' Kafamı alın kucağa ' Ganp anam ağlar bır gun" (Karacaoğlan) 9/ Kazak başkanlanna venlen ad YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/Yetışkınlerde, heyecan \ e doyumun yalnızca çocuk- larla yaşanması bıçunınde gorulen cınsel sapma 2/ Tavanaasılanlamba Evınbolumu 3/Başkanlık 4/ Bır ulkenın ılen gelenlen Bır peygamber 5/ Goz- dekı canlılık Suçsuz, gûnahsız 6/ Cınsıyet Şaş- ma belırten bır unlem II Bır nota Kopek Arap abecesınde bır harf 8/ Bıreyler arasında ortak sım- geler sıstemıyle gerçeldeştınlen bılgı \e anlam alış- venşı 9/Izmır'ın Selçuk ılçesının eskı adı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog