Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27 NİSAN 2002 CUMARTE 16 TELEVEYON cumtv(g cumhurryet.com.tr GülVÜN FlLMLERİ riımurcak~ 13.50 TRT INT Macera Ş"ÎN Yedi yaşındaki \aramaz Ilker, bir cinayete ta- MS? nık olur. Ancak. anlattıklanna kimse inanmaz. lünkü insanlan uydurduğu masallarla kandırmaya alışmasıaa herkes alışmıştır... Yön: Guido Zurli. >yn: Ilker Inanoğlu. Filiz Akın. Ekrem Bora. «y 14.50 TRT 1 Macera r~S (Kin) - Yaşamını fillere adayan Anna, yasadı- "ZZs öı bölgeye giren kaçak avcılann izini sürer. En rvdigi fil sürüsüııün teker teker yok oluşuna seyir- kalan Anna. suçlulann cezalandınimasını ister. ön: Elaine Proctor. Oyn: Miranda Otto, Isaiah Was- mgton (2O00 G. Afrika - Ingiltere. 89 dk). nnda 15.10 Kanal D Dram §Geçirdigı kaza sonucu tekerleklı sandalyeye mahkûm olan bir diplomat ile kansının trajik rküsü anlatılıyor. Mehmet Dınler'in yönetiminde htrtal Tibet, Hülya Koçyiğit ve Suzan Avcı var. <ün Baünunu. 15.30 CNBC-e Dram /T\ (AYaiting for Sunset) - Arkadaşlık temasınm >£/ yoğun bir biçimde işlendıği yapım. dört iyi ar- kdaşın yaşadıklanna odaklanıyor. Bir gün yolda yrürken baygınlık geçıren Carl. ayıldığında kendi- sı i bir hastauıe odasında bulur. Yanında en yakın ar- kdaşlan Ernest. Ted ve August vardır. Yönetmen: Lîdulv Risan. OvuncuJar: Robert Mitchum, Cliff Rbertson (1996 Noneç, 105 dk). Ifcvetsiz Misafîr 16.30 TRT 1 Güldürü /ŞN Istanbul'a tayini çıkan bir adamın. ailesiyle v t ' ' birlikte geldigi büvâik kentte yaşadıklan konu aJnıyor. ZekJ Alasya'njn hem yönetip hem de oy- nalığı yapımda sanatçıya Metin Akpınar, Sevda Fedağ ve Filız Ersûrer eşlik ediyor (1983). Üanetin... 17.30 Kanal 6 Duygusal /O\ (SilenceofAduftm)-Dr. Rachef Lındsey. otis- V y tık çocuklar için atlann kullanıldığı bir prog- ran geliştinr. Severek çalıştığı işı tüm zamanını al- mactadır ve e\iilığı tehlikeye gırmiştir. Ancak bir site sonra Rachel'in bütünplanlan. programda kul- lanlığı özel bir atm ölümüyle alt üst olur. Steven Stern'in yönettigi "Ihanetin Sessizliği'nde Kate Jaocson ve A n Hindle var (1995 Kanada, 94 dk). Kadın Değfl Baş_. 17.05 Star Duygusal f+î\ lşlemediği suçtan ıdama hüküm giyen güzel VS' bir kadınla. miras uğruna onunla cezaevinde evicnen varlıkiı gencin öyküsü. Türkân Şoray, En- ginÇağlar, Sami Hazinses ve Suna Pekuysal'ın rol aldığı filtnin yönetmeni Ülkü Erakalın (1968). Unudumuz» 20.45 Show TV Güldürü f»*\ Sevrettigi kovboy fılmlerin etkısinde kalarak ^ 3 ^ kendisini kovboylara benzetmeye çalışan Şa- ban- ölen amcasından kalan kahveyi işletmek üze- re istanbuTa gelir. Aynı gün başkasının işledigi bir cinayetı Şaban işledi sanılır ve çevresine bir anda narr salar. Köyden kente gelen Şaban'ın yaşadıgı yerde, halk ile arsa agası arasında mücadele vardır. Halk Şaban'ı kendi kahramanlan ılan ettniştır ve ağa\a karşı tek silahlandır... Yönetmen: Kartal Ti- bet. Oyuncular: Kemal Sunal, Serpil Nur (1979). Shergar 21.00 CNBC-e Macera /T7\ (Shergar) - Bir terörist grup tarafından Irlan- VO' da"nın çok ünlü bir yanş atı kaçınlır. Amaç yüklü miktarda fidye almaktır. ancak devlet bu pa- rayı teröristlere vermeye niyetü degıldir... Yönet- men: Denis C. Lewinston. Oyuncular: Ian Holm, Andrew Connolly, David Warner, Mickey Rourke, Tom Walsh (1999 îngıltere - ABD, 95 dk). Ned Devine'yi.. 21.00 tv8 Güldürü /7~^\ (WskingNed)- Lotodan büyük ıkramiyeyi ka- V İ ' zanınca heyecandan kalbi duran Ned Devi- ne'nın yenne parayı almaya çalışan arkadaşlannın öyküsü anlatılıyor. Yön: Kirk Jones. Oyn: Ian Ban- nen, David Kelly, Fionnula Flanagan, Susan Lynch (1998 Irlanda - Ingiltere - Fransa - ABD, 92 dk). Essex Çetesi 21.00 CINE 5 Gerilim /<T\ (Esses Boys) - Jason, hapısten yeni çıkmıştır. v ^ Beş yıl içerde kalan Jason. oldukça sinirli. hatta ruh saglığı bozuk bir insandır. Gözü yüksek- lerdeolan kansı Lısa. onun yeniden mafya işine gir- mesini ısremektedir. Jason. mafyanın uyuşturucu dagıtım işini almak için teklifte bulunur... Yönet- men: Terry Winsor. Oyn: Sean Bean, Alex Kings- ton, Charlıe Creed - Miles (2000 Ingiitere, 102 dk). Yaşamak İçin 21.00 Star 2 Macera (AHve) - 1972 yılında Lruguay rugby takım oyunculannın olduğu bir uçak. And Dağla- n'na düşer. Jnsanlann hayatta kalmak için verdik- len savaşımj anJatan film, gercek bir olaydan sine- mayauyarlandı. Frank MarshalPın yönetiminde, Et- han Hawke. Vincent Spano. Josh Hamilton gibi oyuncular rol alıyor (1993 ABD, 125 dk). Kınk Ok 21.45 Kanal D Macera (Broken Arrovv) - İyi arkadaş olan iki gizli bombalama pilotu kendilerini. birbirlerine ve zamana karşı şiddetli bir savaş ıçınde bulurlar. Ha- vada, karada. uçakta, trenlerin üstünde süren kural tanımaz bir yanştır bu. Amaç ise, bir kenti yok et- mek ıçın çalınan nükleer silahı bulmaktır... Yönet- men: John Woo. Oyuncular: John Travolta, Christi- an Slater, Samantha Mathis (1996 ABD, 108 dk). Özel Kurye 22.15 TRT 1 Güldürü (77\ (Special Delrven) - Lloyd yetimhanede bü>oi- V3/ müş ve oradan hiç çikmamış sakar ve duygu- sal bir gençtır. Beck ailesi de. ilk bebeklerinden son- ra çocuk sahibi olamayan ve evlat edinmek ısteyen bir ailedir. Lloyd bu aileye, evlat edinebilecekleri bir bebek getirir. Yönetmen: Mark Jean. Oyuncu- lar: DavıdLewis, Megan Leitch. Andy Dick (2000 Kanada-ABD, 91 dk^. FTashdance 23.00 Star 2 Duygusal (FTashdance) - Gündüz bir çelik fabrikasında işçi, geceleri de bir barda dansçılık yapan 18 yaşındaki bir kız, sonunda dans okuluna girmeyi başanr. AJex adındaki kız. hayallerini gerçekleştir- meye çalışır... Yön: Adrian Lyne. Oyn: JenniferBe- als. Michael Nouri, Lilia Skala (1982 ABD, 95 dk). 23.30 / TRT 2 / Ecinniler Aynntı yanda 00.10 / tv8 / Melekler... Aynntı yanda Derinüklerde 01.35 TRT 1 Macera (Sub Down) - Nükleer bir denizaltıda bılım adamı olarak çahşan üç kişınin yaşamı, deni- zaltının Rus gemısiyle çarpışması sonucu alt üst olur. Alan Smithee ve Greg Champıon'ın birlikte yö- nettiği yapımın oyunculan, Gabrielle Anwar ve Stephen Baldwin (1997 Lüksemberg - ABD, 95 dk). Şiddet Yıh 01.45 Show TV Gerilim O \ (Year of the Gun) - 1978'de, gençbir Ameri- vZ/ kalı yazar, bir kadın fotoğrafçının başını der- de sokar. Çünkü, bir roman tasansında, bir süre son- ra gerçekleşecegınden habersiz, Aldo Moro"nun ka- çınlışını konu edinmiştir... Yön: John Frankenhe- imer. Oyn: Andrevv McCarthy. Valeria Golıno, Sha- ron Stone, John Pankow (1990 ABD, 112 dk). o Izleyin Orta Değmez Yerli 'Sinema ve Edebiyat'taki uyarlamanın tadına varabilmek için, filmi dikkatle izlemek gerekiyor Dostoyevski'nin 'Ecinniler'i 14.0i TRT 2 23.301 Ecinniler - Besy / Yö- netmenler - Senaryo: Dmitri Talankin, İgor Talankin/ Oyuncular: Andrey Rudenzkry, Piyotr Yurcenkov, Alia Demidova, Dmitri Pevrtov / 1992Rusya, 153 dk. TV Scrvisi - Rekin Tek- soy'un sunduğu "Sinema ve Edebiyafta, Dostoyevski'- nin romanından süıemaya uyarlanan "Ecinniler'' gös- teriliyor. Filmden önce Tek- soy, Belgi Paksw ile bir tanı- tım söyleşısi yapıyor. On dokuzuncu yuzyıl ikin- ci yansı Rus edebiyatının en önemli kalemJerinden Dos- toyevski (1821 - 1888), daha ilk romanı "İnsancıidar" ile eleştirmen Belinski ve şair Nekrasovun dikkatini çeker. Sibirya'da yaşadıgı sürgün yıllannı "CHûler Evinden Haü- ralar"da dile getiren Dosto- yevski, "Suç ve Ceza", "Buda- la" ve "Karamazov Kardeşler" i]e roman dünyasma unutuİmaz başyapıtlar armağan eder. Dostoyevski'nin 1871 yılın- da kaleme aldığı "Ecinni- !er"in ideolojik kökeni "Ye- raltından Nodar^a uzanır. Ki- tap, gerçek bir olay olan Neça- ev davasından yola çıkar. O yıllarda uzun süre kamuoyunu meşgul eden ve hararetli tar- tışmalara konu olan davada, ihtilalci Neçaev yargılanmıştı. Var olmayan gizli bir örgü- tün temsilcisi olarak ortaya çı- Jap, öğrencüer arasında ihtilal- ci hücreler kurduğu iddia edilen Neçaev, hainlikie suçladığı bir Öğrenciyi de öldürmekle suçlannuştı. "Ecinnfler''de ise, bu olaydan esüılenerek o yıl- larda oldukça önemli bir ağırlık kazanmaya başlayan nihilizm konusuna eğilir. Romanın dört kahrama- nının öyküleri, bir yandan o yıllar Rusyası'nın siya- sal ve toplumsal yapısını yansıtırken, bir yandan da yazann felsefi ve dinsel görüşlerini açıklar. Dört kahraman içinde daha öne çıkan Stavrogin, ateizmi savunurken, Satov, devrimci ateizmin aşılma- sı gerektiğini savunur. Rus sinemasımn en önemli ödülü sayılan Nika ödülünü kazanan "EdnjıikT", başanlı bir uyarlama. Ama hemen belirtmek ge- rekir ki, tadına varabilmek için filmi büyük bir dikkatle izle- mek gerekiyor. TRT1 20.30 'SayısalGece' TV Servisi - Sunuculu- ğunu Cem Davran 'ın üst- lendiği "SayısalGece''nin konuklan, şovmen Beyaz ve "Neler Oluyor Bize" albümüyle çıkış yapan ll- han Şeşen. Müzik, söyle- şi ve eğlence programın- da, "Saçısal Loto" çeki- lişi de yapıhyor. NTV 21.30 'GündemDışı' TV Servisi-GaniMüj- de'nin konuğu, oyüncu Nüûfer Açıkahn. Yeni bir filmde oynamaya hazır- lanan Açıkahn, "Gön- demDışı''nda, Müjde'nin sorularuu yanJtlıyor. Si- nema, tiyatro ve TV ça- hşmalannı aktaran sanat- çı, Türkân Şoray'a olan hayranlığını da anlatıyor. tvS 23.00 Türkiye'de caz eğitimi TV Servisi - "Kerem Görsev'le Caz"a, Prof. Dr. Erol Erdinç katıhyor. Erdinç'le, Türkiye'deki caz konservatuvarları ü- zerine söyleşi yapıhyor. Görsev'in Erdinç 'in şefli- ğinde verdiği konserden görüntüler de sunuluyor. Bülent Eczacıbaşı konuk Ekonomi, sanat TV Servisi - "Hakkı>la Sohbefe, işadamı Bülent Eczacıbaşı katıhyor. Hakkı Devrim'in sunduğu yapımda, ekonominin yanında Türkiye'nin kültür yaşamına da yatınm yapan Bülent Eczacıbaşı ile Türkiye üzerine söyleşi yapıhyor. • CNN Türk, 21.10 Konu, çocuklar TV Servisi - Çalışan çocuklar, küçük çocuklann istisman, sivil toplum kuruluşlannın ve devletin görevi, tt ÇÖzüme Doğru"nun bu haftaki tartışma konusunu oluşturuyor. Yapıma, Devlet Bakanı Hasan Gemici, Prof. Dr. Esin Küntay ve Yrd. Doç. Dr. AyKn Dikmen katıhyor Programı, Zeld Sözer sunuyor. • TRT 2, 21.15 'Beyin göcü' konuşuluyor 'Doğru Tercih' TV Serviâ - Eğitim programı "Doğru Tercih"te, "beyin goçü" konusu işleniyor. Ortadoğu Teknik Cniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut'un katıldığı programda, beyin göçünü tersine döndürtnenin yollan tartışıhyor. • NTV, 12.05 Her yönüyle Antalya TV Senisi - Illerin so runlarını dile getireı "\urdum Pörtresi" bı hafta. .\ntalya da. Seda Akgül'ün sundu ğu yapımda, Turizm Ba- karu Mustafa Taşar.turis tik kent Antalya'nın öne- mini anlatıyor Programa aynca, Antalya Büyükşe- hir Belediye Başkanı Be- kir Kıunbul ile Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Menderes Türel katılıyor. TRT2 15.15 'Dönüş Yolculuğu' T\' Servisi - "Genç Si- nemacılar" programmda bu hafta, thsan Yeşiloğ- lu'nun yönetmenliğini üstlendiği ve Taner Bir- serin rol aldığı "Dönüş Yolculuğu" adh kısa film gösteriliyor. Film, yaşamın kısır- döngülüğü üzerine kur- gulanmış bir yapıt. CNN Türk 23.05 Siyasette yenilenme TV Servisi-ANAPMıl- lervekıli Işm Çelebi, a Söz Sizde" programında. Siyasette yenilenme, yeni bir seçim olasıhgın- da, hangi partilere oy ve- rileceği konulanna açık- hk getirilen programı, Tayfün Ertan sunuyor. Her şey 'hayır' demeye bağlı tv8 00.10 Ke>if verici müzikal, Bufler'uı basanü yönetimivie dikkat çeldjor. Fflmde geri- ye dönüşler, Day 'in amcası rolündeki S. Z.Sakall'uı (solda) anlanmıyla verünor. TV Servisi - Şarkı ve danslara bolca yer veren "Melekler ResmiGeçkti'', müzikal sevenleri ekran başına davet ediyor. 1924 te Otto Harbach- F>ankMandefl tarafından sahneye konan ve bir "Broadwa>- hifi olan film "No, No Nanet- te"dan esintiler taşıyor. Mükemmel bir dansçı olarak kendini kanıtlayan Doris Daj'in yanı sıra Gordon MacRae, Gene Nelson, Patrice VV^more ve Eve Arden gibi oyun- cular da bu müzikal film sayesinde isimlerini du- yurmuşlardı. Fihnin konusu; 24 saat boyunca Doris Day' in her şeye "havir" demeyi ka- bul etmesinden ibaret. Day, girdiği bu iddiayı kazanırsa bir Broadway oyununu finanse etme ve bu oyunda rol alma şansı- nı elde edecektir. Ara ara 1929 yılına dö- nüşler yapan fihn,çocuk- lara iki şarkıcının öykü- sünü anlatan, Doris Day'in amcası rolündeki S. Z. SakaO'ın becerisiyle bu işi iyi kotarmış. Melekler Resmi Ge- çidi - Tea for Two / Yönetmen: David Butler / Oyuncular: Doris Day, Gordon MacRae, Gene Nel- son, Eve Arden, S.Z. Sakall/1950 ABD yapımı, 97 dk. Teknicolor olarak çeki- len müzikal yapımı David Butler başanyla yönet- miş, oyuncular da rolleri- nin hakkını vermişler. Tütün üreticileri TV Servisi - "Bam TeK", şafak vakti başlayan tütünün öyküsünü ekrana taşıyor. Tayfun Talipoğlu, Çanakkale'nin Kalkım ilçesinde tütün üretüni yapan çiftçilerle sorunlannı konuşuyor. Çiftçiler, hükümetin tanm politikasına karşı olmadıklannı söylüyor ve kendilerine alternatif gösteriJmesini istiyor. • NTV, 22.05 Tv PROGRAMLARI 09.00 Hayvanlarm Sihirii Dünyası 09.30 Gülümseyın Hayata 10.05 İyi Gunde Kötü Günde 11.00 Belgesel: Vahşi Af- rika 11.55 Izmirspor - Adanaspor (Canlı) 13.50 Dızi: Zoraki Komşular 14.00 Dizı: Kovboylar Zor Beğenır 14.50 Yabancı Film: Soy 16.30 Yerli Film: Davetsiz Misafir 18.00 Haberler 18.25 Çocuk Deyip Geçme 19.05 Dizi: Kaynanalar 20.00 Haber 20.30 Sayısal Ge- ce 22.15 Yabancı Film: Özel Kurye 23.45 Spor 24.00 ispanya üg Maçı: Real Socıedad - Real Madrid (Bant) 01.35 Yabancı Film: Derinliklerde (0312 490 43 00). 09.00 Televizyon Gazetesi 10.15 Inter- net TV 11.15 Konser Salonlarından 13.10 Zorunlu Deprem Sigortası 14.10 Moda Dünyası 14.50 Güne Düşen 15.15 Genç Sine- macılar 15.45 Mıni Konser 16.00 Haberler 16.10 Ba- şarı Basarnakları 17.10 Anılarla Müzik 17.30 Basket- bol Playoff Karşılaşması (Canlı) 19.05 Haberler 20.00 Belgesel: Bilim ve Yaşam 20.30 Attilâ llhan'la Zaman İçinde Bir Yolculuk 21.15 Çözüme Doğru 22.30 Bağ- lama ve Gitar Konçertosu 23.30 Yabancı Film: Ecin- niler 01.20 Genç Sinemacılar (0 212 259 72 75). 08.30 Yolların Türküsü 10.05 Okuyalım Konuşahm 10.30 GAP Haber 10.45 Ben Büyüyunce 11.15 Ben de Oradaydım 11.45 Düşledığim Kitap 12.25 Yaşasın Okulumuz 13.00Gide Gide GAP 14.00 Dızi: Kulyutmaz 14.45 Bir Kelime Bır Işlem 15.40 Bereketin Adı GAP 15.55 Sıla Yankısı 16.55 Ipek Yolu'nda Bir Molla 17.30 Dünden Bugüne 18.59 TRT 3 Açılış 19.00 2002 Avrupa Hal- ter Şampiyonası 85 kg. Erkekler (Bant) 20.302002 Av- rupa Halter Şampiyonası 94 kg. Erkekler (Bant) 22.00 Avrupa Erkekler Cımnastik Şampiyonası (Bantj 23.30 Voleybol Ligi Playoff Karş. 01.00 Kapanış. 07.00 Açıköğretım Lisesı lletışim ve Rehberlik Ders Programı 12.00 Oğret- menler Içın - öğretmenlerle lletişim 12.25 Türk Müziği Günleri 13.10An Bu Şarkılar 14.20 Engürü Türk Müziği TSM Topluluğu 14.50 At Yarışla- n 18.30 Anadolu Dniversıtesi Açıköğrefim Fakültesi Ders Programı 21.30 Parlamenter Besteciler Konse- ri 22.40 Bir Solist THM 23.00 TV Dersanesi. 08.00 Yannlar Bızım 09.00 Televizyon Gazetesi 10.15 Keloğlan 10.35 Yöre- lerimiz Türkülerimiz 11.05 İyi Günde Kötu Günde 11.55 Izmirspor-Adanaspor 13.50Yer- lî Film: Yumurcak Küçük Şahit 15.15 Mıknatıs 16.30 Klıpler 16.45 Geçen Hafta Türkiye 17.15 Şans Yıldızı 18.25 Almanya'dan 18.55 Dizi: Dedem, Gofret ve Ben 20.00 Ana Haber Bültenı 20.30 Sayısal Gece 22^0 Di- zi: Yedi Numara 23.15 Dizi: Çiçek Taksı 00.15 Klip Sa- ati 01.00 Gece Haberter? 01.10 Ingilızce Haberler. 08.30 Kurabiye 10.00 Çizgı Film Kuşağı 11.15 Yerli Film: Afa- can Küçük Serseri 13.00 Ha- ber 13.10 Genç Magazin 14.00 Zırvedekıler Pop 15.10 Yerli Film: Funda 17.10 Dizi: Bana Abi De 18.10 Yarışma: Çarkıfelek 19.30 Haber 20.30 Dizı: Bayanlar Baylar 21.45 Yabancı Film: Kınk Ok 23.30 Beyaz Show 00.50 Gece Ha- berleri 01.00 NBA Playoff: U- tah - Sacramento 03.30 NBA Special 04.00 NBA Action (0212215 51 11). m Radyo ve Televizyon Üst Sk T V Kurulu'nun verdiği bir günlük yayım durdurma karan nedenryla atv, saat 24.00'e kadarkapah kalacaktır.... 24.00 Haber 00.10 Cevız Kabugu 04.40 Befgesel: Haberci (Tekrar) 05.15 Belgesel: Uzakiar (Tekrar) (0 212 291 10 00). 07.15 Belgesel: Vahşı Yaşam 08. 00 Çizgi Film Ku- şağı 09.30 Yarışma: Hugo ve Arkadaşları 10.15 Voleybol Action 10.45 Yerii Film: Kral Affetmez 12.45 Moda Show 13.30 Sıneshovv 14.15 Biz Bi- ze 15.00 Yabancı Film: Se- vimli Ninjalar 17.00 Yarışma: Kaçak 17.45 Yerli Film: Yu- vasız Kuşlar 19.30 Ana Haber Bültenı 20.30 Spor Sayfası 20.45 Yerli Film: Umudumuz Şaban 22.30 Yanşma: Kaçak 23.00 Hülya Avşar Show 00.15 Konser: Mırkelam 01.00 Spor 01.45 Yabancı Film: Şiddet Yılı 03.45 Kapanış (0 212 355 01 01). 10.30 Moior S- por 11.25 Haya- tın Ritmi 12.05 Doğru Tercih 13.10 Futbol Ak- tüel 13.20 Formula 1 'San Ma- rino GP' 13.55 Formula 1 'İs- panya GP Sıralama Turları' (Canlı) 15.10 Kupaya Doğru 15.35 Transvvorld Sport 16.10 İspanya Lıgınde Geçen Hafta 17.10 Futbol Mundial 17.35 90 Dakika Açık Hat 18.10 Av- rupa'dan Futbol 19.05 Sine- ma Sinema 19.35 Spor Gün- demı 20.00 Haber 21.05 Nati- onal Geographic 21.30 Gün- dem Dışı 22.05 Bam Teli 23.05 Video Lig (0 212 335 00 00). 07.00 Çizgi Film Kuşa- ğı 10.00 Yerli Film: «tar Keloğlan Can KızS i a 12.00 Şampiyonlar Lı- gi Özel 13.00 Haber 13.10 Yerli Film: Tarkan Altın Ma- dalyon 15.00 Şarkını Söyle 16.00 Star Life 17.40 Yerli Film: Kadın Değil Baş Bela- sı 19.30 Ana Haber Blütenı 20.10 Dızi: Dadı 21.20 Biri Bi- zi Gözetlıyor Fınalı 23.40 Tat- lı ve Huysuz Show 01.50 Spor 02.30 Haber (Tekrar) 03.20 Yabancı Film: Esrarengiz Yabancı (0 212 448 80 00). 07.00 Kral TV Progra- mı 14.00 Ingiltere Ligi: ctar Tottenham - üverpoolS l d r (Canlı) 15.45 Dizı: Gö- revırniz Tehlike 16.30 Alman- ya Ligi: Nurnberg - B. Lever- kusen (Canlı) 18.15 Görevimiz Tehlike 19.15 Ingiltere Ligi: Ipsvvich Tow -M. United (Bant) 20.00 Haber 20.15 Maçın De- vamı 21.00 Yabancı Film: Ya- şamak İçin 23.00 Yabancı Film: Flashdance 01.00 Kral TV (0 212 448 80 00). 09.35 Şımdi Reklamlar 10.15 Medikal 11.30 Sinema Günleri 12.15 Karalama Defteri 13.45 Net 14.10 Stıl 15.05 Ayyıldızla Kupaya 15.30 Dünyadan Spor 16.10 NBC Action 16.30 Mo- torsport Extra 18.15 Maç Başlıyor 19.05 Global Bakış 19.35 Stıl 20.30 Haber21.10 Hakkıyfa Sohbet 22.05 Su- per Lig 23.05 Soz Sızde 00.30 Frekans (021247850 00). 08.10 Yabancı Film: Meleklerin Resmi Ge- Çİdi 10.00 Haberler 10.15 8. Etap 11.10 fli- baund 12.05 Stüdyo Movieplex 13.00 Ha- berler 13.35 HI-8 14.05 Yurdum Pörtresi 15.05 Ve Mo- da 16.10 Günümüzün Dünleri 17.30 Dünya Kupası'na Doğru 18.00 Haberler 18.05 Dünya Kupası Tarıhı 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Yabancı Film: Ned Devine'yi Diriltmek 23.00 Kerem Görsev'le Caz 00.10 Yabancı Film: Melekler Resmi Geçidi (0 212 288 51 52). « p 08.35 Yabancı Film: Muhteşem Amber- ' i *' sonlar(1.ve2.Bölüm)11.45 Yabancı Film: 13. Cumada Ne Yaptığımı Biliyorsan 13.10 Belgesel: Son Cennetfer 14.05 Yabancı Film: Mumya 16.05 Yabancı Film: Üç Tenor 18.05 Yabancı Film: An- lat Bakalım 19.45 Belgesel: Kayıp Dünya 20.30 Dizi: Üç Kız Kardeş 21.00 Yabancı Film: Essex Çetesi 22.45 Yabancı Film: Dokuzuncu Kapı (0 212 336 15 15). 09.30 Kliptomani 11.00 Kahve Molası 12.30 Nostalji 14.00 San Şeker 16.00 Special We- ekend 18.00 Üreticiden Tüketicıye 19.00 Cin- doruk Diyor ki... 20.00 Flash Haber 20.30 Türkülerte Tür- kü Bacı 22.30 Kaynama Noktası (0 212 256 82 82). MEDtCAL 1 09.00 Alternatif Sporlar 10.05 Denızler CHAWMELtft Altında 11.00 Kırmızı 13.00 Gençlerle ı r Online 14.00 Belgesel: Yıllar 15.00 Be- beğimi Beklerken 16.30 Nabız 17.30 Refleks 18.30 Mü- ziklı Belgeseller 19.10 3B 20.05 Kültür Sanat Günde- mı 21.00 Gizli Bahçe 22.00 Medicopter 23.00 Uzman- dan Uzmana24.00 Dizi: Suç Rüzgârı (021642808 50). 09.30 Hedefimiz Macera 10.25 Avustralya Günce- sı 11.20 Savaş Alanı 12.15Çizme'nın Güzellerı: Otomobil- ler 12.40 RDzgânn Peşinde 13.10 S- fenks 14.05 Bilmmeyen Londra 15.00 Çocuklarla Dıscovery 16.00 Vahşı Avustralya 17.00 Gordon Köpekbalı- ğı 17.30 Iz Sürenler 18.25 Yeryüzü Yolculuğu 19^0 Havva: Insanlıga Ge- be 21.10 Şüphelı Işıklar Yeni Bir Ros- well 22.05 Uzaylılar Geldi 24.00 Vah- şi Avustralya (0 212 288 75 75). 07.00 Yabancı Film: Pa- ris'te Bahar 09.00 Kla- sik Türk Sanat Muzıği 10.00 Yabancı Film: Öl- düren Aşk 12.00 Cybernet 12.30 The Simpsons 13.00 Dizi: As If 14.00 Dı- zi: What About Joan 14.30 Belgesel: VVorld Gone Wild 15.30 Yabancı Film: Gün Batımını Beklerken 17.30 Konser: Smash Hıts Wınner Party 18.30 INFO 19.00 Dizı: Chicago Ho- pe 20.00 The Simpsons 20.30 Dizi: Seinfield 21.00 Yabancı Film: Sher- gar 23.00 Saturday Night Live 24.00 Dizı: Millenium (0 212 330 01 01). D 13.30 Mondonguillo'nun Katil Timsahı 14.30 Yeryüzünün Nabzı 15.00 Felaket 16.00 Ana- w kondanın Yuvası 17.00 Denizin Gücü 18.00 c •... • ı (jçan Veterinerier 19.00 Anakondanın Yuva- sı 20.00 Rahiplerin Yaşamı 21.00 Vahşı Cumartesi: Kı- zak Köpekleri - Bir Alaska Destanı 22.00 Kobra: Yılan- ların Kralı 23.00 Penguen Sahili (0 212 293 00 68). 09.30 Şehır ve Insan 10.30 Beyaz Kare 11.00 Sağlık Olsun 11.30 Güler Erkan Sizlerle 12.30 Haber 13.00 Meneviş 14.30 Keşif 15.30 Te- lekritik 17.00 Seyyar Kamera 19.00 Ana Haber 20.00 Iz- zet Yıldızhan Show 22.00 Dizi: Keje 23.00 Tele Maga- zin 00.30 Hoş Sohbetler 01.30 Haber (0212 454 56 00). 13:55 Formula 1 Ispanya Grand Prix Sıralama Turları. Canlı yayın 21:05 National Geographic 23:05 Video Lig Süper Lı'g'de düğüm çözülüyor, Maçların gorünfüleri ve değerlendirmeleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog