Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27 NİSAN 2002 CUMARTESİ 14 KULTUR kultur@cumhuriyet.com.tr 11 Eylül'den çok etkilenen Neil Young'ın son albümünde toplumsal temalar ağırlıkta ani müzisyenateşlendi Müzikdünyasından KISAKISA... • Eminem, yeni çekilecek klibinde Usame bin Ladın kılığına girecekmiş. • Aerosmith, Strokes, Sum 41, Afi- en Ant Fann ve Hives gibi ünlü isim- lenn bırarayageldiği "Spiderman" fil- minin müzikleri piyasaya sürülüyor. Film 14 Haziran'da gösterimde. • Ünlü pop yıldızı Michael Bolton, Amerika'da gösterime giren "Snow- dogs" isimli filmde kendini oynuyor. • EMI ile anlaşmasııu bitiren Ma- riah Careyin birçok şirket peşinde. • Britney Spears hayranlannın bek- lediği film'*Crossn>ads' T , 24 Mayıs'ta Türkiye'de de gösterime giriyor. • VVH1 Smith yeni albûmünü "Men In Black 2"nin ekranlara çıktığı sıra- larda piyasaya sürmeyi düşünüyor. tlk single "!Vod Ya Head" olacak ve fîl- min soundtrack'ında yer alacak. • tngıliz grup Coldplay, 'A Rush Of Blood To The Head'i çıkardıktan son- ra aynlmaya karar verdi. • RedHotChiliPeppers yeni albüm- lerinin adını açıkladı: u By The Way". L MURATBEŞER Yaşadığı dünyaya kayıtsız gi- bi takılan patetik ruhJu Nefl Yo- ung'ın ölgün sesi ve yer yer HankMarvin'i anırnsatan sihir- li gitan, içindeki saklı roman- tizmi dışa vurur. Hiç yatışmaya- cakmış gibi görünen bu yalnız adamm ortamı, Edgar AJlan Poe'nun grotesk, karanlık ve ger- çekdışı dünyasının melankolik izle- rini taştr. Süreldi iç sıkıntısından ve yalmzlıkJarmdan söz eden Young'ın, kendi dışındaki dünyaya açık politik gön- derme yaptığı tek şarkısı, 1971 'de Nison zamanın- da, savaş karşıtı gösteri yapan öğrencilerden dör- dünün öldürülmesi üze- rine yazdığı "Ohio" idi. Bir ara nasıl olduysa, (bel- ki köylü daman kabardığı için) Live Aid sonrası yardım konserlerinin moda olduğu günlerde Farm Aid'e katılmış, sonra alelacele toplumsal konulardan eli- ni eteğini çekmişti. 11 adet sıflr kilometre parça Aradan çok uzun yillar geçti ve in- san içine çıkmaktan pek hoşlanmayan bu ya- bani yaradılışlı müzisyen, 11 Eylül olaylan- nın ardından ateşlendi. 11 Eylül'ün uçaklan sadece ikiz kuleleri değil, sanat dünyasını da ateşe vermişti; bu olaylar özellikle Amerika- lı sanatçılann son dönem işlerinin ağırlıklı konulanndan biri oldu. Bu konuda şarkı söy- lemeyen, demeç vermeyen, anma konserleri- ne katılmayan kalmadı. Bu "Amerikan usu- lü tophımsaJduyarhhk" aynı zamanda bir *ya- raücıtravma r 'nın da kapısmı araladı. Ka- fayı yiyenlere son katılanlardan biri, yıl- ların derin öykü anlatıcısı Neil Young oldu. "Are You Passkmate?", modern rock'n roll'unyaşayan büyük isimlerinden Neil Yo- ung'ın 11 adet sıfır kilometre parçasını içe- riyor. Yapımcıhğını kendisinin üstlendiği ka- riyerindeki 38. stüdyo albümü "Are YouPas- sk»nate?''de adeta bir yıldızlar topluluğu var Neil Young'ın yanında; BookerT. Jones(klav- ye), Donald 'Duck' Dunn (bas), Steve 'Smo- key' Potts (davul) ve Frank 'Poncho Sam- pedro'dan oluşan kadro, ilk kez bu albüm- de Young'a eşlik ediyor. Geçen yıl kay- dedilen çahşmalar efsanevi şarkıcı ve gitarcmın tartışıhnaz rock'n roll vizyo- nunu Stax Records'un stüdyo grubu- nun klasik soul dokunuşlan ile bir ara- ya getiriyor. Sonuç, sanatçının kırk yılı aşkm kariyerinin en maceracı albümle- rinden biri. Geçen yıl yazılan "Let's RoD" isimli par- çanın Şükran Günü'nden hemen önce acele yayımlanmasıyla Young hayranlan albümün kjsa bir özetini duymuşlardı. Parça 11 Eylül olaylannda kaçınlıp düşürülen uçaldardan bi- rinde bulunan bir yolcunun uçak düşmeden cep telefonuyla aılesine söylediği son sözler- den etkilenerek yazılmıştı. Kısır döngû içinde Neil Young'ın kariyerinin son di- limiyle ilgili bir sorunu var; doksan- lartn ortalanndan beri bir kısır döngü için- de. 1995'teki "MirrorBall''dan beri iyi bir songwriter albümü yapamadı. Ge- riye dönüp bakıldığında 1996'da gru- bu Crazy Horse ile yaptığı "Broken Ar- row"u uyduruk ve hatta biraz da küstah- çaydı. Birönceki "SUver&Gold" ise in- celtilmiş. Harvest cilası çekilmiş bir topla- maydı. KJasik rock'uı eksantrik havasuıdan nef- ret eden, cesareri, dik başlılığı ve güçlü gö- rüntüsüyle türünün son örneği olan bu Amerikan bizonu, hayatı boyunca hakkın- da yazılanlan okumamaya çalışmış ve su- ya sabuna dokunmayan popülist müzik eleş- tirmelerinden nefret etmiş biri. Yazılan- lann sadece ilk ve son satırlannın, öz- nel ya da bilgisiz olduldannı anlamak için kendine yettiğini düşünüyor. "Are You Passionate?"te de kendini yineliyor Young, ancak bu sefer biraz daha akıl- hca yapıyor bu işi. Kendisinin hafif bir R&B gitanyla orkestraya eşlik ettiği şarkılarda, son on yılın şarkılanna oranla, daha bir toplum- sal temalar gözleniyor. Aynca, albüm iyi bir moral değerle ışıldıyor. Ağustosta dünya turnesini tamamlayacak olan Evora, yeni albûmünü önümüzdekiyıl çıkaracak ( Çıplak ayaklı diva' Istanbul'daydı Cesaria Evora, "Türk müzisyenlerden gelecek birtikte sahneye çıkma önerilerine açığrnı" djyor. AYÇA TEZER Capo Verde adalannın 'Çıplak ayakhdiva'sı Cesaria Evora, 12-13 Nisan günleri îstanbul'da iki kon- ser verdi. 47 yaşında Capo Ver- de'de keşfedilen, 53 yaşındayken 1988'de Paris'te verdiği konserle dünya müzik arenasında tanınan Evora'nın bugüne kadar toplam 4 milyon satan albümlerinin başkca- lan 'La Diva aux pieds nus' (Çıp- lak Ayaklı Diva) (1988), 'Dfctino di Belita' (1990), 'Mar Azul' (1991), 'Miss Perfumado' (1993), 'Cesaria' (1995), 'Capo Verde' (1997), 'Bestor (1998) ve 'Cafe Atlantico'(1999). Beş kez Grammy'ye aday gös- terilen sanatçı, şarkılannda uzun yıllar Portekiz somürgesi altındaya- şamış Capo Verde'nin acı dolu ta- rihinden, yoksulluğundan ve ada- ların toprağına sinen hüzünden esinleniyor. Aşktan. denizden. memleket ve sevgiliye duyulan öz- lemden, tutkulardan, düş kınklık- lanndan söz eden şarkılannı Afri- ka dilleriyle Portekizce kanşımı bir dil olan 'Crioulo' dilinde söy- leyen Evora, müziğin evrensel ol- duğunu, çok az kişinin bildiği bir dilde söylemesinin bir sakıncası olmadığını, sadece müziğin insan- lan etkilediğini ve bu sayede de ba- şanlı olduğunu belirtiyor. Sanat yaşamına 16 yaşında bar- larda şaıkı söyleyerek başlayan, 1975-1985 yıllan arasında 10 yıl müziğe ara veren sanatçı, "Uzun yıllar şarkı söylememe karşın müzikten doyurucu bir sonuç ala- mamıstım. Capo Verde'nin güç yaşam koşuOannda şarla söyleye- rek hayatta kalmak çokzor. 1987\k Fransız yapımcı Jose Da Silva üe karşılaşmam, hayatunın dönüm noktası oldu. Yeniden şarkı söyle- meyebaşJadmı''diyor ve şöhreü geç yaşta yakaladığı için pişmanlık duymadığını belirtiyor: "Hayatta herşeyinbir zamanıokhığunaina- nryorum. Demek Id bu yaşımda şöhret olmam gerekiyormuş". Konserler dışında zamanını ço- cukluğundan kalma evinin yerine yaptırdığı 10 odalı küçük kona- ğındasevdikJeriyle geçirensanat- çı, "Ha>^tımda fazla değişiklik ol- madL Sadece eskisüıden daha çok çahşıyor, seyahat ediyor ve biraz daha fazla kazanıyorum'* diyor. Goran Bregoviç tarafindan Emir Kusturiea nın 'Underground' ad- lı filmınin soundtrack albümün- deki "Ausencia" adlı şarkıyı söyle- mesi için davet edilen Evora, son albümünde ise Caetano Veloso ile düet yaptı. Angela Maria, Edith Piaf, Billie Holliday. Nat King Co- legibi sanatçılan diılemekten ze\k aldığuıı söyleyen sanatçı, müzi- ğinin zaman içinde değişmediğini, ama birlikte çalıştığı sanatçılann müzikal açıdan ondan etkilendik- lerini belirtiyor. Elektronik mü- zikten pek hoşlanmadığını sözle- rine ekledikten sonra da "Birkaç defaşarkılanmın elektronik nıüzi- ğeuyarianmışremkTerinidinledim. Bunu müziğimi gençlere ulaşör- manın bir >x)lu olarak görüyorum. Fakat dinle>ebileceğun fürde bir müzik değü" diyor. Ayakkabı giymeyi sevmeyen Evora sahneye çıplak ayakla çıkıyor ve yerin soğuğunu hissetmeyi sev- diğini söylüyor. Ağustos aymda dünya turnesini tamamlayacak olan sanatçı, gelecek yıl çıkacak yeni al- bümünün çalışmalanna ise mayıs- ta başlayacak. Ikinci kez Türkiye'de olmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu ve yine gelmek istediğini belirten Evora, sözlerini "Daha önce Is- panyoL, Yünanh. Brezilyalı birçok müzis>enle sahneye çıktun. Türk müzis>enlerden de bir öneri gelir- se kabul ederim" diye bitiriyor. Sanat Kurumu 'geleneksel sanat ödülleri' belli olduKfiltür Senisi - Sanat Ku- rumu'nun 2000-2001 döne- mi için verdiği 38. "Yıhn Sa- natçılan" ödülleri 29 Nisan Pazartesi günü Ankara'da ya- pılacak törenle sahiplerini bu- İacak. Gazetemiz yazan ve Mi- marlar Odası Genel Başkanı Okta> Ekinci'ye tarihi ve kül- türel mirasın korunması çaba- lanndan ötürü, Prof. Dr. Tür- kan Sajian'a da toplumun ay- dinlanmasında gösterdiği ça- balar nedeniyle Sanat Kuru- mu Onur Ödülleri verildi. Sanat Kurumu Başkanı HalflSay ta- rafindan yapılan açıkJamaya göre, Atilla Sav'ın başkarüığında Prof. Dr. A\^egül Yüksel,Gülşen Karakadıoğ- hi, Dr. Tüzel Ezici, Şenol Tirj'aki ve Halil Say'dan oluşan Seçici Kurul'un, 2000-2001 dönemi Sanat Kurumu Yılın Sanatçılan seçimi, ilgili sanat dallanna göre şöyle yapıldı: En İ\i Oyun ^ azan: Sahibinden Sa- nkk Birinci El Ortaoyunu' ile Ferhan ŞtBsay, En İyi Yapım: 'Kobay' oyu- nı ile PojTazöğlu Tıyatrosu,En İyi Yö- netmen: 'Şaylok' oyunundaki başan- Sanat Kurumu Onur Ödülleri Oktay Ekinci ve Prof. Dr. Türkan Sarvlan'a verfldi sı nedeniyle Bozkurt Kuruç ve 'Ghet- to' oyunundaki başanlı yorumundan dolayı Erhan Gökgücü seçildi. En lyi Çevirmen Ödülü 'Ödenmeyecek, Odemryoruz'la Füsun Demirel'e, En lyi Erkek Oyuncu Ödülü 'Şaylok'ta- ki oyunu için AlpayIzbırak'a, Övgü- ye Değer Kadın Chnncu Ödülü 'Ar- zu Tramvayı'yla Meftem Eserol'a ve 'EUi Metre Yüksekten tçi Su Dolu Konserve Kutusuna Bahklama Atia- ma' oyunuyla ZeynepYasa'ya. En iyi SahneTasanmıOdülü 'Ghetto'dakı ça- lışması için AHCemKöroğlu'na, En lyi Giysi Tasanmı Ödülü 'Şaylokta- ki çalışması için GüJümser Eri- gür'e, En lyi Işık Çalışması Odülü 'DomuzAhın'ndan do- layı Osman Uzgören'e verildi. Seçici Kurul Özel Ödülü'nü Boyut Tiyatro YayınJan Yönet- meni Yıhnaz Öğüt \e Jean Ge- net'nin 'Paravanlar' adh O}Ü- nuyla ODTÜ Oyunculan ka- zandı. Prof. Kaya Özsezgin, Prof. Mürşide jçmeli. Prof. Zafer Gençaydm, Prof. Dr. Remzi Sa- vaş, Nurtaç Özler ve Halil Say'dan oluşan Plastik Sanatlar Seçici Kurulu ise bu yıl Resim Da- hnda Yılın Sanatçısı olarak Mehmet Güleryüz'ü, Heykel Dalında Övgüye Değer Sanatçı olarak Turhan Çetîn ve Yunus Tonkuş'u, Seramik Dalında Yılın Sanatçısı olarak Alev Ebuzzi- ya'yı, Fotoğraf Dalında Övgüye De- ğer Sanatçı olarak A. Kadir Ekici'yi ödüllendirdi. Seçici Kurul Özel Ödü- lü, Merkez Bankası SanatGalerisi'ne verildi. Sanat Kurumu, Bakanlar Kuru- lu'nun 1967'deki karanyla kamu ya- ranna çalışan dernek olarak 50 yıldır faaliyet gösteriyor. Ünlü yönetmen 75 yaşında kansere yenik düştü Orhan Elmas yaşamını yitirdi Kültür Servisi - Tanınmış sine- mayönetmeni Orhan Elmas, uzun süredir mücadele ettiği kansere ye- nilerek tedavi gördüğü Okmeyda- nı SSK Hastanesi'nde 75 yaşında yaşama veda etti. 1927 Istanbul doğumlu olan El- mas, Güzel Sanatlar Akademisi'nde bir süre öğrenim gördü. Öğrencilik yıllannda dergi ressamlığı, tez- gâhtarhk ve boyacılık gibi her türlü işte ça- lışan Elmas, 1944'te gazeteciliğe başlaya- rak 'Son Dakika'. 'GecePostas' gazete- lerinde ve 'Yıldız'. 'Çiçek' gibi dergiler- de sinema üzerine ya- zılar yazdı. 'Yelpaze' adlı, dönemin en ünlü çizgi roman dergisinin yazıişleri müdürlüğünü de yapan ünJü yönet- men, Muhsin Ertuğrul'un yönetti- ği 'YaylaKartah'adlı fılrrde 1945'te sinema oyunculuğuna başladı. Ay- m yıllarda Ses, Muammer Karaca ve Avni Dilligil riyatrolanyla Kü- çük Sahne "de tiyatro oyunculuğu da yaptı. 50'ye yakın filmde oynadıktan sonra, 1954te 'Üçüncü Kat Cina- yeti' ile yönetmenliğe geçen Elmas, Metin Erksan'ın öy- küsünden uyarladığı 'Kanh Firar'ın ardın- dan 'Duvarlann Öte- si' ile dıkkati çekti. 'Ezo GeBn' ve 'Öle- ceksek Ölelim' adh filmleriyle Adana ve Antalya film festival- lerinde ödül alan yönetmene 1994 yı- îında31.Antah^Fum Festivali'nde 'Onur Ödülü' verildi. Son olarak 'Kızlar Smıfl' adlı televizyon dizisini yöneten El- mas'ın 117 filmi bulunuyor. Elmas'ın cenazesi bugün Şişli Camii'nde kılınacak öğle namazı- nın ardmdan Zincirlikuyu Mezar- lığı'nda toprağa verilecek. SANATA B AKIŞ SELMİ ANDAK 'Altın Güvercin' Tekrar Uçacak... Evrensel muzik dunyasında klasik müzik yanında, Hafif Muzik ve Pop Müzik türlennin göz ardı edilemez birönemi vardır. özellikle, günümüzde Pop Müzik tür- lerinin üretilmesi ve gelişmesinin, sadece müzikse- verleri değil, toplumun geniş dinleyici kitlesinı etkile- me açısından da katkısı buyüktür. İşte, Türkiye'de on dört yıllık bir geçmişi, kutlana- cak başan ile gerçekleştiren "Kuşadası Altın Güver- cin Müzik Yanşması' ülkemizi saran ekonomik kriz ne- deniyle bir yıl duraklamadan sonra, bu yıl tekrar mü- zik dünyamıza etkinlık kazandımıak üzere 15.'sine ha- zırlanıyor. BuyanşmanınyaratıcısıA/i RızaTürkerOr- ganizasyon'un gerçekleştirdiği "Kuşadası 15. Altın Güvercin Müzik Yanşması "nın Büyük FinaJ'i 6 Tem- muz Cumartesi gecesi yapılacak ve TRT ekranlann- dan yayımlanacak. "Kuşadası 15. Altın Güvercin Müzik Yanşması ül- kemizin Pop Müziği alanında yaşayan geleneksel tek müzik yanşması niteliği taşımaktadır. Bu yanşmanın doğuşu 1985 yılının bir temmuz akşamında Kuşada- sı'nda başlar. Festıvalin organizasyon komitesi, nıte- likli ve geleneksel bir yarışma yaratmanın yalnız Ku- şadası'na değil, tüm Türkiye'ye yararlı olacağı inancı ile hareket etmiştı. O zamanın Belediye Başkanı En- gin Berberoğlu, sunucu ve TV program yapıması Halit Kıvanç, Organizasyon Komitesi Başkanı Ali Rı- za Türker, sanatçılarTimurSelçuk ve Erot Evgin ara- larındaki toplantıda yanşmanın "beste ağırlıklı" olma- sını uygun görmüşler, adının banşın sembolü olan gü- vercinden esinlenerek "Altın Güvercin" olmasını be- liriemişlerdi. Yanşmanın hem amatör hem profesyo- nel müzisyenlere açık olması, eserienn ön eleme ve final jürisi olarak iki aşamalı değerlendirmeden geç- mesi; her yıl değişen bir düzenleme kurulu oluşu; ya- rışma finalini Büyük Orkestra'nın seslendirmesi ve play-back kullanılmayışı; demokratik ve şeffaf bir sis- tem uygulanması halen başlıca özellikleri oluşturmak- tadır. Boylece, "Altın Güvercin Müzik Yanşmast•" genç yeteneklerin kitleleretanıtımında, yeniden popülerol- mak ısteyen eskı yorumculann ödüllendirilmesi, mü- ziğin endüstri yönü kazanmasında Tün< Pop Müzi- ği'ne güç aşılamıştır. Kuşadası "Altın Güvercin Müzik Yanşması" 15.'sin- de müzik sanatına önemli ve yarar sağlayan bir ayn- calığı taşımaktadır: Günümüzde Pop Müzıği'nde git- gide tehlikeli biçimde yayılmakta olan sanat dışı, ka- litesız, yoz, birbirinin kopyası ve sadece belirli ritim- lerden ibaret ve içtenlikli ezgilerden (melodıler) uzak bestelenn ve tutarsız şarkıcılann karşısına, olumlu ve sanatsal değeri olan eserler ve yorumcular kazandır- ması beklenmektedir. Bu konuda umutluyum. Sadece Kuşadası ve çevresini değil, tüm ülkemizi içeren "Altın Güvercin Müzik Yanşması"n\n evrensel boyutlu amaçlarına daha güçlü ulaşabilmesi için, tüm dunyada olduğu gibi bir vakıf çatısı desteğine dayan- masının daha verimli olacağı kanısındayım. 15. Altın Güvercin Müzik Yanşması'nın yanı sıra ör- nek bir gelişim olarak 14 yılın birinci seçilen eserienn- den oluşan, arşiv niteliğınde bir albümün hazırtandığı belirtilmektedir. Adı: "Kahya Yahya ve Diğeheri" olan bu albümde eserieri seslendirenler Fertıat Göçer ve Eda Berker adlannı taşımaktadır. Günümüze kadar "Altın Güvercin" pop müziğimize Fatih Erkoç, Ha- run Kolçak, Aşkın Nur Yengi, Asya, Izel, Çelik, Er- can, Eda ve Metin Özülkü, Mert Ekren, Burak Uç- kun ve Işın Karaca gıbı değerlen kazandırmıştır. Yanşma ödülleri: En başanlı profesyonel besteci, en başanlı amatör besteci, en başanlı yorumcu olarak ay- nlmaktadır. Iş Sanarta oda müziğî konseri • Kültür Servisi - tş Sanat nisan ayının son konserini oda müziğinin dört yıldızıyla veriyor. 'All Star Oda Müziği' konser dizisüıin 30 Nisan'da saat 19.30'daki konukları Tedi Papavrami (keman), Gerard Causse (viyola), Gary Hoffman (viyolonsel) ve Philippe Bianconi (piyano) olacak. Konserde Dohnanyi'nin 'Yaylı Çalgılar îçin Üçlü Serenad', Dvorak'ın "Piyanolu Üçlü' ve Brahms'ın 'Piyanolu Dörtlü' adlı yapıtlan seslendirilecek. (0 216 454 15 55) MOJO'da 'Müzisyenlep Gecesi' • Kültür Senisi - Istanbullu müzikseverlerin vazgeçemediği mekânlardan MOJO. 30 Nisan akşamı saat 21.30'da, 22 sanatçı ve topluluğun gerçekleştireceği performansa sahne olacak. Birlikte gerçekleştirdikleri performansla müzikseverlerle buluşacak olan sanatçı ve topluluklar ise Mavi Işıklar, Yuhu, Melih Güzel, Selami Se\inç (Hip-Hop Stüdyosu), Gürol Ağırbaş, AJpay Şalt-Levent Candaş, Yankır, Yırtık Uçurtma, Hüseyin Cebeci Trio, Şenol Küçük Yıldınm Trio, Velvet, Buse, Bora Uslusoy Band, Playground, Okan Kovancı Band, Merve Dikerman, Burak Gürpınar- Kerem Tüzün, Deniz Tuzcuoğlu Band, Serkan Civelek, Kaygı, Halil Önbaş ve Cengiz Teoman. (0 212 243 29 91) ISTANBUL HLM FESTİVALfNDE BUGÜN • EMEK'te 10.30'da 'TathRica', 13.30'da 'Liam', 16.00'da 'ZorGünler', 19.00'da ' ve 21.30'da 'Geçiş Izni'. (0 212 293 84 39) • ATLAS'ta 10.30'da 'tkiKadın', 13.30'da 'VaslavNijinski'nin Aıulan'. 16.00'da 'Sevgili Günlüğüm', 19.00'da'VaslavNijinski'nin Arulan' ve 21 30da Sevgili Günlüğüm'. (0 212 252 85 76) • StVEPOP'ta 10.30'da 'îhtiras Tomurcuklan', 13.30da 'BenimKarmı Aröst', 16.00'da 'Halkımız Avanta Peşinde', 19.00'da Bırakma' ve 21.30'da 'BakışAçısıV (0 212 251 11 76) M BEYOĞLU'nda 10.30'da 'Bir Konsomatrisüı Ağandan-', 13.30'da 'Banş Zamanı Şarapneller', 16.00 da 'Son Durak', 19.00'da 'Banş Zamanı ŞarapneDer' ve 21.30'da 'Son Durak'. (0 212 251 32 40) • REXX'te 10.30'da 'Bisikk* Hınazian', 13.30'da 'Geç EvHBk', 16.00'da işYok Zaman Çok', 19.00'da 'BU Bakatam' ve 21.30'da "Kuslar Kanatfa Uygarnk". (0 216 336 0112)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog