Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

2 7 NİSAN 2002 CUMARTESİ CUMHURİYET 1~lTC U A D F D I V, İJUŞ tU\±JMliM\±jL. 'ili dishab@cumhuriyet.com.tr SAYFA 11 Fransız aşın sağcı lider tek hedefinin AB'yle bağlan koparmak olduğunu bildirdi Le Pen: BendenkorkmayınMhşHaberierServisi-Fransa'da cumhurbaş- Jcaaıhğı seçıminin ıkinc. turuna kalarak bütün Avrupa'yı sarsan aşın sağcı ve mıllıyetçı Ulu- &at Cephe Partısinınlıderı Jean-Marie Le Pen, Fransa'ya "Cumhurbaşkanı olursam benden lcorkmanıza gerek yok" mesajı verdi ve "ln- gjlfcere Başbakanı Tony Blaır'den daha ırkçı (Mnıadığuır söyledı. Partısınin merkez bınasında basın toplan- ttsı yapan Le Pen, "Blair, kaçak göçmenleri isteamiyor" dedi ve Fransa'nın kuzeyındeki San- g a t t e mülteci kampındaki göçmenlen özel trenle Blaır'e yollamay: önerdh Pas de Cala- i s b»ölgesinde 1999'da Kızılhaç tarafindan ku- nulan Sangatte kampında bulunan çoğu Ku- zey Iraklı yaklaşık 1500 kaçak göçmen, tn- giltere'ye gitmek istiyor. Cumhurbaşkanlığı seçımlenni kazanması durumunda Fransız halkının korkmasına ge- rek olmadığını söyleyen Le Pen, tek hedefi- nin Avrupa Birliği'yle (AB) bağlan kopar- ır»ak olduğunu belirtti. Le Pen, ırkçı olmadı- ğ«nı ve sınır dışı edilmeyı bekleyen göçmen- ler içın Adolf Hitler'in yaptığı gibi toplama kamplan kurmayacağını belirtti. Sağcı lıder, göçmen karşıtı politikalannın Fransaya yer- leşmış yabancılann da ülkeden çıkanlmasını hedeflemediğıni söyledi. Le Pen, "Cumhur- başkanı ohırsanı kimsenin benden korkması- na gerek yok" dıye konuştu. Sağcı lider, ikınci tur seçimlerini kazanabı- leceğine inandığını da söyleyerek oylann yüz- de 30'dan azını alırsa tamamen başansızlığa uğradığını kabul edeceğini söyledi. Le Pen. ikınci turdaki rakibi Cumhurbaşka- nı JacquesChirac'ı da eleştirdi ve *Chirac,yar- 1 ngiltere Başbakanı Blair'in kendisinden daha ırkçı olduğunu söyleyen Le Pen, göçmenler için toplama kampı kurmayacağını belirtti. (Fotoğraf: AP) gıdan kaçmak için halk cephesi kurmaya çab- şıyor. Buna karşı gerçek bir ulusal cephe ku- rahm" dedi. Le Pen, "Mafya, lobiciler, her bov'dan siyasi ve ekonomik sendikaJar adayb- ğıma karşı çüoyoriar, ama benim biricik miit- tefiJdm var, o da Fransız halkı" dedi. Le Pen, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda oyla- nn yaklaşık yüzde 17sini alarak rakibi Sos- yalist Başbakan LionelJospin'i saf dışı etmış- tı. Ikincı tur, 5 Mayıs'ta yapılacak. AB Komisyonu Başkanı Romano Prodi ise Jean-Mane Le Pen"in sürpriz çıkışının, "Av- rupa için uyanmarun zamanının geldiğjni" gösterdığini söyledi. Prodi, L'unita gazetesin- de yayımlanan demecinde, "Le Pen'in seçim- lerdeki başansnun, Avnıpa'yı güçfendirmesi ge- reken bir şok oJduğunu'" kaydetti. 'Nefrete neden olan saçmahklar' Fransa'da solun parçalanmasının, Ulusal Cephe 'nin başanlı olmasına imkân tanıdığı- nı belırten Prodi, "Le Pen'in önerileri, nefre- teneden olan saçmatüdar" dedi Le Pen' in za- ferinın, göçmenlik gibi sorunlarla ilgili gö- rüşlerini seçmenlere açıklamaya zorlayacağı- nı kaydeden Prodi, Le Pen'in, Fransa halkının hiçbir zaman kabul etmeyeceği önerileri açık- layarak çizgisini belli etmesine memnun ol- duğunu bildirdi. Prodi. AB'nin gücünün, aşın sağcı düşün- ceyle mücadelede güçlü bir kuvvet oluştura- cağını söyledi. AB Komisyonu Başkanı Pro- di, "Le Pen korkulan besHyor. Onunla müca- dele etnıek için umuüan beslemeliyiz. Örneğin genişlemek, miffiyetçüiğin \çAvrupa'daki savaş- lann sonunu temsil edivor" dedi. Salcız Adası'nda scykırım savı • ATtNA (Cumhuriyei) - Yıınanistan'da yayımlanan Elefterotipia gazetesinin haftalık Istorika "Tarihi ol.aylar" ekinde bugüne kadar duyulmamış Sakız Atüsı katliamı işlendi. Iddıaya göre 1821 'de Osmanlı'ya karşı başScaldıran adadakı Yuıtanlar, bu girişımlerinde baLŞirılı olamayınca scryiunma uğratıidılar. Pcpsson: Tarihte bir kasıt yok • STOCKHOLM (Cunhuriyet) - Isveç Başbakanı Göran Perssoa 23 -24 Nisan günlerinde Stockholm'de düzenlenen Ulıblararası Uzlaşma Koıferansı'nın "Ermeni soyhrımı"nın tarihi olan 24 Ni saı'la çakışmasının tesaiüf olduğunu bildirdi. PKK tepör listesine akıacak • BRÜKSEL(AA)- Avnpa Bırhğıınin, ısminı de^ştirmesine rağmen terör örgıtü PKK'yi, "Terörist örgüler"' listesine alacağı belrtildi. AB'denbir dıpbmat, "29 Nisan günü AB3aimi Temsilcıler topUntısında yeniden göz»en geçirilecek olan liste.e PKK'nin ilave edifceği doğrudıır" dedi. Dipomat, AB "nin aynca Ba^ı aynlıkçı örgüt Aska Tasına ve Filistin Halk Kuunluş Cephesi 'ni yasadışı ilaiKdeceğini kaydetti. Almanya'da, başansız olduğu liseden atılan genç 17 kişiyi öldürerek intihar etti Oğrenci, okulunu kana buladı Okuldaki öğrencilerden biri olay sırasında pencereye, "tmdat" >azüı bir kâğıt asn. (Fotoğraf: AP) Dış Haberler Servisi - AJman- ya'nin Erfiırt kentindeki bir oku- la gıren silahlı bir genç dehşet saçtı. Çe\Teye rasgele ateş aça- rak 17 kişiyi öldüren, 6 kişiyi de yaralayan saldırgan intihar etti. Thüringen eyaletının Er- fiırt kentindeki Gutenberg Lısesi'nde dün tam anla- mıyla bir katliam yaşandı. Diploma sınavlannda iki kez başansız olan 19 ya- şındaki öğrenci, öğle sa- atlerınde okula gelerek matematık sınavııun ya- pıldığı bir sınıfa girdi. Di- ğer öğrencilerin ifadele- nne göre, yerine oturan saldırgan, soru kitapçıgj- na baktıktan sonra "Benbu testi yapmayacağım" dı- ye bağırarak tabancasını çıkardı ve rasgele ateş açmaya başladı. Okulun içinde dehşet saçan saldırgan, 14 öğretmen, 2 öğrenci ve 1 polisi öldürdükten sonra intihar etti. Okula giren polis, yaklaşık bir saat siiren aramanın ardından 18 kişinin cesediyle karşılaşh. Ce- setlerin koridorlara yayıldığı, bazılannın tuvaletlerde bulun- duğu belırtildi. Saldında 6 kişi de yaralandı. Saldın sırasında yaşlan 10 ile 19 arasında değişen öğrenciler korku içinde dısan kaçarken çok sayıda öğrenci de içeride saldır- ganla birlikte mahsurkaldı. öğ- rencilerden biri, pencereye üze- nnde "lmdat" yazılı bir kâğıt yapıştırdı. Bazı öğrenciler ikin- ci bir saldırgandan söz ederken - bu iddia kesinlik kazanmadı. Öğrencilerin yakınlan da panik içinde okula akın ederken oku- lun önünde kurulan bir çadırda velilere çocuklanyla ilgili bilgı verildi. Ingiltere Başbakanı Blair kendisini eleştiri yağmuruna tutan muhalefete ve basına çattı: Washington'ııı peşine takılmış kaniş değüim DışHaberler Servisi-Ingiltere Baş- bakanı TonyBlair dün, ABD'nin her yaptığını gözü kapah onaylayan bir yönetım biçimi içinde olmadığını belirterek "ABD'nin peşine takıimış bir kaniş köpeği değilim" dedi. The Guardian gazetesine verdiği demeçte, özellikle Irak'a karşı bir operasyon konusunda ülkesi adına karar vereceğıni belirten Blair, "As- keri bir harekâta sadece bunun doğ- ruoiduğunanıanırsakdestekveririz'' diye konuştu. Blair, iktidara gelişuıın 5. yıldönü- mü dolayısıyla verdiği demeçte, In- giltere'yı, ABD'nin peşınden giden bir kaniş gibi gösterdiğı ıçın basın ve muhalefete de çattı ve bunun ül- kenın imajuıa zarar veren bir benzet- me olduğunu savundu. "Irak'a bir operasyonun çok yakm ohnadığınj" vurgulayan Blair. "Irak ya da bir başka konuda, ABD'nin yannş yaptığını düşünüvorsam bunu söylerim" dedi. Blair, ABD Başkanı GeoiTge Bush'a Irak konusunda verdiği desteğın ne- deninın "sadakat" değil 11 Eylül saldınlannın ardından bu konunun "yeniden aciHyet kazanması" oldu- ğunu belirtti. Blair, Avrupa ve ABD arasındaki güven ilişkisinin zede- lenmesinin kimseye bir yaran olma- yacağını, aksıne bunun bomba etki- sı yaratabilecek sonuçlar vereceğini savundu. A TÜRKİYE EROZYONLA MÜCADELE, AĞAÇLANDIRMA • VE DOĞAL VARUKLARI KORUMA VAKFI TEMA VAKFI 31 ARALIK 2001 TARİHLİ BİLANÇOSU (MİLYON T.L.) JOJFfVARLJKLAJD OÖNEN VMUKLAA MA&R DfĞSttflt -KASA •illhAN ÇftLEH -BANKALAR -VEftt£N CECLER I.) MEMUL DVMETİfH . KAMU KEStM TAHVIl BONO • İKT IŞLETMEOEN AUCAKLAR . OlGEfl Çf ŞITll AL&CAKLAR tTOHiU •DIBSfSTOKlAK GOKSCAVLMUİUTCJO Vf GS.T/ •GfifCEK «yLAMAlTGIDSUR - GEÜR -AHAKKUKIARI •IŞAVANSLAfll KMAN VMUKLM T1CAM ALJtCAKLM ı-EBILEN D6POZIT0 Vt TtMtNAT MAJDUMNV/UUKUK KTIS4C ŞLfTME EAĞL'MEVCU. DE5£Btf« MAD0İ DURAN VAKLlKUm ElNAlAf . DCMıRBAŞlAF TAŞITLAR YAPHMA^A OLAN YAT1RIMLAB «TIFTOPLAM CAMOONei 2(0» 323 •7753 5875 »1.334 26S? H 257 5 » H 102 İ4154 8085 7S15 XX' 709 103 627 10! 357 6 667 SJI5 M1U2 2St7 2CUH 24154 M S H276 219560 1.<4Z» 2S1S71 1.706J10 PASjf (KAVNAICUB1 11HS* VADEU VUAIKI KAYH HCAM»(X>ÇH« -SATKllAfl ALINAN OffOTjTO Vt TEMİNAT1AH - DİĞEH ÇEŞITU 60RÇLAB oDEMca vacl vc okSft vflniM. • SDENECEIt VEBGI VE fONLAR • ÖOENECM SOSYAl GÜVEYUC k'ES GEL A O A M AtT CEUP-G10ÖITAH. GEL AVIARA AİT GEUftLER - GİDEfi TAHAKKUKLAKI HUZUH vtoeü rM/ura m lOKÇ VIGİOE» «A«ŞIUIQA« . ICfGEM TA2M1NATIAB KAKSUSl 6B. THliUU AİT GEL» « sfo TAM. • SEL YtOARA AİT GEUB TAH JKSttAYNAIOA* MALUUlrtl • BA$UNE»C MA1 M m S l . MAl VARU6I ARTIŞIARI KUflUMSALÜYEÜKfONU YEOfHLEH Ö2FL PONtAR GEÇMI$ Y1L GELİft FAZLASI ;«8rtL DİNEM C»ER FA2USIII PASIF TOPIAM CADİDAOI 22J20 125.628 19302 9 602 Î4M! 263 »0 6 «2 11J479 6 300 4<n> 236-273 70351 K»W 108.711 2U43 27İM2 112-47) J14O1 »56İ IOt.711 11!J» H17B unm \mxa TEMA VAKFI 31.1Z2001 TARİHÜ GEÜR GİDER DURUMU (MİLYON T.L) A-MLTTSAnŞlAB 1 - Ba^t; v« Yirdırrlır 2 - Kın Gelirier B « E T SAnJLAfl C- BRUT SAT1Ş KARI 0 FAAUVET GID£RL£RI î Gerel yöieîfm û derten '•( 2- Amaca Yort«lık G>derferl~l E- BRUT FAAUYET GEUK - G10ERI lFaa J [y«T G :er Fazlası) F- DİfiER FAAUYET GtUJNJKI G- Ol£ER FAAUTET GIDERURI Kırjıt* Gıoerer l^^m'amırMKifpiıgjl Kamc VD 2ararları <*y c arlu> H- OONEM NET GtUR • 6I0ER FAZLASt Donen Net G'<Jer fajıas1 1254339 2 910 281927 .1892 171 •24 231 247 2J57J43 IZSJMS 2-257 J4S -2-itliM ».151 61725 •2<47I 1I339B ACI KAYBIMIZ Asım Taşer'in ablası, Deniz ve Güner Durmay'ın anneleri, Dilek, Esen, Zeynep, îlke ve Batur'un babaanneleleri, Selün Tural'ın teyzesi. NAZMtYE DURMAY (TAŞER) 25 Nisan 2002 tarihinde Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 27 Nisan 2002 Cumartesi günü (bugün) öğlen namazını takiben Levent Camii'nden kaldınlıp, Edirnekapı Şehitligi'nde toprağa verilecektir. AİLESİ Not: Çelenk gönderilmemesıni. dileyenlerin Türk Eğitim Vakfi'na bağış yapmasını rica ederiz. ULUKIŞLA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Sa>ı 2001 41 TaJ Satılmasına karar venlen gavTimenkulun cınsı, k.ı\inetı, adedı \e evsafı Nığde ılı Ulukışla ılçesı Tepeköy köyu 102 ada, 4 parselde kayıtlı 12203 35 m2 yüzölçümlü tapu sıcılınde tarla vasfında görü- nen ancak üzennde 397 46 m2 orurumîu kapı \e pencere dogramalan demır. pımapenlı ıçı karo, ıslak hacımlen fayans ıkı katlı lokanta 21S 86 m2 oturumlu kapı ve pencere dogramalan pımapen, tabanlan karo. uçuncü sınıf B grubu tek katlı market 73 08 nü oturumlu kapı \e pencere doğramaları demır. tabanlan karo. uçüncu sınıf B grubu dort dükkân 76 19 m2 otunımlu çamur harçlı. bnketten vapılmış üzen toprak örtülü dmarları çamur harç snalı lastık tamır dükkânlan tamamen parke taş doşelı sahası üzerınde yedi adet akaryakıt pompası. akaryakıt tankı. iantrefüj \e jeneratörden kurulu akaryakıt ıstasyonunun tamamı 219 648 889 000 TL olup, 1 2 hıssesi 109 824'444 500 TL muhammen b«delle açık arttırma suretıvle satılacakt'ır Satış şartları: 1 Sati;. 10 06 2002 gunu saat 15 OO'ten 15 10'a kadar Ulukışja Adhvesı garaj çıkışı noktasında açık arttırma suretıvle >apıla- caktır Bu arttırmada tahmın edılen kıvmetın yıizde 7 5'ını ve niçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masrafiannı geçmek şartı ıle ıhale olunur Bö>le bir bedeîle alıcı çılonazsa. en çok arttıranın taahhudu bakı kalmak şartı ıle 20.06 2002 günü aynı ver ve aynı saatlerde ikınci arttırmava çıkanlacaktır Bu arttırmada da bu mıktarelde edılememışse gaynmenkul en çok art- tıranın taahhudu saklı kalmak üzere arttırma ılanında göstenlen müddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecelrtır Şu kadar kı arttırma bedelının malın tahmın edılen kıvmetının yuzde 40'ını bulması ve satış ıstevenm alacağına ruçhanı olan alacakların top- lamından fazla olması le bundan başka paraya çevırme ve pavlaştırma masrafiannı geçmesı lazımdır Bovle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı düşecektır 2- Arttırmaya ıştırak edeceklenn. tahmın edılen kı>metın yüzde 20'sı nıspetmde pey akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bir bankanın temınat mektubunu vermelen lazımdır Satış. peşın para ıledır. alıcı ıstedıgınde 20 gunü geç- memek üzere mehıl verılebılır Tellalıve resmı, ıhale pulu. tapu harç ve masraflan ve KDV alıcıja aıttır Bınkmış vergıler satış bedelınden odenır 3- Ipotek sahıbı alacaklılarla dıger ılgıhlenn lılgılıler tabırıne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldırı bu gaynmen- kul üzerındekı haklarını hususiyle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı davanağı belgelen ıle on beş gıin içinde daıremıze bıldır- melen lazundır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça pavlaşmadan harıç bırakılacaklardır. 4- Satış bedelı hemen veya verlen muhlet içinde odenmezse Icra Iflas Kanunu'nun 133 maddesı geregınce ıhale fesh edılır tkı ıhale arasındaki farktan ve temerrut faızınden alıcı ve kefillen mesul tutulacak ve hıçbır hükme hacet kalmadan kendılennden tahsıl edılecektır 5- Şart- name. ılan tanhınden ıtıbaren herkesın görebılmesı ıçın daırede açık olup masrafı venldığı takdırde ısteyen alıcıva bir örneğı göndenlebılır 6- Satışa ıştırak edenlerın bartnameyı görmuş ve münderecatını kabul etmış sayılacakJan. başkaca bilgı almak ıste- yenlenn 2001 41 Tal sayılı dosva numarası ıle mudürlüğumüze başvTirmalan ılan olunur 15 04 2002 Basın 23983 SAYDAM YALÇIN DOGAN Işler Yeniden Yaş... Yeni bir dıl surçmesı. "Biz bölgemizde banş de- ğil, savaş istiyoruz" diyor. Cümleyi, herkes anın- da tersinden okuyor. Hiç kimse, bu sözde bir kasrt aramıyor. Çunkü, söyleyen Başbakan Ecevit!.. Hortumcuya af, kaçakçıya af, uyuşturucu satıcısına af!.. Bu kararı herkes anında, mali mi- lat çerçevesınde anlıyor. Hiç kımse kasıt aramı- yor. Çünku, kararı alan Başbakan Ecevit!.. öte yandan, hırsızlara af, soyguncuya af, katil- lere af!.. Hatta siyasal cınayet denilince, akla ilk gelen iki isme, Mehmet Afi Ağca ıle Haluk Kır- cı'ya afl- Bu kararı herkes, engin insanlık sevgi- sine bağlryor. Hiç kimse kasıt aramıyor. Çünkü, ka- ran alan Başbakan Ecevit!.. Bu tür lafların ve gafların kendisi ne kadar far- kında?.. Onlarda en yaşlısı 67, en genci 38 Son günlerde Ecevıt'ı sık sık düşünüyorum. Es- ki dostluğumuzu, hemen her hafta görüşmelerimi- zi, bılinen vefasızlığını, yirmi yılı aşan kopuk kopuk an ılan. O sahneler ve diyaloglar gözümün önunden film şeridi gibi geçerken, siyasal haritayı açıyorum. Onemli ülkeleri yöneten başbakanlara bakıyorum. Ve onların yaşlarını gosteren şu tabloya: ABD Başkanı Bush 55, Ingiltere Başbakanı Bla- ir 48, Fransa Başbakanı Jospin 64, Almanya Baş- bakanı Schröder 57, italya Başbakanı Bertus- coni 65, Ispanya Başbakanı Aznar 48, Isveç Başbakanı Persson 52, Norveç Başbakanı Stol- tenberg 42, Danimarka Başbakanı Rasmus- sen 58, Finlandiya Başbakanı Lipponen 60, Ir- landa Başbakanı Ahern 50, Belçika Başbaka- nı Verhofstadt48, Hollanda Başbakanı Kok63, Portekiz Başbakanı Guterres 49, Lüksemburg Başbakanı Juncker 47, Romanya Başbakanı Nastase 51, Macaristan Başbakanı Orban 38, Yunanistan Başbakanı Simitis 65, Polonya Baş- bakanı Buzek 40, Avustralya Başbakanı Ho- ward 62, Kanada Başbakanı Chretien 67, Ja- ponya Başbakanı Koizumi 59, Rusya Başbaka- nı Kasyanov 44, Türkiye Başbakanı Ecevit 76. Yaş elbette o kadar önemli değil. Ismet Paşa o yaşında hâlâ bir söz söyledi mı, gündeme okka gi- bi otururdu. Ecevit'ın ıse, sözleri ve yaptıklan, hal- kın yüreğıne okka gibi oturuyor. Ağca gibi, Kırcı gi- bi katillerin affı yüreklere okka gibi oturuyor. Hertutarsızlığı, onun yaşına ve ışine bağlanıyor. Daha doğrusu, yaşının artık kaldıramadığı işine. Ya- şı, hastalığı ıle birieşince, işleryaş!.. Ecevit'in gözyaşlan Ecevit ilk kez 1974 yılında başbakan oluyor. Anımsamak bile guç, onun çiçeği bumunda baş- bakan olduğu yıllarda Mao, Brejnev, Tito, Brandt, Nixon, VVilson, Karamanlis, Enver Hoca, Franco, Salazar, Nasır, Giscard d'Estaing gibi, şu ya da bu bıçimde tarihe imza atmış lıderier var. Çoğu ar- tık ya hayatta değil ya da politikayı çoktan bıraktı. Bugün farklı bir gün. Bugun af günü, yaşlan ve iş- leri anımsama günü. Abdi Ipekçi'nın cenaze törenini hiç unutmuyorum. Ecevit o sırada başbakan. Ipekçi'yı kaybetmenin acısıyla kıvranıyor. Hâlâ gözümün önünde. Arkada- şının cenazesinde gözyaşlannı tutamıyor. Ankara'da 7 TİP'linın cenaze törenini hiç unutmu- yorum. Ecevit, o gençlerin hunharca öldürülmesi karşısında acıyla kıvranıyor. Onlann cenaze törenin- de gözyaşlannı tutamıyor. Şimdi, Ipekçi ile 7 TİP'linın katiline, Ağca ile Kır- cı'ya af!.. Sayın Ecevit, o cenazelerde gozyaşlannızın sürç- mediğinı bıliyorum. Şımdi dılinıze ek olarak, galiba ımzanız da sürçüyor!.. E-mail: ydogan@cumhuriyet.com.tr Faks:0212 513 90 98 SATILIK SUZUKİ 2000 Model, 51.000 km.'de, 5 kapı, SUZUKİ VfTARA JLX. sahıbınden satılık 0 212 514 07 53 ENGLISH CENTRG 9 9 ŞMcetter ve Kunıfuştar İçin Özel Programlar İ; İngillzcesi FL-IELTS-KPDS Sınavlanna Programları Çocutclara Özel Programlar Bire-bir İngilizce EğfCimlerf Ev Hanımlarına Özel Hafta Içi Gûndüz İngilizce Programlan iz Akchriteter toosufe. uunojt c&manuı onuiuifûa... BAŞARINIZI ZİRVEyE TAŞIMAyA ttAZIRIZ... YA siz?... Ko n »0220 Osm>ntxy kt»nt)U !•! (0212) 22S »1 Ti • 247 09U • 241 2tU ftnglishc«fTtr*@sup«ronlın« com ENGLISH CENTRI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog