Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27 NİSAN 2002 CUMARTES 10 D Ü N Y 4 V E T Ü R K Î Y E dishab@cumhuriyet.com.tr Cenı ve Papandreu'nun girişimi, Washington'm önemini bir kez daha gösterdi Ortadoğu'da çözümABD'de İZLEIMİMLER. YeşilbilezHdi diplomasi ANKARA (Cumlııınyet Börosu) - Türkiye ve Yunanistan dışişleri bakanlannın sorunlu Ortadoğu'ya yönelik girişimleri, "yeşfl biiezikM djplomasi" çabasına dönüştü. Diplomatlann bazı gözlemleri şöyle: • tsrail güvenJiği, Yaser Arafat'ın karargâhına gidecek heyet üyelerine "yeşil büezik ff taktı. GüvenJik birimlerinin Arafat'ın karargâhına girip çıkacak heyet üyelerinin sayısmı belirleme ve aramlan listesinde bulunan Arafat'ın adamlannın araya kanşmasuıı önlemek amacıyla bu önlemi aldıklan kaydedildi. • Türk diplomatlan, 9 gündür yiyecek ve su alamayan Arafat'ın moraJinin iyi oldugunu gözlemledi. îki bakanın, Arafat'a moral verdikleri kaydediliyor. Tamamen yıkılrnış, enkaz haline gelen karargâhta heyeti kabul eden Arafat'ın plastik bardakta çay ikram ettiği bildirildi. Türk heyeti de Arafat'a 5 kutu baklava hediye etti. PAPANDREU: Bizioksijen olarakgördüler SERKAN DEJVÜRTAŞ ANKARA - Ismafl Cem ve Yorgo Pa- pandreu nun Israil-Filistin arasındaki gerginliğin giderilmesine ilişkin girişi- mi, Ortadoğu'da çözümün anahtannın Washington'da oldugunu bir kez daha gösterdi. tsrail Başbakanı AridŞaron'un hem uluslararası gözlemci gücüne hem de FiJisrin lideri Yaser Arafat'ın duru- munun iyileştirilmesine ilişkin önerile- ri reddertiği, ancak uluslararası bir kon- ferans için kapılan tamamen kapatma- dığı öğrenildi. Beytüllahim'deki MilatKilisesi'ne sı- ğman FiIistinJüerle ilgili sorunun çözü- mü için "gÖnüDü sürgüniük" formülü- nün ağırlık kazandığı belirtildi. Dışişleri Bakanı Cem ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Papandreu'nun Ege'de geliştirdikleri diyalog ortamını Ortado- ğu'ya taşıma ve uzlaşma için uluslara- rası çabalara katkıda bulunma amacıy- la yaptıklan ziyaret "ufak ama ohım- lu" sonuçlar getirdi. Cem ve Papand- reu'nun Arafat, Şaron ve tsrail Dışişle- ri Bakanı Şimon Peres ile yaptığı temas- lardan şu sonuçlar çıktı: Göriişmelerden çıkan sonuçlar • Cem ve Papandreu, Arafat'ın durumunun iyi- leştirilmesi ve hareket ser- bestliğinin tanınması için Şaron'a öneriler dile getir- diler. Ancak Şaron'dan "bu aşamada böylebir rvüeştir- me" olamayacağı ızleni- mini aldılar. Bunun üzeri- ne ıkı bakan çalışmalannı, 200 kadar Filistinlinin sı- ğındığı Milat Kilisesi'nde- ki sorunun çözümüne odaklandırdılar. Görüşme- lerde Filistinlilerin "gö- nüllü siirgünlüğe" razı ol- malan karşılığındakilise- den çıkartılmalan görüşü ağırlık kazandı. • tsrail, uluslararası göz- lemci gücün bölgeye yer- leştirilmesini reddetti. Cem, bu güce sadece tsra- il'in yanJış uygulamalan- nı gözleme değil, terörii de önleme görevi verilebi- leceğini söyiemişri. • fiti bakan, çözüm için tüm taraflann katılacağı • Ziyaret, taraflara yönelik uluslararası baskının sürmesi açısından yarar sağladı. Bundan sonra daha etkin olması beklenen Türkiye, Israil nezdindeki güvenini de yeniden oluşturdu. uluslararası birkonferans düzenlenme- sini önerdiler. Ancak konferansla ilgili olarak taraflar önkoşul getirdi ve kon- ferans formatı üzerinde anJaşamadı. An- kara, konferans için zeminin oluşmak- ta olduğu, ancak ABD'nin etkin şekil- de taraflara baskj yapması gerektiği gö- rüşünde. • îki bakan, tsrail Turizm Bakanı Re- bavem Zeevi suikastı faillerinin teslimi konusunu da görüştüler. Arafat, faille- ri cezalandırdığını belirtmesine karşın Şaron, olayın tsrail toprakJannda oldu- ğu gerekçesiyle yargıİamanın da orada yapılmasını istiyor. Arafat'ın bu kişile- rin uluslararası gözlemcilerin bulunaca- ğı bir ortamda yargılanabileceklerini. ancak Israil'e teslim edilemeyecekleri- ni ilettiği kaydediliyor. • Diplomatik kaynaklar, Israil'in Tür- kiye'nin önerilerini ciddi bir şekilde din- lediğıni, baştan reddetmediğinı kaydet- tiler. Bölgeyi ve sorunlan yakından bilen Türkıye'nin gerçekçi yaklaşımJan sonu- cunda bundan sonra da girişimlerini sür- dürmesinin öngörüldüğunü belirten kay- naklar, IsraiJ'in AB'nin "hayalci" yak- laşımlannı eleştirdiğmı bildirdiler. Bush: İsrail'i ezdirmem ABD Başkanı George Bush, tsrail 'in ezilmesine izin vermeyeceklerini söy- ledi. Bush. Teksas'taki çiftliğinde Su- udi Veliaht Prensi Abdullah ile görüş- mesinin ardından gazetecılere yaptığı açıklamada, "Prens Abdullah'a. Isra- il ile eşsiz bir ilişkiye sahip oiduğumu- zu ve İsraiTin ezilmesine izin ver- meyeceğimizi söyledim" dedi. MURATİLEM RAIVIALLAHTA ÇATLŞMA - Israil askeıieri,YaserArafat'm karargâhına yürümekisteyen FîHstinli, Israilli Arap ve yabancı banş gönüllüJerinden oluşan gnıba saJdmta. (REUTERS) ATİNA - Yunanistan Dışişleri Bakanı Vbrgo Papandreu, meslektaşı Fsmail Cem ile Ortadoğu'da yaptığı temaslardan sonra dün yaptığı açıklamada, ziyarerin kendi açılanndan olumlu geçtiğini bildirdi. Papandreu, "Bizi soluyabflecekleri oksijen olarak gördüler'' dedi. Yunan bakan, her iki taraftan yetkililerin, kendilerim "Bize umut vertfiniz" sözleri ile karşıladıklanru söyledi. Yunan basım ise bir taraftan banş için görüşmeler yapan. ancak diğer taraftan çatışmaları sürdüren tsrail Başbakanı Ariel Şaron'u ağır biçimde eleştirdi. ı! ı ! Trabzon'da 3'lii doruk toplanüsı Cumhurbaşkanı Sezer, Aliyev ve Şevardnadze'yle bir araya gelecek ANKARA (Cumhurryet Bürosu) - Cumhurbaşkanj AhmetNecdetSezer, Azer- baycan Cumhurbaşkanı Haydar AByev ve Gürcis- tan Cumhurbaşkanı Edu- ard Şevardnadze ile Trab- zon'da 29-30 Nisan tarihle- rinde 3'lü doruk toplantı- sında bir araya gelecek. Sezer'in girişimiyle düzen- Jenen toplantıda 3 ülkenin içişleri bakanlan "Terorizm, örgütfü suçlarve diğerönem- h" suçlaıia mücadelede işbir- tiğF" anJaşmasını imzalaya- cak. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Dış Poli- tika Başdaruşmanı Tacan Ü- dem dün, toplantıda Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ara- smdaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesine, Kafkas- ya bölgesinde istikrara ve ekonomik gönence katkıda bulunulacağını söyledi. Toplantıda, 3 ülkeyi ilgi- lendiren ekonomik iJişkiler, enerji ve ulaştırma tasan- lannın ele alınacağını anla- tan tldem, hükümetler ara- sında Terorizm, Örgütlü Suçlar ve Diğer Onemli Suç- larla Mücadelede tşbirliği Anlaşması'nın da imzala- nacağıru bildirdi. Bölgesel işbirliği lldem, toplanh nedeniy- le 3 cumhurbaşkanımn iki- li görüşmeler de yapacakla- nnı ve bölgesel işbirliğinin yanı sıra ikili işbirliğini il- gilendiren konulann da gö- rüşüleceğini kaydetti. lldem, Doğu-Batı Ulaştırma Proje- leri, Bakû-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hartı ve Şah Deniz Doğalgaz Boru Hat- tı'nın her 3 ülkenin büyük önem verdiği tasanlar ol- duğuna işaret etti. Türkiye'nin Kafkaslar'da istikrara büyük önem verdi- ğine işaret eden tldem, bu ülkeler arasında işbirliğinin ileriye götürülerek diğer komşu ülkeleri de kapsaya- cak bir ortama kavuşturma- yı arzu ettiklerini belirtri. FETHİYE 2. tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK AKTTIRMA SUREIİYLE SAITŞİLAM Dosya No: 2001/2272 Esas Satılmasına karar verilen ga>Tİmenkulün cinsi, kıymeti, evsafi: Taşınmaz: Muğla ili, Fethıye ılçesi, KumJuova Köyü, Tümtüm mevkiinde kâin. ta- punun J pafta. 373 parselinde kayıtlı. 5750 m2 yüzölçümlü taşınmaz. Taşınmazın ta- mamı borçlu Fehmi Keskın'e aittır. Taşınmazın doğusu 371 No'lu parsel, bansı 362- 374 No'lu parseller. kuzeyı 375 No'lu parsel, güneyi yol ile çevrilidir. Taşınmaz üze- rinde 3000 m2 kapalı alanlı cam sera ve 40 m2 taban alanlı dubleks. taş du%ar yığma, ahşap çatılı. kiremit örtülü, her katında 2 oda olmak üzere toplam 4 odah bir bina roevcuttur. Taşınmaz tanmsal nitelikli alanda olup yapılaşmada 3194 sayılı Imar Ka- nunu'nun ilgili hükümleri geçerlı olup yapılaşmada: toplamda parsel alanının yüzde 5'ıne \e toplam 250 m2 inşaat alanlı, ıkı katlı yapı yapılabılir. Taşınmazın satışa esas değeri: Arazı Değen: 17.250.000.000.-TL + Bma Değen: 4.000.000.000.-TL + Cam Sera Değeri: 30.000.000.000.-TL = Toplam: >1,250.000.000.-TL (Ellibinnilyarikiy-üzellimilyon-liradır). Satış şartlan: 1- Taşınmaz Muğla ili. Fethıye ilçesi, Kumluova Köyü, Tümtüm •nevkıinde kâin. tapunun 1 pafta 373 parselinde kayıtlı 5750 m2 yüzölçümlü taşın- •naz, bınncı satışı 03.06.2002 Pazartesi günü saat 09.30'dan 09.45'e kadar Fethiye -lükümet Konağı Doğu Kapısı'nda ayn ayn açık arttırma suretıyle yapılacaktır. Bu ırttırmada tahmin edılen kıymetin yüzde 75'ini ve riiçhanlı alacaklılar varsa alacakla- i mecmuunu ve satış masraflannı geçmesi şartı ile en çok arttırana ihale olunur. Böy- e bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla arttırma 0 gün daha uzatılarak 10. gün olan 13.06.2002 Perşembe günü a>ııı yer ve ayru saat- erde ıkıncı arttırmaya çıkanlacaktır. lkinci arttırmada ıse rüçhanlı alacaklılar varsa ılacaklan mecmuunu ve tahmin edılen kıymetin yüzde 40'ını ve satış masraflannı :eçmesı şartıyla en çok arttırana ihale olunur. 2- Arttırmaya iştirak edeceklenn, tah- nın edılen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesı veya bu miktar kadar milli bir >ankanın teminat mektubunu vermelen lazımdır. Satış, peşın para ıiedır. alıcı istedi- ande 20 günü geçmemek üzere mehıl verilebilir. Resmi ihale pulu. tapu alım harcı ve nasraflan, gayrimenkulüjı teslim masraflan, KDV alıcıya aittir. Tapu satım harcı, ta- ınmazın aynından doğan bırikmiş vergiler ile tellaliye satış bedelınden ödenır. 3- potek sahibı alacaklılarla diğer ılgılilerin ve irtifak hakkı sahıplennin bu gaynmen- ul üzenndeki haklannı hususıyle faiz ve masrafa dair olan iddıalannı dayanağı bel- ,elen ile on beş gün ıçmde daıremize bildirmeleri lazımdır Aksı takdirde haklan ta- ıu sıcıli ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Satış bedelı he- nen veya verilen mühlet içerisinde ödenmezse ItK'nın 133. maddesı gereğince ihale îshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve temerrüt faızınden alıcı ve kefilleri mesul tu- jlacak ve hiçbır hükme hacet kalmadan kendilennden tahsil edılecektir. 5- Şartname, an tanhinden ıtıbaren herkesın görebılmesi için dairede açık olup masrafi verildiğı jkdırde ısteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlenn şartnameyı örmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlenn .001'2272 esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ılan olunur. 5.03.2002 Basın: 24230 HEıNDEK SÜLH HUKUK MAHKEMESf SAITŞ MEMURLUĞÜ'NDAN GAYRİMENKULÜN AÇIK AKTTIRMAİLAISI Dosya No. 20015 Satış Satılmasına karar venlen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi. evsafi: 1- Hendek ılçesi Kazımiye köyünde kâin tapunun cilt 2 sayfa 122 parsel 122'de kayıtlı 934 m2 mıktanndakı tarla vasfındakı taşınmaz 2.802.000.000.- TL değerle, 2- Hendek ilçesi Kazımiye köyünde kâin tapunun cilt 3 sayfa 246 parsef 246'da kayıtlı 2900 m2 miktanndakı tarla vasfında. bir kısmında 1-2 yaşlannda fındık ocaklan ve muhtelıf mey- ve ağaçlan olan taşınmaz 4.420.000.000 - TL değerle, 3- Hendek ilçesi Kazımiye kö- yünde kâin tapunun cilt 10 sayfa 938 parsel 938'de kayıtlı 1200 m2 miktannda bahçe vasfında köy ıçinde arsa nitelikli taşınmaz. üzenndeki meyve ağaçları ile birlıkte 7.500.000.000.- TL değerle. aşağıda belirtilen tarihlerde birinci sıradan başlanarak belir- tılen saatı 10'ardakıka ara ile ihale olunacaktır. Ilan olunur. Saüş şartlan: 1- Satış. 03 06 2002 günü saat 14.00"ten 14.30"a kadar adlıye yazj işlen müdürİüğünde açık arttırma suretiyle yapılacaktır Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'inı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhü- dü bakı kalmak şartıyla 13'06'20O2 Perşembe günü adliye yazıişleri müdürlüğünde saat 14.00-14.30"da ikinci arttırmaya eıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edileme- mışse gavTİmenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ılanında gös- tenlen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektır Şu kadar ki arttuma bedelmin malın tahmin edılen kı>Tnetinın yüzde 40'ını bulması ve satış ıste>enin alacağına rüçha- nı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaş- tırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşe- cektır. 2- Arttırmava iştirak edeceklerin, tahmin edilen kı>Tnetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermelen lazım- dır. Satış, peşın para iledır. alıcı ıstediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil venlebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittır. Birikmiş vergiler satış bedelınden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililenn (*) bu gayrimenkul üze- nndeki haklannı hususiyle faız ve masrafa dair olan iddıalannı dayanağı belgeleri ile on beş gün ıçinde dairemıze bildirmeleri lazımdır. Aksı takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bede- lini yatırmamak suretıyle ihalenın feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklıf et- rıkleri bedel ile son ihale bedelı arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temer- rüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelıkle teminat bedelın- den almacaktır. 5- Şartname. ilan tanhinden ıtibaren herkesin görebilmesı için dairede açık olup masrafi verildiğı takdirde ısteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa ış- tırak edenlenn şartnameyı görmüş ve münderecatını kabul etmış sayılacaklan. başkaca bilgi almak ısteyenlerın 2001 5 Sat. sayılı dosya numarasıvla müdürlüğümüze başvur- malan ilan olunur. 174/2002 (*) llgıliler tabinne irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basm: 24335 MERHABA NECATt DOGRL Değişir mi!.. Değişir mi! Erir mi!.. Erir mi! •• Sanki su, ateş ve toprağın yeni- den yorumlandığı günlere girdik. Bi- rileri sankı yanık yağa düştü, boğul- mamak için "değişime" yaltaklan- makta... Ve toplumdan da bu yaltak- lanmayı yırtmasını istemekte.... Değişir mi!.. Değişir mi!.. Dağ değişir mi! Toprak değişir mi! Taş değişir mi! Su ve ateş değişir mi! Dağ değişir, taş değişir, toprak de- ğişir, su değişir, Tayyip Erdoğan de- ğişir mi! Yaşın ilerler, vücudun yağ- lanır, göbeğin şişer, kafan kelleşir. Şeklin değişir. Tayyip Erdoğan'ın de- ğişim tarifi şüphesiz şeklinin değiş- mesı değil, düşuncelerinin, duygula- nnın, inançlannın, bakışının, olaylar karşısındaki duruşunun geiişmesi- dir. Onun, "Değiştim ben..." deme- den önce kullandığı ağdalı eski keli- meyle söylersek "tekamül etmesi'dir. Tekamül etti mi? Etmedi mi? ••• Kaset yayımlandı. Bütün ülke dikkatle izledik. Rize meydanında, önünde sıkma- başa gırmiş kadınlar, yüzlerini çem- ber sakala bırakmış erkekler kalaba- lığı önünde konuşuyor: "Trenin önü- ne cansız inekler yatmış. Bırakmı- yorlar tren yoluna gitsin..." Kaseti savcılar da izlemiş. Savcı sormuş: "Kim bu cansız inekler. Cansız inek dediklerin için- de Mustafa Kemal de varmı?"Tay- yip Erdoğan da, "Hayır, cansızinek- lerdeyimiyle Atatürk'ü değil, hiçbir iş yapmayan politıkacıları kastet- miştim" demiş. Kim bu iş yapmayanlar? Demirel, Ecevit, Türkeş, Erba- kan, Yılmaz, Çiller ve diğerleri. Do- layısıyla Tayyip Erdoğan'ın liderliği- ni kabul ederek onun peşinden git- tiği Erbakan da iş yapmayan bir inek oluyor. Ve 10 yıl önceki lideri Erba- kan'a "cansız inek,.." diyerek Tay- yip Erdoğan değişmiş mi oluyor? Okumuşsunuzdur. Bu soruya dün llhan Selçuk Ağabey, çok rafine bir anlatımlanetlikgetirdi: "...önündeel pençe divan durup biat ettiği Ho- ca'sını sırtından vurup kazıkladı..." Özetle... Değişim diyalektik sıçrama! Büyük bir zaman dılimi içinde, dü- şünceyapısının, ruhsal yapının, ahla- ki ve vicdani yapının daha tutarlı bir dü- zeye oturması. 10 yıl önceki hocasını arkadan vurma ıse ucuz fırsatçılık. !••• Dağ değişir... Taş değişir... Su değişir... Ateş söner değişir... Ucuz fırsatçı değişmez. Çünkü fırsatçılık "tekamül" etmez. Ancak düşünce "tekamül" eder. ••• "Değiştim ben... EskiErdoğan de- ğilim..." demesine rağmen değişme- mişse de, "Geliştim ben... Eskıden Mustafa Kemal7 beton Mustafa di- ye aşağılıyorduk, şimdi biz de onun topluma önderiik ettiği bilincine gel- dik..." demesine karşılık geJişmemiş- se, yine takıyye yapıyorsa ne olur? Tayyip Erdoğan erir mi? Demir erir... Bakırerir... Yağ erir... Bir siyasi hareket, "konuşma ka- setleri kurşun haline getirilıp" ateş- lenerek eritilebilir mı? Siyasi düşün- ce mahkemede erir mi? Eridiği görülmemiş. Siyasi hareketler, toplumlara söz- ler verip iktidar olduklannda vaatle- rini yerine getırmedikleri zaman en- yoriar. Siyasi hareketler, kaset kurşun- ları ateşı altında değil, mahkeme sa- lonlannda da değil, ancak halkın gön- lünde eriyorlar. Anketler yayımlanıyor. En beğenilen lider: Erdoğan. Neyi beğeniliyor? Yerti bir tip. Halktan biri. Halka ne vaat ediyor? Hiçbir şey? Hiçbir programı yok. Ülke insanla- nnın yokluktan, yoksulluktan, işsiz- likten, gelirsizlikten kurtulacağı bir alternatif program önerdiği yok. • • • özgün bir düşüncesi yok. Alternatif modeli yok. Cansız inek dediklerinden, bu bağ- lamda, hiçbir farkı yok. Fakat beğeniliyor. Aslında beğenilmıyor. Halk ona sarılıyor. Halk diğerlerinden umudunu kes- tiği için onu denemek istiyor. Dağ değişir... Taş değişir... Tayyip Erdoğan değişmez... Su değişir... Ateş değişir... Çaresizliğe düşmüş cahil halk kit- lelerinin "sanlma duygusu" değiş- mez. Tayyip Erdoğan'ı eritmek iste- yenler kasetlerin ölü ruhuna değil, kitlelerin önüne konulacak alterna- tif programların canlı vuruculuğuna sığınmalılar. E-posta: necatidogrufn superonline.com Faks: 0212 513 90 98 New York Times gazetesinin iddiası: El Kaide Kuzey Irak'ta Dış Haberier Senisi - El Kaide örgütünün li- deri UsamebinLadin'in terör kamplannda eği- tilen bir grup kökten- dinci militanın Kuzey Irak'ta yuvalandığı yö- nündekı savlar yeniden ortaya atılıyor. New York Times ga- zetesi, birkaç yüz mili- tanın Kuzey Irak'ta bir "kurtardmış bölge" oluşturduklannı ve bu kişilerin bölgede denge- yi ve istikran bozabi- leceklerini yazdı. Iraklı Araplar, Kürt- ler ve Ürdünlülerden oluşan militanlann ya- şadığı dağlık bölgenin çevresinin mayınlanmış bulunduğu kaydedili- yor. Nevv York Times, mi- litanlann Halepçe ka- sabası yakınmda çok sayıda küçük köyün de- netimini ellerinde rut- tuklanru da bildirdi. 4863 sicil sayılı üyemiz Ecz. DERYA SARIGÜL 22.04.2002 tarihinde vefat etmiş ve 23.04.2002 Salı günü Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir. Yakınlanmn acısını paylaşıyoruz. İSTANBÜL ECZACIODASI ADALAR SLXH HUKUK MAHKEMESt'NDEN Esas No: 2001163 Karar No: 2002 28 Davacı vasi adayı Osman Doğan tarafından mahcur Osman Doğan aleyhine açılan vasi ta\ üıi davasında, Mahkememızden sadır olan 04.04.2002 tarih 2001163 esas. 2002 28 sayılı karar ile dava kabul edılerek Sinop. Boyabat, Esengazili Köyü, Cilt 77, Hane 12. Birey Sıra 57'de nüftısa kayıtlı Ahmet oğlu Nezıha'dan 15.03. 1981'de olma Osman Doğan'ın VfK'nin 405. maddesı gereğınce hacir altuıa alınmasma, kendisine Istanbul, Adalar, Maden Ma- hallesi. Cilt 4, Hane 1195"te nüfusa kayıtlı Ahmet ile Satı'dan 1930'da olma dedesı olan Osman Doğan'ın MK'nin 413. maddesi gereğince vasi olarak atanmasına dair işbu karar ıla/ıen tebliğ olunur. 19.04.2002 Basın: 24652 Nüfus cüzdanunı kaybettim. Hükümsüzdür. ABBASSVATBOYDAŞ TtRE ASLİYE HUKUK MAHKEMESl'NDEN Dosya No: 2000/26 Kamu hukuku tarafından, davalı llkay Kavalcı ve Nurcan Yıldınm aleyhine açılan evlilik kaydının iptali davasında, Davalı Nurcan Atmaca'nın (Yıldınm) yapılan araş- tırmada adresinin tespit edilememesi nedeniyle ilgiliye dava dılekçesinin ve duruşma gûnünün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Adı geçenin duruşmanın ertelendıği 17.06.2002 günü saat 09.00'da mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsıl ettırmesı gerektiği. gelmedıği veya kendisinı vekille temsil ettirmediğı takdirde HUMK 377. maddesi gereğınce yargıİa- manın yokluğunda devam edeceği ve hüküm verileceği, 7201 sayılı kanunun 29, 30, 31 ve müteakip maddelen gereğince dava dilekçesi yenne kaım olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 24523
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog